MENU
Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Julkaistu: 21.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on huoman­nut, että raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista puhu­taan usein nega­tii­vi­sessa valossa leik­kauk­sina ja heiken­nyk­sinä.

Orpon mielestä raken­teel­li­set uudis­tuk­set ovat ennen kaik­kea mahdol­li­suus kette­räm­pään yhteis­kun­taan ja yksi­löl­li­sem­pään palve­luun

- Tasa­päis­tä­mi­nen ei sovi tähän päivään. Se mikä sopii toiselle, on myrk­kyä toiselle. Jous­ta­vuus, räätä­löinti ja mahdol­lis­ta­mi­nen ovat oikeita peri­aat­teita?, Orpo muis­tut­taa.

Esimerk­kinä Orpo pitää muun muassa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tus­mal­lin muovaa­mista raha seuraa poti­lasta peri­aat­teella.

- Miksei poti­las saisi itse päät­tää, mistä tarvit­se­mansa hoidon hakee, Orpo ihmet­te­lee. Sama logiikka piilee hänen mukaansa myös palve­luse­te­lin ja palve­lua­loi­te­jär­jes­tel­män käyt­töön­o­ton laajen­ta­mi­sessa.

Raken­ne­toi­milla on myös etsit­tävä kahden­suun­tai­sia vaiku­tuk­sia.

- Samalla on helpo­tet­tava paitsi työl­lis­ty­mistä, myös työl­lis­tä­mistä. Emme saisi ajau­tua työnan­ta­jien tai työn­te­ki­jöi­den pote­roi­hin, vaan tehdä yhdessä työtä suoma­lais­ten työpaik­ko­jen eteen?, Orpo sanoo.

Orpo esit­tää, että mahdol­li­suus ensi­ve­ro­kor­tin käyt­töön­ot­toon selvi­tet­täi­siin.

- Ensim­mäistä kertaa opin­to­jen jälkeen työelä­mään siir­tyvä nuori voisi tehdä töitä vaik­kapa parin vuoden ajan alem­malla vero­pro­sen­tilla. Jos pystymme yhdis­tä­mään tähän määrä­ai­kaan myös alhai­sem­mat työn sivu­ku­lut, saat­taa koko­nai­suus kannus­taa sekä valmis­tu­maan opin­noista ja työl­lis­ty­mään, mutta myös työl­lis­tä­mään haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa, Orpo sanoo.

Orpo pitää esillä myös pien­ten osin­ko­ve­ro­tu­lo­jen säätä­mistä vero­va­paaksi. “Samalla kun kannus­te­taan koti­ta­louk­sia osake­sääs­tä­mi­seen, edis­te­tään myös suoma­lais­ten yritys­ten rahoi­tuk­sen saamista.”

Orpon mukaan olen­naista on, että halli­tuk­sen piirissä keskus­tel­laan nyt avoi­mesti erilai­sista kestä­vyys­va­jetta umpeen kuro­vista toimen­pi­teistä, jotta löydämme yhtei­sen Suomen mallin.

Petteri Orpo puhui Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa.