Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Osaa­jat talteen

Osaa­jat talteen

Julkaistu:

Sivu­men­nen sanot­tuna me suoma­lai­set olemme harvi­nai­sen hyvin perillä ympä­ril­lämme olevasta tilan­teesta ja ongel­mien luon­teesta. Monessa, monessa EU-maassa poliit­ti­seen kult­tuu­riin kuuluu vähä­tellä tai peitellä ongel­mia. Kansa jopa vaatii sitä, että asiat kerro­taan parhain päin ja ongel­mia ei tunnus­teta. Espan­ja­lai­nen kolle­gani, lois­tava koke­nut minis­teri Pedro Solbes sai lähteä minis­te­rin paikalta todet­tu­aan, että Espan­jassa ei ole varaa lisäel­vy­tyk­seen, koska kaikki rahat käytet­tiin kerralla ja talous sen kuin syök­syy. Lati­na­lai­sessa kult­tuu­rissa ei kuulu sanoa pahoja asioita tällä tavoin suoraan. Se tulkit­tiin luovut­ta­mi­seksi ja pyyh­keen heit­tä­mi­seksi kehään. Suomessa asia olisi ymmär­retty päin­vas­toin; nythän ne tosi­toi­met vasta alka­vat.
Uusi vaihe on sellai­nen, jota kutsun osaa­mi­sen talteen­ot­to­vaihe. Tämä tarkoit­taa sitä, että meillä on valis­tu­neita veik­kauk­sia krii­sin syvyy­destä, luon­teesta ja seurauk­sista. Nyt on prio­ri­soi­tava, mitä teemme hupe­ne­villa rahoil­lemme ja kasva­valla velka­ra­halla.
Rahaa tarvit­tai­siin kaik­kialla lisää ja vero­tu­lot piene­ne­vät sekä kunnissa että valtion puolella. Mieles­täni käytet­tä­vissä olevat paukut on keski­tet­tävä kahteen kohtee­seen, joilla on ylivoi­mai­sesti suurin merki­tys suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den kannalta. Meidän on varmis­tut­tava siitä, että suoma­lais­ten ihmis­ten osaa­mi­nen saadaan talteen, eikä sitä mene­tetä työt­tö­myy­den ja yritys­kon­kurs­sien kautta.
Ensiksi, meidän on tehtävä kaik­kemme vält­tääk­semme 1990-luvun alun krii­sistä synty­nyt pitkä­ai­kais­työt­tö­myys. Työpaik­koja voimme luoda vain rajal­li­sesti, emmekä voi korvata kaik­kia mene­tyk­siä, mutta voimme auttaa ihmi­siä saamaan vaik­kapa koulu­tusta tai harjoit­te­lu­paik­koja työt­tö­myy­den ajaksi. Tärkeintä on pitää työt­tö­mänä olevat ihmi­set elämässä kiinni. Toivo työpai­kasta ei ole teke­mä­tön paikka. Yksi­no­maan massii­vi­sesta eläköi­ty­mi­sestä johtuen meillä tulee olemaan lähi­vuo­sina työvoi­ma­pula. Mikäli näin ei ole, niin silloin meillä menee todella heikosti. Tarvit­semme siis nuorille työhar­joit­te­lu­paik­koja ja työt­tö­mäksi jääneille mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua tai olla muutoin mukana mielek­käässä aktii­vi­toi­min­nassa. Vaipu­mi­nen pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­teen ja sen seurauk­sena työky­vyt­tö­myy­teen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Sillä olisi myös kohta­lok­kaat talou­del­li­set seurauk­set yhteis­kun­nalle erityi­sesti nykyi­sen ikära­ken­teen oloissa.
Toinen prio­ri­teetti on yritys­ten pystyssä pysy­mi­nen ja niissä olevien työpaik­ko­jen pelas­ta­mi­nen. Tässä­kään valtio ei voi paikata kaik­kia yritys­ten ongel­mia. Jos asiak­kaat ovat hävin­neet, valtio ei yleensä voi alkaa asiak­kaaksi. Kuiten­kin tavoit­tee­namme tulee olla se, ettemme pääs­täisi hyviä suoma­lai­sia yrityk­siä nurin liian helposti. Ihmis­ten puheissa tois­tuu monesti ajatus, että -90-luvun lamassa yrityk­siä kaatoi­vat pankit ja verot­taja. Toivot­ta­vasti opimme jota­kin myös tässä suhteessa. VM:ssä etsimme juuri mahdol­li­suuk­sia ottaa käyt­töön järke­viä uusia keinoja jous­ta­voit­taa pk-yritys­ten suoriu­tu­mista velvoit­teis­taan ja auttaa niitä yli pahim­man. Suomen nousu­vauhti aallon­poh­jasta riip­puu siitä, kuinka hyvin yrityk­semme onnis­tu­vat nappaa­maan kiinni niistä talous­kas­vun ensi­sä­teistä, jotka jossa­kin vaiheessa joka tapauk­sessa tule­vat esiin.
Rahat eivät riitä kaik­keen, joten on vain osat­tava prio­ri­soida. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kannalta tärkeintä on se, että jatkos­sa­kin on työtä ja työn­te­ki­jöitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content