BiF - Borgerlig samling i Finland – kokoomus.fi
MENU
BiF - Borgerlig samling i Finland

BiF - Borgerlig samling i Finland

Borgerlig samling i Finland (BiF) är en svenskspråkig politisk förening närstående Samlings­partiet.

Samlings­partiet är ett tvåspråkigt parti och BiF erbjuder ett forum för politisk verksamhet på svenska inom Samlings­partiet. BiF vill främja möjlig­he­terna för svenskspråkiga borgerligt sinnade personer att aktivera sig inom Samlings­partiet samt öka kunskapen inom Samlings­partiet om svenska språkets och den svenskspråkiga befolk­ningens ställning.

BiF följer aktivt med politiska frågor i Svensk­finland, stöder Samlings­par­tiets repre­sen­tanter i olika svenskspråkiga sammanhang och påverkar i olika svenskspråkiga forum, såsom i Svenska Finlands folkting. BiF arran­gerar bl.a. seminarier och tar ställning till aktuella politiska frågor.

Inom Samlings­partiet verkar även Svenska påver­kansgruppen inom organi­sa­tions­nät­verket.

Välkommen med i BiF och Svenska påver­kansgruppen!

BiF på nätet

BiF i Facebook

Svenska påverkans-gruppen

Kokoomus.fi