Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Orpo: SDP:n ja Keskus­tan kanna­tus valuu Soinille

Orpo: SDP:n ja Keskus­tan kanna­tus valuu Soinille

Julkaistu:

Saman­tyyp­pi­siä arvioita on ollut tehtä­vissä myös MTV3:n teet­tä­mistä pääkau­pun­ki­seu­tua koske­neista kanna­tus­ky­se­lyistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpon mukaan Sdp:n ja Keskus­tan kannat­ta­jat hakeu­tu­vat nyt Perus­suo­ma­lais­ten taakse.

On mielen­kiin­toista, että sekä Keskus­tan että Sdp:n kanna­tuk­sen heik­ke­ne­mi­nen näyt­tää mene­vän suoraan Soinin Perus­suo­ma­lai­sille. Kunnal­lis­vaa­leissa ehdo­kas­a­set­telu vastaa vaalien ensim­mäistä kier­rosta ja tällä kertaa sekä keskus­tan että dema­rei­den ehdo­kas­mää­rät romah­ti­vat. Sitä vastoin Soinin on onnis­tu­nut lisätä ehdo­kas­mää­räänsä.

Toisaalta suurista puolueista vain kokoo­muk­sen onnis­tui lisätä ehdo­kas­mää­räänsä. Ehkä tässä on nähtä­vissä suurem­pi­kin yhteis­kun­nal­li­nen muutos, jossa luot­ta­mus kahteen suureen puolu­ee­seen on laske­massa. Soinin kanna­tus lähti nousuun presi­den­tin­vaa­lien jälkeen ja on jatku­nut siten jo pian kaksi vuotta.

Syynä keskus­ta­lais­ten ja dema­rei­den heik­koon menes­tyk­seen kanna­tus­ky­se­lyissä Orpo pitää Sdp:n osalta räksyt­tä­vän oppo­si­tio­po­li­tii­kan jatku­mista puolue­joh­don vaih­dok­sesta huoli­matta. Keskus­tan kanna­tuk­sen voima­kas lasku johtu­nee puolu­een vaikeuk­sista alue­po­li­tii­kan kysy­myk­sissä ja sisäi­sistä linja­ris­ti­rii­doista. Näyt­tää siltä, että puolue­sih­teeri Korho­sen pyrki­myk­set kanna­tus­vuo­don tukki­mi­seksi ovat epäon­nis­tu­neet.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content