Sarkomaa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­laisten parasta ja tasaver­taisia palveluja – kokoomus.fi
MENU
Sarkomaa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­laisten parasta ja tasaver­taisia palveluja

Sarkomaa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­laisten parasta ja tasaver­taisia palveluja

Julkaistu: 07.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää synty­nyttä sote-sopua välttä­mät­tömänä vastuun­kantona, jotta Suomen histo­rial­lisen vaikeassa talous- ja työlli­syys­ti­lan­teessa päästään eteenpäin.

”Kokoomus on sitou­tunut siihen, että ihmisille tärkeä sosiaali- ja tervey­den­huollon uudistus tehdään tällä eduskun­ta­kau­della. Sote on kauden keskei­simpiä uudis­tuksia ja sitä on vietävä päättä­väi­sesti eteenpäin. Nyt tehty ratkaisu on askel eteenpäin ja antaa puitteen sote-uudis­tuksen onnis­tu­mi­seksi, siten että halli­tus­oh­jelman tavoitteet tervey­se­rojen kaven­ta­mi­sesta ja laaduk­kaista sekä kustan­nus­te­hok­kaista palve­luista toteu­tuvat”, alleviivaa kansan­edustaja ja sosiaali- ja terveys­po­li­tii­kasta eduskun­ta­ryh­mässään vastaava Sari Sarkomaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää hyvänä, että ratkaisu sisältää yhteisen päätöksen valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nöstä.

”Sote-uudis­tuksen päätehtävä on vahvistaa perus­pal­veluja ja valin­nan­va­pauden lisää­minen vastaa juuri tähän tavoit­teeseen.” Ihmiset saavat valita julkisen vallan asetta­missa puitteissa itselleen sopivan palvelun, ja raha seuraa ihmisen valinnan mukana. Valin­nan­va­paus­mal­lissa palve­lujen järjes­tä­mis­vastuu kuuluu tiukasti julki­selle vallalle. Tervey­serot Suomessa johtuvat siitä, että terveys­kes­kukseen joutuu jonot­tamaan usein aivan liian pitkään. Terveys­kes­kus­jo­noissa olevat lapsi­perheet, eläke­läiset ja työttömät ovat tasa-arvoisen terveys­po­li­tiikan irvikuva.

“Uudis­tuk­sessa otetaan käyttöön vaikut­tavia uusia keinoja, joilla ripeästi mahdol­lis­tetaan tasa-arvoinen pääsy perus­ter­vey­den­huollon piiriin”, Sarkomaa sanoo.

Valin­nan­va­paus­lailla korvataan osittain raskasta kilpai­lut­ta­mis­me­net­telyä ja mahdol­lis­tetaan se, että perus­pal­veluja tuotetaan ihmisen näkökul­masta eikä järjes­telmän.

”Ihmisen oma valinta on inhimil­linen ja ketterä tapa vauhdittaa uudis­tu­mista ja parempia ihmisiä lähellä olevia palveluja. Uudet innovaatiot syntyvät potilas­ra­ja­pin­nalla. Viisasta on myös muistaa, että ihmiset tekevät palve­luiden laadun eli ilman henki­löstön asian­tun­te­musta sekä sitout­ta­mista ei uudistus onnistu”, Sarkomaa muistuttaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä päätetty sote-aluejako ei ole tasaver­taisten ja kustan­nus­te­hok­kaasti tuotet­tujen sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kannalta kestävin, mutta eduskun­ta­ryhmä korostaa, että valittu ratkaisu tuo lisäker­toimia jatko­val­mis­te­lulle niin yhden­ver­taisten palve­luiden kuin perus­tuslain ja hallinnon selkeyden näkökul­masta. Valmis­telua on jatkettava pitämällä katse tiukasti palve­luiden paran­ta­mi­sessa.

Eduskun­ta­ryhmän mielestä uusille sote-alueille tulee määri­tellä tarkat kriteerit, joita niiden on nouda­tettava. Jos kyky tuottaa laaduk­kaita ja kustan­nus­te­hok­kaita palve­luita ei riitä, on alueen silloin yhdis­tyttävä toiseen, jotta sillä olisi leveämmät hartiat huolehtia palve­luista. Sarkomaan muistuttaa, että ratkai­sussa on oltava perälau­ta­kri­teeri, joka tarkoittaa sitä, että suurempiin alueisiin siirrytään asteittain, jos alueiden sote-kantokyky ei riitä.

 


Kokoomus.fi