Puolue­ko­kouk­sen esitys­lista

Kokoo­muk­sen varsi­nai­nen puolue­ko­kous 2022 - 10.-12.6. Kala­joki

ALUSTAVA E S I T Y S L I S T A

Perjan­tai 10.6.2022 klo 14.00  

1.      Puolue­ko­kouk­sen avaus

2.      Kokouk­sen puheen­joh­ta­jien, sihtee­rien, pöytä­kir­jan tarkas­ta­jien ja äänten­las­ki­joi­den valinta

3.      Kokouk­sen osanot­ta­jien, lail­li­suu­den ja päätös­val­tai­suu­den totea­mi­nen

4.      Kokouk­sen esitys­lis­tan ja työjär­jes­tyk­sen vahvis­ta­mi­nen

4.1. Kokouk­sen esitys­lista

4.2. Puolue­hal­li­tuk­sen ehdo­tus varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen työjär­jes­tyk­seksi

5.      Kokouk­sessa käsi­tel­tä­viä asioita varten tarpeel­lis­ten toimi­kun­tien aset­ta­mi­nen

6.      Puolue­val­tuus­ton selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta ja talou­den­hoi­dosta kahdelta edel­li­seltä kalen­te­ri­vuo­delta sekä järjes­tö­toi­min­nan suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely

7.      Kerto­mus edus­kun­ta­ryh­män tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

8.      Kerto­mus Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen Euroo­pan parla­men­tin ryhmän tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

9.      Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet

10.    Puolu­een poliit­ti­nen ohjelma

-esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 18.30

Lauan­tai 11.6.2022 klo 9.30

Puolue­ko­kous­juh­lal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

11.    Puolu­een puheen­joh­ta­jan valinta – esit­tely ja päätök­sen­teko 

12.    Puolu­een lähia­jan poliit­tis­ten suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely    

-valittu puheen­joh­taja

13.    Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta - esit­tely                                                                     

14.    Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – esit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 17.00

Sunnun­tai 12.6.2022

Aamu­har­taus klo 9.00

Kokous jatkuu klo 9.30

15.    Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, äänes­tyk­set

16.   Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta -                           päätök­sen­teko

17.    Puolue­val­tuus­ton muiden jäsen­ten ja heidän henki­lö­koh­tais­ten vara­jä­sen­tensä valinta                  

18.    Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – päätök­sen­teko

19.    Puolu­een poliit­ti­nen ohjelma - päätök­sen­teko

20.    Puolue­ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Puolue­ko­kous päät­tyy n. klo 14.

Puolue­ko­kouk­sen aloit­teita voidaan käsi­tellä kaik­kien asia­koh­tien välissä kokouk­sen ollessa käyn­nissä. Aloit­tei­den käsit­te­lyn ja puheen­vuo­ro­pyyn­tö­jen etene­mistä kannat­taa seurata kokous­pai­kan scree­neiltä.

Skip to content