Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

Julkaistu:

Työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Lehti vaati tänään edus­kun­nassa järjes­te­tyssä julkis­tus­ti­lai­suu­dessa vero­re­mont­tia, joka palkit­see yrit­tä­jiä kasvusta ja menes­ty­mi­sestä.
“Kasvu­yri­tyk­set luovat uusia työpaik­koja sekä tuovat vienti- ja vero­tu­loja, joilla kaik­kien tarvit­se­mat palve­lut yllä­pi­de­tään. Tällä hetkellä yrit­tä­mi­nen muut­tuu kuiten­kin yhä vaikeam­maksi, mitä pidem­mälle yritys kehit­tyy. Vero­tus kiris­tyy ja velvoit­teita tulee lisää”, Lehti totesi.
“Suomessa on liian vähän kasvuun pyrki­viä yrityk­siä, koska yrit­tä­mi­sen riskit ja palkin­not eivät kohtaa. Riit­tävä elin­taso on saavu­tet­ta­vissa muuten­kin kuin ylipit­kiä päiviä teke­mällä ja lait­ta­malla omat rahat likoon”, sanoi Lehti. “Suomesta puut­tuu kaksi kolmesta maan tarvit­se­masta kasvu­yri­tyk­sestä erityi­sesti ns. korkean osaa­mi­sen alueelta. Niiden vähäi­syys uhkaa näivet­tää suoma­lai­sen hyvin­voin­nin, sillä mark­ki­nat eivät uusiudu tarpeeksi eikä uusia, kansain­vä­li­sesti halut­tuja menes­tys­tuot­teita synny ilman kovaa työn­te­koa”, Lehti varoitti.
“Vero­tus on tärkein kasvuun ja työn­te­koon kannus­tava tekijä. Tällä hetkellä esimer­kiksi yrityk­sestä saata­vat osin­got ovat suurelta osin kaksin­ker­tai­sen vero­tuk­sen piirissä, mikä ohjaa sijoi­tus­ten suun­taa­mi­seen ihan muihin kohtei­siin kuin omaan yrityk­seen”, Lehti harmit­teli.
“Rapor­tissa suosit­te­lemme useita toimia, joilla työn ja osin­ko­tu­lo­jen vero­tusta viedään kannus­ta­vam­paan suun­taan. Esimer­kiksi osakeyh­tiöi­den netto­va­ral­li­suu­den kautta lasket­tava 9 prosen­tin osinko-osuus on koro­tet­tava 12 prosent­tiin, mikä vastaa parem­min riski­pi­toi­sen sijoi­tuk­sen tuot­to­vaa­ti­musta. 90 000 euron osin­ko­raja on liian alhai­nen kasvu­yri­tys­ten kasvun kannalta ajatel­len”, Lehti linjasi.
“Menes­ty­vät yrityk­set ovat koko Suomen etu. Tule­vai­suu­teen luot­tava yrit­täjä uskal­taa työl­lis­tää”, Lehti muis­tutti.
Lisä­tie­toja: Eero Lehti, gsm 0400 461 577, eero.lehti@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content