Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Me selä­tämme koro­nan

Me selä­tämme koro­nan

Julkaistu:

Hyvät kokoo­mus­lai­set ja Face­book-liven seuraa­jat,

kulu­nut viikko on ollut tois­tai­seksi pahin mita­tuissa koro­na­tar­tun­noissa. Teho­hoi­don kapa­si­tee­tin täyt­ty­mi­nen lähes­tyy viime kevään vaikeim­pia hetkiä. Sairaa­la­hoi­dossa olevien määrä on jatka­nut kasvu­aan, vaikka merkit­tävä osa riski­ryh­mistä on roko­tettu. Se tarkoit­taa, että sairaa­la­hoi­toon päätyy ikäih­mis­ten ja riski­ryh­mien lisäksi paljon muita. Koro­na­ti­lanne on aidosti vakava.

Virossa koro­na­ti­lanne on tällä hetkellä asukas­lu­kuun suhteu­tet­tuna maail­man pahin. Tauti­ti­lan­teen pelä­tään heijas­tu­van Suomeen. Maidemme välillä liik­kui viime viikol­la­kin yli 11 000 ihmistä.

Olen itse Turussa. Täällä on nyt yksi maan pahim­mista koro­na­ti­lan­teista. Kokoo­mus­lai­sen kaupun­gin­joh­ta­jan johdolla täällä toimi­taan riva­kasti. Toivot­ta­vasti saamme tilan­teen rauhoit­tu­maan.

Hyvät kuuli­jat,

Koro­na­ti­lan­teen ratkai­se­mi­nen on yhtei­nen asiamme. Koro­nassa ei ole halli­tusta ja oppo­si­tiota. Me kaikki haluamme saada tilan­teen ratkais­tua.

Vaikka juuri tällä hetkellä tilanne näyt­tää vaikealta, valoa kajas­taa tunne­lin päästä. Elin­kei­noe­lä­män keskus­liitto EK on arvioi­nut, että kesä­kuun loppuun mennessä Suomeen toimi­tet­tai­siin yli 7 miljoo­naa koro­na­ro­ko­tetta.

Tämä edel­lyt­tää sitä, että kaikki menee hyvin, eikä rokot­tei­den kanssa koeta suurem­pia takais­kuja. Toivot­ta­vasti ongel­mat AstraZe­necan rokot­teen kanssa ratkea­vat, koska yhden keskei­sen rokot­teen putoa­mi­nen pois pelistä olisi suuri takaisku.

Mutta jos kaikki menee hyvin, jokai­nen rokot­teen haluava suoma­lai­nen voi saada aina­kin ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen kesä­kuun loppuun mennessä. Riski­ryh­mät olisi roko­tettu jo touko­kuun alku­puo­lella.

Yhdys­val­to­jen presi­dentti Joe Biden on anta­nut lupauk­sen, että kaikki amerik­ka­lai­set on roko­tettu touko­kuun loppuun mennessä. Emme pysty samaan aika­tau­luun, mutta myös me ansait­semme saman­lai­sen tavoit­teen.

Halli­tuk­sen pitää kertoa suoma­lai­sille tavoit­teensa siitä, mihin mennessä kaikki haluk­kaat on roko­tettu. Se loisi enna­koi­ta­vuutta ihmi­sille ja yrityk­sille.

Hyvät kuuli­jat,

Etene­vät roko­tuk­set meillä ja maail­malla anta­vat toivoa. Me selä­tämme tämän viruk­sen.

Aina­kin meidän perhees­sämme odote­taan kuin kuuta nouse­vaa sitä, että etäkoulu loppuu, harras­tuk­siin voi palata, ravin­to­lat avau­tu­vat ja ystä­viä voi jälleen nähdä kasvok­kain.

Jos orga­ni­soimme rokot­ta­mi­sen hyvin, emme päästä tartun­to­jen määrää riis­täy­ty­mään käsistä ja pidämme uudet virus­muun­nok­set ulkona maasta, me hoidamme tämän.

Toivoa tarvi­taan, mutta se ei saa olla perus­tee­tonta. Jotta saamme koro­nan painet­tua alas, halli­tuk­selta tarvi­taan määrä­tie­toista johta­mista. Juuri nyt, epide­mian tois­tai­seksi hanka­lim­massa tilan­teessa, näyt­tää siltä, että halli­tus ei ole parhaim­mil­laan. Halli­tuk­sen toimien kohdalla pala­taan uudel­leen ja uudel­leen samaan kysy­myk­seen, johta­mi­seen.

Halli­tus syytti edus­kun­taa siitä, että se ei hyväk­sy­nyt pakko­tes­tausta. Halli­tus jätti kerto­matta, että syynä oli luoka­ton lain­val­mis­telu. Halli­tus syytti alue­hal­lin­to­vi­ras­toja siitä, että ne eivät ole määrän­neet pakol­li­sia raja­tar­kas­tuk­sia, vaikka halli­tus itse oli ohjeis­ta­nut viras­tot vapaa­eh­toi­siin tarkas­tuk­siin. Halli­tus syytti kaupun­keja siitä, että ne eivät testaa jokaista matkus­ta­jaa sata­missa. Silti halli­tus ei ole vielä­kään saanut aikai­seksi vaatia matkus­ta­vilta nega­tii­vista koro­na­tes­tiä.

Maan johta­vissa asemissa ei pitäisi päivästä toiseen syyt­tää muita ja kieri­tellä vastuuta sylistä toiseen. Siellä pitää kantaa vastuuta ja johtaa. Odotamme halli­tuk­selta konkreet­ti­sia toimia, kuten lakie­si­tystä, joka mahdol­lis­taa nega­tii­vi­sen testi­tu­lok­sen vaati­mi­sen matkus­ta­jilta.

Hyvät kuuli­jat,

Onnis­tu­mi­nen rokot­ta­mi­sessa sääs­tää parhaim­mil­laan kymme­niä ellei satoja ihmis­hen­kiä ja miljar­deja euroja. Minä todella toivon, että halli­tus tässä onnis­tuu.

Työter­veys on vält­tä­mä­töntä saada mukaan mitta­vaan roko­tuso­pe­raa­tioon. Rokot­ta­mi­sen korvauk­sista on sovittu, mutta edel­leen merkit­tä­viä asioita on auki. Työter­vey­den kautta järjes­tet­tä­vien roko­tus­ten logis­tiikka on edel­leen sopi­matta, eikä työter­veys­toi­mi­joi­den kanssa ole käyty riit­tä­vää keskus­te­lua roko­tus­ten järjes­tä­mi­sestä.

Myös kysy­mys roko­tus­jär­jes­tyk­sestä on auki. Tiede­mi­nis­teri Saarikko kiirehti torju­maan asian­tun­ti­joi­den suosi­tuk­set roko­tus­jär­jes­tyk­sestä. Tämä on asia, jolla kenen­kään ei pitäisi poli­ti­koida.

Hyvät kuuli­jat,

Vielä enem­män kuin halli­tuk­sesta, koro­nan voit­ta­mi­sessa on kyse meistä jokai­sesta. Me luotamme vastuul­li­siin suoma­lai­siin. Me hoidamme tämän.

Uskon vakaasti siihen, että korona on kesään mennessä saatu kuriin ja syksyllä pääsemme palaa­maan koro­nan jälkei­sen ”uuteen normaa­liin”. Nyt on aika suun­nata katseet määrä­tie­toi­sesti myös tule­vaan.

Halli­tus kokoon­tuu reilun kuukau­den päästä puoli­mat­kan krou­viin, kehys­rii­heen, linjaa­maan, millaista talous- ja työl­li­syys­po­li­tiik­kaa se aikoo tehdä kautensa loppu­puo­lis­kolla. Jos halli­tus haluaa vielä tehdä merkit­tä­viä uusia toimia, ne on laitet­tava liik­keelle nyt. Huhti­kuun päätök­set anta­vat suun­taa koko vuosi­kym­me­nelle.

Ennak­koa­se­telma ei näytä erityi­sen hyvältä. SDP on aset­ta­nut kakkos­ket­junsa laske­maan rimaa odotuk­silta. Keskus­tan Saarikko taas puhuu siitä, että pitää luoda näky­miä päätös­ten aloit­ta­mi­sesta. Tämä on taivaan­ran­nan maalausta.

Halli­tus antaa ymmär­tää, että sillä on hyviä aikeita. Ei se riitä, että on hyviä aikeita. On myös tehtävä hyvää. Rohkeilla päätök­sillä lisä­tään toivoa ja uskoa siitä, että edes­sä­päin sää kirkas­tuu.

Koro­nan varjolla on voitu jättää teke­mättä, mutta enää ei voida. Koro­nan takia pitää tehdä vielä enem­män.  Päätök­siä rahan jaka­mi­sesta on helppo tehdä. Mutta: jos ajat­te­lee, että jaet­ta­vaa pitää myös tehdä – silloin sydän on oikealla.

Koro­nan aiheut­tama kriisi ei talou­del­li­sesti ole ollut niin paha kuin pelät­tiin, mutta montussa ollaan silti. Montussa oltiin jo ennen krii­siä, nyt monttu vain on syvempi. Huhti­kuussa mita­taan halli­tuk­sen tahtoa punner­taa sieltä ylös.

Meistä näyt­tää, että halli­tus ja aina­kin päämi­nis­te­ri­puo­lue ovat päät­tä­neet olla teke­mättä mitään. Toivon, että olen väärässä.

Hyvät kuuli­jat,

huhti­kuun riihessä on vihdoin lope­tet­tava päätös­ten lykki­mi­nen eteen­päin.

Halli­tus on itse aset­ta­nut itsel­leen tavoit­teen 80 000 uudesta työl­li­sestä. Opti­mis­ti­sim­man­kin arvion mukaan päätök­siä työl­lis­ten määrän lisää­mi­sestä on nyt kasassa vajaat 25 000. Se on 55 000 vähem­män kuin halli­tuk­sen oma tavoite.

Keskusta on luvan­nut päätök­siä 20 000 – 30 000 työl­li­sestä. Jos olisin keskus­tan puheen­joh­taja, en kehtaisi tulla ulos kehys­rii­hestä ilman tätä määrää julkista taloutta vahvis­ta­via työl­li­syys­pää­tök­siä.

Me kokoo­muk­sessa haas­tamme halli­tusta, me jank­kaamme työpai­koista. Me jank­kaamme niistä siksi, että ilman työtä ei synny jaet­ta­vaa, jolla pide­tään yllä hyvin­voin­tia ja palve­luita. Me olemme esit­tä­neet oman vaih­toeh­tomme, joka toisi yli 100 000 uutta työl­listä. Olemme luvan­neet tukea halli­tuk­sen päätök­siä, jotka paran­ta­vat työl­li­syyttä.

Meistä halli­tuk­sen on annet­tava myös yrit­tä­jille lupaus siitä, ettei se maksata krii­siä yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä. Suomessa vero­tusta ei yksin­ker­tai­sesti voi enää kiris­tää, sillä sen taso on jo nyt maail­man korkeim­pia.

Ja vaikka nyt onkin muodi­kasta sanoa, ettei velasta tarvitse välit­tää, velkaan­tu­mi­nen pitää saada hallin­taan. Kyllä ihmi­set tietä­vät, että velka on veli vain otet­taessa.

Hyvät kuuli­jat,

Kokoo­mus haluaa, että halli­tus aset­taa kehys­rii­hessä itsel­leen uuden tavoit­teen.

Suomen nousu koro­nan aiheut­ta­masta suosta ei onnistu ilman yrit­tä­jiä. Esitämme, että Suomen on otet­tava työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voite. Me tarvit­semme Suomeen lisää yrit­tä­jiä ja me tarvit­semme yritys­ten kasvua. Niin syntyy uusia työpaik­koja.

Meillä on nyt noin 90 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 20 000 pientä ja keski­suurta yritystä. Hyvä tavoite olisi 100 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 25 000 pk-yrit­tä­jää vuoteen 2025 mennessä.

Me tarvit­semme poli­tiik­kaa, joka lisää yrit­tä­jyy­den houkut­te­le­vuutta ja yritys­ten kasvu­ha­luja. Se olisi koko isän­maan etu.

Hyvät kuuli­jat,

Edellä puhu­tut tavoit­teet ovat valtion­ta­lou­den näkö­kul­masta tärkeitä. Liian vähän kuiten­kin puhumme siitä, mitä ne tarkoit­ta­vat arki­sessa elämässä. Kysy­mys on meidän elin­ta­sos­tamme.  

Monella suoma­lai­sella asiat ovat onneksi varsin hyvin. Brut­to­kan­san­tuot­teen pienet muutok­set tai vaisu kasvu ei näy arjessa nopeasti. Kaik­kien kohdalla asia ei kuiten­kaan ole näin.  

Paikal­laan polkeva elin­taso alkaa näkyä erityi­sesti julki­sissa palve­luissa, joita heikoim­massa asemassa olevat tarvit­se­vat eniten. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa tarjo­taan ruuh­kaa ja jaetaan niuk­kuutta. Toden­nä­köi­sesti koro­nan aiheut­ta­maa hoito­vel­kaa pure­taan vuosia.

Uusim­pia lääk­keitä esimer­kiksi syöpä­hoi­doissa ei oteta ensim­mäi­senä käyt­töön Suomessa. Koulu­jen ryhmä­koot ovat suure­ne­maan, eivät piene­ne­mään päin. On vaikea luvata merkit­tä­viä lisä­re­surs­seja minne­kään, ilman, että se tarkoit­taisi joko vero­jen­ko­ro­tuk­sia tai kiih­ty­vää velkaan­tu­mista.

Samalla julki­set raken­nuk­set ja tiet rapau­tu­vat. Hinnat nouse­vat ja verot kiris­ty­vät. Palk­ka­ke­hi­tys on hitaam­paa kuin naapu­ri­maissa. Tämä ei ole Suomi, joka se voisi olla ja jonka sen pitäisi olla.

Meillä talous­kasvu on ollut vaimeaa kohta jo 15 vuotta. Ei sääs­tö­lis­toja tai niuk­kuutta jaeta piruut­taan, vaan yksin­ker­tai­sesti siksi, että enää ei ole samalla tavalla sitä, mistä jakaa. Jos haluamme jättää tule­ville suku­pol­ville edes nykyi­sen laajui­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, on perus­tuk­set saatava kuntoon nyt.

Emme hyväksy sitä, että elin­ta­somme jatkaa hidasta rapis­tu­mista. Tähän tilan­tee­seen tarvi­taan muutos. Se muutos ei lähde työryh­mistä tai hallin­nosta, vaan ihmi­sistä ja yrityk­sistä. Tarvit­semme poli­tiik­kaa, joka ruok­kii kasvua. Poli­tiik­kaa, jossa kakun jaka­mi­sen sijaan kakun kasvat­ta­mi­nen on kaiken ytimessä. Siksi sydän on oikealla.  

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe Face­book-livessä 20.3.2021. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content