• FI
 • SV
 • MENU
  Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

  Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

  Julkaistu: 30.03.2009 Uncategorized
  Työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Lehti vaati tänään edus­kun­nassa järjes­te­tyssä julkis­tus­ti­lai­suu­dessa vero­re­mont­tia, joka palkit­see yrit­tä­jiä kasvusta ja menes­ty­mi­sestä.
  “Kasvu­yri­tyk­set luovat uusia työpaik­koja sekä tuovat vienti- ja vero­tu­loja, joilla kaik­kien tarvit­se­mat palve­lut yllä­pi­de­tään. Tällä hetkellä yrit­tä­mi­nen muut­tuu kuiten­kin yhä vaikeam­maksi, mitä pidem­mälle yritys kehit­tyy. Vero­tus kiris­tyy ja velvoit­teita tulee lisää”, Lehti totesi.
  “Suomessa on liian vähän kasvuun pyrki­viä yrityk­siä, koska yrit­tä­mi­sen riskit ja palkin­not eivät kohtaa. Riit­tävä elin­taso on saavu­tet­ta­vissa muuten­kin kuin ylipit­kiä päiviä teke­mällä ja lait­ta­malla omat rahat likoon”, sanoi Lehti. “Suomesta puut­tuu kaksi kolmesta maan tarvit­se­masta kasvu­yri­tyk­sestä erityi­sesti ns. korkean osaa­mi­sen alueelta. Niiden vähäi­syys uhkaa näivet­tää suoma­lai­sen hyvin­voin­nin, sillä mark­ki­nat eivät uusiudu tarpeeksi eikä uusia, kansain­vä­li­sesti halut­tuja menes­tys­tuot­teita synny ilman kovaa työn­te­koa”, Lehti varoitti.
  “Vero­tus on tärkein kasvuun ja työn­te­koon kannus­tava tekijä. Tällä hetkellä esimer­kiksi yrityk­sestä saata­vat osin­got ovat suurelta osin kaksin­ker­tai­sen vero­tuk­sen piirissä, mikä ohjaa sijoi­tus­ten suun­taa­mi­seen ihan muihin kohtei­siin kuin omaan yrityk­seen”, Lehti harmit­teli.
  “Rapor­tissa suosit­te­lemme useita toimia, joilla työn ja osin­ko­tu­lo­jen vero­tusta viedään kannus­ta­vam­paan suun­taan. Esimer­kiksi osakeyh­tiöi­den netto­va­ral­li­suu­den kautta lasket­tava 9 prosen­tin osinko-osuus on koro­tet­tava 12 prosent­tiin, mikä vastaa parem­min riski­pi­toi­sen sijoi­tuk­sen tuot­to­vaa­ti­musta. 90 000 euron osin­ko­raja on liian alhai­nen kasvu­yri­tys­ten kasvun kannalta ajatel­len”, Lehti linjasi.
  “Menes­ty­vät yrityk­set ovat koko Suomen etu. Tule­vai­suu­teen luot­tava yrit­täjä uskal­taa työl­lis­tää”, Lehti muis­tutti.
  Lisä­tie­toja: Eero Lehti, gsm 0400 461 577, eero.lehti@eduskunta.fi