Savo-Karja­lan kokoo­mus:

Etu­sivulle

Blogit ja uuti­set

Yhteys­tiedot

Lähde ehdolle kunta­vaaleissa

Jäsen­­palvelu


Kunnal­lis­jär­jes­töt

Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys, kunta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jes­töön kuulu­vat kaikki kunnan alueella toimi­vat Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set. Kunnal­lis­jär­jes­tön halli­tus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiik­kaa yhteis­työssä valtuus­to­ryh­män kanssa.

Savo-Karja­lan alueella toimii kaksi kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­töä: Joen­suun kunnal­lis­jär­jestö ja Kuopion kunnal­lis­jär­jestö.

Piiri­hal­li­tus:

Pekka Leski­nen
Piirin puheen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen
pekka.k.leskinen(at)gmail.com
044-031 0325

Aulikki Sihvo­nen
Piirin vara­pu­heen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen ja -valtuus­ton vara­jä­sen
aulikki.sihvonen@siunsote.fi
040-582 9796

Jenna Hattu­nen
Piirin vara­pu­heen­joh­taja, puolue­val­tuus­ton jäsen
jenna.hattunen@gmail.com
050-572 1521


Savo-Karja­lan kokoo­muk­sen julkai­suja: