Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä teke­mällä

Petteri Orpo: Suomi nousuun yhdessä teke­mällä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen talous­tal­koi­den etene­mi­seen.

- Kaikki halli­tuk­sen toimet tähtää­vät nyt Suomen kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen, suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­seen ja julki­sen talou­den kanto­ky­vyn paran­ta­mi­seen?, Orpo sanoo.

- Elokuun budjet­ti­rii­hessä tehtiin kasvua ja työl­li­syyttä tukeva budjet­ti­rat­kaisu tule­valle vuodelle ja lisä­ta­lous­ar­violla laitet­tiin käyn­tiin välit­tö­miä täsmä­toi­mia työpaik­ko­jen puolesta. Esimer­kiksi väylä­ra­ken­ta­mi­seen tulleet lisä­pa­nos­tuk­set ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen työl­lis­tä­vät monia ammat­ti­lai­sia”, Orpo kiit­te­lee.

Orpo muis­tut­taa, että suurin pitkän aika­vä­lin haaste on saada halli­tuk­sen raken­ne­pa­ke­tissa sopi­mat toimen­pi­teet täytän­töön marras­kuulle asetet­tuun taka­ra­jaan mennessä. “Suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen tule­vai­suu­dessa edel­lyt­tää, että raken­ne­pa­ke­tin päätök­set viedään eteen­päin?, Orpo toteaa.

Orpon mukaan erityi­sen tärkeä askel tässä työssä on perjan­taina sovittu maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu. ?Palk­ka­rat­kaisu koko­nai­suu­tena ensi vuoden alussa voimaan astu­vien budjet­ti­pää­tös­ten, kuten yhtei­sö­ve­ron keven­nyk­sen ja työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­sen kanssa, on vält­tä­mä­tön korjaus­liike heiken­ty­neen kilpai­lu­ky­kymme korjaa­mi­seksi?, Orpo sanoo.

Puheen­joh­taja Orpo koros­taa, että halli­tuk­sen ja työmark­ki­naos­a­puol­ten päätök­set eivät vielä takaa työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa. Talkoot eivät ole ohitse. On kuiten­kin olen­nai­sinta, että kaikki osapuo­let ovat sitou­tu­neita yhtei­seen tavoit­teen edis­tä­mi­seen.

“Halli­tus on pyrki­nyt omilla toimil­laan luomaan yrityk­sille mahdol­li­sim­man kilpai­lu­ky­kyi­sen toimin­taym­pä­ris­tön kasvaa ja työl­lis­tää. Samalla yritämme purkaa kakki ylimää­räi­set työl­lis­ty­mi­sen kannus­tin­lou­kut ja tehdä työn­teosta kannat­ta­vam­paa. Talou­den elpy­mi­sen merk­kejä on jonkin verran nähtä­vissä ja siksi on erit­täin tärkeää, että yrityk­sissä löytyy nyt vahvaa sitou­tu­mista työl­lis­tä­mi­seen. Työpai­koista on pidet­tävä nyt kiinni viimei­seen kipu­ra­jaan asti. Olemme kaikki samassa veneessä ja sen pitää näkyä myös yritys­joh­don toimissa ja palk­kioissa”, Orpo painot­taa.

Orpon mukaan työmark­ki­na­rat­kaisu ja raken­teel­li­set uudis­tuk­set yhdessä luovat uskoa menes­ty­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen Suomessa. ?Olemme olleet hetki sitten huipulla ja naapu­rimme ovat jo kasvu-uralla. Miksemme mekin voisi olla? Työ jatkuu ja sitä pitää meidän kaik­kien tehdä yhdessä”, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo 044-2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content