Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

Kokoo­mus kasvatti kunnal­lis­vaa­lien ehdo­kas­mää­räänsä

Julkaistu:

Kokoo­mus aset­taa loka­kuun 2008 kunnal­lis­vaa­lei­hin 7628 ehdo­kasta ympäri Suomen. Vuonna 2004 puolue asetti yhteensä 7 578 ehdo­kasta, joten ehdo­kas­määrä kasvoi 50 ehdok­kaalla ja suhteel­li­sesti lähes 20 prosen­tilla.

Kasvu­pro­sen­tissa on otettu huomioon se, että vuoden 2004 vaaleissa ehdok­kai­den teoreet­ti­nen maksi­mi­määrä (täydet listat kaik­kialla) oli huomat­ta­vasti suurempi (17 868 ehdo­kasta) kuin vuoden 2008 vaaleissa (15 579 ehdo­kasta) lukui­sista kunta­lii­tok­sista johtuen.

Alueel­li­sesti Kokoo­muk­sen ehdo­kas­mää­rät kasvoi­vat suhteel­li­sesti erit­täin voimak­kaasti mm. Keski-Suomessa (+47%), Kymen­laak­sossa (+25%), Varsi­nais-Suomessa (+30%), Etelä-Karja­lassa (+25%), Pirkan­maalla (+23%) ja Pohjois-Pohjan­maalla (+21%).

Kokoo­mus aset­taa täydet listat ehdok­kaita mm. Helsin­gissä, Espoossa, Tampe­reella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Jyväs­ky­lässä, Lahdessa, Kouvo­lassa, Kuopiossa, Porissa, Hämeen­lin­nassa , Salossa, Joen­suussa, Vaasassa, Tuusu­lassa, Seinä­joella, Naan­ta­lissa, Ruskossa, Kuri­kassa, Lapualla, Kauha­joella, Kauha­valla, Akaassa, Kanga­salla, Lempää­lässä, Luvialla, Jout­sassa, Padas­joella ja Kinnu­lassa.

Vuoden 2004 vaalei­hin verrat­tuna Kokoo­musta on nyt mahdol­lista äänes­tää Liljen­da­lissa, Rauta­vaa­rassa, Lesti­jär­vellä, Oravai­sissa, Yli-Iissä, Meri­jär­vellä, Vihan­nissa ja Siika­lat­van kunnassa.

Kokoo­muk­sen ehdok­kaasta yli 41% on naisia. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdok­kaita on n. 11%. Kokoo­mus on myös aset­ta­massa huomat­ta­vasti enem­män maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sia ehdok­kaita kuin vuoden 2004 vaaleissa.

Kokoo­muk­sen minis­te­reistä ehdok­kaina ovat Jyrki Katai­nen (Siilin­järvi), Jyri Häkä­mies (Kotka), Sari Sarko­maa (Helsinki), Jan Vapaa­vuori (Helsinki), Anne Holm­lund (Ulvila), Paula Risikko (Seinä­joki) ja Suvi Lindén (Oulu). Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 51 jäse­nestä 42 on ehdok­kaana.

Lisä­tie­toja:

Jenni Haukio
Vies­tin­tä­pääl­likkö
0207 488 536


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content