Petteri Orpo: Kakkara on kauhistus suoma­lai­selle työlle – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Kakkara on kauhistus suoma­lai­selle työlle

Petteri Orpo: Kakkara on kauhistus suoma­lai­selle työlle

Julkaistu: 20.03.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo ihmet­telee Keskustan Sipilän risti­rii­taisia viestejä.

- Toisella kädellä vaaditaan halli­tusta suuriin leikkauksiin alijää­mä­ta­voitteen saavut­ta­mi­seksi, toisella taas kutku­tellaan yrittäjiä leuan alta. Sipilän esittämät vaati­mukset yhden prosentin valtion­ta­louden alijää­mä­ta­voit­teeseen pääse­mi­sestä edellyt­tävät kovia leikkauksia ja veron­ko­ro­tuksia. Epävar­massa talous­ti­lan­teessa ei ole tarkoi­tuk­sen­mu­kaista säästää Suomea hengiltä, vaan panostaa kasvuun ja työpaik­kojen luomiseen, Orpo muistuttaa.

- Keskustan suunnalta on monesti muistu­tettu, että Suomea ei saa säästää hengiltä. Tämä todetaan mm. Keskustan talous-, työllisyys- ja vero-ohjel­massa. Mielestäni Keskustan säästö- ja menon­li­säys­vies­teissä viesteissä on risti­riita, Orpo jatkaa.

- Hallitus tekee politiikkaa ajassa ja katsoo sopeu­tus­tarpeen kokonai­suutena. Vastuul­liseen talous­po­li­tiikkaan kuuluu olennai­sesti toimien ajoit­ta­minen oikein?, Orpo linjaa.  ?Kysynkin Sipilältä, mitä veroja hän olisi esityk­sensä takana seistessään valmis heti korot­tamaan, Orpo ihmet­telee.

Orpon mukaan kehys­rii­hestä on saatava ulos kolmi­kär­kinen täsmä­rat­kaisu Suomen pelas­ta­mi­seksi. Velkaan­tu­minen on taitettava laskuun, tämä on Suomelle uskot­ta­vuus­tekijä ja kaikkien suoma­laisten etu. Lisäksi on onnis­tuttava kuromaan umpeen kestä­vyys­va­jetta ja tehtävä vaikut­tavia ratkaisuja uuden kasvun ja työpaik­kojen synnyt­tä­mi­seksi, Orpo painottaa.

- Sipilän talous­malli merkitsisi miljar­di­luokan leikkauksia vuosittain. Aikaa seuraa­maton jäykkä leikkaus­linja on kiris­tävän ja kurjis­tavan finans­si­po­li­tiikan linja, Orpo toteaa.

- Samalla Keskusta on valmis heittämään kapuloita halli­tuksen rattaisiin, kun se yrittää uudistaa julkisen puolen raken­teita nykyistä vahvem­miksi. Keskustan muutos­vas­ta­rinta kunta­puo­lella ja jäykkä talous­linja muodos­tavat mallin, joka on kauhistus suoma­lai­selle kasvulle, yrittä­jyy­delle ja työlle?, Orpo tiivistää.


Kokoomus.fi