Orpo: SDP:n ja Keskustan kannatus valuu Soinille – kokoomus.fi
MENU
Orpo: SDP:n ja Keskustan kannatus valuu Soinille

Orpo: SDP:n ja Keskustan kannatus valuu Soinille

Julkaistu: 05.10.2008 Uncategorized

Saman­tyyp­pisiä arvioita on ollut tehtä­vissä myös MTV3:n teettä­mistä pääkau­pun­ki­seutua koske­neista kanna­tus­ky­se­lyistä. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Petteri Orpon mukaan Sdp:n ja Keskustan kannat­tajat hakeu­tuvat nyt Perus­suo­ma­laisten taakse.

On mielen­kiin­toista, että sekä Keskustan että Sdp:n kanna­tuksen heikke­ne­minen näyttää menevän suoraan Soinin Perus­suo­ma­lai­sille. Kunnal­lis­vaa­leissa ehdokas­a­settelu vastaa vaalien ensim­mäistä kierrosta ja tällä kertaa sekä keskustan että demareiden ehdokas­määrät romah­tivat. Sitä vastoin Soinin on onnis­tunut lisätä ehdokas­mää­räänsä.

Toisaalta suurista puolueista vain kokoo­muksen onnistui lisätä ehdokas­mää­räänsä. Ehkä tässä on nähtä­vissä suurem­pikin yhteis­kun­nal­linen muutos, jossa luottamus kahteen suureen puolu­eeseen on laske­massa. Soinin kannatus lähti nousuun presi­den­tin­vaalien jälkeen ja on jatkunut siten jo pian kaksi vuotta.

Syynä keskus­ta­laisten ja demareiden heikkoon menes­tykseen kanna­tus­ky­se­lyissä Orpo pitää Sdp:n osalta räksyt­tävän opposi­tio­po­li­tiikan jatku­mista puolue­johdon vaihdok­sesta huoli­matta. Keskustan kanna­tuksen voimakas lasku johtunee puolueen vaikeuk­sista aluepo­li­tiikan kysymyk­sissä ja sisäi­sistä linja­ris­ti­rii­doista. Näyttää siltä, että puolue­sih­teeri Korhosen pyrki­mykset kanna­tus­vuodon tukki­mi­seksi ovat epäon­nis­tuneet.

Lisätietoja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi