Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Venäjä, Venäjä, Venäjä

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Julkaistu:

Loppu­vii­kon keskus­telu ulko­po­liit­ti­sesta puhees­tani on muis­tut­ta­nut lapsena koulu­luo­kassa leikit­tyä ?rikki­näi­nen puhelin?-leikkiä: sanoma on jo parin kerto­jan jälkeen aivan eri kuin mitä alun perin sanot­tiin. Useim­mat ovat näyt­tä­neet lähinnä kommen­toi­neen asiayh­tey­destä irro­tet­tua ja pelkis­tet­tyä sano­maa, otsik­koa.

Kirjoi­te­taanpa siis tähän auki se, mitä mieltä olen Venä­jän kehi­tyk­sestä, siitä miten se vaikut­taa meihin Suomessa ja miten meidän siihen täytyisi suhtau­tua. Jokai­nen voi sitten olla näke­myk­sestä eri mieltä, samaa mieltä tai täyden­tää arviota omilla näke­myk­sil­lään.

Venäjä haluaa palaut­taa vanhan suur­valta-asemansa

Venäjä pysyy ulko­po­li­tii­kas­samme keskei­sellä sijalla. Venäjä on kuiten­kin 20 vuoden aikana myös muut­tu­nut ja moni­mut­kais­tu­nut.  Yksin­ker­tai­sia toimin­ta­kaa­voja ei Venä­jän suhteen enää nyky­maa­il­massa ole löydet­tä­vissä. Venäjä on meille saman­ai­kai­sesti sekä haaste että mahdol­li­suus. Poli­tiik­kamme pitää sekä tart­tua mahdol­li­suuk­siin että vastata haas­tei­siin. Venä­jän suun­taan Suomen pitää olla yhteis­työ­ha­kui­nen realisti.

Kuten turval­li­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­sessa selon­teos­sa­kin tode­taan, on tosia­sia että Venäjä haluaa palaut­taa vanhan suur­valta-asemansa. Se vain on nyky­maa­il­massa hanka­lam­paa kuin ennen, sillä Venäjä ei ole talou­della mitat­tuna suur­valta. Tällä on oma merki­tyk­sensä varsin­kin kun nyky­päi­vän maail­massa talous on nous­sut merkit­tä­väm­mäksi teki­jäksi kansain­vä­li­sillä kentillä.

Venäjä on ydin­a­seen omaava soti­laal­li­nen suur­valta ja alueel­li­nen suur­valta ja se on suur­valta myös ener­gia­po­li­tii­kassa. Myös YK-asioissa Venäjä on turval­li­suus­neu­vos­ton pysy­vänä jäse­nenä merkit­tävä tekijä. Mutta talou­del­lis­ten kysy­mys­ten osalta sen asema on heikompi. Venä­jän talou­den koko on vain kymme­nyk­sen EU:n talou­den koosta. Suuri osa sen talou­des­ta­kin on raaka-ainei­den tuotan­toa ja vien­tiä. Siksi voikin sanoa, että Venä­jän asema raaka-ainei­den suur­val­tana on kaksi­te­räi­nen miekka, koska se tekee talou­desta erit­täin suhdan­ne­her­kän. Ener­gia­riip­pu­vuus ja talou­den heik­kous ei ole Venä­jälle mikään järkyt­tävä uuti­nen, tästä­hän on presi­dentti Medve­dev­kin tois­tu­vasti ja hyvin kriit­ti­seen sävyyn puhu­nut.

Kun maail­man talou­den linjan­ve­toja tehdään, ovat keskei­sellä sijalla USA, EU, Kiina ja Japani. Venäjä toki kuuluu suurim­pien teol­li­suus­mai­den G8-ryhmään, mutta päätös ottaa se mukaan oli aika­naan poliit­ti­nen, ei talou­del­li­nen. Puhees­sani muis­tin ikävästi väärin ja verta­sin vanhen­tu­neesti Venä­jän talou­den kokoa Hollan­tiin. Oikea vertai­lu­kohta olisi ollut Espanja. Mutta se ei muuta varsi­naista faktaa: jos Venäjä olisi EU:n jäsen, niin se ei nyt olisi talou­del­li­sesti edes EU:n suurim­pien joukossa, vaikka sen talous niitä nopeam­min kasvaa­kin.

Kuten jo mainit­sin, tämän Venä­jän suur­val­tas­ta­tuk­sen havit­te­le­mi­sen olemme halli­tuk­sen ja tasa­val­lan presi­den­tin kanssa yhdessä linjan­neet turval­li­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­sessa selon­teossa: ?Venäjä tavoit­te­lee suur­valta-asemansa palaut­ta­mista.? Myös halli­tuk­sen Venäjä?toimintaohjelmassa linjaamme: ?Kohon­nut kansal­li­nen itse­tunto näkyy pyrki­myk­senä palaut­taa suur­valta-asema ja muut­taa Venä­jän epäe­dul­li­seksi koke­mia 1990-luvun ratkai­suja.?

Mitä Suomen pitäisi tästä kaikesta sitten päätellä?

Venä­jällä on tästä asetel­masta johtuen kaksi suurta tavoi­tetta:

1) Pyrkiä kasvat­ta­maan talout­taan ja varsin­kin moni­puo­lis­ta­maan sen tuotan­to­ra­ken­netta ja

2) koros­taa suur­valta-asemaansa muilla kuin talou­den aree­noilla joskus myös hieman kysee­na­lai­sin keinoin.

Ensim­mäi­seen kohtaan on Suomen etu suhtau­tua raken­ta­vasti ja Venä­jän kanssa tiivii­seen yhteis­työ­hön hakeu­tuen. Suomen tulee EU:n jäse­nenä ja kahden­vä­li­sesti pyrkiä vauh­dit­ta­maan Venä­jän talou­del­lista kehi­tystä. Tuo kehi­tys tulee myös sitoa demo­kra­tia- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­siin. Isot hank­keet - vapaa­kauppa ja viisu­mi­va­paus - ovat keske­ne­räi­siä. Suomi tukee näitä aktii­vi­sesti, mutta lähtee luon­nol­li­sesti ehto­jen noudat­ta­mi­sesta ja vasta­vuo­roi­suu­desta. Venä­jän kanssa on syytä käydä myös avointa keskus­te­lua, demo­kra­tia- ja ihmi­soi­keus­ky­sy­myk­siä unoh­ta­matta.

Venäjä on Suomelle tärkeä naapuri. Ja mitä moder­nimpi ja kansan­val­tai­sempi Venäjä on, sitä vahvempi yhteis­työ­kump­pani se Suomelle on. Siksi Suomen Venäjä-poli­tii­kan johtoa­ja­tus on moder­ni­saa­tion tuke­mi­nen ja Venä­jän mahdol­li­sim­man tiiviin EU-yhteis­työn edesaut­ta­mi­nen. Sitä paitsi Venäjä on Suomen suurim­pia kaup­pa­kump­pa­neita. Venä­jän talou­del­li­nen menes­tys on siis meidän­kin etumme.

Välillä Venä­jän keinot talou­den moder­ni­soi­mi­seksi ovat kuiten­kin kovin kulmik­kaita. Esimer­kiksi Suomelle hankala puutul­li­ky­sy­mys liit­tyi siihen, että Venäjä haluaa eri raaka-ainei­den vien­tiä rajoit­ta­malla suun­nata teol­li­sia inves­toin­teja Venä­jälle. Meidän on pystyt­tävä kerto­maan, että tällaista puoli­pa­kot­ta­mista parem­min inves­toin­teja tulee, jos niiden omis­tuk­sesta ja pysy­vyy­destä on tarpeel­li­set takeet. Tähän vaadi­taan oikeus­val­tion vahvis­ta­mista ja korrup­tion kitke­mistä, joita Medve­dev­kin on pitä­nyt näky­västi esillä.

Toinen kohta onkin hieman hanka­lampi. Kun Venäjä haluaa tehos­taa poliit­tista suur­valta-asemaansa muilla kuin talou­del­li­silla aloilla, on naapu­rina välillä ihmeis­sään. Tällai­sista tilan­teista mekin olemme saaneet kokea osamme vaik­kapa Venä­jän lapsi­asian­val­tuu­te­tun merkil­li­senä matkana Suomeen vähän aikaa sitten. Suomen on luon­nol­li­sesti pidet­tävä kiinni oikeus­val­tiosta ja omasta lain­sää­dän­nös­tään.

Keskei­sin sano­mani on, että täytyy koet­taa nähdä, ymmär­tää ja tuoda myös esille ne taus­talla olevat syyt, miksi Venäjä näin käyt­täy­tyy. Ymmär­täes­sämme Venä­jän toimin­ta­lo­giik­kaa meidän ei tarvitse hyppiä seinille joka kerta kun jota­kin uutta tapah­tuu naapu­ri­maamme kanssa. Voisimme myös lopet­taa seinille hyppi­mi­sen aina jos joku sanoo jota­kin Venä­jästä täällä Suomessa. Varsin­kin rikki­näi­sen puhe­li­men leik­ki­mi­sen voisimme lopet­taa. Se, että Venäjä pysyy ulko­po­li­tii­kas­samme keskei­sellä sijalla, ei saa tarkoit­taa hyssyt­te­lyä tai sitä, että peilai­simme muuta ulko­po­li­tiik­kaamme suhteessa Venä­jään.

Matkalla Mosko­vaan

Venäjä on Suomelle tärkeä kump­pani ja itsel­leni onkin ollut tärkeä pitää yllä tiiviitä suhteita myös Venä­jän suun­taan. Vastaan Euroo­pan suurim­man puolu­een, Euroo­pan kansan­puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­jana sen Venäjä-suhteista. Matkus­tan ensi viikol­la­kin Mosko­vaan tapaa­maan Venä­jän vara­pää­mi­nis­te­riä, kolle­gaani Alek­sei Kudri­nia.

Suoma­lais­me­dia kysyi tällä viikolla ?Mosko­van komment­tia? duuman ulkoa­siain­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jalta Kons­tan­tin Kosatshe­vilta lehtiot­si­koista, ei siis tarkal­leen siitä mitä olin sano­nut. Kysyjä sai halua­mansa kommen­tin. Satumme vain olemaan Kosatshe­vin kanssa vanhoja tuttuja ja lähet­te­lim­me­kin jo teks­ti­vies­tejä siitä, mitä on puhuttu ja mitä ei. Sovimme myös että näemme toisiamme ensi viikolla kun käyn Mosko­vassa, aika­tau­lu­jen niin salliessa.

Suomen ja Venä­jän suhtei­siin on aina kuulu­nut myös risti­rii­ta­ti­lan­teita ja ongel­mia. Tässä ei ole sinänsä isom­paa mystiik­kaa: kyse on hyvin erilai­sista maista, jotka kuiten­kin ovat naapu­reita ja erit­täin tiiviissä kans­sa­käy­mi­sessä. Venäjä on Suomen kansal­li­sen ulko­po­li­tii­kan tärkeim­piä kump­pa­neita. Siksi otsi­koin tämän­kin kirjoi­tuk­seni: Venäjä, Venäjä, Venäjä!

Toinen syy otsi­koin­tiini oli, että suurim­mat risti­rii­dat ja ongel­mat suhteessa Venä­jään tuntu­vat joskus olevan meillä suoma­lai­silla korvien välissä. Venä­jään liit­ty­vässä keskus­te­lussa yksit­täi­sistä sitaa­teista ja sanoista noste­taan hälyä kuun­te­le­matta mitä puhuja todella sanoo, ja että keskus­tel­tai­siin siitä. Viimeksi tänään toinen ilta­päi­vä­lehti kirjoitti pääkir­joi­tuk­ses­saan puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mie­hen sano­neen pari vuotta sitten että Suomen kolme tärkeintä ?turval­li­suusuh­kaa? ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Häkä­mies ei koskaan puhu­nut turval­li­suusuh­kista, vaan haas­teista.

Tästä­kään ulko­po­liit­ti­sesta keskus­te­lusta ei voi vetää muuta johto­pää­töstä, kuin että Suomessa tarvi­taan paljon lisää avointa keskus­te­lu­kult­tuu­ria. Sitä me haluamme olla edis­tä­mässä. Olisi­ko­han korkea aika laajen­taa avoin keskus­telu koske­maan myös Suomen Venäjä-suhteita. Se voisi olla todel­li­nen Suomen etu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content