Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja – kokoomus.fi
MENU
Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja

Kalle Jokinen: Työn ja kasvun edistä­mi­seksi haettava lisäkeinoja

Julkaistu: 15.07.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Kalle Jokinen perään­kuu­luttaa lisää ehdotuksia uudis­tuk­siksi, jotka lisäävät Suomeen työtä ja edistävät talous­kasvua.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi torstaina 14.7. Porin Suomi-Areenassa kokoelman ehdotuksia, joiden tarkoi­tuksena on edistää mahdol­li­suuksia saavuttaa halli­tuksen työlli­syys­ta­voitteet.

”Olemme esimer­kiksi ehdot­taneet kunnian­hi­moi­sempaa otetta talous­hal­linnon digita­li­sointiin, jotta rutii­nin­omaisten töiden automa­ti­soinnin kautta saataisiin säästöjä niin julkis­hal­lin­nossa kuin yrityk­sissä. Asunto­po­li­tii­kassa ja asumisen verotuk­sessa olemme esittäneet uudis­tuksia, jotka helpot­tavat työn perässä muutta­mista ja vauhdit­tavat asunto­kauppaa. Ehdotuksia on myös Suomen startup-houkut­te­le­vuuden paremman hyödyn­tä­misen puolesta siten, että maahan tulevat nuoret ja innova­tii­viset yrittäjät saisivat oleske­lulupa-asiansa ja muun byrokratian kitkatta hoide­tuksi”, Jokinen luettelee.

Jokisen mukaan uusien avausten tekeminen ei ole puolueille vain oikeus vaan myös velvol­lisuus.

”Suomi tarvitsee rohkeutta ja johta­juutta. Kansa on valinnut päättäjät ratkai­semaan Suomen ongelmia, eikä sitä vastuuta voi siirtää eteenpäin. Tavaksi on tullut kaikkien ideoiden alas ampuminen ilman yritys­täkään käydä raken­tavaa ja eteenpäin vievää keskus­telua. Tästä haluamme omalta osaltamme päästä eroon ja tutkia ennak­ko­luu­lot­to­masti kaikkia sellaisia avauksia, jotka paran­tavat työteon kannus­ta­vuutta ja mahdol­lis­tavat yrityk­sille kasvun ja uuden työn luomisen”, Jokinen linjaa.

”Tärkeintä Kokoo­muk­selle on Suomen talouden ja suoma­laisten hyvin­voinnin pelas­ta­minen. Se onnistuu vain, jos tähän maahan saadaan lisää työtä. Työmah­dol­li­suuksien lisää­minen on kaikkein eniten pieni- ja keski­tu­loisten etujen mukaista”, Jokinen perus­telee.


Kokoomus.fi