Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä teke­mällä

Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä teke­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen talous­tal­koi­den etene­mi­seen.

- Kaikki halli­tuk­sen toimet tähtää­vät nyt Suomen kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen, suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­seen ja julki­sen talou­den kanto­ky­vyn paran­ta­mi­seen?, Orpo sanoo.

- Elokuun budjet­ti­rii­hessä tehtiin kasvua ja työl­li­syyttä tukeva budjet­ti­rat­kaisu tule­valle vuodelle ja lisä­ta­lous­ar­violla laitet­tiin käyn­tiin välit­tö­miä täsmä­toi­mia työpaik­ko­jen puolesta. Esimer­kiksi väylä­ra­ken­ta­mi­seen tulleet lisä­pa­nos­tuk­set ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen työl­lis­tä­vät monia ammat­ti­lai­sia”, Orpo kiit­te­lee.

Orpo muis­tut­taa, että suurin pitkän aika­vä­lin haaste on saada halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tissa sopi­mat toimen­pi­teet täytän­töön marras­kuulle asetet­tuun taka­ra­jaan mennessä. “Suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen tule­vai­suu­dessa edel­lyt­tää, että raken­ne­pa­ke­tin päätök­set viedään eteen­päin?, Orpo toteaa.

Orpon mukaan erityi­sen tärkeä askel tässä työssä on perjan­taina sovittu maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu. ?Palk­ka­rat­kaisu koko­nai­suu­tena ensi vuoden alussa voimaan astu­vien budjet­ti­pää­tös­ten, kuten yhtei­sö­ve­ron keven­nyk­sen ja työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­sen kanssa, on vält­tä­mä­tön korjaus­liike heiken­ty­neen kilpai­lu­ky­kymme korjaa­mi­seksi?, Orpo sanoo.

Puheen­joh­taja Orpo koros­taa, että halli­tuk­sen ja työmark­ki­naos­a­puol­ten päätök­set eivät vielä takaa työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa. Talkoot eivät ole ohitse. On kuiten­kin olen­nai­sinta, että kaikki osapuo­let ovat sitou­tu­neita yhtei­seen tavoit­teen edis­tä­mi­seen.

“Halli­tus on pyrki­nyt omilla toimil­laan luomaan yrityk­sille mahdol­li­sim­man kilpai­lu­ky­kyi­sen toimin­taym­pä­ris­tön kasvaa ja työl­lis­tää. Samalla yritämme purkaa kakki ylimää­räi­set työl­lis­ty­mi­sen kannus­tin­lou­kut ja tehdä työn­teosta kannat­ta­vam­paa. Talou­den elpy­mi­sen merk­kejä on jonkin verran nähtä­vissä ja siksi on erit­täin tärkeää, että yrityk­sissä löytyy nyt vahvaa sitou­tu­mista työl­lis­tä­mi­seen. Työpai­koista on pidet­tävä nyt kiinni viimei­seen kipu­ra­jaan asti. Olemme kaikki samassa veneessä ja sen pitää näkyä myös yritys­joh­don toimissa ja palk­kioissa”, Orpo painot­taa.

Orpon mukaan työmark­ki­na­rat­kaisu ja raken­teel­li­set uudis­tuk­set yhdessä luovat uskoa menes­ty­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen Suomessa. ?Olemme olleet hetki sitten huipulla ja naapu­rimme ovat jo kasvu-uralla. Miksemme mekin voisi olla? Työ jatkuu ja sitä pitää meidän kaik­kien tehdä yhdessä”, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044-2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

Skip to content