Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle

Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo ihmet­te­lee Keskus­tan Sipi­län risti­rii­tai­sia vies­tejä.

- Toisella kädellä vaadi­taan halli­tusta suuriin leik­kauk­siin alijää­mä­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi, toisella taas kutku­tel­laan yrit­tä­jiä leuan alta. Sipi­län esit­tä­mät vaati­muk­set yhden prosen­tin valtion­ta­lou­den alijää­mä­ta­voit­tee­seen pääse­mi­sestä edel­lyt­tä­vät kovia leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia. Epävar­massa talous­ti­lan­teessa ei ole tarkoi­tuk­sen­mu­kaista sääs­tää Suomea hengiltä, vaan panos­taa kasvuun ja työpaik­ko­jen luomi­seen, Orpo muis­tut­taa.

- Keskus­tan suun­nalta on monesti muis­tu­tettu, että Suomea ei saa sääs­tää hengiltä. Tämä tode­taan mm. Keskus­tan talous-, työl­li­syys- ja vero-ohjel­massa. Mieles­täni Keskus­tan säästö- ja menon­li­säys­vies­teissä vies­teissä on risti­riita, Orpo jatkaa.

- Halli­tus tekee poli­tiik­kaa ajassa ja katsoo sopeu­tus­tar­peen koko­nai­suu­tena. Vastuul­li­seen talous­po­li­tiik­kaan kuuluu olen­nai­sesti toimien ajoit­ta­mi­nen oikein?, Orpo linjaa.  ?Kysyn­kin Sipi­lältä, mitä veroja hän olisi esityk­sensä takana seis­tes­sään valmis heti korot­ta­maan, Orpo ihmet­te­lee.

Orpon mukaan kehys­rii­hestä on saatava ulos kolmi­kär­ki­nen täsmä­rat­kaisu Suomen pelas­ta­mi­seksi. Velkaan­tu­mi­nen on taitet­tava laskuun, tämä on Suomelle uskot­ta­vuus­te­kijä ja kaik­kien suoma­lais­ten etu. Lisäksi on onnis­tut­tava kuro­maan umpeen kestä­vyys­va­jetta ja tehtävä vaikut­ta­via ratkai­suja uuden kasvun ja työpaik­ko­jen synnyt­tä­mi­seksi, Orpo painot­taa.

- Sipi­län talous­malli merkit­sisi miljar­di­luo­kan leik­kauk­sia vuosit­tain. Aikaa seuraa­ma­ton jäykkä leik­kaus­linja on kiris­tä­vän ja kurjis­ta­van finans­si­po­li­tii­kan linja, Orpo toteaa.

- Samalla Keskusta on valmis heit­tä­mään kapu­loita halli­tuk­sen rattai­siin, kun se yrit­tää uudis­taa julki­sen puolen raken­teita nykyistä vahvem­miksi. Keskus­tan muutos­vas­ta­rinta kunta­puo­lella ja jäykkä talous­linja muodos­ta­vat mallin, joka on kauhis­tus suoma­lai­selle kasvulle, yrit­tä­jyy­delle ja työlle?, Orpo tiivis­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content