Kokoomus.fi
Vihreä verouu­distus

Vihreä verouu­distus

Julkaistu: 3.8.10 Uutiset

 

Jätin vaali­kauden viimeisen budjet­tie­si­tykseni viime viikolla. Talous­nä­kymät ovat paremmat kuin alkuke­sästä mutta epävarmuus on kuitenkin vielä suurta. Jo nyt voi silti todeta, että lamaa torjuva elvytys­po­li­tiikka osui nappiin. Vaikka Suomen talous romahti enemmän kuin muissa euromaissa tai Yhdys­val­loissa, ei työttö­myy­temme räjäh­tänyt kasvuun kuten muualla. Elvytys jätti meille kuitenkin jätti­laskun, joka on maksettava osissa. Ensi vuonna vedämme valtion menojen kasvun tulojen kasvua pienem­mäksi. Näin velkaan­tu­minen alkaa supistua, vaikka onkin erittäin huoles­tut­ta­valla tasolla edelleen.
Ensi vuoden budje­tissa esitän jatket­ta­vaksi vihreää verouu­dis­tusta. Heti ensim­mäi­sessä budje­tissani teimme autove­ro­tuk­sesta ja vuotui­sesta ajoneu­vo­ve­rosta päästö­pe­rus­teisen. Mitä isommat hiili­diok­si­di­päästöt ovat, sitä suurempi vero. Uudistus on laskenut uusien autojen päästöjä yli 15 prosenttia. Se on siis toiminut juuri toivo­tusti.
Ensi vuonna ryhdytään toteut­tamaan päästö­pe­rus­teista verotusta myös liikenne- ja lämmi­tys­polt­toai­neissa. Bensiinin vero pysyy ennallaan, mutta muiden liiken­ne­polt­toai­neiden verotus kevenee. Kevennys riippuu niiden ympäris­töys­tä­väl­li­syy­destä. Verotuksen kohteina ovat hiili­dioksidi- sekä pienhiuk­kas­päästöt. Esimer­kiksi yhdys­kun­ta­jät­teestä valmis­tetun etanolin vero alenee 62,7 sentistä 33,7 senttiin litralta ja nyt vielä kehitys­vai­heessa olevan metsä­täh­de­die­selin vero alenee noin 25 senttiin litralta.
Liikenteen verouu­dis­tusten tarkoi­tuksena on tuoda vastuul­linen markki­na­talous ilmasto- ja ympäris­tö­po­li­tiikkaan. Haluamme kannustaa ihmisiä käyttämään ympäris­töys­tä­väl­lisiä polttoai­neita ja yritysten panos­tavan voimak­kaammin niiden tuote­ke­hit­telyyn. Uudis­tuksen vaiku­tukset ovat mittavia. Esimer­kiksi jo liiken­teestä tuttujen bensii­ni­hy­bridien ostohintaa verouu­distus on laskenut 5 000 eurolla.
Myös lämpö­voi­ma­loissa käytet­tyjen polttoai­neiden verotus uudis­tetaan. Fossii­listen ja ilmastoa saastut­tavien kivihiilen ja maakaasun verotus kiristyy selvästi ja turpeelle tulee pieni vero. Samalla tavalla poltto­öljyn ja sähkön verotus kiristyy. Uudis­tuk­sessa siis suositaan uusiu­tuvia biope­räisiä polttoai­neita. Tavoit­teena on kannustaa yhä useampaa valit­semaan ympäris­töys­tä­väl­linen lämmi­tys­jär­jes­telmä.
Ilmas­ton­muu­toksen torju­minen maksaa. Uudistus nostaa kustan­nuksia niillä, joiden sähkö ja lämpö perus­tuvat nyt fossii­lisiin, saastut­taviin polttoai­neisiin. Tavoit­teena onkin, että tulevai­suu­dessa yhä isompi osa kotiemme energian tarpeesta täytetään päästöt­tö­mästi ja ympäris­töys­tä­väl­li­sesti.
Vihreän verouu­dis­tuksen johtoa­ja­tuksena on ollut siirtää verotuksen painopis­tettä työn teon ja teettä­misen verotuk­sesta erityi­sesti ympäristöä rasit­tavan kulut­ta­misen verotukseen. Kokonai­suu­dessaan kaksi miljardia euroa valtion vero- ja maksu­tuo­toista on siirretty näin kannus­tamaan työntekoon ja ympäris­tö­te­koihin.
Ensi vuoden budje­tissa edistetään myös voimak­kaasti uusiu­tuvaa energiaa. Uusiu­tu­villa energia­läh­teillä tuotetun sähkön tuotan­to­tukea lisätään 54 miljoo­nalla eurolla. Tämän pitäisi käynnistää lukuisia uusia tuuli- ja biovoi­ma­hank­keita. Energia­tukeen varataan 114 miljoonaa euroa lisää, josta 50 miljoonaa euroa on tarkoi­tettu uuden sukupolven biopolt­toai­neita kehit­täviin koelai­toksiin. Ilmas­ton­muu­toksen torju­minen vaatii konkreet­tisia ja vaikut­tavia toimia. Siksi jatkamme vihreää verouu­dis­tusta ja siksi panos­tamme uusiu­tuvaan energiaan.

Kokoomus.fi