Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Orpo: SDP:n ja Keskus­tan kanna­tus valuu Soinille

Orpo: SDP:n ja Keskus­tan kanna­tus valuu Soinille

Julkaistu:

Saman­tyyp­pi­siä arvioita on ollut tehtä­vissä myös MTV3:n teet­tä­mistä pääkau­pun­ki­seu­tua koske­neista kanna­tus­ky­se­lyistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpon mukaan Sdp:n ja Keskus­tan kannat­ta­jat hakeu­tu­vat nyt Perus­suo­ma­lais­ten taakse.

On mielen­kiin­toista, että sekä Keskus­tan että Sdp:n kanna­tuk­sen heik­ke­ne­mi­nen näyt­tää mene­vän suoraan Soinin Perus­suo­ma­lai­sille. Kunnal­lis­vaa­leissa ehdo­kas­a­set­telu vastaa vaalien ensim­mäistä kier­rosta ja tällä kertaa sekä keskus­tan että dema­rei­den ehdo­kas­mää­rät romah­ti­vat. Sitä vastoin Soinin on onnis­tu­nut lisätä ehdo­kas­mää­räänsä.

Toisaalta suurista puolueista vain kokoo­muk­sen onnis­tui lisätä ehdo­kas­mää­räänsä. Ehkä tässä on nähtä­vissä suurem­pi­kin yhteis­kun­nal­li­nen muutos, jossa luot­ta­mus kahteen suureen puolu­ee­seen on laske­massa. Soinin kanna­tus lähti nousuun presi­den­tin­vaa­lien jälkeen ja on jatku­nut siten jo pian kaksi vuotta.

Syynä keskus­ta­lais­ten ja dema­rei­den heik­koon menes­tyk­seen kanna­tus­ky­se­lyissä Orpo pitää Sdp:n osalta räksyt­tä­vän oppo­si­tio­po­li­tii­kan jatku­mista puolue­joh­don vaih­dok­sesta huoli­matta. Keskus­tan kanna­tuk­sen voima­kas lasku johtu­nee puolu­een vaikeuk­sista alue­po­li­tii­kan kysy­myk­sissä ja sisäi­sistä linja­ris­ti­rii­doista. Näyt­tää siltä, että puolue­sih­teeri Korho­sen pyrki­myk­set kanna­tus­vuo­don tukki­mi­seksi ovat epäon­nis­tu­neet.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content