Kokoomus.fi
Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä tekemällä

Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä tekemällä

Julkaistu: 28.10.13 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo on tyyty­väinen halli­tuksen talous­tal­koiden etene­miseen.

?Kaikki halli­tuksen toimet tähtäävät nyt Suomen kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­miseen, suoma­laisten työpaik­kojen turvaa­miseen ja julkisen talouden kanto­kyvyn paran­ta­miseen?, Orpo sanoo.

?Elokuun budjet­ti­rii­hessä tehtiin kasvua ja työlli­syyttä tukeva budjet­ti­rat­kaisu tulevalle vuodelle ja lisäta­lous­ar­violla laitettiin käyntiin välit­tömiä täsmä­toimia työpaik­kojen puolesta. Esimer­kiksi väylä­ra­ken­ta­miseen tulleet lisäpa­nos­tukset ja kotita­lous­vä­hen­nyksen korot­ta­minen työllis­tävät monia ammat­ti­laisia”, Orpo kiittelee.

Orpo muistuttaa, että suurin pitkän aikavälin haaste on saada halli­tuksen raken­ne­pa­ke­tissa sopimat toimen­piteet täytäntöön marras­kuulle asetettuun takarajaan mennessä. “Suoma­laisten hyvin­voinnin turvaa­minen tulevai­suu­dessa edellyttää, että raken­ne­pa­ketin päätökset viedään eteenpäin?, Orpo toteaa.

Orpon mukaan erityisen tärkeä askel tässä työssä on perjan­taina sovittu maltil­linen palkka­rat­kaisu. ?Palkka­rat­kaisu kokonai­suutena ensi vuoden alussa voimaan astuvien budjet­ti­pää­tösten, kuten yhtei­sö­veron keven­nyksen ja työnteon kannus­ta­vuuden lisää­misen kanssa, on välttä­mätön korjaus­liike heiken­tyneen kilpai­lu­ky­kymme korjaa­mi­seksi?, Orpo sanoo.

Puheen­johtaja Orpo korostaa, että halli­tuksen ja työmark­ki­naos­a­puolten päätökset eivät vielä takaa työpaik­kojen säily­mistä Suomessa. Talkoot eivät ole ohitse. On kuitenkin olennai­sinta, että kaikki osapuolet ovat sitou­tu­neita yhteiseen tavoitteen edistä­miseen.

“Hallitus on pyrkinyt omilla toimillaan luomaan yrityk­sille mahdol­li­simman kilpai­lu­ky­kyisen toimin­taym­pä­ristön kasvaa ja työllistää. Samalla yritämme purkaa kakki ylimää­räiset työllis­ty­misen kannus­tin­loukut ja tehdä työnteosta kannat­ta­vampaa. Talouden elpymisen merkkejä on jonkin verran nähtä­vissä ja siksi on erittäin tärkeää, että yrityk­sissä löytyy nyt vahvaa sitou­tu­mista työllis­tä­miseen. Työpai­koista on pidettävä nyt kiinni viimeiseen kipurajaan asti. Olemme kaikki samassa veneessä ja sen pitää näkyä myös yritys­johdon toimissa ja palkkioissa”, Orpo painottaa.

Orpon mukaan työmark­ki­na­rat­kaisu ja raken­teel­liset uudis­tukset yhdessä luovat uskoa menes­ty­miseen ja työllis­tä­miseen Suomessa. ?Olemme olleet hetki sitten huipulla ja naapu­rimme ovat jo kasvu-uralla. Miksemme mekin voisi olla? Työ jatkuu ja sitä pitää meidän kaikkien tehdä yhdessä”, Orpo päättää.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä
Puheen­johtaja, kansan­edustaja Petteri Orpo 044-2693113


Kokoomus.fi