Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

Lehti: Kasvu­yri­tyk­siä kannus­tet­tava vero­re­mon­tilla

Julkaistu:

Työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Lehti vaati tänään edus­kun­nassa järjes­te­tyssä julkis­tus­ti­lai­suu­dessa vero­re­mont­tia, joka palkit­see yrit­tä­jiä kasvusta ja menes­ty­mi­sestä.
“Kasvu­yri­tyk­set luovat uusia työpaik­koja sekä tuovat vienti- ja vero­tu­loja, joilla kaik­kien tarvit­se­mat palve­lut yllä­pi­de­tään. Tällä hetkellä yrit­tä­mi­nen muut­tuu kuiten­kin yhä vaikeam­maksi, mitä pidem­mälle yritys kehit­tyy. Vero­tus kiris­tyy ja velvoit­teita tulee lisää”, Lehti totesi.
“Suomessa on liian vähän kasvuun pyrki­viä yrityk­siä, koska yrit­tä­mi­sen riskit ja palkin­not eivät kohtaa. Riit­tävä elin­taso on saavu­tet­ta­vissa muuten­kin kuin ylipit­kiä päiviä teke­mällä ja lait­ta­malla omat rahat likoon”, sanoi Lehti. “Suomesta puut­tuu kaksi kolmesta maan tarvit­se­masta kasvu­yri­tyk­sestä erityi­sesti ns. korkean osaa­mi­sen alueelta. Niiden vähäi­syys uhkaa näivet­tää suoma­lai­sen hyvin­voin­nin, sillä mark­ki­nat eivät uusiudu tarpeeksi eikä uusia, kansain­vä­li­sesti halut­tuja menes­tys­tuot­teita synny ilman kovaa työn­te­koa”, Lehti varoitti.
“Vero­tus on tärkein kasvuun ja työn­te­koon kannus­tava tekijä. Tällä hetkellä esimer­kiksi yrityk­sestä saata­vat osin­got ovat suurelta osin kaksin­ker­tai­sen vero­tuk­sen piirissä, mikä ohjaa sijoi­tus­ten suun­taa­mi­seen ihan muihin kohtei­siin kuin omaan yrityk­seen”, Lehti harmit­teli.
“Rapor­tissa suosit­te­lemme useita toimia, joilla työn ja osin­ko­tu­lo­jen vero­tusta viedään kannus­ta­vam­paan suun­taan. Esimer­kiksi osakeyh­tiöi­den netto­va­ral­li­suu­den kautta lasket­tava 9 prosen­tin osinko-osuus on koro­tet­tava 12 prosent­tiin, mikä vastaa parem­min riski­pi­toi­sen sijoi­tuk­sen tuot­to­vaa­ti­musta. 90 000 euron osin­ko­raja on liian alhai­nen kasvu­yri­tys­ten kasvun kannalta ajatel­len”, Lehti linjasi.
“Menes­ty­vät yrityk­set ovat koko Suomen etu. Tule­vai­suu­teen luot­tava yrit­täjä uskal­taa työl­lis­tää”, Lehti muis­tutti.
Lisä­tie­toja: Eero Lehti, gsm 0400 461 577, eero.lehti@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Pekka Toveri: ”Tarvit­semme vahvem­paa euroop­pa­laista puolus­tus­teol­li­suutta”

Venä­jän laiton hyök­käys Ukrai­naan 2022 on aset­ta­nut Euroo­pan valtiot aivan uuden puolus­tus­haas­teen eteen. Euroo­passa käydään nyt kolmatta vuotta suur­so­taa, joka

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

10.4.2024

Henriina Rantala: ”Vihreä siir­tymä – valt­ti­kortti, jota ei ole varaa olla käyt­tä­mättä”

Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa ekolo­gi­nen kestä­vyys ja talous­kasvu asete­taan vastak­kain, ei ole enää tätä päivää. Näki asian sitten stra­te­gi­sena mahdol­li­suu­tena, ideo­lo­gi­sena

Skip to content