Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Puheen­joh­ta­ja­päi­vät 2019

Puheen­joh­ta­ja­päi­vät 2019

Tältä sivulta löydät tietoa puheen­joh­ta­ja­päi­vistä

Puheen­joh­ta­ja­päi­vät 2019 järjes­te­tään Järven­päässä lauan­taina 30.11. Järven­pää-talossa. Puheen­joh­ta­ja­päi­vät alkaa ilmoit­tau­tu­mi­sella klo 9.30 ja päät­tyy klo 16.00.

Ilmoit­tau­tu­mi­sesta

Puheen­joh­ta­ja­päi­ville ovat terve­tul­leita kaikki aktii­vi­set kokoo­mus­lai­set!
Ilmoit­taudu  tästä
Osal­lis­tu­mis­maksu tilai­suu­teen on 10 € henkilö. Maksu sisäl­tää ohjel­man lisäksi aamu­kah­vin, lounaan ja ilta­päi­vä­kah­vin. Maksu suori­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä.
Katso toimis­to­jen yhteys­tie­dot tästä

Muista ilmoit­tau­tua 28.11.2019 mennessä!

Järven­pää-talo sijait­see Järven­pään rauta­tie­a­se­man lähei­syy­dessä. Tilai­suu­den matka­ku­luja ei korvata, mutta muuta­mat piirit järjes­tä­vät perin­tei­sesti puheen­joh­ta­ja­päi­ville yhteis­kul­je­tuk­sia. Katso yhteis­kul­je­tuk­set ja juna-aika­tau­lut tältä sivulta.


Puheen­joh­ta­ja­päi­vien ohjelma

Lauan­tai 30.11.2019, Järven­pää-talo (Hallin­to­katu 4, 04400 Järven­pää)

Mitkä asiat kokoo­muk­sessa ovat tärkeitä sinulle? Millaista Suomea haluat kokoo­muk­sen raken­ta­van? Tule, puhu­taan!

Puheen­joh­taja Petteri Orpo avaa poliit­tista tilan­netta ja ennen kaik­kea kokoo­muk­sen suun­taa. Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko esit­te­lee kokoo­muk­sen kasvustra­te­gian. Susi­jengi – Basket­ball Team Finland valmen­taja Henrik Dett­mann kertoo voit­ta­van jouk­ku­een tari­nan ja vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä tuo jouk­kue­voi­maa vies­tin­tään.

Mukana Järven­päässä on puolue­johto, kansan­edus­ta­jia sekä jäsen- ja läheis­jär­jes­töjä ja puolu­een verkos­toja.

09.30
Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja aamu­kah­vit

10.15
Kokoo­muk­sen suunta
, puheen­joh­taja Petteri Orpo

Tutki­mus­matka tule­vai­suu­teen – kokoo­muk­sen uusi tavoi­teoh­jelma. Kohti Porin puolue­ko­kousta.

12.00
Lounas

13.00
Mitä kokoo­mus voi oppia Susi­jen­giltä? Susi­jen­gin pääval­men­taja Henrik Dett­mann

Jouk­kue­voi­maa vies­tin­tään, vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä

Ilta­päi­vä­kah­vit

Suoma­lai­nen kasvu­ta­rina: Kyrö Distil­lery Company, toimi­tus­joh­taja Miika Lipiäi­nen

Kokoo­muk­sen kasvustra­te­gia, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko

16.00
Tilai­suus päät­tyy, hyvää koti­mat­kaa!

Järven­pää-talon pysä­köinti-info

Piiri­jär­jes­tö­jen järjes­tä­miä yhteis­kul­je­tuk­sia:

Kaak­kois-Suomi

Kotkan kunnal­lis­jär­jestö järjes­tää yhteis­kyy­din puheen­joh­ta­ja­päi­ville. Reitti on: Miehikkälä–Hamina–Karhula–Kotkansaari–Pyhtään levike–Loviisan levike–Porvoon levike. Ilmoit­taudu kyytiin sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: kai.savolainen@gmail.com. Kyydin hinta on 10 € /​matkustaja.

Keski-Suomi ja Häme

Keski-Suomen Kokoo­mus ja Hämeen Kokoo­mus järjes­tä­vät yhteis­työssä bussi­kyy­di­tyk­sen. Bussi­mat­kan omavas­tuu on 10 euroa/​hlö ja se sisäl­tää edes­ta­kai­sin bussi­mat­kan. HUOM! Tämä kyyti kulkee Hämeessä Lahden kautta, mikäli haluat nousta kyytiin 3-tien varrelta, ilmoit­taudu Sata­kun­nan ja Pirkan­maan järjes­tä­mään yhteis­kul­je­tuk­seen.

Katso reitti ja ilmoit­taudu tästä

Varsi­nais-Suomi

V-S Kokoo­mus järjes­tää yhteis­kul­je­tuk­sen. Ilmoit­taudu sähkö­pos­tilla Kris­talle: krista.lahtinen@kokoomus.fi
Omavas­tuu­hinta 10 euroa, matka­reitti tarken­tuu loka­kuun aikana.

Sata­kunta ja Pirkan­maa

Sata­kun­nan kokoo­mus ja Pirkan­maan kokoo­mus järjes­tä­vät yhteis­kul­je­tuk­sen.

Pirkan­maan yhteis­kul­je­tus Tampe­reelta puheen­joh­ta­ja­päi­ville Järven­pää­hän lauan­taina 30.11., lähtö klo 7.45 Keskus­to­rilta, Tampe­reen vanhalta kirkolta. Hinta 10 euroa/​matkustaja. Paluu­mat­kalla pieni virvo­ke­tar­joilu!

Kyyti makse­taan makse­taan tilille FI67 1146 3000 8733 61 /​ Pirkan­maan Kokoo­mus ry. Paik­koja rajoi­tettu määrä!

Ilmoit­taudu kulje­tuk­seen tästä

Juna-aika­tau­lut:

Juna-aika­tau­lut ovat suun­taa anta­via ja VR voi tehdä niihin muutok­sia. Katsot­han tarkat aika­tau­lut ja liput VR:n sivuilta.

Vaasa–Seinäjoki–Järvenpää

Pendo­lino 42
Vaasasta klo 5.52, pysäh­tyy Seinä­joella klo 6.49 ja jatkaa Tampe­reelle, jossa vaihto Klo 8.07 lähte­vään InterCity 150-junaan kohti Riihi­mä­keä, jossa vaihto klo 9.26 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.48).

Kuopio–Järvenpää

Intercity 700 (2 vaih­toa)
Klo 04:35 Kuopiosta Kouvo­laan, jossa vaihto Intercity 104 klo 7.19 kohti Tikku­ri­laa, jossa vaihto 8.53 R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.07).

Intercity 62 (1 vaihto)
Klo 5.35 Kuopiosta Tikku­ri­laan, jossa vaihto klo 9.53 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 10.07).

Joensuu–Järvenpää

Pendo­lino
Klo 5.12 Joen­suusta, vaihto Tikku­ri­lassa klo 9.23 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä (perillä klo 9.37).

Helsinki, Riihi­mäki, Lahti

R-juna
Klo 9.10 Helsin­gistä kohti Järven­päätä
Klo 9.26 Riihi­mäeltä kohti Järven­päätä

G-juna
Klo 8.04 Lahdesta Riihi­mäelle, jossa vaihto klo 8.56 lähte­vään R-junaan kohti Järven­päätä.