Lehti: Kasvu­yri­tyksiä kannus­tettava verore­mon­tilla – kokoomus.fi
MENU
Lehti: Kasvu­yri­tyksiä kannus­tettava verore­mon­tilla

Lehti: Kasvu­yri­tyksiä kannus­tettava verore­mon­tilla

Julkaistu: 30.03.2009 Uncategorized
Työryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Eero Lehti vaati tänään eduskun­nassa järjes­te­tyssä julkis­tus­ti­lai­suu­dessa verore­monttia, joka palkitsee yrittäjiä kasvusta ja menes­ty­mi­sestä.
“Kasvu­yri­tykset luovat uusia työpaikkoja sekä tuovat vienti- ja verotuloja, joilla kaikkien tarvit­semat palvelut ylläpi­detään. Tällä hetkellä yrittä­minen muuttuu kuitenkin yhä vaikeam­maksi, mitä pidem­mälle yritys kehittyy. Verotus kiristyy ja velvoit­teita tulee lisää”, Lehti totesi.
“Suomessa on liian vähän kasvuun pyrkiviä yrityksiä, koska yrittä­misen riskit ja palkinnot eivät kohtaa. Riittävä elintaso on saavu­tet­ta­vissa muutenkin kuin ylipitkiä päiviä tekemällä ja laitta­malla omat rahat likoon”, sanoi Lehti. “Suomesta puuttuu kaksi kolmesta maan tarvit­se­masta kasvu­yri­tyk­sestä erityi­sesti ns. korkean osaamisen alueelta. Niiden vähäisyys uhkaa näivettää suoma­laisen hyvin­voinnin, sillä markkinat eivät uusiudu tarpeeksi eikä uusia, kansain­vä­li­sesti haluttuja menes­tys­tuot­teita synny ilman kovaa työntekoa”, Lehti varoitti.
“Verotus on tärkein kasvuun ja työntekoon kannustava tekijä. Tällä hetkellä esimer­kiksi yrityk­sestä saatavat osingot ovat suurelta osin kaksin­ker­taisen verotuksen piirissä, mikä ohjaa sijoi­tusten suuntaa­miseen ihan muihin kohteisiin kuin omaan yritykseen”, Lehti harmitteli.
“Rapor­tissa suosit­te­lemme useita toimia, joilla työn ja osinko­tu­lojen verotusta viedään kannus­ta­vampaan suuntaan. Esimer­kiksi osakeyh­tiöiden netto­va­ral­li­suuden kautta laskettava 9 prosentin osinko-osuus on korotettava 12 prosenttiin, mikä vastaa paremmin riski­pi­toisen sijoi­tuksen tuotto­vaa­ti­musta. 90 000 euron osinkoraja on liian alhainen kasvu­yri­tysten kasvun kannalta ajatellen”, Lehti linjasi.
“Menes­tyvät yritykset ovat koko Suomen etu. Tulevai­suuteen luottava yrittäjä uskaltaa työllistää”, Lehti muistutti.
Lisätietoja: Eero Lehti, gsm 0400 461 577, eero.lehti@eduskunta.fi

Kokoomus.fi