Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vihreä vero­uu­dis­tus

Vihreä vero­uu­dis­tus

Julkaistu:

 

Jätin vaali­kau­den viimei­sen budjet­tie­si­tyk­seni viime viikolla. Talous­nä­ky­mät ovat parem­mat kuin alku­ke­sästä mutta epävar­muus on kuiten­kin vielä suurta. Jo nyt voi silti todeta, että lamaa torjuva elvy­tys­po­li­tiikka osui nappiin. Vaikka Suomen talous romahti enem­män kuin muissa euro­maissa tai Yhdys­val­loissa, ei työt­tö­myy­temme räjäh­tä­nyt kasvuun kuten muualla. Elvy­tys jätti meille kuiten­kin jätti­las­kun, joka on makset­tava osissa. Ensi vuonna vedämme valtion meno­jen kasvun tulo­jen kasvua pienem­mäksi. Näin velkaan­tu­mi­nen alkaa supis­tua, vaikka onkin erit­täin huoles­tut­ta­valla tasolla edel­leen.
Ensi vuoden budje­tissa esitän jatket­ta­vaksi vihreää vero­uu­dis­tusta. Heti ensim­mäi­sessä budje­tis­sani teimme auto­ve­ro­tuk­sesta ja vuotui­sesta ajoneu­vo­ve­rosta pääs­tö­pe­rus­tei­sen. Mitä isom­mat hiili­diok­si­di­pääs­töt ovat, sitä suurempi vero. Uudis­tus on laske­nut uusien auto­jen pääs­töjä yli 15 prosent­tia. Se on siis toimi­nut juuri toivo­tusti.
Ensi vuonna ryhdy­tään toteut­ta­maan pääs­tö­pe­rus­teista vero­tusta myös liikenne- ja lämmi­tys­polt­toai­neissa. Bensii­nin vero pysyy ennal­laan, mutta muiden liiken­ne­polt­toai­nei­den vero­tus keve­nee. Keven­nys riip­puu niiden ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­destä. Vero­tuk­sen kohteina ovat hiili­diok­sidi- sekä pien­hiuk­kas­pääs­töt. Esimer­kiksi yhdys­kun­ta­jät­teestä valmis­te­tun etano­lin vero alenee 62,7 sentistä 33,7 sent­tiin litralta ja nyt vielä kehi­tys­vai­heessa olevan metsä­täh­de­die­se­lin vero alenee noin 25 sent­tiin litralta.
Liiken­teen vero­uu­dis­tus­ten tarkoi­tuk­sena on tuoda vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaan. Haluamme kannus­taa ihmi­siä käyt­tä­mään ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä polt­toai­neita ja yritys­ten panos­ta­van voimak­kaam­min niiden tuote­ke­hit­te­lyyn. Uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set ovat mitta­via. Esimer­kiksi jo liiken­teestä tuttu­jen bensii­ni­hy­bri­dien osto­hin­taa vero­uu­dis­tus on laske­nut 5 000 eurolla.
Myös lämpö­voi­ma­loissa käytet­ty­jen polt­toai­nei­den vero­tus uudis­te­taan. Fossii­lis­ten ja ilmas­toa saas­tut­ta­vien kivi­hii­len ja maakaa­sun vero­tus kiris­tyy selvästi ja turpeelle tulee pieni vero. Samalla tavalla polt­to­öl­jyn ja sähkön vero­tus kiris­tyy. Uudis­tuk­sessa siis suosi­taan uusiu­tu­via biope­räi­siä polt­toai­neita. Tavoit­teena on kannus­taa yhä useam­paa valit­se­maan ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen lämmi­tys­jär­jes­telmä.
Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen maksaa. Uudis­tus nostaa kustan­nuk­sia niillä, joiden sähkö ja lämpö perus­tu­vat nyt fossii­li­siin, saas­tut­ta­viin polt­toai­nei­siin. Tavoit­teena onkin, että tule­vai­suu­dessa yhä isompi osa kotiemme ener­gian tarpeesta täyte­tään pääs­töt­tö­mästi ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti.
Vihreän vero­uu­dis­tuk­sen johtoa­ja­tuk­sena on ollut siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn teon ja teet­tä­mi­sen vero­tuk­sesta erityi­sesti ympä­ris­töä rasit­ta­van kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen. Koko­nai­suu­des­saan kaksi miljar­dia euroa valtion vero- ja maksu­tuo­toista on siir­retty näin kannus­ta­maan työn­te­koon ja ympä­ris­tö­te­koi­hin.
Ensi vuoden budje­tissa edis­te­tään myös voimak­kaasti uusiu­tu­vaa ener­giaa. Uusiu­tu­villa ener­gia­läh­teillä tuote­tun sähkön tuotan­to­tu­kea lisä­tään 54 miljoo­nalla eurolla. Tämän pitäisi käyn­nis­tää lukui­sia uusia tuuli- ja biovoi­ma­hank­keita. Ener­gia­tu­keen vara­taan 114 miljoo­naa euroa lisää, josta 50 miljoo­naa euroa on tarkoi­tettu uuden suku­pol­ven biopolt­toai­neita kehit­tä­viin koelai­tok­siin. Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen vaatii konkreet­ti­sia ja vaikut­ta­via toimia. Siksi jatkamme vihreää vero­uu­dis­tusta ja siksi panos­tamme uusiu­tu­vaan ener­gi­aan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content