Naisyrittäjä ja miesduunari vai päinvastoin? - seminaari – kokoomus.fi
MENU
Naisyrittäjä ja miesduunari vai päinvastoin? - seminaari

Naisyrittäjä ja miesduunari vai päinvastoin? - seminaari

Julkaistu: 08.12.2009 Uncategorized

Seminaa­rissa keskus­teltiin EK:n Anu Sajavaaran ja Naisyrit­täjien Marjukka Karttusen alustamana työelämän tasa-arvoon liitty­vistä kysymyk­sistä. Sajavaara pohti puheen­vuo­rossaan naisten ja miesten tilan­netta työmark­ki­noilla. Taantuma on vauhdit­tanut raken­ne­muu­tosta, joka on iskenyt voimak­kaimmin perin­tei­sille miesval­tai­sille aloille. Sajavaaran mukaan nyt on pohdittava, miten tulevai­suuden työelämän koulu­tus­tar­peisiin vastataan. Uudet työpaikat eivät välttä­mättä synny enää takaisin perin­tei­sille aloille, vaan naisval­taiset palve­lualat ovat valtaa­massa uutta tilaa työmark­ki­noilla. Erityi­sesti koulu­tus­jär­jes­telmän ja opetuksen segre­gaa­tiota aiheut­tavien tekijöiden purka­minen on tärkeää, jotta naisten ja miesten työllis­ty­mistä selkeästi eri aloille voidaan vähentää. Segre­gaa­tiota purka­malla voimme tehok­kaasti vaikuttaa myös nais- ja miesval­taisten alojen palkkae­roihin ja edistää työvoi­ma­re­surssien täysmit­taista hyödyn­tä­mistä.

Sajavaara piti hyvänä sitä, että naisten työssä­käy­misen mahdol­listava infra­struk­tuuri on Suomessa olemassa. Esimer­kiksi lasten­hoi­to­pal­velut, päivä­hoito, julkinen liikenne ja koulu­ruo­kailu on Suomessa järjes­tetty hyvin. Myös asenneil­masto on meillä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittava. Kuitenkin kehitet­tävää vielä löytyy; naisilla ja miehillä tulisi olla saman­laiset mahdol­li­suudet uralla etene­miseen, jolloin työpai­koilla tulisi entisestään kehittää parempia käytäntöjä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­seksi ja kannustaa vanhem­muuden kannus­tusten tasapuo­li­sempaan jakamiseen.

Yrittä­jä­naisten keskus­liiton toimi­tus­johtaja Marjukka Karttunen puhui teemasta naisyrit­täjän näkökul­masta. Selkeänä ongelmana naisval­taisten alojen yrittä­jille Karttunen koki vanhem­muuden korkeat kustan­nukset. Erityi­sesti mikro­y­ri­tyk­sille työnte­kijän vanhemmuus voi olla äärim­mäisen raskas taakka. Suurin syy liike­toi­minnan lopet­ta­miseen onkin naisyrit­tä­jillä raskaus ja perheen perus­ta­minen. Karttunen totesi, että Ruotsissa vanhem­muuden kustan­nusten oikeu­den­mu­kai­sempi jakaminen toteu­tettiin jo 30 vuotta sitten voimaan astuneen lakiuu­dis­tuksen yhtey­dessä. Suomessa vastaavaa uudis­tusta ovat vastus­taneet erityi­sesti suuret miesval­taiset alat.


Kokoomus.fi