Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / Petteri Orpo: Sydän on oike­alla

Petteri Orpo: Sydän on oikealla

Julkaistu:

Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä käydä koulua. Että koulussa ei saa kiusata. Että vanhem­pien työs­sä­käynti ei saa jäädä päivä­ko­ti­pai­kan puut­teesta kiinni. Tai että lapsille löytyy harras­tuk­sia kohtuul­li­sella hinnalla.

Olemme kaikki myös sitä mieltä, että muis­ti­sai­raan pitää saada apua, ja terveys­kes­kus­jo­noista pitää päästä hoitoon. Että hoiva­ko­dissa pääsee joskus ulkoi­le­maan. Tai että koro­na­tes­taus ei jää resurs­seista kiinni.

Harvapa on eri mieltä siitä­kään, että talvella saisi tule­vai­suu­des­sa­kin olla lunta. Että löytyy lähi­met­siä, joissa voi lenk­keillä. Tai että kaduilla pitää olla turval­lista.

Kaikki puolu­eet pyrki­vät hyvään. Kokoo­mus­kin pyrkii, totta­kai! Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi?

Useim­mat meistä pitä­vät nykyi­sen kaltaista hyvin­voin­tia itses­tään selvänä jatku­mona.

Monet eivät koe, että se olisi millään tavalla uhat­tuna. Siksi he eivät myös­kään koe, että talou­desta huoleh­ti­mi­nen olisi tärkeä­pää kuin humaani soli­daa­ri­suus. Rahaa kuiten­kin riit­tää, aina sitä on ennen­kin jostain tullut. Turva­verk­komme on sen verran kestävä, että meillä on sekä varaa että velvol­li­suus ajatella enem­män tunteella kuin järjellä.

Me kokoo­muk­sessa olemme pitkään puhu­neet talou­desta, mutta emme sen merki­tyk­sestä. On tehty selväksi, että olemme kirs­tun­var­ti­joita, mutta hämä­rän peit­toon on jäänyt se, miksi me sitä alati vahdimme.

Olemme puhu­neet enem­män keinoista kuin päämää­ristä, enem­män työka­luista kuin siitä, mitä niillä olisi tarkoi­tus saada aikaan.

Olemme koko ajan pyrki­neet vain ja ainoas­taan hyvään, mutta emme ole aina muis­ta­neet kertoa sitä. Koska se on meille päivän­sel­vää, saatamme kuvi­tella, ettei sitä tarvitse jatku­vasti jankut­taa.

Ilman toimi­vaa taloutta ei olisi hyvin­voin­tia, ei koulu­tusta, ei tervey­den­hoi­toa, ei ikäih­mis­ten palve­luja, ei sosi­aa­li­tur­vaa – eikä juuri mitään muuta­kaan inhi­mil­listä, humaa­nia, lämmintä ja vastuul­lista. Ilman toimi­vaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakka­sesta saisi lämpöä hakea. Siksi sydän on oikealla.

Kaikki ne maail­man parhaat julki­set palve­lut, mitkä vasem­misto on yrit­tä­nyt itsel­leen omia, on raken­nettu oikeis­to­lai­sen poli­tii­kan ja ideo­lo­gian helmillä. Ilman toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta olisimme sekä henki­sellä että talou­del­li­sella keskia­jalla, niin kaukana yhden­ver­tai­suu­desta kuin pippuri kasvaa.

Hyvät ystä­vät,

vastaus yhtei­siin haas­tei­siimme ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Enem­män­kin se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja.

Onkin kysyt­tävä: kuka pystyy parhai­ten hoita­maan asioi­tamme niin, että vasta­kin yhtei­nen kakku kasvaa, yhtei­set rahat riit­tä­vät ja palve­lut pelaa­vat.

Ensin pitää tehdä jaet­ta­vaa ja vasta sitten jakaa. Tyhjä jääkaap­pi­kin pysyy tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja.

Se taas tarkoit­taa Ilma­rille päivä­ko­ti­paik­kaa koti­kul­milta, Lauri-vaarille kuun­te­le­via korvia, Irme­lille sytos­taat­ti­hoi­toa, toimi­vaa ojarum­pua, seka­kuo­rolle harjoit­te­lu­ti­loja, Eeme­lille vieroi­tus­pal­ve­luja ja naapu­rin Lissulle työt­tö­myys­tur­vaa sekä koulu­tusta uuteen työhön. Siksi sydän on oikealla.

Kokoo­mus on paras takuu­puo­lue sille, että kunnissa on elämää, yrityk­siä, työpaik­koja ja vero­tu­loja. Siksi kokoo­mus­lai­suus on humaa­neinta mahdol­lista poli­tiik­kaa.

Jos olet oikeasti heikoim­pien puolella ja jos haluat auttaa muita­kin kuin itseäsi, ajat­te­let ja toimit kokoo­mus­lai­sesti. Teet töitä sen eteen, että oma koti­kunta pystyy seiso­maan omilla jaloil­laan. Siksi sydän on oikealla.

Me emme ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, vaan ryhdymme toimeen ja teemme hyvää.

Me kerromme tämän rohkeasti, suoraan, selkeästi, häpei­le­mättä ja kansan­ta­jui­sesti.

Lähdemme olemaan rohkeasti kokoo­mus­lai­sia, haas­ta­maan muita meidän omalla agen­dalla. Tiedämme jo itse, että sydän on oikealla. Seuraa­vaksi vakuu­tamme siitä kaikki suoma­lai­set.

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe kunta­vaa­li­kam­pan­jan avauk­sessa 23.1.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

30.5.2021

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle. Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää,

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

Skip to content