Suomi oikealle raiteelle - kokoo­muk­sen tavoit­teet 2030-luvulle

Johdanto

Me suoma­lai­set haluamme kantaa vastuuta itses­tämme, lähei­sis­tämme ja elämäs­tämme. Itses­tään huolen pitä­mi­nen ei merkitse itsek­kyyttä. Se on inhi­mil­li­syy­den alku. Kun pystymme huoleh­ti­maan itses­tämme, pystymme huoleh­ti­maan myös muista.

Haluamme löytää omat into­hi­momme, tienata elan­tomme ja elää miele­kästä elämää, mitä se sitten meistä kulle­kin tarkoit­taa. Tahdomme tehdä ja toimia yhdessä muiden kanssa, olla osa yhtei­söä. Meillä on yhteis­kun­nalle paljon muuta­kin annet­ta­vaa kuin veroeu­romme.  

Hyvin­voin­ti­val­tion edun­val­vo­jiksi itsensä korot­ta­neet pyrki­vät peit­te­le­mään sitä tosia­siaa, että hyvin­voin­ti­val­tiossa on käynyt kylmä veto jo pitkään. Seinät ovat pystyssä, mutta perusta on pahasti haper­tu­nut. 

Eikö­hän siis lähdetä yhdessä raken­ta­maan valtiota, jossa ihmi­set voivat hyvin. Hyvin­voi­vien ihmis­ten toime­liai­suu­desta se yhtei­nen hyvä sitten seuraa.

Nyky­hetki on kirkas­ta­nut enti­ses­tään, että hyvin­voi­vien ihmis­ten valtio raken­tuu turval­li­suu­delle ja vakau­delle. Suoma­lais­ten on voitava aina luot­taa siihen, että tätä maata johde­taan kompassi vakaassa kädessä. Turval­li­sessa ja itse­näi­sessä maassa ihmi­set vapau­tu­vat pelosta toimin­taan. Kokoo­mus takaa jatkos­sa­kin Suomen turval­li­suu­den.

Talou­desta huoleh­ti­mi­nen on turval­li­suu­desta huoleh­ti­mista. Seisomme omilla jaloil­lamme. Siksi hyvin­voi­vien ihmis­ten valtiossa ketään ei sumu­teta puheella valtion rahoista. Ei ole mitään julkista rahaa, on vain meidän ihmis­ten rahaa. Tänään otettu tähti­tie­teel­li­nen summa velkaa on tule­vien suku­pol­vien kurjis­ta­mista. Siksi velaksi elämi­nen on lope­tet­tava. Siksi ihmis­ten rahoja on käytet­tävä mieluum­min kursail­len kuin törsäil­len. Ja oikein on, että hänelle, joka rahan eteen töitä tekee, jää käteen enem­män kuin verot­ta­jalle.

Valtiossa, jossa ihmi­set voivat hyvin, tavoit­teena on aina auttaa ihmi­nen jaloil­leen ja eteen­päin, ei pitää häntä paikal­laan. Heistä, jotka apua tarvit­se­vat, pidämme huolta.

Menes­tyk­se­kästä elämää ei mitata rahassa. Silti valtiossa, jossa ihmi­set voivat hyvin, vauras­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat vahvat, ja vauras­tu­mi­nen on tavoi­tel­ta­vaa muuten­kin kuin lottoar­von­nalla tai kiek­ko­san­ka­rina.

Kokoo­mus haluaa viedä Suomen oikealle raiteelle. 

Haluamme yhteis­kun­nan, jossa ihmi­set ovat turvassa ja vapaita toimi­maan. Kukaan ei tiedä varmuu­della, mitä tule­vai­suus tuo tulles­saan. Juuri siksi meidän on yritet­tävä nähdä mahdol­li­sim­man pitkälle. Juuri siksi meidän on tänään valit­tava raken­nus­puita, joista syntyy kestä­vää myös tule­vai­suu­teen.  

Haluamme yhteis­kun­nan, jossa ihmi­selle ja hänen toimin­nal­leen yhdessä muiden kanssa anne­taan sille kuuluva arvo. Sellai­sessa yhteis­kun­nassa on enem­män mahdol­li­suuk­sia kuin esteitä ja enem­män luot­ta­musta kuin epäi­lyä.

Ryhdy­tään siis raken­ta­maan tule­vai­suutta, jossa ihmi­nen voi hyvin, lapsi tykkää koulun­käyn­nistä, opis­ke­lua arvos­te­taan, eivätkä eläke­läis­ten rahat ole jatku­vasti uhana­lai­nen kuluerä.

Ryhdy­tään raken­ta­maan tule­vai­suutta, jossa ideo­lo­gi­nen vastak­kai­na­set­telu ei ole järke­vän toimin­nan este. Tule­vai­suutta, jossa esimer­kiksi omis­ta­juus ilmas­tosta ja ympä­ris­töstä kuuluu kaikille, ei vain fari­sea­lai­sille ja köyden toisessa päässä kisko­ville hiilen­mus­tan tule­vai­suu­den edus­ta­jille.

Ryhdy­tään raken­ta­maan valoi­saa tule­vai­suutta, jossa vastuun kanta­mi­nen ei tarkoita kivi­reen vetä­mistä, vaan voimaa ja kykyä viedä Suomea eteen­päin turval­li­sesti ja kestä­västi tule­vien suku­pol­vien oikeu­det huomioon ottaen. Silloin olemme oikealla raiteella. 

Kokoo­muk­sen viisi keskeistä tavoi­tetta Suomen tule­vai­suu­delle:

 1. Turval­li­suus on kaiken hyvin­voin­nin perusta.
 2. Työ tuo henkistä ja talou­del­lista hyvin­voin­tia.
 3. Halu oppia on mielen­kiin­toi­sen elämän perus­e­del­ly­tys.
 4. Toimiva turva­verkko palve­lee, kannus­taa ja huoleh­tii, ei lamaan­nuta. 
 5. Talous kasvaa ja pääs­töt laske­vat, velaksi elämi­nen loppuu.

Ja näin aiomme toimia niiden saavut­ta­mi­seksi:

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on turval­li­nen ja vakaa, hyvin­voi­vien ihmis­ten Suomi. Meillä on keinot tavoit­teen toteut­ta­mi­seen, mutta myös ajatus siitä, miten toimi­malla pääsemme parhaa­seen loppu­tu­lok­seen. 

Paran­namme turval­li­suutta ja vakautta yhteis­kun­nassa lisää­mällä päätös­ten enna­koi­ta­vuutta ja avoi­muutta. Päätök­set on perus­tel­tava ihmis­ten, ei byro­kra­tian kielellä, ja perus­te­lut avat­tava. Virhei­den myön­tä­mi­nen mahdol­lis­taa niiden korjaa­mi­sen.

Hyödyn­nämme päätök­sen­teossa asian­tun­ti­joita ja parasta saata­villa olevaa tutkit­tua tietoa. Olemme valmiita tarkis­ta­maan näke­myk­siämme, kun saamme uutta tietoa.

Teemme aina itse ratkai­summe. Niissä asioissa, joissa olemme yhdessä enem­män, toimimme aktii­vi­sesti ja linjak­kaasti Euroo­pan unio­nissa, Natossa ja muilla kansain­vä­li­sillä aree­noilla. Suomi ei ole seinä­ruusu, vaan voi myös viedä.     

Otamme täysi­mää­räi­sesti käyt­töön tekno­lo­gi­sen kehi­tyk­sen ja digi­ta­li­saa­tion anta­mat mahdol­li­suu­det. Kun ihmi­sille ja yrityk­sille on tarjolla suju­via ja help­po­käyt­töi­siä digi­taa­li­sia palve­luja, sääs­tämme toisia jono­tus­musii­kilta ja odot­ta­mi­selta. 

Teemme päätök­set talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­västi. Kerta­käyt­tö­kult­tuu­rin aika on ohi, kestävä kehi­tys saavu­te­taan erilai­silla kompen­saa­tio­mal­leilla ja ympä­ris­tön, talou­den sekä ihmis­ten kannalta oikeu­den­mu­kai­silla vero­rat­kai­suilla.

Toimiva mark­ki­na­ta­lous on perusta niin kestä­välle kasvulle kuin ihmis­ten hyvin­voin­nille. Paran­namme sään­te­lyä, mark­ki­noi­den toimin­taa ja kilpai­lun reiluutta. Kilpailu on hyvä renki, mutta isän­näksi siitä ei ole. Lähtö­koh­tai­sesti kilpailu pitää mahdol­lis­taa kaik­kialla, missä se on ihmi­sille hyödyksi ja tuot­taa parem­pia palve­luja. Silloin, kuin ihmis­ten hyvin­vointi tai turval­li­suus edel­lyt­tä­vät raameja, on ne määri­tel­tävä. Jos kilpailu tai sen puute hyödyt­tää vain yritystä, on päät­tä­jien tehtävä puut­tua asiaan.

Paran­namme julki­sen sekto­rin johta­mista ja tulos­vas­tuuta. Myös julki­sella sekto­rilla yhtei­siä raho­jamme pysty­tään käyt­tä­mään tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja vastuul­li­sesti. Julki­sen sekto­rin toimin­taa on syytä mitata ja analy­soida, varat tule­vat sinulta ja minulta.

Teemme päätök­siä yhdessä ja välit­täen. Kansa­kun­nan yhte­näi­syys näytti voimansa esimer­kiksi Nato-ratkai­sussa. Haemme yhte­näi­syyttä myös muissa isoissa kansal­li­sissa ja Suomen tule­vai­suu­den kannalta tärkeissä kysy­myk­sissä. 

1. Turval­li­suus on kaiken hyvin­voin­nin perusta

Jokai­nen haluaa tuntea olevansa turvassa. Suomena meidän on paran­net­tava kykyämme enna­koida erilai­sia uhkia ja krii­sejä sekä varau­dut­tava niihin vielä entistä parem­min. Oli uhka sitten maail­man­laa­jui­sesti leviävä virus, ilmasto- tai ympä­ris­tö­ka­ta­strofi tai viha­mie­li­nen hyök­käys Suomea tai elämän­ta­paamme vastaan. 

Takaamme rauhan, kun huoleh­dimme puolus­tuk­sesta ja yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­desta. Takaamme toimin­ta­ky­kymme krii­seissä, kun olemme valmiita. Voimme uskoa hyvän voit­ta­van, vaikka emme ole sini­sil­mäi­siä.

Meidän kaik­kien on tehtävä nykyistä enem­män, että jokai­nen kokee tämän maan omak­seen. Kodiksi, joka halu­taan pitää kunnossa, ja jossa ilma­piiri on kannus­tava, ei repivä ja lannis­tava. Emme jää odot­te­le­maan ongel­mien kärjis­ty­mistä, vaan haemme ratkai­suja enna­kolta.

Kokoo­mus aikoo jatkos­sa­kin taata Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Suomi on ankku­roi­nut itsensä tuke­vasti länteen. Puolus­tamme länsi­maista elämän­ta­paa, demo­kra­tiaa ja yksi­löi­den vapautta päät­tää omasta elämäs­tään. EU:ssa ja muilla kansain­vä­li­sillä aree­noilla Suomi on kantaa­ot­tava toimija, joka tuo pöytiin vaih­toeh­toja ja toimi­via malleja.

Suomi on aktii­vi­nen Naton jäsen­maa, jonka toiminta tuot­taa lisää turval­li­suutta. Pohjoi­sen Euroo­pan turval­li­suu­den paran­ta­mi­nen on meille sydä­men asia. Haluamme kehit­tää EU:n yhteistä puolus­tusta ja vähen­tää talou­del­lista riip­pu­vuutta Kiinasta. Vahvis­tamme myös kahden­vä­listä puolus­tusyh­teis­työtä erityi­sesti Yhdys­val­to­jen sekä muiden Pohjois­mai­den ja Baltian kanssa.

Pidämme vahvasti huolta omasta puolus­tuk­sesta ja sisäi­sestä turval­li­suu­desta sekä puolus­tamme itse­näis­ten valtioi­den oikeutta päät­tää omista asiois­taan. Suoma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tahto on kansain­vä­li­sesti vertail­len korkea, ja haluamme sen edel­leen voimis­tu­van. Toimiva oikeus­val­tio ja uskot­tava puolus­tus ovat turval­li­sen yhteis­kun­nan ydin. Suoma­lai­sille Suomi ja suoma­lai­nen yhteis­kunta ovat puolus­ta­mi­sen arvoi­set.

Esimer­kiksi näin kokoo­mus tahtoo vahvis­taa Suomen ja Euroo­pan turval­li­suutta:

 • Kasva­tamme Suomen roolia aktii­vi­sena puolus­tus­liitto Naton jäsen­maana. Suomen geopo­liit­ti­nen asema ja histo­ria anta­vat meille ainut­laa­tui­sen paikan uutena jäse­nenä. 
 • Lisäämme resurs­seja maan­puo­lus­tuk­seen. Nato-jäse­nyys ei vähennä tarvetta kehit­tää omien puolus­tus­voi­miemme toimin­ta­ky­kyä. 
 • Varmis­tamme jokai­selle mahdol­li­suu­den osal­lis­tua yhtei­seen maan­puo­lus­tuk­seen. Moder­nissa tieto­yh­teis­kun­nassa maan­puo­lus­tus ei voi olla suku­puo­li­ky­sy­mys. Maan­puo­lus­tus on kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­nen asia. Laajen­namme kutsun­nat koske­maan koko ikäluok­kaa. Paran­namme vapaa­eh­toista maan­puo­lus­tusta.
 • Turvaamme rajan päivit­tä­mällä lain­sää­dän­nön vastaa­maan nyky­päi­vän uhkiin. Suomella pitää tarvit­taessa olla mahdol­li­suus sulkea itära­jansa koko­naan.

Suomi ja EU-maat yhdessä ovat paran­ta­neet krii­sin­kes­tä­vyyt­tään panos­ta­malla ener­giao­ma­va­rai­suu­teen ja kriit­ti­sen infra­struk­tuu­rin toimi­vuu­teen krii­si­ti­lan­teissa. Enna­koimme ja varau­dumme myös uuden tyyp­pi­siin uhkiin. Perin­tei­sen sodan­käyn­nin lisäksi meillä on oltava valmius vastata hybri­di­so­dan­käyn­tiin, kyber­hyök­käyk­siin ja infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­seen.

Turval­li­nen Suomi syntyy vakau­desta ja luot­ta­muk­sesta. Ymmär­rämme turval­li­suu­den koko­nai­suu­tena. Osat­to­muus ja syrjäy­ty­mi­nen lisää­vät riskiä joutua rikok­sen uhriksi tai teki­jäksi. Siksi niitä on voimak­kaasti ehkäis­tävä ennalta. Jengiy­ty­mi­sen, nuori­so­ri­kol­li­suu­den ja järjes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kasvuun liit­ty­vät riskit on tunnis­tettu, joten pystymme puut­tu­maan ongel­miin ennen kuin ne ovat kasva­neet merkit­tä­viksi. 

Turval­li­suu­den paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää riit­tä­viä voima­va­roja viran­omai­sille ja oikeus­lai­tok­selle, jotta ihmis­ten oikeus­turva toteu­tuu. Jokai­sen on saatava asiansa käsi­tel­tyä viivy­tyk­settä ja kohtuul­li­sin kustan­nuk­sin. Se vaatii viran­omais­ten yhteis­työtä, tieto­jen vaih­toa ja enna­koin­tia. Pelas­tus­pal­ve­lut on turvat­tava, jotta jokai­nen voi luot­taa avun saami­seen hädän hetkellä. Suomen on oltava turval­li­nen kaikille sekä kaduilla että kodeissa. 

Suomi ei ole irral­li­nen osa muusta maail­masta. Hädä­na­lai­sia tulee auttaa ensi­si­jai­sesti tuke­malla ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista ja yhteis­kun­nal­lista kehi­tystä lähtö­alueilla. Joskus kuiten­kin maasta pake­ne­mi­nen on ainoa vaih­toehto. Silloin tehtä­vämme on pyrkiä autta­maan. Se on eetti­nen velvol­li­suus. Suomi on turval­li­nen maa kaikille, ja maahan­muut­ta­jat pääse­vät osaksi suoma­laista yhteis­kun­taa nykyistä parem­min. Suomen tarjoa­mien oikeuk­sien rinnalla jokai­sella on myös velvol­li­suuk­sia.

Esimer­kiksi näin raken­namme turval­lista Suomea ja vahvis­tamme oikeus­val­tiota:

 • Torjumme syrjäy­ty­mistä, rikol­li­suutta ja jengiy­ty­mistä. Nuor­ten ennalta ehkäi­se­vät tuki­pal­ve­lut, lasten­suo­jelu ja kotout­ta­mis­po­li­tiikka on laitet­tava kuntoon. Kehi­tämme ennal­taeh­käi­se­vää nuori­so­työtä ja moniam­ma­til­lista ankku­ri­toi­min­taa.
 • Puutumme lähi­suh­de­vä­ki­val­taan. Turvaamme resurs­sit ennal­taeh­käi­se­välle työlle esimer­kiksi neuvo­loissa ja huoleh­dimme mata­lan kynnyk­sen avusta uhreille. 
 • Toteu­tamme oikeus­val­tion vahvis­ta­mis­pa­ke­tin: Varmis­tamme turval­li­suus­vi­ran­omais­ten riit­tä­vät voima­va­rat ja toimi­val­tuu­det. Lisäämme esimer­kiksi polii­sien määrää ja vahvis­tamme syyt­tä­jä­lai­tok­sen, tuomiois­tuin­ten ja vankein­hoi­don resurs­seja sekä panos­tamme ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin. Päivi­tämme rikos­lain­sää­dän­nön ajan­mu­kai­seksi ja paran­namme uhrin asemaa. Huoleh­dimme ihmis­ten oikeus­tur­van saata­vuu­desta lyhen­tä­mällä oikeus­kä­sit­te­ly­jen kestoa.

Näin remon­toimme turva­paik­ka­jär­jes­tel­mää ja paran­namme kotou­tu­mista:

 • Mini­moimme rajo­jen ylit­tä­mi­seen perus­tu­vaa turva­pai­kan­ha­kua, jolloin voimme ohjata turva­pai­kat kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille ja painot­taa apua mahdol­li­sim­man lähelle lähtö­maita. Kokoo­mus haluaa edis­tää EU:n yhtei­sen turva­paik­ka­me­net­te­lyn raken­ta­mista ja vahvis­taa EU:n ulko­ra­ja­val­von­taa.
 • Tehos­tamme sekä turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­pro­ses­seja että palau­tuk­sia lähtö­mai­hin. Mini­moimme uusin­ta­ha­ke­muk­sen käytön viivy­tys­tar­koi­tuk­seen ja estämme järjes­tel­män väärin­käy­tök­set.
 • Varmis­tamme vahvat kannus­ti­met kotou­tu­mi­seen. Sosi­aa­li­tur­van pitää kannus­taa työn­te­koon ja kiele­nop­pi­mi­seen, ne ovat avai­met inte­graa­tioon. Työn­ha­kua ja työn vastaa­not­ta­mista koske­vien velvoit­tei­den on tultava voimaan heti oles­ke­lu­lu­van saami­sen jälkeen. Työi­käi­siltä on vaadit­tava pysy­vän oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­senä usean vuoden opis­kelu- tai työhis­to­riaa Suomessa oles­ke­lun ajalta ja riit­tä­vää kieli­tai­toa. Paran­namme kieli­kou­lu­tuk­sen laatua ja kieli­tai­don oppi­mista sekä velvoit­ta­villa että palkit­se­villa elemen­teillä.

2. Työ tuo henkistä ja talou­del­lista hyvin­voin­tia

Bussin­kul­jet­taja, toimi­tus­joh­taja, sähkö­mies, maaseu­tu­yrit­täjä, opet­taja, sairaan­hoi­taja, virka­mies. Oli työ sitten väline hank­kia elanto tai kiin­teä osa ihmi­sen iden­ti­teet­tiä, meillä on tapana hoitaa hommat hyvin, kun aloi­tamme. 

Hyvin­voi­vassa valtiossa työi­käi­set ja työky­kyi­set ovat töissä. Ihmis­ten osto­voima ja edel­ly­tyk­set pärjätä arjessa ovat paran­tu­neet. 

Siksi työn teke­mi­sestä pitää tehdä aina kannat­ta­vam­paa kuin teke­mättä jättä­mi­sestä. Siksi kynnystä tarjota työtä toiselle on madal­let­tava. Siksi töitä teke­vän pitää saada nykyistä enem­män palkas­taan käteen. Yrit­tä­jyys nousee luovuu­desta, jonka esteeksi byro­kra­tia ei saa aset­tua. 

Työ on parhaim­mil­laan merki­tyk­sel­listä. Se on osal­li­suutta. Työn muodot muut­tu­vat, mutta työssä jaksa­mi­sesta ja työhy­vin­voin­nista on huoleh­dit­tava. Samalla ihmi­sille on annet­tava mahdol­li­suuk­sia vauras­tua.

Jos yrit­tä­mistä ja yrit­tä­jää maala­taan jatku­vasti työn­te­ki­jöi­den hyväk­si­käyt­tä­jäksi, kuka enää haluaa yrit­tää?Suomen kokoi­nen maa ei pärjää vastak­kai­na­set­te­lun liet­son­nallaSuomessa yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella, työn puolella.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Hyvä yhteis­kunta syntyy vapai­den ihmis­ten toime­liai­suu­desta ja ener­giasta. Silloin syntyy riskin­ot­toa, yrit­te­liäi­syyttä ja ponnis­te­lua omien haavei­den toteut­ta­mi­seksi. Työn ei tarvitse olla pakko­pul­laa, vaan osa miele­kästä ja sisäl­tö­ri­kasta elämää. Työ on meistä monelle osa iden­ti­teet­tiä.

Työ ja yrit­tä­jyys luovat pohjan hyvin­voin­nille ja julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­selle. Kokoo­mus tavoit­te­lee 10 000 uutta työl­lis­tä­vää yritystä vuoteen 2030 mennessä. Neljän viidestä työi­käi­sestä ihmi­sestä on oltava työelä­mässä 2030-luvun alkaessa. Työelämä on miele­kästä ja yritys­toi­minta vastuul­lista. 

Työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­nen vaatii toimia kaikilla yhteis­kun­nan tasoilla. Tarvit­semme kunnian­hi­moi­sia uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät työn­teon kannat­ta­vuutta, pitä­vät huolta kilpai­lu­ky­vystä ja autta­vat ihmi­siä työelä­mään. On selvää, että Suomessa on tehtävä uudis­tuk­sia työmark­ki­noi­hin ja sosi­aa­li­tur­vaan. Tarvit­semme enem­män työvoi­maa, pidem­piä työuria ja vähem­män raken­teel­lista työt­tö­myyttä. Tarvit­semme vero­uu­dis­tuk­sia, jotka keven­tä­vät työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta ja siir­tä­vät pain­opis­tettä pääs­tö­jen ja hait­to­jen vero­tuk­seen – mutta eivät nosta koko­nais­ve­roas­tetta. Samalla on aloi­tet­tava suun­nit­telu fossii­li­ve­ro­jen kerty­män paik­kaa­mi­seksi, kun polt­toai­nei­den vero­ker­ty­mät romah­ta­vat. 

On oikeu­den­mu­kaista, että omasta työstä jää enem­män käteen. Suoma­lais­ten osto­voima turva­taan laske­malla työn vero­tusta ja anta­malla ihmis­ten vauras­tua. Suomen koko­nais­ve­roas­teen on lasket­tava. On aika kään­tää uusi sivu ja nostaa Suomi takai­sin kasvun, kilpai­lu­ky­vyn ja inves­toin­tien tielle.

Jotta työtä riit­tää kaikille ja sen teke­mi­nen on kannat­ta­vaa, kokoo­mus tekee esimer­kiksi näin:

 • Keven­nämme työn vero­tusta oikeu­den­mu­kai­sesti kaikissa tulo­luo­kissa. Siir­rämme vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta hait­to­jen, pääs­tö­jen ja kulu­tuk­sen vero­tuk­seen. Näin turvaamme osto­voi­man. Vero­tus ei voi perus­tua kateu­teen.
 • Teemme ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kannus­ta­vam­maksi porras­ta­malla sen siten, että turva on työt­tö­myy­den alussa korkeampi, minkä jälkeen tuki­summa laskee joko tasai­sesti tai portait­tain työt­tö­myy­den pitkit­tyessä.
 • Mahdol­lis­tamme vapau­den sopia paikal­li­sesti työeh­doista ja palkoista kaikilla työpaikoilla.Rajaamme työeh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­den mini­mieh­toi­hin. 
 • Helpo­tamme kansain­vä­listä rekry­toin­tia. Pois­tamme ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nan ja nopeu­tamme Suomeen muut­ta­mi­sen lupa­pro­ses­seja. Puramme työvoi­man kansain­vä­listä liik­ku­vuutta estä­vät verot.
 • Helpo­tamme Suomessa opis­kel­lei­den ulko­maa­lais­ten jäämistä Suomeen. Korkea­kou­luista valmis­tu­neet saavat auto­maat­ti­sesti vähin­tään kahden vuoden oles­ke­lu­lu­van työn­ha­kua varten. 
 • Turvaamme kaikille mahdol­li­suu­den osal­lis­tua kyky­jensä mukaan. Jokai­sella on oltava oikeus työhön. Paran­namme osatyö­ky­kyis­ten mahdol­li­suuk­sia työs­ken­nellä. Tuemme työssä jaksa­mista ja osaa­mi­sen päivit­tä­mistä sekä ehkäi­semme kaiken­laista häirin­tää työelä­mässä. Vahvis­tamme työvoi­ma­pal­ve­luja, jotta ne pysty­vät riit­tä­västi turvaa­maan yksi­löl­li­sen ja saavu­tet­ta­van tuen. Selkiy­tämme alus­ta­ta­lou­den peli­sään­nöt.
 • Luomme edel­ly­tyk­siä kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan menes­ty­mi­selle, sillä ne ovat merkit­tä­viä työl­lis­tä­jiä ja luovat henkistä sekä talou­del­lista hyvin­voin­tia Suomeen.

Suomessa kannat­taa yrit­tää ja vauras­tua, kun esimer­kiksi:

 • Toteu­tamme yrit­tä­jyys­pa­ke­tin: Teemme suoma­laista omis­ta­juutta ja yritys­ten kasvua tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen. Muutamme yritys­ten ja osin­ko­jen vero­tusta siten, että yritys­ten kasvulle ja pörs­si­lis­tau­tu­mi­selle on mahdol­li­sim­man vähän esteitä. Sitou­dumme vähen­tä­mään yrit­tä­jien hallin­nol­lista taak­kaa. Paran­namme pieny­rit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaa. Otamme käyt­töön yhdis­tel­mä­va­kuu­tuk­sen helpot­ta­maan liik­ku­mista yrit­tä­jästä palkan­saa­jaksi ja toisin­päin. Mahdol­lis­tamme yrit­tä­jälle uuden alun. Luomme yritys­ten pika­sa­nee­raus­me­net­te­lyn, helpo­tamme sanee­rauk­seen pääsyä ja nopeu­tamme konkurs­si­me­net­te­lyä. Puramme byro­kra­tiaa, joka estää uuden alun yrit­tä­jänä.
 • Laajen­namme osake­sääs­tö­ti­lin käyt­tö­alaa ja pois­tamme sen maksi­mi­si­joi­tus­ra­jan. Otamme käyt­töön vasta­syn­ty­nei­den osake­sääs­tö­ti­lin, johon valtio lahjoit­taa 300 euroa.  

Elämän laatu on Suomessa korkea. Huoleh­dimme, että koti­ta­lou­det selviä­vät arjen kustan­nuk­sista. Ruoan tai ener­gian hinta­pii­kit eivät saa ajaa ihmi­siä ja yrityk­siä talou­del­li­seen ahdin­koon.

Oman auton käyt­tä­mi­nen on monelle suoma­lai­selle vält­tä­mät­tö­myys työs­sä­käyn­nin ja muun arjen kannalta. Pitkien etäi­syyk­sien Suomessa työn­teon täytyy olla aina kannat­ta­vaa, eivätkä liik­ku­mi­sen kustan­nuk­set saa muodos­tua kenel­le­kään työs­sä­käyn­nin esteeksi, oli kyse sitten kulke­mi­sesta omalla autolla tai julki­sin liiken­ne­vä­li­nein.

Esimer­kiksi näin paran­namme koti­ta­louk­sien asemaa:

 • Varmis­tamme suoma­lais­ten pärjää­mi­sen keven­tä­mällä koko­nais­ve­roas­tetta ja erityi­sesti työn vero­tusta. Kaikille tulo­lu­kille kohdis­tu­vat veron­ke­ven­nyk­set ovat suora keino vahvis­taa suoma­lais­ten edel­ly­tyk­siä selvitä nouse­vista hinnoista.
 • Huoleh­dimme, ettei­vät asumis­kus­tan­nuk­set tai ener­gian hinta nouse suoma­lai­sille kohtuut­to­miksi. 

3. Halu oppia on mielen­kiin­toi­sen elämän perus­e­del­ly­tys

Mistä löytyy tule­vai­suu­dessa sekä opet­ta­jien että oppi­lai­den moti­vaa­tio käydä koulua, syven­tää tieto­jaan ja taito­jaan? Onko koulu- ja koulu­tus­jär­jes­tel­mämme todel­la­kin hiottu täydel­li­seksi? Koulu­päi­vän kulkua pitäisi raken­taa myös nuor­ten ehdoilla. Varhais­kas­va­tuk­sesta lähtien kaiken opetuk­sen pitäisi ruok­kia ihmi­sen luon­tai­sen uteliai­suu­den kasvua haluksi oppia. Oppi­mi­nen on innos­ta­vaa ja iloista – ihmi­nen hyötyy siitä läpi elämänsä.

Syrjäy­ty­mi­sen riskiin pitää puut­tua ajoissa, ja se työ alkaa jo päivä­ko­dista. Jokai­sella on oikeus turval­li­seen oppi­mi­sym­pä­ris­töön. Perus­asiat koulussa on pantava kuntoon: jokai­sen koulunsa päät­tä­vän on osat­tava lukea, kirjoit­taa ja laskea niin hyvin, että se mahdol­lis­taa tien eteen­päin. Oppi­mi­seen ei ole yhtä oikeaa mallia. Jokai­sen tulee saada hyvä eväät ponnis­taa mihin tahansa tehtä­viin Suomessa ja maail­malla.

Maail­man suuret ja pienet ongel­mat ratkea­vat tutki­muk­sen, tieteen ja inno­vaa­tioi­den avulla. Suomen paikka on ratkai­si­joi­den kärki­jou­kossa ja Suomen tulee olla maa, joka houkut­te­lee osaa­jia.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Suomi on vahvis­ta­nut osaa­mi­seen, sivis­tyk­seen ja tietee­seen perus­tu­vaa kilpai­lu­ky­ky­ään. Koulu­tus on jokai­selle mahdol­li­suus luoda hyvää ja oman­nä­köistä elämää. Vahva yleis­si­vis­tys antaa pohjan tule­vai­suu­den taidoille ja todel­li­set edel­ly­tyk­set myös jatku­valle oppi­mi­selle.

Jokai­nen lapsi saa vahvat lähtö­koh­dat elämään laaduk­kaan varhais­kas­va­tuk­sen ja yksi­löl­li­sen perus­o­pe­tuk­sen avulla. Suomen kehuttu perus­kou­lu­jär­jes­telmä ei jää laake­reil­leen makaa­maan, vaan se kehit­tyy ajassa ja maail­man parhai­den opet­ta­jien työstä. Opet­ta­jan amma­tin arvos­tuk­sesta pide­tään huolta. Opet­ta­jat ja kasvat­ta­jat voivat tehdä työnsä hyvin ilman kuor­mit­ta­vaa, uuvut­ta­vaa hanke­hump­paa. Koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen on tuotu luon­nol­li­seksi osaksi koulu­jen arkea.

Koulussa oppi­las saa perus­tai­to­jen lisäksi tukea itse­näi­seen ajat­te­luun ja oppi­mi­seen, ja jokai­nen perus­kou­lun käynyt löytää mielek­kään tavan jatkaa opin­to­jaan toisella asteella. Oppi­mis­vai­keuk­siin tai muihin haas­tei­siin puutu­taan varhai­sessa vaiheessa.

Kokoo­mus pitää kiinni duaa­li­mal­lista: jatkos­sa­kin eväitä elämään tarjoa­vat sekä yleis­si­vis­tävä lukio­kou­lu­tus että ammat­tiin valmis­tava amma­til­li­nen koulu­tus. Vuoteen 2030 mennessä vähin­tään 50 prosent­tia nuorista ikäluo­kista on korkea­kou­lu­tet­tuja. Korkea­kou­lu­tuk­seen siir­ty­mistä ja korkea­kou­luista valmis­tu­mista suju­voi­te­taan.

Osaa­mi­sen rinnalla kulkee koko ajan sivis­tys. Suoma­lai­nen kult­tuu­ri­kenttä pystyy luomaan korkea­ta­soista taidetta ja kult­tuu­ri­ken­tän toimi­jat saavut­ta­vat yhä uusia kohde­ryh­miä Suomessa ja kansain­vä­li­sesti. Taide on läpi­leik­kaava voima­vara ja kilpai­lu­te­kijä kaik­kialla yhteis­kun­nassa. 

Esimer­kiksi näillä eväillä kokoo­mus tarjoaa lapsille ja nuorille maail­man parasta oppi­mista:

 • Vahvis­tamme yksi­löl­listä kasva­tusta ja opetusta. Ne ovat keino paran­taa omien vahvuuk­sien löytä­mistä. Tuemme opet­ta­jien työs­sä­jak­sa­mista ja jatko­kou­lu­tusta.
 • Toteu­tamme kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ja tavoit­te­lemme maksu­tonta varhais­kas­va­tusta. 
 • Vahvis­tamme perus­o­pe­tusta ja annamme ”osaa­mis­ta­kuun”. Perus­kou­lussa tärkeintä on saada perus­asiat kuntoon: oppi­mi­sen rauha, riit­tävä tuki ja kehit­tä­mi­sen tuomi­nen luon­nol­li­seksi osaksi koulu­jen arkea ilman hanke­hump­paa. Varmis­tamme jokai­selle lapselle ja nuorelle riit­tä­vät perus­tie­dot ja -taidot, kuten luku-, kirjoi­tus- ja lasku­tai­don. Tuemme elämän­hal­lin­ta­tai­toja ja panos­tamme oikea-aikai­seen oppi­mi­sen tukeen ja opinto-ohjauk­seen.
 • Tuomme harras­tuk­set koulu­päi­vän yhtey­teen. Se ehkäi­see syrjäy­ty­mistä ja keven­tää perhei­den kuor­mi­tusta.
 • Varmis­tamme toisen asteen koulu­tuk­sen koko ikäluo­kalle. Tämä edel­lyt­tää panos­tuk­sia varhais­kas­va­tuk­seen ja perus­o­pe­tuk­seen sekä tuki­pal­ve­lui­hin ja opinto-ohjauk­seen.
 • Lisäämme tukea, kiel­ten opetusta, tasa-arvo­ra­hoi­tusta ja opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tusta. Koulu­tus on parasta kotou­tu­mista. Pääkau­pun­ki­seu­dulla jo joka neljäs perus­kou­lun aloit­tava lapsi on vieras­kie­li­nen. Varmis­te­taan turval­li­nen oppi­mi­sym­pä­ristö jokai­selle.

Kokoo­mus haluaa nostaa Suomen korkea­kou­lut ja suoma­lai­sen tutki­muk­sen maail­man kärkeen. Jokai­sella suoma­lai­sella on mahdol­li­suus koulut­tau­tua niin pitkälle kuin oma into ja osaa­mi­nen kantaa. Panos­tamme korkea­kou­lu­tuk­sen tarjon­nassa korke­aan laatuun. Jatkuva oppi­mi­nen tarkoit­taa työssä tapah­tu­van oppi­mi­sen lisäksi sään­nöl­listä koulut­tau­tu­mista tarpei­den mukaan. 

Kasvua ei synny ilman inno­vaa­tioita. Pienen maan on aina tavoi­tel­tava kasvua ja menes­tystä myös maail­malla. Suomen on oltava houkut­te­leva maa niin yrityk­sille kuin kansain­vä­li­sille osaa­jille. Meille on arvo­va­linta tukea tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kasvua eikä jättää sitä yksin yritys­ten harteille.

Esimer­kiksi näin lisäämme Suomessa huip­puo­saa­jia:

 • Uudis­tamme korkea­kou­lu­jen työn­ja­koa, profi­loi­tu­mista ja yhteis­työtä. Kannus­tamme korkea­kou­luja löytä­mään ne alat, joilla ne voivat tavoi­tella maail­man kärkeä.
 • Toteu­tamme osaa­mi­sen tule­vai­suus­pa­ke­tin: Panos­tamme osaa­mi­seen ja vahvis­tamme korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa pääomit­ta­malla niitä. Kasva­tamme Suomen Akate­mian tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen myön­tö­val­tuuk­sia. Nostamme tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen 4 prosent­tiin BKT:sta.Otamme pysy­västi käyt­töön yritys­ten laajan TKI-vero­vä­hen­ny­soi­keu­den, joka kasvat­taa yritys­ten TKI-inves­toin­tien määrää.
 • Lisäämme työs­sä­op­pi­mista ja koulu­tus­so­pi­muk­sen käyt­töä. 
 • Vastaamme osaa­ja­pu­laan jatku­van oppi­mi­sen uudis­tuk­sella. Avaamme ovia osaa­mi­sen kehit­tä­mi­selle läpi työuran. Se tarkoit­taa esimer­kiksi koulu­tus­se­te­leitä, vero­kan­nus­ti­mia, digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mistä ja moni­puo­li­sia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä, erilai­siin elämän­ti­lan­tei­siin ja työuran vaihei­siin sopi­via opin­to­mo­duu­leja sekä teho­kasta työelä­mä­läh­töistä työvoima- ja täyden­nys­kou­lu­tusta.

4.Toimiva turva­verkko palve­lee, kannus­taa ja huoleh­tii, ei lamaan­nuta

Toimi­van yhteis­kun­nan turva­ver­kon on tarkoi­tus toimia kuin tram­po­liini. Se pompaut­taa ihmi­sen kuopasta ylös­päin. Toimiva turva­verkko lisää ihmi­sen toime­liai­suutta: se rohkai­see yrit­tä­mään ja kokei­le­maan. Epäon­nis­tu­mi­nen on uuden alun paikka.

Yhteis­kun­nan turva­verkko ei saa muut­tua riip­pu­ma­toksi, josta nouse­mi­nen tuntuu vaikealta. Tai sati­meksi, josta ei edes pääse pois. 

Me haluamme, että ihmis­ten tärkeim­missä palve­luissa hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet Suomelle vuoteen 2030 mennessä:

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa jokai­sella työi­käi­sellä ja -kykyi­sellä on mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään, ja jossa jokai­sesta apua tarvit­se­vasta pide­tään huolta. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä ihan jokai­selle. 

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta pyörii omilla rattail­laan vain, kun se rahoi­te­taan kestä­västi. Tämä tarkoit­taa sitä, että hyvin­voin­ti­pal­ve­lut rahoi­te­taan työl­li­syy­dellä ja kasvulla, ei velka­ra­halla.

Senio­rit ovat yhteis­kun­tamme tunnus­tettu voima­vara. Tarvit­semme ja arvos­tamme heidän koke­mus­taan ja osal­lis­tu­mis­taan. Huoleh­dimme myös, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvit­se­mansa palve­lut oikea-aikai­sesti ja iäkkäät arvok­kaan vanhuu­den.

Vanhus­ten hoito on laitettu kuntoon koko­nai­suu­tena. Omais­hoito, perhe­hoito, koti­hoito, asumis­pal­ve­lut ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoidon ja hoivan palve­lut ymmär­re­tään kaikki keskei­siksi osiksi vanhus­ten hoitoa. Palve­lu­jen tuot­ta­mi­seen tarvi­taan kaikki mukaan. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den tarjon­taa täyden­tä­vät yrityk­set ja järjes­töt. Kaikilla suoma­lai­silla on pääsy perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lui­hin.

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus on saatettu päätök­seen, ja ihmi­set pääse­vät jonoista nopeam­min hoitoon. Terveys­pal­ve­lui­den tehok­kuu­den ja saata­vuu­den lisäksi huomiota kiin­ni­te­tään vaikut­ta­vuu­teen. Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava luot­taa siihen, että tarvit­ta­van avun, hoidon ja hoivan saa silloin, kun niitä tarvit­see. Kokoo­mus haluaa paran­taa erityi­sesti ennal­taeh­käi­se­viä palve­luita ja tervey­den edis­tä­mi­sen roolia sote-rahoi­tuk­sessa. Mitä aikai­sem­massa vaiheessa ongel­mat hoide­taan kuntoon, sitä vähem­millä inhi­mil­li­sillä ja talou­del­li­silla kustan­nuk­silla selvi­tään.

Kokoo­mus uskoo, että palve­lut järjes­ty­vät myös tule­vai­suu­dessa, kun esimer­kiksi: 

 • Lisäämme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien oikeutta valita. Hyödyn­nämme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sessa yrityk­siä ja järjes­töjä. Hyödyn­nämme esimer­kiksi vammais­ten henki­löi­den ja ikäih­mis­ten palve­luissa ns. henki­lö­koh­taista budjet­tia. Hoitoon pääsyn turvaa­mi­seksi kehi­tämme yksi­tyi­sen hoidon Kela-korvausta, otamme palve­luse­te­lit laajasti käyt­töön ja avaamme perus­ter­vey­den­huol­lon palve­luja laajem­min amma­tin­har­joit­ta­jien tuotet­ta­vaksi. Lisäämme hyvin­voin­tia­luei­den yksik­kö­kus­tan­nus­ten avoi­muutta, jotta kustan­nus­ver­tailu on mahdol­lista.
 • Hyödyn­nämme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa entistä enem­män digi­ta­li­saa­tiota, mm. etävas­taan­ot­toja.
 • Panos­tamme tervey­den ja hyvin­voin­nin ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Toteu­tamme tera­pia­ta­kuun ja paran­namme mielen­ter­veys­pal­ve­luita. Hoidamme ongel­mat varhai­sessa vaiheessa, jotta niiden inhi­mil­li­set ja yhteis­kun­nal­li­set kustan­nuk­set jäävät mahdol­li­sim­man pieniksi.
 • Paran­namme vanhus­pal­ve­luita koko­nai­suu­tena. Kehit­tä­mi­sessä on huomioi­tava niin omais­hoito, koti­hoito, asumis­pal­ve­lut kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoidon ja hoivan palve­lut. Avain­te­ki­jöitä ovat ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn yllä­pito ja edis­tä­mi­nen.
 • Teemme määrä­tie­toi­sesti toimen­pi­teitä hoita­ja­pu­lan ratkai­se­mi­seksi. Panos­tamme koulu­tuk­seen, työhy­vin­voin­tiin, kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja kansain­vä­li­seen rekry­toin­tiin. 
 • Jokai­sella on katto pään päällä. Tavoit­tee­namme on asunn­ot­to­muu­den poisto Suomesta. Asunn­ot­to­muus ratkais­taan sosi­aa­li­sella vastuulla. Toimimme asunto ensin -peri­aat­teen mukai­sesti. 
 • Turvaamme lapsi­per­heille riit­tä­vät palve­lut arjen helpot­ta­mi­seksi ja lasten­suo­je­lun raskai­den palve­lui­den tarpeen ennal­taeh­käi­se­mi­seksi. 

Nykyi­nen sosi­aa­li­tur­vamme on raken­nettu vuosi­kym­men­ten aikana pala palalta. Tavoite on ollut hyvä: auttaa ja tukea heikom­massa asemassa olevia. Malli ei kuiten­kaan enää palvele tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla alku­pe­räistä tavoi­tetta. Siitä on tullut moni­mut­kai­nen, moni­ta­soi­nen ja byro­kraat­ti­nen tilk­ku­täkki. Vaikeat haku­pro­ses­sit, eri tukien pääl­lek­käi­syy­det, sään­tö­jen tulkin­nat sekä poik­keuk­sel­li­set elämän­ti­lan­teet jättä­vät turvaan myös aukkoja tai johta­vat sosi­aa­li­tur­van alikäyt­töön. 

Vuoteen 2030 mennessä sosi­aa­li­tur­vaa on yksin­ker­tais­tettu ja selkey­tetty. Sosi­aa­li­turva jous­taa siten, että jokai­sella on mahdol­li­suus osal­lis­tua työelä­mään.

Lähes kaikki meistä tarvit­se­vat jossain elämänsä vaiheessa yhteis­kun­nan tuki­verk­koa. Sosi­aa­li­tur­van ja palve­lui­den on vastat­tava yksi­löl­li­siin tarpei­siin ja toteu­tet­tava lupaus siitä, että jokai­nen voi osal­lis­tua yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seen.

Esimer­kiksi näin uudis­tamme sosi­aa­li­tur­vaa:

 • Työn­teon on oltava kaikissa tilan­teissa kannat­ta­vaa. Siksi vero­tuk­sen ja sosi­aa­li­tur­van on toimit­tava niin, että työllä ansai­tusta eurosta jää aina vähin­tään puolet käteen. Tuki­jär­jes­telmä ei saa olla este ottaa työtä vastaan. Kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­malli mahdol­lis­taa sen, että työn vastaa­not­ta­mi­nen on kaikissa tilan­teissa nykyistä kannat­ta­vam­paa. 
 • Laajen­namme ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van oikeu­den­mu­kai­sesti kaikille työs­sä­käy­ville. Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille.
 • Kehi­tämme perhe­va­paita tasa-arvon ja työl­li­syy­den lähtö­koh­dista. Huomioimme perhei­den yksi­löl­li­sen näkö­kul­man ja lapsen edun. 

5. Talous kasvaa ja pääs­töt laske­vat, velaksi elämi­nen loppuu

Suomen pitää olla houkut­te­leva maa, ihmi­sille ja inves­toin­neille. Talou­desta huoleh­ti­mi­nen lisää turval­li­suutta ja vakautta, pystymme pitä­mään huolta omista asiois­tamme. Hyvin­voi­vien ihmis­ten Suomi raken­ne­taan talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ilmas­ton näkö­kul­masta kestä­västi. 

Velaksi elämi­sen on loput­tava. Velka­ra­halla mässäily on tule­vien suku­pol­vien elämän edel­ly­tys­ten heiken­tä­mistä. Menoja on uskal­let­tava panna tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Meidän on pystyt­tävä turvaa­maan ihmis­ten tärkeim­mät palve­lut ja huoleh­ti­maan heistä, jotka eivät siihen pysty. 

Toimiva mark­ki­na­ta­lous ja reilu kilpailu ovat edel­ly­tyk­siä Suomen menes­tyk­selle. Suomi on avoin ja kansain­vä­li­nen maa – erot­ta­ma­ton osa pohjois­maista, euroop­pa­laista ja läntistä arvo­yh­tei­söä. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, johon ihmi­set halua­vat tulla teke­mään töitä ja raken­ta­maan omaa tule­vai­suutta.

Ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­nen on meidän tehtä­vämme, eikä siinä voi viivy­tellä. Puhdas ilma ja moni­muo­toi­nen luonto eivät tarkoita kiel­toja, luopu­mista ja kurjis­tu­mista. Pystymme kasvat­ta­maan taloutta ja elin­ta­soa samalla, kun kään­nämme pääs­töt laskuun. Ilmas­ton­muu­tosta ei ratkaista suun­ni­tel­ma­ta­lou­della. Viemällä korkean tekno­lo­gian ratkai­suja maail­malle Suomi voi olla aidosti koko­aan suurempi toimija.

Suomi toimii Euroo­pan unio­nissa yhdessä muiden kanssa mark­ki­na­ta­lou­den edis­tä­mi­seksi, vapaan demo­kra­tian turvaa­mi­seksi ja ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­seksi. Kun Eurooppa menes­tyy, myös suoma­lai­set menes­ty­vät. 

Kokoo­muk­sen tavoit­teet Suomelle 2030-luvulle mentäessä:

Kokoo­muk­sen ensi­si­jai­nen tavoite on, että Suomessa jokai­nen voi omalla työl­lään ja osaa­mi­sel­laan luoda itsel­leen ja lähei­sil­leen hyvin­voin­tia. Kun tämä toteu­tuu, julki­seen talou­teen syntyy yhteistä hyvää. Suomi tarvit­see inves­toin­teja, ja inves­toin­nit edel­lyt­tä­vät kilpai­lu­ky­kyistä taloutta. Jotta Suomen tule­vai­suus voi olla aidosti kestävä, on talous saatava vakaalle pohjalle. 

Palve­lut taataan vain riit­tä­villä vero­va­roilla. Vero­va­roja lisä­tään vain onnis­tu­neella yritys­toi­min­nalla ja sitä kautta työl­lis­tä­mi­sellä – ei vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sellä. Yrit­tä­mistä tuetaan teke­mällä yrit­tä­mi­sen ilma­piiri moti­voi­vaksi ja lisää­mällä yritys­ten kansain­vä­listä kilpai­lu­ky­kyä. 

Kokoo­mus­lai­sella poli­tii­kalla lope­te­taan velka­ra­halla elämi­nen. Suomi pystyy seiso­maan omilla jaloil­laan. Kestävä talous­po­li­tiikka luo vakautta ja turval­li­suutta yhteis­kun­taan. 

Näin kokoo­mus toimii, jotta velaksi elämi­nen loppuu:                                                 

 • Takaamme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luille kestä­vän rahoi­tuk­sen. Vuonna 2030 julki­nen talous on tasa­pai­nossa.
 • Laitamme valtion, hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien menot tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Meno­jen lisää­mi­nen ja vero­jen korot­ta­mi­nen ei voi jatkua loput­to­miin. Varmis­tamme, että hallin­non eri tasot eivät toteuta pääl­lek­käi­siä tehtä­viä.
 • Paran­namme julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuutta ja vaikut­ta­vuutta. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen riit­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että yhä pienem­mästä raha­mää­rästä saadaan yhä enem­män irti. Paran­namme julkis­ten hankin­to­jen osaa­mista ja kehi­tämme kilpai­lu­tus­pro­ses­seja. 

Elävä mark­ki­na­ta­lous on kasvun paras väline. Julki­sen vallan ei ole syytä puut­tua toimi­viin mark­ki­noi­hin. Jos mark­kina ei toimi, vika on usein rajoit­teissa ja turhissa esteissä. Kun mark­ki­noi­den anne­taan vapaasti toimia, ne korjaa­vat itse itse­ään. Yrit­tä­jän on saatava uusi mahdol­li­suus ilman kohtuu­tonta ponnis­te­lua. Jotta Suomen uudis­tu­mi­nen olisi nopeam­paa, konkurs­siin joutu­neen yrit­tä­jän on voitava työl­lis­tää itsensä uudel­leen mahdol­li­sim­man pian myös yrit­tä­jänä. Epäon­nis­tu­mi­nen yhdessä yrityk­sessä ei saa tarkoit­taa loppue­lä­män mittaista leimaa ja vaikeuk­sia. 

Euroo­pan unioni on maail­man­kau­pan suur­valta. Jäsen­mai­den talous­kas­vun, euroop­pa­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn ja sitä tuke­vien kaup­pa­so­pi­mus­ten edis­tä­mi­nen on EU:n keskei­nen tavoite. Se on peruste syven­tää yhteis­työtä sisä­mark­ki­noi­den kehit­tä­mi­seksi sekä avoi­meen talou­teen pohjau­tu­van teol­li­suus- ja kaup­pa­po­li­tii­kan edis­tä­mi­seksi.

EU:n on vastat­tava globaa­liin suur­ten talous­a­luei­den väli­seen kilpai­luun omiin arvoi­hinsa ja intres­sei­hinsä tukeu­tuen. Auto­ri­taa­ri­suu­den ja yksi­lön­va­pauk­sien sekä demo­kra­tian vastais­ten liik­kei­den nousu maail­massa voidaan torjua vain vapai­den demo­kra­tioi­den voimak­kaalla yhteis­työllä, johon myös Suomi osal­lis­tuu.

Toimi­vam­mat ja houkut­te­le­vam­mat mark­ki­nat synty­vät, jos esimer­kiksi:

 • Puramme mark­ki­noille tulon esteitä.  Paran­namme mark­ki­noi­den toimin­taa ja sään­te­lyä kunnian­hi­moi­sella reilun kilpai­lun ohjel­malla.
 • Lope­tamme julki­sen sekto­rin mark­ki­na­häi­ri­köin­nin. Tällä hetkellä julki­nen sektori kilpai­lee yritys­ten kanssa yli 130 toimia­lalla. 
 • Jatkamme normin­pur­kua ja sään­te­lyn keven­tä­mistä. Luomme inves­toin­neille yhden luukun palve­lun ja lupiin käsit­te­ly­ai­ka­ta­kuun. Edis­tämme hallin­non digi­ta­li­saa­tiota ja kehi­tämme esimer­kiksi digi­pos­ti­jär­jes­tel­mää palve­lu­ver­kon turvaa­mi­seksi. Keven­nämme esimer­kiksi apteek­ki­sään­te­lyä vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den hengessä ja vapau­tamme raide­lii­ken­nettä. 
 • Tuomme viinit ruoka­kaup­poi­hin. Helpo­tamme alko­ho­li­juo­mien ravin­to­lau­los­myyn­tiä sekä säädämme etämyyn­nin selkeästi salli­tuksi niin koti­mai­sille kuin muissa EU-maissa toimi­ville yrityk­sille reiluin peli­sään­nöin.
 • Uudis­tamme yritys­tu­ki­jär­jes­tel­män ja muutamme yritys­ve­ro­tusta kilpai­lu­ky­kyi­sem­mäksi. Puramme vanhaa yläpi­tä­vät tuet ja suun­taamme yritys­tuet uusien palve­lui­den ja tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen sekä mark­ki­noille viemi­seen.
 • Toteu­tamme kaup­pa­po­li­tii­kan suun­nan­muu­tok­sen. Idän­kau­pan vähen­tyessä suoma­lais­ten yritys­ten on löydet­tävä korvaa­via mark­ki­noita lännestä, erityi­sesti Yhdys­val­loista.
 • Uudis­tamme asun­to­po­li­tii­kan. Kohden­namme yhteis­kun­nan tuke­mat vuokra-asun­not aidosti pieni­tu­loi­sille ja erityis­ryh­mille. Hillit­semme asumi­sen hinta­ke­hi­tystä lisää­mällä tontti- ja asun­to­tar­jon­taa sekä paran­ta­malla alan sään­te­lyä. Uudis­tamme asumis­tu­ki­jär­jes­tel­män.

Ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta on osa arkeamme. Suomi on maail­man parhaita toimi­joita ilmas­to­ky­sy­myk­sissä, ja jatkaa samalla tiellä. Ilmas­to­po­li­tiik­kaa tehdään Euroo­pan unio­nin osana, jotta toimen­pi­teet ovat vaikut­ta­via maail­man­laa­jui­sessa mitta­kaa­vassa. 

Ilmas­ton­muu­tosta torju­taan kustan­nus­te­hok­kaasti ja kestä­västi eten­kin siellä, missä pääs­töjä saadaan vähen­net­tyä eniten. Päätök­sen­teon kaikilla tasoilla tehdään johdon­mu­kai­sesti valin­toja, jotka turvaa­vat ja edis­tä­vät ympä­ris­tön puhtautta ja luon­non moni­muo­toi­suutta, lajien säily­mistä ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa. Tämän vastuun kanta­mi­nen on se mitta, jolla teko­jemme arvo kaik­kein eniten määräy­tyy tule­vien suku­pol­vien silmissä.

Vihreä siir­tymä edis­tää suoma­lais­ten yritys­ten asemaa maail­massa, sillä suoma­lai­nen teol­li­suus on maail­man puhtainta. Samalla tunnis­tamme suoma­lais­ten yritys­ten merkit­tä­vän hiili­kä­den­jäl­jen. Suoma­lai­set yrityk­set ovat ratkai­suil­laan oma-aloit­tei­sesti torju­neet ilmas­ton­muu­tosta.  

Suomi tukee ilmas­to­vii­saalla ja mark­ki­naeh­toi­sella teol­li­suus­po­li­tii­kalla puhtaan koti­mai­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä ja vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia sekä estää hiili­vuo­toa. 

Kustan­nus­te­ho­kas ja kilpai­lu­ky­kyä tukeva ilmas­to­po­li­tiikka tarkoit­taa kokoo­muk­selle esimer­kiksi sitä, että:

 • Yhdis­tämme ilmas­to­po­li­tii­kan, tekno­lo­gian ja mark­ki­na­ta­lou­den. Kestä­vät ratkai­sut tarjoa­vat yrityk­sille vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia, jos niiden anne­taan menes­tyä mark­ki­noilla. Hiili­neut­raali Suomi 2035 saavu­te­taan, kun pääs­tö­vä­hen­nyk­set ovat kustan­nus­te­hok­kaita, mark­ki­naeh­toi­sia ja tekno­lo­gia­neut­raa­leja. 
 • Teemme töitä kunnian­hi­moi­sen kansain­vä­li­sen ilmas­to­so­pi­muk­sen eteen. Euroo­pan on näytet­tä­väe­si­merk­kiä, mutta edel­ly­tet­tävä kunnian­hi­moa myös muilta mailta.
 • Emme tuijota vain Euroo­pan pääs­töjä, vaan vaiku­tamme todel­li­seen hiili­jäl­keemme esimer­kiksi hiili­tul­leilla. Kasvava osa hiili­ja­lan­jäl­jes­tämme on pääs­tö­jen synnyt­tä­mistä EU:n ulko­puo­lella. Silti tava­ran­tuonti on pääs­tö­ve­roista vapaa toisin kuin koti­maan matkailu tai tehdas­tuo­tanto Suomessa. Koti­mais­ten palve­lui­den ja tuot­tei­den pitää päästä reiluun asemaan verrat­tuna EU:n ulko­puo­lelle pääs­tönsä piilot­ta­viin ostok­siin.
 • Toteu­tamme puhtaan ener­gian pake­tin: Lisäämme koti­maista puhtaan ener­gian tuotantoa.Myönnämme jatko­lu­van Fortu­min ydin­voi­ma­loille Lovii­sassa. Etsimme keinot toteut­taa Fenno­voi­man ydin­voi­mala ei-venäi­sellä tekno­lo­gialla. Puramme pieny­din­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­sen esteitä ja suju­voi­tamme ener­gia­hank­kei­den lupa­pro­ses­seja. Edis­tämme tuuli- ja aurin­ko­voi­man käyt­töä. Irrot­tau­tu­mi­nen venä­läi­sen fossii­lie­ner­gian tuon­nista edis­tää sekä huol­to­var­muutta että ilmas­to­ta­voit­teita. Edis­tämme uusien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa ja koti­mais­ten inno­vaa­tioi­den synty­mistä. 
 • Vero­tamme ilmas­to­pääs­töjä yhtä­läi­sesti riip­pu­matta pääs­tö­läh­teestä. Fiksu ja hiili­vuo­toa estävä vero­po­li­tiikka on keino toteut­taa ilmas­to­ta­voit­teita mark­ki­naeh­toi­sesti.

Jotta Suomi menes­tyy, on koko Suomen kasvun edel­ly­tyk­set turvat­tava. Tuot­tei­den on pääs­tävä vien­ti­mark­ki­noille ja ihmis­ten pystyt­tävä liik­ku­maan jouhe­vasti työs­sä­käyn­tia­lueil­laan. 

Saamme koko Suomen kasvun edel­ly­tyk­set hyödyn­net­tyä, kun esimer­kiksi: 

 • Toteu­tamme infra­pa­ke­tin: Laitamme koko Suomen yhtey­det kuntoon. Lyhen­nämme tie- ja raide­ver­kon korjaus­vel­kaa ja varmis­tamme toimi­vat yhtey­det Suomen sisällä sekä Suomesta maail­malle. Paran­namme Suomen saavu­tet­ta­vuutta esimer­kiksi pääomit­ta­malla nopeita junayh­teyk­siä. Raideyh­tey­det tuke­vat Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja vauh­dit­ta­vat vien­ti­teol­li­suutta. Kehi­tämme nopeita raideyh­teyk­siä pääkau­pun­gista länteen, pohjoi­seen ja itään. Mahdol­lis­tamme toimi­van lähi­ju­na­lii­ken­teen nykyistä laajem­malle. Puramme VR:n yksi­noi­keus­jär­jes­tel­män ja laskemme näin raide­lii­ken­teen kustan­nuk­sia. 

Luon­non moni­muo­toi­suus on elineh­tomme ja ylpey­temme. Suoma­lai­nen metsä­po­li­tiikka on tuot­ta­nut tulosta ja elänyt ajassa. Metsät ovat säily­neet elin­voi­mai­sina ja laajoilta metsä­tu­hoilta sekä metsä­pa­loilta on vältytty aktii­vi­sen metsän­hoi­don ansiosta. Metsien hyödyn­tä­mi­nen on ollut merkit­tä­vässä roolissa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­ta­mi­sessa. Tätä kestä­vää ja kehit­ty­vää metsiin perus­tu­vaa menes­tys­ta­ri­naa tulee jatkaa.

Metsät, vesis­töt ja kult­tuu­riym­pä­ristö ovat osa suoma­lai­suutta. Kokoo­mus haluaa säilyt­tää nämä elemen­tit myös tule­ville suku­pol­ville.

Turvaamme ainut­laa­tui­sen suoma­lai­sen ympä­ristö, kun esimer­kiksi:

 • Pelas­tamme Suomen luon­non moni­muo­toi­suu­den. Suoje­lemme Itämerta ja haavoit­tu­vaa Saaris­to­merta, vesis­töjä, metsiä ja soita. Vähen­nämme Itäme­ren rehe­vöi­ty­mistä aiheut­ta­vaa ravin­ne­kuor­maa.
 • Edis­tämme kier­to­ta­loutta luon­non­va­ro­jen liika­käy­tön ehkäi­se­mi­seksi. Kier­to­ta­lous edel­lyt­tää ennen kaik­kea ajat­te­lu­ta­van ja asen­tei­den muutosta, ja on myös suuri mahdol­li­suus suoma­lai­sille yrityk­sille.
 • Pidämme puhtaan juoma­ve­den koti­mai­sissa käsissä. 

Esimer­kiksi näin hyödyn­nämme luon­non­va­ro­jamme kestä­västi:

 • Paran­namme suoma­lai­sen maata­lou­den kannat­ta­vuutta ja huoleh­dimme huol­to­var­muu­desta. Tarjolla on oltava suoma­laista turval­lista, terveel­listä ja kestä­västi tuotet­tua ruokaa.
 • Pidämme metsä­po­li­tii­kan suoma­lai­sissa käsissä. Metsiin perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan ja tuo hyvin­voin­tia koko Suomeen.

Ryhdy­tään siis raken­ta­maan yhdessä valoi­saa ja kestä­vää tule­vai­suutta. Silloin olemme oikealla raiteella.

Skip to content