Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­ko­kouk­sen esitys­lista

Kokoo­muk­sen varsi­nai­nen puolue­ko­kous 2022 - 10.-12.6. Kala­joki

ALUSTAVA E S I T Y S L I S T A

Perjan­tai 10.6.2022 klo 14.00  

1.      Puolue­ko­kouk­sen avaus

2.      Kokouk­sen puheen­joh­ta­jien, sihtee­rien, pöytä­kir­jan tarkas­ta­jien ja äänten­las­ki­joi­den valinta

3.      Kokouk­sen osanot­ta­jien, lail­li­suu­den ja päätös­val­tai­suu­den totea­mi­nen

4.      Kokouk­sen esitys­lis­tan ja työjär­jes­tyk­sen vahvis­ta­mi­nen

4.1. Kokouk­sen esitys­lista

4.2. Puolue­hal­li­tuk­sen ehdo­tus varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen työjär­jes­tyk­seksi

5.      Kokouk­sessa käsi­tel­tä­viä asioita varten tarpeel­lis­ten toimi­kun­tien aset­ta­mi­nen

6.      Puolue­val­tuus­ton selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta ja talou­den­hoi­dosta kahdelta edel­li­seltä kalen­te­ri­vuo­delta sekä järjes­tö­toi­min­nan suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely

7.      Kerto­mus edus­kun­ta­ryh­män tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

8.      Kerto­mus Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen Euroo­pan parla­men­tin ryhmän tärkeim­mistä kanna­no­toista ja toimen­pi­teistä edel­li­sen varsi­nai­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta

9.      Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet

10.    Puolu­een poliit­ti­nen ohjelma

-esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 18.30

Lauan­tai 11.6.2022 klo 9.30

Puolue­ko­kous­juh­lal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

11.    Puolu­een puheen­joh­ta­jan valinta – esit­tely ja päätök­sen­teko 

12.    Puolu­een lähia­jan poliit­tis­ten suun­ta­vii­vo­jen määrit­tely    

-valittu puheen­joh­taja

13.    Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta - esit­tely                                                                     

14.    Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – esit­tely

Puolue­ko­kous keskey­te­tään viimeis­tään klo 17.00

Sunnun­tai 12.6.2022

Aamu­har­taus klo 9.00

Kokous jatkuu klo 9.30

15.    Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, äänes­tyk­set

16.   Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta -                           päätök­sen­teko

17.    Puolue­val­tuus­ton muiden jäsen­ten ja heidän henki­lö­koh­tais­ten vara­jä­sen­tensä valinta                  

18.    Puolu­een kolmen vara­pu­heen­joh­ta­jan valinta – päätök­sen­teko

19.    Puolu­een poliit­ti­nen ohjelma - päätök­sen­teko

20.    Puolue­ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Puolue­ko­kous päät­tyy n. klo 14.

Puolue­ko­kouk­sen aloit­teita voidaan käsi­tellä kaik­kien asia­koh­tien välissä kokouk­sen ollessa käyn­nissä. Aloit­tei­den käsit­te­lyn ja puheen­vuo­ro­pyyn­tö­jen etene­mistä kannat­taa seurata kokous­pai­kan scree­neiltä.

Skip to content