Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Petteri Orpo: Valin­nan­va­pau­desta voimaa Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on huoman­nut, että raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista puhu­taan usein nega­tii­vi­sessa valossa leik­kauk­sina ja heiken­nyk­sinä.

Orpon mielestä raken­teel­li­set uudis­tuk­set ovat ennen kaik­kea mahdol­li­suus kette­räm­pään yhteis­kun­taan ja yksi­löl­li­sem­pään palve­luun

- Tasa­päis­tä­mi­nen ei sovi tähän päivään. Se mikä sopii toiselle, on myrk­kyä toiselle. Jous­ta­vuus, räätä­löinti ja mahdol­lis­ta­mi­nen ovat oikeita peri­aat­teita?, Orpo muis­tut­taa.

Esimerk­kinä Orpo pitää muun muassa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tus­mal­lin muovaa­mista raha seuraa poti­lasta peri­aat­teella.

- Miksei poti­las saisi itse päät­tää, mistä tarvit­se­mansa hoidon hakee, Orpo ihmet­te­lee. Sama logiikka piilee hänen mukaansa myös palve­luse­te­lin ja palve­lua­loi­te­jär­jes­tel­män käyt­töön­o­ton laajen­ta­mi­sessa.

Raken­ne­toi­milla on myös etsit­tävä kahden­suun­tai­sia vaiku­tuk­sia.

- Samalla on helpo­tet­tava paitsi työl­lis­ty­mistä, myös työl­lis­tä­mistä. Emme saisi ajau­tua työnan­ta­jien tai työn­te­ki­jöi­den pote­roi­hin, vaan tehdä yhdessä työtä suoma­lais­ten työpaik­ko­jen eteen?, Orpo sanoo.

Orpo esit­tää, että mahdol­li­suus ensi­ve­ro­kor­tin käyt­töön­ot­toon selvi­tet­täi­siin.

- Ensim­mäistä kertaa opin­to­jen jälkeen työelä­mään siir­tyvä nuori voisi tehdä töitä vaik­kapa parin vuoden ajan alem­malla vero­pro­sen­tilla. Jos pystymme yhdis­tä­mään tähän määrä­ai­kaan myös alhai­sem­mat työn sivu­ku­lut, saat­taa koko­nai­suus kannus­taa sekä valmis­tu­maan opin­noista ja työl­lis­ty­mään, mutta myös työl­lis­tä­mään haas­ta­vassa talous­ti­lan­teessa, Orpo sanoo.

Orpo pitää esillä myös pien­ten osin­ko­ve­ro­tu­lo­jen säätä­mistä vero­va­paaksi. “Samalla kun kannus­te­taan koti­ta­louk­sia osake­sääs­tä­mi­seen, edis­te­tään myös suoma­lais­ten yritys­ten rahoi­tuk­sen saamista.”

Orpon mukaan olen­naista on, että halli­tuk­sen piirissä keskus­tel­laan nyt avoi­mesti erilai­sista kestä­vyys­va­jetta umpeen kuro­vista toimen­pi­teistä, jotta löydämme yhtei­sen Suomen mallin.

Petteri Orpo puhui Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content