• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Kakkara on kauhis­tus suoma­lai­selle työlle

  Julkaistu: 20.03.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo ihmet­te­lee Keskus­tan Sipi­län risti­rii­tai­sia vies­tejä.

  - Toisella kädellä vaadi­taan halli­tusta suuriin leik­kauk­siin alijää­mä­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi, toisella taas kutku­tel­laan yrit­tä­jiä leuan alta. Sipi­län esit­tä­mät vaati­muk­set yhden prosen­tin valtion­ta­lou­den alijää­mä­ta­voit­tee­seen pääse­mi­sestä edel­lyt­tä­vät kovia leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia. Epävar­massa talous­ti­lan­teessa ei ole tarkoi­tuk­sen­mu­kaista sääs­tää Suomea hengiltä, vaan panos­taa kasvuun ja työpaik­ko­jen luomi­seen, Orpo muis­tut­taa.

  - Keskus­tan suun­nalta on monesti muis­tu­tettu, että Suomea ei saa sääs­tää hengiltä. Tämä tode­taan mm. Keskus­tan talous-, työl­li­syys- ja vero-ohjel­massa. Mieles­täni Keskus­tan säästö- ja menon­li­säys­vies­teissä vies­teissä on risti­riita, Orpo jatkaa.

  - Halli­tus tekee poli­tiik­kaa ajassa ja katsoo sopeu­tus­tar­peen koko­nai­suu­tena. Vastuul­li­seen talous­po­li­tiik­kaan kuuluu olen­nai­sesti toimien ajoit­ta­mi­nen oikein?, Orpo linjaa.  ?Kysyn­kin Sipi­lältä, mitä veroja hän olisi esityk­sensä takana seis­tes­sään valmis heti korot­ta­maan, Orpo ihmet­te­lee.

  Orpon mukaan kehys­rii­hestä on saatava ulos kolmi­kär­ki­nen täsmä­rat­kaisu Suomen pelas­ta­mi­seksi. Velkaan­tu­mi­nen on taitet­tava laskuun, tämä on Suomelle uskot­ta­vuus­te­kijä ja kaik­kien suoma­lais­ten etu. Lisäksi on onnis­tut­tava kuro­maan umpeen kestä­vyys­va­jetta ja tehtävä vaikut­ta­via ratkai­suja uuden kasvun ja työpaik­ko­jen synnyt­tä­mi­seksi, Orpo painot­taa.

  - Sipi­län talous­malli merkit­sisi miljar­di­luo­kan leik­kauk­sia vuosit­tain. Aikaa seuraa­ma­ton jäykkä leik­kaus­linja on kiris­tä­vän ja kurjis­ta­van finans­si­po­li­tii­kan linja, Orpo toteaa.

  - Samalla Keskusta on valmis heit­tä­mään kapu­loita halli­tuk­sen rattai­siin, kun se yrit­tää uudis­taa julki­sen puolen raken­teita nykyistä vahvem­miksi. Keskus­tan muutos­vas­ta­rinta kunta­puo­lella ja jäykkä talous­linja muodos­ta­vat mallin, joka on kauhis­tus suoma­lai­selle kasvulle, yrit­tä­jyy­delle ja työlle?, Orpo tiivis­tää.