Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Nais­yrit­täjä ja mies­duu­nari vai päin­vas­toin? - semi­naari

Nais­yrit­täjä ja mies­duu­nari vai päin­vas­toin? - semi­naari

Julkaistu:

Semi­naa­rissa keskus­tel­tiin EK:n Anu Saja­vaa­ran ja Nais­yrit­tä­jien Marjukka Kart­tusen alus­ta­mana työelä­män tasa-arvoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä. Saja­vaara pohti puheen­vuo­ros­saan nais­ten ja mies­ten tilan­netta työmark­ki­noilla. Taan­tuma on vauh­dit­ta­nut raken­ne­muu­tosta, joka on iske­nyt voimak­kaim­min perin­tei­sille mies­val­tai­sille aloille. Saja­vaa­ran mukaan nyt on pohdit­tava, miten tule­vai­suu­den työelä­män koulu­tus­tar­pei­siin vasta­taan. Uudet työpai­kat eivät vält­tä­mättä synny enää takai­sin perin­tei­sille aloille, vaan nais­val­tai­set palve­lua­lat ovat valtaa­massa uutta tilaa työmark­ki­noilla. Erityi­sesti koulu­tus­jär­jes­tel­män ja opetuk­sen segre­gaa­tiota aiheut­ta­vien teki­jöi­den purka­mi­nen on tärkeää, jotta nais­ten ja mies­ten työl­lis­ty­mistä selkeästi eri aloille voidaan vähen­tää. Segre­gaa­tiota purka­malla voimme tehok­kaasti vaikut­taa myös nais- ja mies­val­tais­ten alojen palk­kae­roi­hin ja edis­tää työvoi­ma­re­surs­sien täys­mit­taista hyödyn­tä­mistä.

Saja­vaara piti hyvänä sitä, että nais­ten työs­sä­käy­mi­sen mahdol­lis­tava infra­struk­tuuri on Suomessa olemassa. Esimer­kiksi lasten­hoi­to­pal­ve­lut, päivä­hoito, julki­nen liikenne ja koulu­ruo­kailu on Suomessa järjes­tetty hyvin. Myös asen­neil­masto on meillä suku­puol­ten välistä tasa-arvoa kunnioit­tava. Kuiten­kin kehi­tet­tä­vää vielä löytyy; naisilla ja miehillä tulisi olla saman­lai­set mahdol­li­suu­det uralla etene­mi­seen, jolloin työpai­koilla tulisi enti­ses­tään kehit­tää parem­pia käytän­töjä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­seksi ja kannus­taa vanhem­muu­den kannus­tus­ten tasa­puo­li­sem­paan jaka­mi­seen.

Yrit­tä­jä­nais­ten keskus­lii­ton toimi­tus­joh­taja Marjukka Kart­tu­nen puhui teemasta nais­yrit­tä­jän näkö­kul­masta. Selkeänä ongel­mana nais­val­tais­ten alojen yrit­tä­jille Kart­tu­nen koki vanhem­muu­den korkeat kustan­nuk­set. Erityi­sesti mikro­y­ri­tyk­sille työn­te­ki­jän vanhem­muus voi olla äärim­mäi­sen raskas taakka. Suurin syy liike­toi­min­nan lopet­ta­mi­seen onkin nais­yrit­tä­jillä raskaus ja perheen perus­ta­mi­nen. Kart­tu­nen totesi, että Ruot­sissa vanhem­muu­den kustan­nus­ten oikeu­den­mu­kai­sempi jaka­mi­nen toteu­tet­tiin jo 30 vuotta sitten voimaan astu­neen laki­uu­dis­tuk­sen yhtey­dessä. Suomessa vastaa­vaa uudis­tusta ovat vastus­ta­neet erityi­sesti suuret mies­val­tai­set alat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

Skip to content