Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Digi­toi­minta / Hybri­di­ko­kous

Hybri­di­ko­kous

Suosit­te­lemme, että kaikissa kokoo­muk­sen järjes­tä­missä tilai­suuk­sissa on etäosal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suus. Näillä ohjeilla saat järjes­tet­tyä etäosal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suu­den yksin­ker­tai­sesti.

Perus­kon­septi 1

 • Laite­vaa­ti­muk­set
  • Tieto­kone
  • Älypu­he­lin ja kolmi­jalka
  • Kokous­kai­u­tin (tai mikro­foni)
  • Jos on esitys­ma­te­ri­aa­leja, ruutu tai video­tykki
 • Miten kokous toimii?
  • Tilai­suu­den valmis­te­lut
   • Aseta esitys­tie­to­kone siten, että esit­täjä pystyy operoi­maan esityk­set helposti koneelta
   • Avaa kaikki lähi­pis­teeltä esitet­tä­vät esityk­set samalle työpöy­dälle, jossa Teams on, ennen kokouk­sen alkua
   • Lataa Teams-sovel­lus älypu­he­li­meen. Käyn­nistä Teams saman­ai­kai­sesti sekä älypu­he­li­mella että esitys­tie­to­ko­neella.
   • Aseta älypu­he­lin kolmi­ja­lalle ja sijoita se tilassa siten, että mahdol­li­set esityk­set sekä esityk­sen pitäjä näky­vät kuvassa selkeästi
   • Aseta kokous­kai­u­tin lähelle pääpu­hu­jaa tai suun­taa mikro­foni niin, että se poimii hyvin puhu­jan äänen
   • Kytke tieto­kone ruutuun tai video­tyk­kiin.
  • Etäosal­lis­tu­jat
   • Liit­ty­vät Teams-kokouk­seen (Meet, Zoom, ym.) normaa­listi
   • Jos heillä on esitet­tä­vää mate­ri­aa­lia, he esit­tä­vät sen jaka­malla ruudun. Kokous­pai­kalla esitys­tie­to­ko­neelta näyte­tään tykin tai ruudun kautta Team­sin jaettu näkymä.
  • Esityk­sen pitäjä
   • Jaa haluttu esitys Team­sissa esitys­ko­neella. Team­siin jaettu näkymä (esim. Power­Point -diasarja) näkyy heijas­tet­tuna kokous­pai­kan ruudulle/​näytölle: Teams ja kokous­pai­kalla olevat seuraa­vat samaa esitystä.
   • Esiinny normaa­listi, mutta toista ylei­sön puheen­vuo­ro­jen pääasial­li­nen sisältö, jotta etäosal­lis­tu­jat Team­sissä pysy­vät mukana keskus­te­lussa
  • Sihteeri
   • Seuraa Team­sin chat­tia mahdol­li­sia puheen­vuo­ro­pyyn­töjä varten

Perus­kon­septi 2 

 • Laite­vaa­ti­muk­set
  • Tieto­kone
  • Tieto­ko­nee­seen kytket­tävä kamera 
  • Kokous­kai­u­tin (tai mikrofoni+kaiutin)
  • Jos on esitys­ma­te­ri­aa­leja, ruutu tai video­tykki
 • Miten kokous toimii?
  • Tilai­suu­den valmis­te­lut
   • Aseta esitys­tie­to­kone siten, että esit­täjä pystyy operoi­maan esityk­set helposti koneelta
   • Avaa kaikki lähi­pis­teeltä esitet­tä­vät esityk­set samalle työpöy­dälle, jossa Teams on, ennen kokouk­sen alkua
   • Aseta eril­li­nen kamera siten, että mahdol­li­set esityk­set sekä esityk­sen pitäjä näky­vät kuvassa selkeästi
   • Aseta kokous­kai­u­tin lähelle pääpu­hu­jaa
   • Kytke tieto­kone ruutuun tai video­tyk­kiin siten, että koko ruutu jaetaan
  • Etäosal­lis­tu­jat
   • Liit­ty­vät Teams-kokouk­seen (Meet, Zoom, ym.) normaa­listi
   • Jos heillä on esitet­tä­vää mate­ri­aa­lia, he esit­tä­vät sen jaka­malla ruudun (vaatii kokous­pai­kalta video­ty­kin tai ruudun)
  • Esityk­sen pitäjä (jos on yksi mikro­foni)
   • Jaa haluttu esitys Team­sissa esitys­ko­neella
   • Esiinny normaa­listi, mutta toista ylei­sön puheen­vuo­ro­jen pääasial­li­nen sisältö, jotta etäosal­lis­tu­jat pysy­vät mukana keskus­te­lussa
  • Sihteeri
   • Seuraa Team­sin chat­tia mahdol­li­sia puheen­vuo­ro­pyyn­töjä varten
Skip to content