Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Ylimääräinen puoluekokous

Ylimää­räi­nen
puolue­ko­kous

Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Espoon Dipo­lissa 28.10. klo 14.00 alkaen.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaan valinta presi­den­tin­vaa­lei­hin 2024.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää ylimää­räi­selle puolue­ko­kouk­selle profes­sori Alexan­der Stub­bin nimeä­mistä puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi.

Kokouk­seen edel­ly­te­tään puolu­een sään­tö­jen kymme­nen­nen pykä­län (10§) tarkoit­ta­maa ennak­koil­moit­tau­tu­mista 27.10.2023 klo 16.00 mennessä.

Puolue­ko­kous­maksu on 50 € kaikilta osal­lis­tu­jilta. 21.10. alkaen puolue­ko­kous­maksu on 80 €.

Viral­li­nen kutsu on lähe­tetty jäse­nyh­dis­tyk­sille 11.9.2023.

Kokous­päivä alkaa erityi­sesti yhdis­tys­väelle suun­na­tulla Vauh­tia vaali­työ­hön-oheis­ti­lai­suu­della kello 10.30-12.30. Tilai­suu­dessa on mukana mm. puheen­joh­taja Petteri Orpo ja puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko. Ohjel­massa on ajan­koh­tai­sen poliit­ti­sen tilan­teen lisäksi luvassa katsauk­set valmis­tau­tu­mi­sesta presi­den­tin­vaa­lei­hin, euro­vaa­lei­hin ja alue- ja kunta­vaa­lei­hin. Mukana myös Kansion vinkit alue- ja kunta­vaa­lien ehdo­kas­han­kin­taan. Tilai­suu­teen tulee ennak­koil­moit­tau­tua puolue­ko­kousil­moit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Paik­koja on rajoi­te­tusti.

Puolue­ko­kouk­sen viral­li­set jatkot järjes­te­tään ravin­tola Maxi­nessa (Urho Kekko­sen Katu 1, Helsinki) klo 19.30 alkaen. Tilai­suus on yksi­tyis­ti­lai­suus klo 22.00 saakka. Iltaa voi jatkaa Maxi­nessa tämän­kin jälkeen. Liput 15 e sisäl­täen ohjel­man, nari­kan ja terve­tu­lo­mal­jan. Varmis­tat­han paik­kasi osta­malla lipun ennak­koon.

Lisä­tie­dot

Lounas sisäl­tyy osal­lis­tu­jien puolue­ko­kous­mak­suun ja sitä tarjoil­laan puolue­ko­kous­pai­kalla klo 11.30-13.30.

Kokouk­seen ei ole varattu eril­li­siä majoi­tus­kiin­tiöitä, joten huoleh­dit­han itse mahdol­li­sesta majoi­tus­va­rauk­sista.

Kokous­pai­kan osoite on Otakaari 24, Espoo.

Kokous­pai­kan lähei­syy­dessä on jonkin verran paikoi­tus­ti­laa, mutta suosit­te­lemme saapu­maan julki­silla kulku­neu­voilla, kuten Metrolla. Aalto­y­li­opis­ton metroa­se­malle kestää Helsin­gin keskus­tasta 11 min.

Ohjeita saapu­mi­seen: Kampus­kar­tat, osoit­teet ja aukio­loa­jat Otanie­men kampuk­sella | Aalto-yliopisto

Skip to content