• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä
  Twiittaa

  Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

  Julkaistu: 23.09.2008 Uncategorized

  Kokoo­mus aset­taa loka­kuun 2008 kunnal­lis­vaa­lei­hin 7628 ehdo­kasta ympäri Suomen. Vuonna 2004 puolue asetti yhteensä 7 578 ehdo­kasta, joten ehdo­kas­määrä kasvoi 50 ehdok­kaalla ja suhteel­li­sesti lähes 20 prosen­tilla.

  Kasvu­pro­sen­tissa on otettu huomioon se, että vuoden 2004 vaaleissa ehdok­kai­den teoreet­ti­nen maksi­mi­määrä (täydet listat kaik­kialla) oli huomat­ta­vasti suurempi (17 868 ehdo­kasta) kuin vuoden 2008 vaaleissa (15 579 ehdo­kasta) lukui­sista kunta­lii­tok­sista johtuen.

  Alueel­li­sesti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rät kasvoi­vat suhteel­li­sesti erit­täin voimak­kaasti mm. Keski-Suomessa (+47%), Kymen­laak­sossa (+25%), Varsi­nais-Suomessa (+30%), Etelä-Karja­lassa (+25%), Pirkan­maalla (+23%) ja Pohjois-Pohjan­maalla (+21%).

  Kokoo­mus aset­taa täydet listat ehdok­kaita mm. Helsin­gissä, Espoossa, Tampe­reella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Jyväs­ky­lässä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Porissa, Hämeen­lin­nassa , Salossa, Joen­suussa, Vaasassa, Tuusu­lassa, Seinä­joella, Naan­ta­lissa, Ruskossa, Kuri­kassa, Lapualla, Kauha­joella, Kauha­valla, Akaassa, Kanga­salla, Lempää­lässä, Luvialla, Jout­sassa, Padas­joella ja Kinnu­lassa.

  Vuoden 2004 vaalei­hin verrat­tuna Kokoo­musta on nyt mahdol­lista äänes­tää Liljen­da­lissa, Rauta­vaa­rassa, Lesti­jär­vellä, Oravai­sissa, Yli-Iissä, Meri­jär­vellä, Vihan­nissa ja Siika­lat­van kunnassa.

  Kokoo­muk­sen ehdok­kaasta yli 41% on naisia. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdok­kaita on n. 11%. Kokoo­mus on myös aset­ta­massa huomat­ta­vasti enem­män maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sia ehdok­kaita kuin vuoden 2004 vaaleissa.

  Kokoo­muk­sen minis­te­reistä ehdok­kaina ovat Jyrki Katai­nen (Siilin­järvi), Jyri Häkä­mies (Kotka), Sari Sarko­maa (Helsinki), Jan Vapaa­vuori (Helsinki), Anne Holm­lund (Ulvila), Paula Risikko (Seinä­joki) ja Suvi Lindén (Oulu). Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 51 jäse­nestä 42 on ehdok­kaana.

  Lisä­tie­toja:

  Jenni Haukio
  Vies­tin­tä­pääl­likkö
  0207 488 536


  Kuvat