• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kokoo­mus Savo-Karja­lassa

  Kokoo­mus Savo-Karja­lassa

  Poli­tii­kan alueel­li­nen väri on aina ollut Kokoo­muk­sessa tärkeää. Piiri­ta­son teke­mi­nen on elävä esimerkki puolu­een aidosta sielusta ja hengestä. Me Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sessa päätämme millais­ten asioi­den puolesta puhumme.

  Vaikut­ta­mi­nen on kaunista. Tunne siitä, että itse voi tehdä asioille jotain, on jokai­sen ihmi­sen perus­oi­keus. Piiri­ta­son teke­mi­sessä jokai­selle löytyy oma tapa vaikut­taa yhtei­sön asioi­hin. Muutok­sen alkuun riit­tää yksi ihmi­nen. Toteu­tuk­seen tarvi­taan koko­nai­nen jouk­kue. Tule mukaan. Sinua kuun­nel­laan. Tartu­taan yhtei­siin asioi­hin ilon kautta ja rohkeu­della.

  Savo-Karja­lan kokoo­mus:

  Blogit ja uuti­set

  Yhteys­tiedot

  Lähde ehdolle kunta­vaaleissa

  Jäsen­­palvelu


  Kokoo­muk­sen toimisto Savo-Karja­lassa

  Toimin­nan­joh­taja, Eeva-Liisa Perki-Latva­niemi
  puh. 0207 488 564
  eeva-liisa.perki-latvaniemi@kokoomus.fi

  Järjes­tö­koor­di­naat­tori, Ville Blom
  ville.blom@kokoomus.fi
  040 723 7767

  Käyn­tio­soite:
  Mylly­katu 8, 70110 Kuopio
  (kokoo­muk­sen puhe­lin­vaihde 0207 488 488)


  Savo-Karja­lan kokoo­muk­sen julkai­suja: