Kokoomus.fi / Kuntavaalit 2021 / Petteri Orpo: Sydän on oikealla

Petteri Orpo: Sydän on oikealla

Julkaistu:

Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä käydä koulua. Että koulussa ei saa kiusata. Että vanhem­pien työs­sä­käynti ei saa jäädä päivä­ko­ti­pai­kan puut­teesta kiinni. Tai että lapsille löytyy harras­tuk­sia kohtuul­li­sella hinnalla.

Olemme kaikki myös sitä mieltä, että muis­ti­sai­raan pitää saada apua, ja terveys­kes­kus­jo­noista pitää päästä hoitoon. Että hoiva­ko­dissa pääsee joskus ulkoi­le­maan. Tai että koro­na­tes­taus ei jää resurs­seista kiinni.

Harvapa on eri mieltä siitä­kään, että talvella saisi tule­vai­suu­des­sa­kin olla lunta. Että löytyy lähi­met­siä, joissa voi lenk­keillä. Tai että kaduilla pitää olla turval­lista.

Kaikki puolu­eet pyrki­vät hyvään. Kokoo­mus­kin pyrkii, totta­kai! Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi?

Useim­mat meistä pitä­vät nykyi­sen kaltaista hyvin­voin­tia itses­tään selvänä jatku­mona.

Monet eivät koe, että se olisi millään tavalla uhat­tuna. Siksi he eivät myös­kään koe, että talou­desta huoleh­ti­mi­nen olisi tärkeä­pää kuin humaani soli­daa­ri­suus. Rahaa kuiten­kin riit­tää, aina sitä on ennen­kin jostain tullut. Turva­verk­komme on sen verran kestävä, että meillä on sekä varaa että velvol­li­suus ajatella enem­män tunteella kuin järjellä.

Me kokoo­muk­sessa olemme pitkään puhu­neet talou­desta, mutta emme sen merki­tyk­sestä. On tehty selväksi, että olemme kirs­tun­var­ti­joita, mutta hämä­rän peit­toon on jäänyt se, miksi me sitä alati vahdimme.

Olemme puhu­neet enem­män keinoista kuin päämää­ristä, enem­män työka­luista kuin siitä, mitä niillä olisi tarkoi­tus saada aikaan.

Olemme koko ajan pyrki­neet vain ja ainoas­taan hyvään, mutta emme ole aina muis­ta­neet kertoa sitä. Koska se on meille päivän­sel­vää, saatamme kuvi­tella, ettei sitä tarvitse jatku­vasti jankut­taa.

Ilman toimi­vaa taloutta ei olisi hyvin­voin­tia, ei koulu­tusta, ei tervey­den­hoi­toa, ei ikäih­mis­ten palve­luja, ei sosi­aa­li­tur­vaa – eikä juuri mitään muuta­kaan inhi­mil­listä, humaa­nia, lämmintä ja vastuul­lista. Ilman toimi­vaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakka­sesta saisi lämpöä hakea. Siksi sydän on oikealla.

Kaikki ne maail­man parhaat julki­set palve­lut, mitkä vasem­misto on yrit­tä­nyt itsel­leen omia, on raken­nettu oikeis­to­lai­sen poli­tii­kan ja ideo­lo­gian helmillä. Ilman toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta olisimme sekä henki­sellä että talou­del­li­sella keskia­jalla, niin kaukana yhden­ver­tai­suu­desta kuin pippuri kasvaa.

Hyvät ystä­vät,

vastaus yhtei­siin haas­tei­siimme ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Enem­män­kin se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja.

Onkin kysyt­tävä: kuka pystyy parhai­ten hoita­maan asioi­tamme niin, että vasta­kin yhtei­nen kakku kasvaa, yhtei­set rahat riit­tä­vät ja palve­lut pelaa­vat.

Ensin pitää tehdä jaet­ta­vaa ja vasta sitten jakaa. Tyhjä jääkaap­pi­kin pysyy tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja.

Se taas tarkoit­taa Ilma­rille päivä­ko­ti­paik­kaa koti­kul­milta, Lauri-vaarille kuun­te­le­via korvia, Irme­lille sytos­taat­ti­hoi­toa, toimi­vaa ojarum­pua, seka­kuo­rolle harjoit­te­lu­ti­loja, Eeme­lille vieroi­tus­pal­ve­luja ja naapu­rin Lissulle työt­tö­myys­tur­vaa sekä koulu­tusta uuteen työhön. Siksi sydän on oikealla.

Kokoo­mus on paras takuu­puo­lue sille, että kunnissa on elämää, yrityk­siä, työpaik­koja ja vero­tu­loja. Siksi kokoo­mus­lai­suus on humaa­neinta mahdol­lista poli­tiik­kaa.

Jos olet oikeasti heikoim­pien puolella ja jos haluat auttaa muita­kin kuin itseäsi, ajat­te­let ja toimit kokoo­mus­lai­sesti. Teet töitä sen eteen, että oma koti­kunta pystyy seiso­maan omilla jaloil­laan. Siksi sydän on oikealla.

Me emme ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, vaan ryhdymme toimeen ja teemme hyvää.

Me kerromme tämän rohkeasti, suoraan, selkeästi, häpei­le­mättä ja kansan­ta­jui­sesti.

Lähdemme olemaan rohkeasti kokoo­mus­lai­sia, haas­ta­maan muita meidän omalla agen­dalla. Tiedämme jo itse, että sydän on oikealla. Seuraa­vaksi vakuu­tamme siitä kaikki suoma­lai­set.

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe kunta­vaa­li­kam­pan­jan avauk­sessa 23.1.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Osa jatkaa eläkeiän saavut­tua edel­leen työelä­mässä.  Toisaalta meillä on

30.5.2021

Tehdään Suomen jokai­sesta kunnasta yrit­tä­jä­myön­tei­nen kunta!

Kokoo­mus sanoo kyllä vahvalle kunta­ta­lou­delle, ihmis­ten osto­voi­malle, yritys­ten menes­tyk­selle ja kestä­välle kehi­tyk­selle. Me kokoo­muk­sessa emme kysy, miten asioita voi estää,

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.