MENU
Kokoo­mus kysyy: Miten torjui­sit syrjäy­ty­mistä?

Kokoo­mus kysyy: Miten torjui­sit syrjäy­ty­mistä?

Julkaistu: 05.02.2019 Kysely
    Vaikka Suomessa työl­li­syys on vahvis­tu­nut ja talous­vai­keuk­sia koke­nei­den osuus pienen­ty­nyt, liian moni on ajau­tu­nut ulko­puo­li­seksi. Työelä­mästä, koulu­tuk­sesta ja sosi­aa­li­sista yhteyk­sistä irral­leen joutu­mi­nen aiheut­taa suuria ongel­mia niin ihmi­sille itsel­leen kuin ympä­röi­välle yhteis­kun­nalle. Syrjäy­ty­mi­sen torjunta onkin yksi suurim­mista lähi­vuo­sien ratkais­ta­vista kysy­myk­sistä.
  • This field is for vali­da­tion purpo­ses and should be left unchan­ged.