Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kansallinen senioriliitto

Kansal­li­nen
senio­ri­liitto

Kansal­li­nen senio­ri­liitto on kokoo­muk­sen läheis­jär­jestö.

Kansal­li­nen senio­ri­liitto ry on valta­kun­nal­li­nen eläke­läis­jär­jestö, jonka tarkoi­tuk­sena on senio­rei­den sosi­aa­li­sen turval­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen. Kansal­li­nen senio­ri­liitto edis­tää ikään­ty­vien ja eläke­läis­ten sosi­aa­lista turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia sekä valvoo heidän oikeuk­si­aan liiton arvoja noudat­taen. Liitto on puoluei­siin kuulu­ma­ton.

Vuosina 2018–2020 toimin­tamme teemana on Senio­rit nettia­jassa. Panos­tamme nyt aiem­paa enem­män digiai­kaan, sähköi­seen vies­tin­tään ja esimer­kiksi sosi­aa­li­seen medi­aan.

Liitos­samme on 15 piiri­jär­jes­töä ja 165 paikal­lista senio­riyh­dis­tystä, jotka järjes­tä­vät moni­puo­lista toimin­taa kaik­kialla Suomessa. Jäse­niä on jo 26 000.

Senio­ri­liitto tiedot­taa arvois­taan ja toimin­nas­taan, ohjaa ja koulut­taa jäse­nis­töään, järjes­tää erilai­sia tilai­suuk­sia, tukee vapaa­eh­toista palve­lu­toi­min­taa sekä harjoit­taa julkai­su­toi­min­taa sekä virkis­tys- ja kuntou­tus­toi­min­taa. Liitto pitää yhteyttä eläke­läis- ja sosi­aa­lia­lan järjes­töi­hin ja viran­omai­siin sekä toimin­tansa kannalta tärkei­siin päät­tä­jiin ja tekee kansain­vä­listä yhteis­työtä.

Toimin­tansa tuke­mi­seksi liitto voi sään­tö­jensä mukaan “ottaa vastaan lahjoi­tuk­sia ja testa­ment­teja, omis­taa ja hallita toimin­taansa varten tarpeel­lista irtainta ja kiin­teää omai­suutta sekä aineet­to­mia oikeuk­sia, järjes­tää myyjäi­siä ja arpa­jai­sia sekä harjoit­taa majoi­tus­lii­kettä, kustan­nus­toi­min­taa, ravin­to­la­toi­min­taa, kios­ki­kaup­paa sekä adres­sien ja muiden artik­ke­lien myyn­tiä.”

Varsi­nai­seksi jäse­neksi voi liit­tyä rekis­te­röity paikal­li­syh­dis­tys, paikal­li­syh­dis­tys­ten muodos­tama rekis­te­röity piiri­jär­jestö ja valta­kun­nal­li­nen rekis­te­röity yhdis­tys.

Tästä senio­ri­lii­ton netti­si­vuille

Liiton toimisto
Kansa­kou­lu­katu 5 A 6 00100 Helsinki
+358 50 564 2656
toimisto@senioriliitto.fi

Skip to content