Vartiainen uudelle sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Matti­lalle: Uudis­takaa rohkeasti apteek­kialan sääntelyä – kokoomus.fi
MENU
Vartiainen uudelle sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Matti­lalle: Uudis­takaa rohkeasti apteek­kialan sääntelyä

Vartiainen uudelle sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Matti­lalle: Uudis­takaa rohkeasti apteek­kialan sääntelyä

Julkaistu: 18.08.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja Juhana Vartiainen näkee sosiaali- ja terveys­mi­nis­terin vaihtu­mi­sessa mahdol­li­suuden uudis­tus­mie­li­sempään linjaan apteek­ki­po­li­tii­kassa.

Vartiaisen mukaan nyt olisi käännettävä kaikki kivet yrittä­jyyden edistä­mi­seksi, julkisten menojen hillit­se­mi­seksi ja markki­noiden toiminnan paran­ta­mi­seksi, jotta kotita­louksien ostovoimaa ja elintasoa voidaan kohentaa.

”Kannustan uutta sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Pirkko Mattilaa tutkimaan ennak­ko­luu­lot­to­masti lääkealan nykyistä monopo­li­jär­jes­telmää. Uskon, että hän kykenee näkemään nykyisen suljetun mallin ongelmat, eikä anna eturyh­mäint­ressien johtaa itseään harhaan. Perus­suo­ma­lai­selle puolu­eel­lekin sopisi asettua tällai­sessa asetel­massa laajojen väestö­ryhmien etujen puolelle pienen eliitin etuoi­keuksien sijaan”, Vartiainen kannustaa.

Vartiainen itse pitää apteek­kialan vapaut­ta­mista ilmei­sellä tavalla hyödyl­lisenä ja järkevänä ratkaisuna. Lisäksi hän vetoaa halli­tus­oh­jelmaan, jossa useissa kohdissa puhutaan sääntelyn purka­misen ja kilpailun rajoi­tusten poista­misen puolesta.

”Kilpailun lisää­minen auttaisi tuomaan ajan myötä merkit­täviä hyötyjä sekä ihmisille että julkis­ta­lou­delle, kun apteek­kialan nykyiset monopo­li­voitot edes hiukan leikkau­tui­sivat. Suljet­tujen alojen avaaminen kilpai­lulle vastaa täysin halli­tus­oh­jelman kirjainta ja henkeä. On ennen muuta poliit­ti­sesta tahdosta kiinni, halutaanko nuo hyödyt kulut­ta­jille ja veron­mak­sa­jille saada toteu­tumaan vai ei”, Vartiainen katsoo.

Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­raston taannoiseen arvioon viitaten Vartiainen muistuttaa, että markki­na­me­ka­nismin valjas­ta­minen palve­lemaan kulut­tajia myös lääkkeiden vähit­täis­kau­passa tuottaisi jopa sadan miljoonan euron luokkaa olevat vuotuiset säästöt. Tämä vastaisi sitä, että voisimme tulon­siirroin tai veron­alen­nuksin lisätä kotita­louksien tuloja sadalla miljoo­nalla. Kansain­vä­li­sessä vertai­lussa Suomen apteek­ki­toi­miala näyttäytyy hyvin raskaasti säänneltynä, ja lääkkeiden kulut­ta­ja­hinnat ovat selvästi korkeammat kuin esimer­kiksi muissa pohjois­maissa.

”Minusta olisi epäjoh­don­mu­kaista, että perus­suo­ma­lainen ministeri sitou­tuisi nykyjär­jes­telmän pitämiseen nykyi­sellään. Se tarkoit­taisi käytän­nössä sitä, että rahan virta sairaiden ihmisten taskuista ennes­täänkin vauraiden monopo­li­toi­mi­joiden pankki­ti­leille saisi edelleen jatkua”, Vartiainen kärjistää.

”Kokoo­musta on syytetty apteek­ka­reiden etujen ajami­sesta, mutta tämä asia tuskin jää Kokoo­muk­sesta kiinni. Kesäkuun puolue­ko­kouk­sessa hyväk­syimme apteek­kialan vapaut­ta­mista tukevan aloitteen, jossa todetaan muun muassa ”Apteekkien lukumäärän rajoit­ta­minen ei ole tätä päivää””, Vartiainen muistuttaa.


Kokoomus.fi