Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Osaa­jat talteen

Osaa­jat talteen

Julkaistu:

Sivu­men­nen sanot­tuna me suoma­lai­set olemme harvi­nai­sen hyvin perillä ympä­ril­lämme olevasta tilan­teesta ja ongel­mien luon­teesta. Monessa, monessa EU-maassa poliit­ti­seen kult­tuu­riin kuuluu vähä­tellä tai peitellä ongel­mia. Kansa jopa vaatii sitä, että asiat kerro­taan parhain päin ja ongel­mia ei tunnus­teta. Espan­ja­lai­nen kolle­gani, lois­tava koke­nut minis­teri Pedro Solbes sai lähteä minis­te­rin paikalta todet­tu­aan, että Espan­jassa ei ole varaa lisäel­vy­tyk­seen, koska kaikki rahat käytet­tiin kerralla ja talous sen kuin syök­syy. Lati­na­lai­sessa kult­tuu­rissa ei kuulu sanoa pahoja asioita tällä tavoin suoraan. Se tulkit­tiin luovut­ta­mi­seksi ja pyyh­keen heit­tä­mi­seksi kehään. Suomessa asia olisi ymmär­retty päin­vas­toin; nythän ne tosi­toi­met vasta alka­vat.
Uusi vaihe on sellai­nen, jota kutsun osaa­mi­sen talteen­ot­to­vaihe. Tämä tarkoit­taa sitä, että meillä on valis­tu­neita veik­kauk­sia krii­sin syvyy­destä, luon­teesta ja seurauk­sista. Nyt on prio­ri­soi­tava, mitä teemme hupe­ne­villa rahoil­lemme ja kasva­valla velka­ra­halla.
Rahaa tarvit­tai­siin kaik­kialla lisää ja vero­tu­lot piene­ne­vät sekä kunnissa että valtion puolella. Mieles­täni käytet­tä­vissä olevat paukut on keski­tet­tävä kahteen kohtee­seen, joilla on ylivoi­mai­sesti suurin merki­tys suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den kannalta. Meidän on varmis­tut­tava siitä, että suoma­lais­ten ihmis­ten osaa­mi­nen saadaan talteen, eikä sitä mene­tetä työt­tö­myy­den ja yritys­kon­kurs­sien kautta.
Ensiksi, meidän on tehtävä kaik­kemme vält­tääk­semme 1990-luvun alun krii­sistä synty­nyt pitkä­ai­kais­työt­tö­myys. Työpaik­koja voimme luoda vain rajal­li­sesti, emmekä voi korvata kaik­kia mene­tyk­siä, mutta voimme auttaa ihmi­siä saamaan vaik­kapa koulu­tusta tai harjoit­te­lu­paik­koja työt­tö­myy­den ajaksi. Tärkeintä on pitää työt­tö­mänä olevat ihmi­set elämässä kiinni. Toivo työpai­kasta ei ole teke­mä­tön paikka. Yksi­no­maan massii­vi­sesta eläköi­ty­mi­sestä johtuen meillä tulee olemaan lähi­vuo­sina työvoi­ma­pula. Mikäli näin ei ole, niin silloin meillä menee todella heikosti. Tarvit­semme siis nuorille työhar­joit­te­lu­paik­koja ja työt­tö­mäksi jääneille mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua tai olla muutoin mukana mielek­käässä aktii­vi­toi­min­nassa. Vaipu­mi­nen pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­teen ja sen seurauk­sena työky­vyt­tö­myy­teen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Sillä olisi myös kohta­lok­kaat talou­del­li­set seurauk­set yhteis­kun­nalle erityi­sesti nykyi­sen ikära­ken­teen oloissa.
Toinen prio­ri­teetti on yritys­ten pystyssä pysy­mi­nen ja niissä olevien työpaik­ko­jen pelas­ta­mi­nen. Tässä­kään valtio ei voi paikata kaik­kia yritys­ten ongel­mia. Jos asiak­kaat ovat hävin­neet, valtio ei yleensä voi alkaa asiak­kaaksi. Kuiten­kin tavoit­tee­namme tulee olla se, ettemme pääs­täisi hyviä suoma­lai­sia yrityk­siä nurin liian helposti. Ihmis­ten puheissa tois­tuu monesti ajatus, että -90-luvun lamassa yrityk­siä kaatoi­vat pankit ja verot­taja. Toivot­ta­vasti opimme jota­kin myös tässä suhteessa. VM:ssä etsimme juuri mahdol­li­suuk­sia ottaa käyt­töön järke­viä uusia keinoja jous­ta­voit­taa pk-yritys­ten suoriu­tu­mista velvoit­teis­taan ja auttaa niitä yli pahim­man. Suomen nousu­vauhti aallon­poh­jasta riip­puu siitä, kuinka hyvin yrityk­semme onnis­tu­vat nappaa­maan kiinni niistä talous­kas­vun ensi­sä­teistä, jotka jossa­kin vaiheessa joka tapauk­sessa tule­vat esiin.
Rahat eivät riitä kaik­keen, joten on vain osat­tava prio­ri­soida. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kannalta tärkeintä on se, että jatkos­sa­kin on työtä ja työn­te­ki­jöitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content