Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Suositellut sovellukset

Suosi­tel­lut
sovel­luk­set

Tältä sivulta löydät listan sovel­luk­sia yhdis­tyk­sille ja polii­ti­koille sekä opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia niiden käyt­töön. Tässä luetel­lut sovel­luk­set ovat pääasiassa maksut­to­mia.

Etäko­kouk­set

Micro­soft Teams
Teams on kokoo­muk­sen ylei­sim­min käyt­tämä kokousa­lusta. Se mahdol­lis­taa etäti­lai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen pienistä kokouk­sista aina tuhan­nen henki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­siin asti. Ominai­suuk­sil­taan Teams on moni­puo­li­nen ja mahdol­lis­taa myös strii­maa­mi­sen Face­boo­kiin tai Youtu­been eril­li­sen OBS-sovel­luk­sen kautta. Kokous­ten ja tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­nen vaatii maksul­li­sen Micro­soft-tilin, mutta itse tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­nen alus­talla on maksu­tonta. www.office.com  

Google Meet 
Meetin suurin etu on maksut­to­muus. Kuka tahansa voi luoda maksut­to­man Google-tilin, joka mahdol­lis­taa tilai­suuk­sien ja kokous­ten järjes­tä­mi­sen Google Meet-sovel­luk­sessa. Maksut­to­malla tilillä järjes­te­tyn tilai­suu­den maksimi osal­lis­tu­ja­määrä on 100 henki­löä ja maksi­mi­kesto yksi tunti. meet.google.com 

Tilai­suuk­sien strii­maa­mi­nen

OBS
OBS on live-lähe­tys- ja tallen­nus­so­vel­lus. Se mahdol­lis­taa ammat­ti­mais­ten strii­mien teke­mi­sen esimer­kiksi Team­silla järjes­te­tyistä tilai­suuk­sista, videoista, kuvista ja käytän­nössä mistä tahansa digi­taa­li­sista lähteistä. Sovel­lus on erin­omai­nen myös video­si­säl­lön tallen­ta­mi­seen tieto­ko­neella. https://obsproject.com/ 

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo OBS:n hyödyn­tä­mi­sestä: https://youtu.be/zQTzjbn12Ss 

Youtube
Youtube on etäti­lai­suuk­sien osalta moni­käyt­töi­nen. Sitä voi käyt­tää suoraan live-lähe­tys­ten alus­tana. Voit myös tallen­taa tilai­suu­den jälki­kä­teen Youtu­been ja valita, onko tallenne julki­nen, vai onko siihen oikeus esimer­kiksi ainoas­taan linkin saaneilla, jolloin voit lähet­tää linkin vain niille, joille tallenne kuuluu. Youtu­ben käyt­tä­mi­seen tarvit­set maksut­to­man Google-tilin. www.youtube.com  

Face­book 
Face­book on myös etäti­lai­suuk­sien osalta moni­käyt­töi­nen alusta. Se toimii tilai­suuk­sien ennak­ko­mark­ki­noin­tiin, live-lähe­tys­ten lähet­tä­mi­seen esimer­kiksi yhdis­tyk­sen tai ehdok­kaan sivun kautta sekä nauhot­tei­den jaka­mi­sen jälki­kä­teen. www.facebook.com

Pika­vies­ti­pal­velu

What­sApp 
What­sApp on maail­man käyte­tyin vies­ti­pal­velu, joka etäti­lai­suuk­sissa mahdol­lis­taa esimer­kiksi tapah­tu­man järjes­tä­jä­po­ru­kan ryhmän luomi­sen, jotta nopea kommu­ni­kointi onnis­tuu kesken tapah­tu­man­kin. Mobii­li­so­vel­lus löytyy puhe­li­men sovel­lus­kau­pasta.

Kyse­lyt tilai­suuk­sissa 

Menti­me­ter 
Menti­me­ter on näppärä kysely- ja esitys­työ­kalu, jolla saat toteu­tet­tua maksutta esimer­kiksi ammat­ti­mai­sen näköi­set kyse­lyt ja sana­pil­vet. www.mentimeter.com  

Lyhyt­lin­kit 

Bitly 
Bitlyllä voi tehdä maksut­to­man lyhyt­lin­kin, joka johtaa esimer­kiksi suoraan Teams-kokouk­seen. Synty­vät linkit ovat muotoa bit.ly/mikätahansavapaaloppuosa. Mark­ki­nointi helpot­tuu esimer­kiksi lehdessä, kun linkki on kohtuul­li­sen lyhyt. www.bitly.com

Yhteis­työs­ken­tely 

Miro 
Miro on ryhmä­työs­ken­te­lyyn erin­omai­nen white­board (liitu­taulu) työkalu. Osal­lis­tu­jat voivat esimer­kiksi tehdä käsi­te­kart­toja, listauk­sia tai mitä vain mieleen tulee. Maksut­to­man version ominai­suu­det ovat rajal­li­set, mutta esimer­kiksi yhdis­tyk­set voivat hakea Miron non-profit ohjel­maan, jolla saa ammat­ti­mai­set ominai­suu­det käyt­töön maksutta. www.miro.com

Kuvien editointi 

Canva
Canva on erityi­sesti kuvien muok­kaa­mi­seen tarkoi­tettu sovel­lus, joka on laajasti käytössä kokoo­muk­sessa. Etäti­lai­suuk­sien kutsu­jen, mainos­ten ja muiden oheis­ma­te­ri­aa­lien teke­mi­nen Canvalla on help­poa ja nopeaa. Canvalla voit myös editoida lyhyitä videoita. Canvan käyt­töön löytyy eril­li­nen koulu­tus kokoo­muk­sen mate­ri­aa­li­pan­kista. www.canva.com, www.kokoomus.fi/canva

Videoi­den editointi

DaVinci Resolve 
DaVinci Resolve on paras maksu­ton videoe­di­toin­tioh­jelma, jota kannat­taa käyt­tää esimer­kiksi Teams-nauhot­tei­den jälkie­di­toin­tiin ja teks­tit­tä­mi­seen. Voit myös tehdä käte­västi lyhyitä nostoja kokous­tal­len­teesta jaet­ta­vaksi sosi­aa­li­sessa mediassa. https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve 

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo DaVinci Resol­ven hyödyn­tä­mi­sestä: https://youtu.be/Gq4KHfxh8CM 

Clipc­hamp 
Clipc­hamp on yksi parhaista maksut­to­mista selai­messa toimi­vista videoe­di­toin­ti­so­vel­luk­sista. Koneelle ei siis tarvitse ladata mitään. Jos käytös­säsi on heik­ko­te­hoi­sempi tieto­kone tai verk­ko­yh­teys ja aiot tehdä ainoas­taan hyvin vähän videoe­di­toin­tia, Clipc­hamp on oikea vallinta. www.clipchamp.com  

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Clipc­ham­pin hyödyn­tä­mi­seen: https://youtu.be/TTYFWsdjYpc

Äänes­tä­mi­nen 

OpaVote 
Erityi­sesti kokous­ten viral­li­sia äänes­tyk­siä varten OpaVote on kustan­nus­te­ho­kas ja helppo ratkaisu. Äänes­tyk­sen luomi­seen tarvit­set kokouk­sen osal­lis­tu­jien sähkö­pos­tio­soit­teet sekä maksut­to­man tilin. Pienet äänes­tyk­set hoitu­vat maksutta ja suuris­sa­kin äänes­tyk­sissä hinta on maltil­li­nen. www.opavote.com

Alle­kir­joit­ta­mi­nen 

Sara­ke­Sign 
Sara­ke­Sign on alle­kir­joi­tus­so­vel­lus, jota voi käyt­tää esimer­kiksi kokous­pöy­tä­kir­jo­jen alle­kir­joit­ta­mi­seen sähköi­sesti. Sovel­lus on yksi­tyis­käyt­tä­jälle maksu­ton. Ohjel­man käytet­tä­vyys on hyvä ja alle­kir­joi­tus­ten kerää­mi­seen käyte­tään alle­kir­joit­ta­jien sähkö­pos­tio­soit­teita. www.sarake.fi  

Kyse­lyt

Google Forms 
Google Forms on yksin­ker­tai­nen ja maksu­ton työkalu kyse­lyi­den teke­mi­seen. Työkalu toimii selai­messa. Voit muokata kysy­mys­ten muotoa, ulkoa­sua ja useita muita asioita kyse­lyssä. Jos käytös­säsi on Micro­sof­tin 365-lisenssi, hyvin vastaava työkalu löytyy myös sieltä. www.forms.google.com

Taulu­koi­den ja laskel­mien teke­mi­nen

Google Sheets
Google Sheets on maksu­ton tauluk­ko­las­ken­taoh­jelma, jonka ominai­suu­det vastaa­vat pitkälti tunne­tum­paa exce­liä. Työkalu tait­tuu moneen aina budje­tin teke­mi­sestä suurien tietoai­neis­to­jen jaot­te­luun. Työkalu toimii selai­messa ja on siitä johtuen erit­täin hyvä yhteis­käyt­töä varten.

Tiedos­ton­hal­linta

Google Drive
Google Drive on maksu­ton tiedos­ton­hal­lin­ta­työ­kalu, joka mahdol­lis­taa tiedos­to­jen tallen­ta­mi­sen ja yhteis­käy­tön. Maksut­to­malla lisens­sillä saat 15Gt tilaa käyt­töösi, mikä riit­tää lähes loput­to­maan määrään teks­ti­tie­dos­toja ja suureen määrään kuvia. www.google.drive.com

Teks­ti­ge­ne­rointi ja keskus­te­luapu

Chat GPT
Chat GPT on huip­pu­luo­kan teko­ä­ly­poh­jai­nen teks­ti­ge­ne­roin­ti­malli, joka pystyy autta­maan erilai­sissa teks­tin­tuo­tan­non ja keskus­te­lun tehtä­vissä. Se on erin­omai­nen työkalu esimer­kiksi sisäl­lön­tuo­tan­nossa, ideoi­den gene­roin­nissa ja asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teissa. Malli perus­tuu OpenAI:n kehit­tä­mään GPT-4 arkki­teh­tuu­riin. Chat GPT:n käyttö ei vaadi eril­listä ohjel­mis­ton asen­ta­mista, ja se on saata­villa erilai­silla lisens­seillä, myös ilmais­ver­siona. www.openai.com/gpt-4


Opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det

Canva design school
Mitä voi oppia: Canva Design School tarjoaa opetus­ma­te­ri­aa­lia graa­fi­seen suun­nit­te­luun, mark­ki­noin­tiin ja brän­din­ra­ken­ta­mi­seen. Kurs­seja ja opas­tusta löytyy perus­asioista, kuten julis­teen tai esit­teen suun­nit­te­lusta, aina moni­mut­kai­sem­piin aihei­siin kuten brän­di­stra­te­gi­aan.

Miksi hyödyl­li­nen: Yhdis­tys­toi­mi­jat ja polii­ti­kot voivat oppia luomaan tehok­kaita visu­aa­li­sia kampan­joita, esityk­siä ja muita mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leja itse. Mate­ri­aa­lit on tehty englan­nin kielellä.

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Canvaan: https://youtu.be/MgLOpiqtDeU?list=PLYmQkSActWomVANyOvd8xh2ylyEsajI1Z

Google skills­hop
Mitä voi oppia: Google Skills­hop kattaa laajan joukon Googlen työka­luja ja palve­luita kuten Google Ads, Google Analy­tics, Google My Busi­ness jne. Koulu­tuk­set keskit­ty­vät erityi­sesti digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ja datan analy­soin­tiin.

Miksi hyödyl­li­nen: Ymmär­rys digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työka­luista ja analy­tii­kasta voi auttaa yhdis­tys­toi­mi­joita ja polii­tik­koja tavoit­ta­maan laajem­man ylei­sön ja ymmär­tä­mään parem­min, mitkä toimen­pi­teet toimi­vat.

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Googlen työka­luilla mainos­ta­mi­seen: https://youtu.be/pMBRxz1UByo?list=PLYmQkSActWomB_d1ruep0Qh6vj-Vu9fKj

Meta blueprint
Mitä voi oppia: Aiem­min Face­book Blueprin­tina tunnettu Meta Blueprint opas­taa Meta-plat­for­min (ent. Face­book) työka­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Insta­gra­min ja Messen­ge­rin, tehok­kaassa käytössä. Koulu­tus keskit­tyy erityi­sesti sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin.

Miksi hyödyl­li­nen: Koska sosi­aa­li­nen media on tärkeä kanava vies­tin­nässä ja vaikut­ta­mi­sessa, ymmär­rys siitä, miten näitä alus­toja voidaan hyödyn­tää tehok­kaasti, on olen­nai­nen taito yhdis­tys­toi­mi­joille ja polii­ti­koille. Mate­ri­aa­lit on tehty englan­nin kielellä.

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Face­boo­kin perus­tei­siin: https://youtu.be/vgzDefWjih8

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Insta­gra­min hyödyn­tä­mi­seen: https://youtu.be/TT5pLm0efe8

Kokoo­muk­sen oma koulu­tus­vi­deo Face­boo­kissa mainos­ta­mi­seen: https://youtu.be/slgJC8IoAWE?list=PLYmQkSActWomVANyOvd8xh2ylyEsajI1Z

Adobe lear­ning
Mitä voi oppia: Adobe Lear­ning tarjoaa katta­via koulu­tuk­sia Adobe-ohjel­mis­to­jen, kuten Photos­ho­pin, Illustra­to­rin ja InDe­sig­nin, käyt­töön. Ne ovat erityi­sesti suun­nattu graa­fi­seen suun­nit­te­luun, videoe­di­toin­tiin ja web-suun­nit­te­luun.

Miksi hyödyl­li­nen: Ammat­ti­mai­set taidot graa­fi­sessa suun­nit­te­lussa ja videoe­di­toin­nissa voivat auttaa luomaan laaduk­kaam­paa ja tehok­kaam­paa sisäl­töä kampan­joi­hin, esityk­siin ja vies­tin­tään.
Mate­ri­aa­lit on tehty englan­nin kielellä.

Black magic design
Mitä voi oppia: Tämä koulu­tus­si­vusto keskit­tyy DaVinci Resolve -videoe­di­toin­tioh­jel­mis­ton käyt­töön. Kurs­seilla käsi­tel­lään niin perus­asioita kuin edis­ty­neem­piä teknii­koita videon editoin­tiin, väri­kor­jai­luun ja ääni­suun­nit­te­luun.

Miksi hyödyl­li­nen: Videot ovat yhä tärkeäm­piä digi­taa­li­sen vaikut­ta­mi­sen kana­via. Ymmär­rys tehok­kaasta ja ammat­ti­mai­sesta videoe­di­toin­nista voi paran­taa yhdis­tyk­sen tai polii­ti­kon mahdol­li­suuk­sia tehdä vaiku­tus ylei­söön.
Mate­ri­aa­lit on tehty englan­nin kielellä.

Kaik­keen muuhun: www.youtube.com
YouTube on erin­omai­nen paikka eri sovel­lus­ten käytön opis­ke­luun, tarjo­ten laajan vali­koi­man käytän­nön­lä­hei­siä opetus­vi­deoita monista eri ohjel­mista ja alus­toista. Täsmäl­lis­ten hakusa­no­jen ja uusim­pien videoi­den avulla voit löytää ratkai­suja yksi­tyis­koh­tai­siin kysy­myk­siin. Katse­lu­ker­to­jen ja arvos­te­lu­jen määrä antaa usein viit­teitä videon laadusta ja hyödyl­li­syy­destä, joten suosi niitä, joilla on korkea määrä molem­pia.

Skip to content