Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / BiF - Borger­lig samling i Finland

BiF -
Borger­lig
samling i
Finland

Borger­lig samling i Finland (BiF) är en svensksprå­kig poli­tisk före­ning närstående Samlings­par­tiet.

Samlings­par­tiet är ett tvåsprå­kigt parti och BiF erbju­der ett forum för poli­tisk verk­sam­het på svenska inom Samlings­par­tiet. BiF vill främja möjlig­he­terna för svensksprå­kiga borger­ligt sinnade perso­ner att akti­vera sig inom Samlings­par­tiet samt öka kuns­ka­pen inom Samlings­par­tiet om svenska språ­kets och den svensksprå­kiga befolk­nin­gens ställ­ning.

BiF följer aktivt med poli­tiska frågor i Svensk­fin­land, stöder Samlings­par­tiets repre­sen­tan­ter i olika svensksprå­kiga samman­hang och påver­kar i olika svensksprå­kiga forum, såsom i Svenska Finlands folk­ting. BiF arran­ge­rar bl.a. semi­na­rier och tar ställ­ning till aktuella poli­tiska frågor.

Välkom­men med i BiF!

Ta kontakt: 

Ordfö­rande Sture Fjäder  sture.fjader@sturefjader.fi  tel 0400609717

Viceordfö­rande Veera Hell­man veera.hellman@gmail.com tel 0503858229 

 

Medlem­sav­gif­ten är 20 euro per år.

 

Före­nin­gens styrelse:

Sture Fjäder, ordfö­rande, Esbo

Vera Hellman,viceordförande, Helsing­fors

Matilda af Hellström,sekreterare,Esbo

Mikael Perjus, Karleby

Kimmo Sasi,Tammerfors

 Annika Warras-Stjern­vall, Mänt­sälä

Mikael Berner,Borgå

Henrik Lundsten,Helsingfors,

Petri Mänty­saari, Vasa

Thorolf Sjölund,Kyrkslätt

Max Björkskog,Karleby

 Bo Grön­holm ‚Esbo

BiF på nätet

BiF i Face­book

Skip to content