Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

Julkaistu:

Kokoo­mus aset­taa loka­kuun 2008 kunnal­lis­vaa­lei­hin 7628 ehdo­kasta ympäri Suomen. Vuonna 2004 puolue asetti yhteensä 7 578 ehdo­kasta, joten ehdo­kas­määrä kasvoi 50 ehdok­kaalla ja suhteel­li­sesti lähes 20 prosen­tilla.

Kasvu­pro­sen­tissa on otettu huomioon se, että vuoden 2004 vaaleissa ehdok­kai­den teoreet­ti­nen maksi­mi­määrä (täydet listat kaik­kialla) oli huomat­ta­vasti suurempi (17 868 ehdo­kasta) kuin vuoden 2008 vaaleissa (15 579 ehdo­kasta) lukui­sista kunta­lii­tok­sista johtuen.

Alueel­li­sesti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rät kasvoi­vat suhteel­li­sesti erit­täin voimak­kaasti mm. Keski-Suomessa (+47%), Kymen­laak­sossa (+25%), Varsi­nais-Suomessa (+30%), Etelä-Karja­lassa (+25%), Pirkan­maalla (+23%) ja Pohjois-Pohjan­maalla (+21%).

Kokoo­mus aset­taa täydet listat ehdok­kaita mm. Helsin­gissä, Espoossa, Tampe­reella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Jyväs­ky­lässä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Porissa, Hämeen­lin­nassa , Salossa, Joen­suussa, Vaasassa, Tuusu­lassa, Seinä­joella, Naan­ta­lissa, Ruskossa, Kuri­kassa, Lapualla, Kauha­joella, Kauha­valla, Akaassa, Kanga­salla, Lempää­lässä, Luvialla, Jout­sassa, Padas­joella ja Kinnu­lassa.

Vuoden 2004 vaalei­hin verrat­tuna Kokoo­musta on nyt mahdol­lista äänes­tää Liljen­da­lissa, Rauta­vaa­rassa, Lesti­jär­vellä, Oravai­sissa, Yli-Iissä, Meri­jär­vellä, Vihan­nissa ja Siika­lat­van kunnassa.

Kokoo­muk­sen ehdok­kaasta yli 41% on naisia. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdok­kaita on n. 11%. Kokoo­mus on myös aset­ta­massa huomat­ta­vasti enem­män maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sia ehdok­kaita kuin vuoden 2004 vaaleissa.

Kokoo­muk­sen minis­te­reistä ehdok­kaina ovat Jyrki Katai­nen (Siilin­järvi), Jyri Häkä­mies (Kotka), Sari Sarko­maa (Helsinki), Jan Vapaa­vuori (Helsinki), Anne Holm­lund (Ulvila), Paula Risikko (Seinä­joki) ja Suvi Lindén (Oulu). Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 51 jäse­nestä 42 on ehdok­kaana.

Lisä­tie­toja:

Jenni Haukio
Vies­tin­tä­pääl­likkö
0207 488 536


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

Skip to content