Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / turvapaikkakriisi

turvapaikkakriisi

24.11.2021

Antti Häkkä­nen: “Turval­li­suus­lain­sää­däntö on saatava nopeasti kuntoon”

Viimei­nen vuosi­kym­men on muut­ta­nut voimak­kaasti kansain­vä­listä turval­li­suus­ti­lan­netta. Edes­sämme on nyt ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan näkö­kul­masta jännit­tei­nen aika­kausi. On enna­koi­ta­vissa, että tällä

24.9.2015

Stubb: Ratkai­suja on etsit­tävä yhdessä

Halli­tus on pääs­syt käyn­tiin Suomen uudis­ta­mi­sessa. Olemme tehneet esityk­siä, joiden tavoit­teena on kohen­taa Suomen talou­del­lista tilan­netta ja sitä kautta vahvis­taa

22.9.2015

Suoma­lai­sia ja euroop­pa­lai­sia ratkai­suja turva­paik­ka­krii­siin

Euroop­paan kohdis­tuu parhail­laan suurin muut­to­liike sitten toisen maail­man­so­dan. Se näkyy ja tuntuu myös Suomessa. Tilanne on hallin­nassa, mutta tarvit­semme nopeasti

Skip to content