Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Julkaistu: 21.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo on huomannut, että raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista puhutaan usein negatii­vi­sessa valossa leikkauksina ja heiken­nyksinä. Orpon mielestä raken­teel­liset uudis­tukset ovat ennen kaikkea mahdol­lisuus kette­rämpään yhteis­kuntaan ja yksilöl­li­sempään palveluun

?Tasapäis­tä­minen ei sovi tähän päivään. Se mikä sopii toiselle, on myrkkyä toiselle. Joustavuus, räätä­löinti ja mahdol­lis­ta­minen ovat oikeita periaat­teita?, Orpo muistuttaa.

Esimerkkinä Orpo pitää muun muassa sosiaali- ja tervey­den­huollon rahoi­tus­mallin muovaa­mista raha seuraa potilasta ?periaat­teella. ?Miksei potilas saisi itse päättää, mistä tarvit­se­mansa hoidon hakee?, Orpo ihmet­telee. Sama logiikka piilee hänen mukaansa myös palve­luse­telin ja palve­lua­loi­te­jär­jes­telmän käyttöönoton laajen­ta­mi­sessa.

Raken­ne­toi­milla on myös etsittävä kahden­suun­taisia vaiku­tuksia. ?Samalla on helpo­tettava paitsi työllis­ty­mistä, myös työllis­tä­mistä. Emme saisi ajautua työnan­tajien tai työnte­ki­jöiden poteroihin, vaan tehdä yhdessä työtä suoma­laisten työpaik­kojen eteen?, Orpo sanoo.

Orpo esittää, että mahdol­lisuus ensive­ro­kortin käyttöön­ottoon selvi­tet­täisiin. ?Ensim­mäistä kertaa opintojen jälkeen työelämään siirtyvä nuori voisi tehdä töitä vaikkapa parin vuoden ajan alemmalla veropro­sen­tilla. Jos pystymme yhdis­tämään tähän määrä­aikaan myös alhai­semmat työn sivukulut, saattaa kokonaisuus kannustaa sekä valmis­tumaan opinnoista ja työllis­tymään, mutta myös työllis­tämään haasta­vassa talous­ti­lan­teessa?, Orpo sanoo.

Orpo pitää esillä myös pienten osinko­ve­ro­tu­lojen säätä­mistä verova­paaksi. “Samalla kun kannus­tetaan kotita­louksia osake­sääs­tä­miseen, edistetään myös suoma­laisten yritysten rahoi­tuksen saamista.”

Orpon mukaan olennaista on, että halli­tuksen piirissä keskus­tellaan nyt avoimesti erilai­sista kestä­vyys­va­jetta umpeen kurovista toimen­pi­teistä, jotta löydämme yhteisen Suomen mallin.

Petteri Orpo puhui Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa.


Kokoomus.fi