Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Vartiai­nen uudelle sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Matti­lalle: Uudis­ta­kaa rohkeasti apteek­kia­lan sään­te­lyä

Vartiai­nen uudelle sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Matti­lalle: Uudis­ta­kaa rohkeasti apteek­kia­lan sään­te­lyä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen näkee sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rin vaih­tu­mi­sessa mahdol­li­suu­den uudis­tus­mie­li­sem­pään linjaan apteek­ki­po­li­tii­kassa.

Vartiai­sen mukaan nyt olisi kään­net­tävä kaikki kivet yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi, julkis­ten meno­jen hillit­se­mi­seksi ja mark­ki­noi­den toimin­nan paran­ta­mi­seksi, jotta koti­ta­louk­sien osto­voi­maa ja elin­ta­soa voidaan kohen­taa.

”Kannus­tan uutta sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Pirkko Matti­laa tutki­maan ennak­ko­luu­lot­to­masti lääkea­lan nykyistä mono­po­li­jär­jes­tel­mää. Uskon, että hän kyke­nee näke­mään nykyi­sen sulje­tun mallin ongel­mat, eikä anna eturyh­mäint­res­sien johtaa itse­ään harhaan. Perus­suo­ma­lai­selle puolu­eel­le­kin sopisi aset­tua tällai­sessa asetel­massa laajo­jen väes­tö­ryh­mien etujen puolelle pienen elii­tin etuoi­keuk­sien sijaan”, Vartiai­nen kannus­taa.

Vartiai­nen itse pitää apteek­kia­lan vapaut­ta­mista ilmei­sellä tavalla hyödyl­li­senä ja järke­vänä ratkai­suna. Lisäksi hän vetoaa halli­tus­oh­jel­maan, jossa useissa kohdissa puhu­taan sään­te­lyn purka­mi­sen ja kilpai­lun rajoi­tus­ten pois­ta­mi­sen puolesta.

”Kilpai­lun lisää­mi­nen auttaisi tuomaan ajan myötä merkit­tä­viä hyötyjä sekä ihmi­sille että julkis­ta­lou­delle, kun apteek­kia­lan nykyi­set mono­po­li­voi­tot edes hiukan leik­kau­tui­si­vat. Suljet­tu­jen alojen avaa­mi­nen kilpai­lulle vastaa täysin halli­tus­oh­jel­man kirjainta ja henkeä. On ennen muuta poliit­ti­sesta tahdosta kiinni, halu­taanko nuo hyödyt kulut­ta­jille ja veron­mak­sa­jille saada toteu­tu­maan vai ei”, Vartiai­nen katsoo.

Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton taan­noi­seen arvioon viita­ten Vartiai­nen muis­tut­taa, että mark­ki­na­me­ka­nis­min valjas­ta­mi­nen palve­le­maan kulut­ta­jia myös lääk­kei­den vähit­täis­kau­passa tuot­taisi jopa sadan miljoo­nan euron luok­kaa olevat vuotui­set sääs­töt. Tämä vastaisi sitä, että voisimme tulon­siir­roin tai veron­alen­nuk­sin lisätä koti­ta­louk­sien tuloja sadalla miljoo­nalla. Kansain­vä­li­sessä vertai­lussa Suomen apteek­ki­toi­miala näyt­täy­tyy hyvin raskaasti sään­nel­tynä, ja lääk­kei­den kulut­ta­ja­hin­nat ovat selvästi korkeam­mat kuin esimer­kiksi muissa pohjois­maissa.

”Minusta olisi epäjoh­don­mu­kaista, että perus­suo­ma­lai­nen minis­teri sitou­tuisi nyky­jär­jes­tel­män pitä­mi­seen nykyi­sel­lään. Se tarkoit­taisi käytän­nössä sitä, että rahan virta sairai­den ihmis­ten taskuista ennes­tään­kin vaurai­den mono­po­li­toi­mi­joi­den pank­ki­ti­leille saisi edel­leen jatkua”, Vartiai­nen kärjis­tää.

”Kokoo­musta on syytetty apteek­ka­rei­den etujen ajami­sesta, mutta tämä asia tuskin jää Kokoo­muk­sesta kiinni. Kesä­kuun puolue­ko­kouk­sessa hyväk­syimme apteek­kia­lan vapaut­ta­mista tuke­van aloit­teen, jossa tode­taan muun muassa ”Apteek­kien luku­mää­rän rajoit­ta­mi­nen ei ole tätä päivää””, Vartiai­nen muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content