Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kalle Joki­nen: Työn ja kasvun edis­tä­mi­seksi haet­tava lisä­kei­noja

Kalle Joki­nen: Työn ja kasvun edis­tä­mi­seksi haet­tava lisä­kei­noja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen perään­kuu­lut­taa lisää ehdo­tuk­sia uudis­tuk­siksi, jotka lisää­vät Suomeen työtä ja edis­tä­vät talous­kas­vua.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. Porin Suomi-Aree­nassa kokoel­man ehdo­tuk­sia, joiden tarkoi­tuk­sena on edis­tää mahdol­li­suuk­sia saavut­taa halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teet.

”Olemme esimer­kiksi ehdot­ta­neet kunnian­hi­moi­sem­paa otetta talous­hal­lin­non digi­ta­li­soin­tiin, jotta rutii­nin­omais­ten töiden auto­ma­ti­soin­nin kautta saatai­siin sääs­töjä niin julkis­hal­lin­nossa kuin yrityk­sissä. Asun­to­po­li­tii­kassa ja asumi­sen vero­tuk­sessa olemme esit­tä­neet uudis­tuk­sia, jotka helpot­ta­vat työn perässä muut­ta­mista ja vauh­dit­ta­vat asun­to­kaup­paa. Ehdo­tuk­sia on myös Suomen star­tup-houkut­te­le­vuu­den parem­man hyödyn­tä­mi­sen puolesta siten, että maahan tule­vat nuoret ja inno­va­tii­vi­set yrit­tä­jät saisi­vat oles­ke­lu­lupa-asiansa ja muun byro­kra­tian kitkatta hoide­tuksi”, Joki­nen luet­te­lee.

Joki­sen mukaan uusien avaus­ten teke­mi­nen ei ole puolueille vain oikeus vaan myös velvol­li­suus.

”Suomi tarvit­see rohkeutta ja johta­juutta. Kansa on valin­nut päät­tä­jät ratkai­se­maan Suomen ongel­mia, eikä sitä vastuuta voi siir­tää eteen­päin. Tavaksi on tullut kaik­kien ideoi­den alas ampu­mi­nen ilman yritys­tä­kään käydä raken­ta­vaa ja eteen­päin vievää keskus­te­lua. Tästä haluamme omalta osal­tamme päästä eroon ja tutkia ennak­ko­luu­lot­to­masti kaik­kia sellai­sia avauk­sia, jotka paran­ta­vat työteon kannus­ta­vuutta ja mahdol­lis­ta­vat yrityk­sille kasvun ja uuden työn luomi­sen”, Joki­nen linjaa.

”Tärkeintä Kokoo­muk­selle on Suomen talou­den ja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin pelas­ta­mi­nen. Se onnis­tuu vain, jos tähän maahan saadaan lisää työtä. Työmah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen on kaik­kein eniten pieni- ja keski­tu­lois­ten etujen mukaista”, Joki­nen perus­te­lee.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content