Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Sarko­maa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­lais­ten parasta ja tasa­ver­tai­sia palve­luja

Sarko­maa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­lais­ten parasta ja tasa­ver­tai­sia palve­luja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää synty­nyttä sote-sopua vält­tä­mät­tö­mänä vastuun­kan­tona, jotta Suomen histo­rial­li­sen vaikeassa talous- ja työl­li­syys­ti­lan­teessa pääs­tään eteen­päin.

”Kokoo­mus on sitou­tu­nut siihen, että ihmi­sille tärkeä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tus tehdään tällä edus­kun­ta­kau­della. Sote on kauden keskei­sim­piä uudis­tuk­sia ja sitä on vietävä päät­tä­väi­sesti eteen­päin. Nyt tehty ratkaisu on askel eteen­päin ja antaa puit­teen sote-uudis­tuk­sen onnis­tu­mi­seksi, siten että halli­tus­oh­jel­man tavoit­teet tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­sesta ja laaduk­kaista sekä kustan­nus­te­hok­kaista palve­luista toteu­tu­vat”, alle­vii­vaa kansan­edus­taja ja sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kasta edus­kun­ta­ryh­mäs­sään vastaava Sari Sarko­maa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää hyvänä, että ratkaisu sisäl­tää yhtei­sen päätök­sen valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nöstä.

”Sote-uudis­tuk­sen pääteh­tävä on vahvis­taa perus­pal­ve­luja ja valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen vastaa juuri tähän tavoit­tee­seen.” Ihmi­set saavat valita julki­sen vallan aset­ta­missa puit­teissa itsel­leen sopi­van palve­lun, ja raha seuraa ihmi­sen valin­nan mukana. Valin­nan­va­paus­mal­lissa palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu kuuluu tiukasti julki­selle vallalle. Tervey­se­rot Suomessa johtu­vat siitä, että terveys­kes­kuk­seen joutuu jonot­ta­maan usein aivan liian pitkään. Terveys­kes­kus­jo­noissa olevat lapsi­per­heet, eläke­läi­set ja työt­tö­mät ovat tasa-arvoi­sen terveys­po­li­tii­kan irvi­kuva.

“Uudis­tuk­sessa otetaan käyt­töön vaikut­ta­via uusia keinoja, joilla ripeästi mahdol­lis­te­taan tasa-arvoi­nen pääsy perus­ter­vey­den­huol­lon piiriin”, Sarko­maa sanoo.

Valin­nan­va­paus­lailla korva­taan osit­tain raskasta kilpai­lut­ta­mis­me­net­te­lyä ja mahdol­lis­te­taan se, että perus­pal­ve­luja tuote­taan ihmi­sen näkö­kul­masta eikä järjes­tel­män.

”Ihmi­sen oma valinta on inhi­mil­li­nen ja ketterä tapa vauh­dit­taa uudis­tu­mista ja parem­pia ihmi­siä lähellä olevia palve­luja. Uudet inno­vaa­tiot synty­vät poti­las­ra­ja­pin­nalla. Viisasta on myös muis­taa, että ihmi­set teke­vät palve­lui­den laadun eli ilman henki­lös­tön asian­tun­te­musta sekä sitout­ta­mista ei uudis­tus onnistu”, Sarko­maa muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä päätetty sote-alue­jako ei ole tasa­ver­tais­ten ja kustan­nus­te­hok­kaasti tuotet­tu­jen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kannalta kestä­vin, mutta edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että valittu ratkaisu tuo lisä­ker­toi­mia jatko­val­mis­te­lulle niin yhden­ver­tais­ten palve­lui­den kuin perus­tus­lain ja hallin­non selkey­den näkö­kul­masta. Valmis­te­lua on jatket­tava pitä­mällä katse tiukasti palve­lui­den paran­ta­mi­sessa.

Edus­kun­ta­ryh­män mielestä uusille sote-alueille tulee määri­tellä tarkat kritee­rit, joita niiden on nouda­tet­tava. Jos kyky tuot­taa laaduk­kaita ja kustan­nus­te­hok­kaita palve­luita ei riitä, on alueen silloin yhdis­tyt­tävä toiseen, jotta sillä olisi leveäm­mät hartiat huoleh­tia palve­luista. Sarko­maan muis­tut­taa, että ratkai­sussa on oltava perä­lau­ta­kri­teeri, joka tarkoit­taa sitä, että suurem­piin aluei­siin siir­ry­tään asteit­tain, jos aluei­den sote-kanto­kyky ei riitä.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content