• FI
 • SV
 • MENU
  BiF - Borger­lig samling i Finland

  BiF - Borger­lig samling i Finland

  Borger­lig samling i Finland (BiF) är en svensksprå­kig poli­tisk före­ning närstående Samlings­par­tiet.

  Samlings­par­tiet är ett tvåsprå­kigt parti och BiF erbju­der ett forum för poli­tisk verk­sam­het på svenska inom Samlings­par­tiet. BiF vill främja möjlig­he­terna för svensksprå­kiga borger­ligt sinnade perso­ner att akti­vera sig inom Samlings­par­tiet samt öka kuns­ka­pen inom Samlings­par­tiet om svenska språ­kets och den svensksprå­kiga befolk­nin­gens ställ­ning.

  BiF följer aktivt med poli­tiska frågor i Svensk­fin­land, stöder Samlings­par­tiets repre­sen­tan­ter i olika svensksprå­kiga samman­hang och påver­kar i olika svensksprå­kiga forum, såsom i Svenska Finlands folk­ting. BiF arran­ge­rar bl.a. semi­na­rier och tar ställ­ning till aktuella poli­tiska frågor.

  Inom Samlings­par­tiet verkar även Svenska påver­kansgrup­pen inom orga­ni­sa­tions­nät­ver­ket.

  Välkom­men med i BiF och Svenska påver­kansgrup­pen!

  BiF på nätet

  BiF i Face­book

  Svenska påver­kans-grup­pen