Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löi­den haku kaudelle 2020-2022

Verkos­to­jen
vastuu­hen­ki­löi­den
haku kaudelle
2020-2022

Haku Kokoo­muk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­teh­tä­viin on avattu.

Kokoo­muk­sen jäse­nillä on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tii­kan teke­mi­seen niillä aihea­lueilla, joista itse ovat kiin­nos­tu­neita. Se on tehty mahdol­li­sim­man helpoksi ja tapah­tuu liit­ty­mällä jäsen­si­vu­jen kautta puolu­een verkos­toi­hin. Verkos­toi­hin mukaan pääsy on puolu­een jäse­nille vapaata.

Verkos­tot järjes­tä­vät keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, työpa­joja, verk­ko­kes­kus­te­luita, vierai­luita ja tuot­ta­vat sisäl­töä Kokoo­muk­sen poli­tii­kan valmis­te­lun taus­taksi ja tueksi. Ne toimi­vat tiiviissä yhtey­dessä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mään ja tapaa­vat sään­nöl­li­sesti kansan­edus­ta­jia. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina ja sihtee­reinä toimi­vat kokoo­mus­lai­set ovat keskei­nen vaikut­ta­ja­joukko, jonka merki­tys koros­tuu puolu­een ollessa oppo­si­tiossa. Verkos­to­jen johto päät­tää mm. verkos­ton sisäi­sistä toimin­ta­ta­voista kuten erilais­ten aihe­koh­tais­ten ryhmien perus­ta­mi­sesta ja huoleh­tii osal­taan yhtey­den­pi­dosta puolue­toi­mis­ton ja edus­kun­ta­ryh­män kanssa.

Puolu­een verkos­tot on kaudelle 2020-22 järjes­tetty pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­jaon mukai­sesti. Tämä helpot­taa yhteis­työtä edus­kun­ta­ryh­män kanssa. Verkos­tot siir­ty­vät uuteen aihe­ja­koon, kun puolue­hal­li­tus kesä­kuussa  2020 valit­see uudet vastuu­hen­ki­löt.  Alka­valla kaksi­vuo­tis­kau­della verkos­toja on kaik­ki­aan 17.  Verkos­tot (ja niiden mahdol­li­set valio­kun­ta­vas­taa­vuu­det) ovat seuraa­vat:

Talous­po­li­tii­kan verkosto (VaV)

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto (StV)

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto (SiV)

Työelä­mä­ver­kosto (TyV)

Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto (TaV)

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto (YmV)

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto (MmV)

Ulko­po­li­tii­kan verkosto (UaV)

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto (PuV)

Eurooppa-verkosto (SuV)

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto (HaV)

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto (HaV)

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto (LiV)

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto (TuV)

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto (PeV+LaV)

Näiden lisäksi aiem­min senio­ri­ver­kos­ton ja järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton nimillä toimi­neet verkos­tot ovat osana myös uutta koko­nai­suutta uusilla nimillä. Näillä ei poik­ki­hal­lin­nol­li­sen luon­teensa takia ole tiet­tyä yksit­täistä valio­kun­ta­kyt­köstä, vaan niiden yhteis­työ edus­kun­ta­ryh­män kanssa määräy­tyy aihe­koh­tai­sesti.

Senio­ri­foo­rumi

Toimin­ta­foo­rumi.


Tehtä­viä haetaan tätä varten perus­te­tulla lomak­keella:

Hae tehtä­viä

Haku on auki 30.4.2020 saakka.

Lisä­tie­dot:

Ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesala

antti.vesala@kokoomus.fi

Skip to content