Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kalle Joki­nen: Työn ja kasvun edis­tä­mi­seksi haet­tava lisä­kei­noja

Kalle Joki­nen: Työn ja kasvun edis­tä­mi­seksi haet­tava lisä­kei­noja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen perään­kuu­lut­taa lisää ehdo­tuk­sia uudis­tuk­siksi, jotka lisää­vät Suomeen työtä ja edis­tä­vät talous­kas­vua.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. Porin Suomi-Aree­nassa kokoel­man ehdo­tuk­sia, joiden tarkoi­tuk­sena on edis­tää mahdol­li­suuk­sia saavut­taa halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teet.

”Olemme esimer­kiksi ehdot­ta­neet kunnian­hi­moi­sem­paa otetta talous­hal­lin­non digi­ta­li­soin­tiin, jotta rutii­nin­omais­ten töiden auto­ma­ti­soin­nin kautta saatai­siin sääs­töjä niin julkis­hal­lin­nossa kuin yrityk­sissä. Asun­to­po­li­tii­kassa ja asumi­sen vero­tuk­sessa olemme esit­tä­neet uudis­tuk­sia, jotka helpot­ta­vat työn perässä muut­ta­mista ja vauh­dit­ta­vat asun­to­kaup­paa. Ehdo­tuk­sia on myös Suomen star­tup-houkut­te­le­vuu­den parem­man hyödyn­tä­mi­sen puolesta siten, että maahan tule­vat nuoret ja inno­va­tii­vi­set yrit­tä­jät saisi­vat oles­ke­lu­lupa-asiansa ja muun byro­kra­tian kitkatta hoide­tuksi”, Joki­nen luet­te­lee.

Joki­sen mukaan uusien avaus­ten teke­mi­nen ei ole puolueille vain oikeus vaan myös velvol­li­suus.

”Suomi tarvit­see rohkeutta ja johta­juutta. Kansa on valin­nut päät­tä­jät ratkai­se­maan Suomen ongel­mia, eikä sitä vastuuta voi siir­tää eteen­päin. Tavaksi on tullut kaik­kien ideoi­den alas ampu­mi­nen ilman yritys­tä­kään käydä raken­ta­vaa ja eteen­päin vievää keskus­te­lua. Tästä haluamme omalta osal­tamme päästä eroon ja tutkia ennak­ko­luu­lot­to­masti kaik­kia sellai­sia avauk­sia, jotka paran­ta­vat työteon kannus­ta­vuutta ja mahdol­lis­ta­vat yrityk­sille kasvun ja uuden työn luomi­sen”, Joki­nen linjaa.

”Tärkeintä Kokoo­muk­selle on Suomen talou­den ja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin pelas­ta­mi­nen. Se onnis­tuu vain, jos tähän maahan saadaan lisää työtä. Työmah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen on kaik­kein eniten pieni- ja keski­tu­lois­ten etujen mukaista”, Joki­nen perus­te­lee.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content