Kokoomus.fi / Kokoomus 100 vuotta -juhla

Kokoo­mus 100
vuotta -juhla

Kokoo­muk­sen viral­lista 100-vuotis­juh­la­päi­vää viete­tään lauan­taina 8.12. Helsin­gissä.

Juhla­päivä alkaa klo 10 Helsin­gin Tuomio­kir­kossa järjes­tet­tä­vällä juhla­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sella, jonka jälkeen tarjo­taan kirk­ko­kah­vit Tuomio­kir­kon kryp­tassa.

Kokoo­mus on perus­tettu Vanhalla Yliop­pi­las­ta­lolla 9.12.1918. Päivä­juh­laa viete­tään­kin Vanhan juhla­sa­lissa klo 12–15. Juhlassa on kakku- ja voilei­pä­tar­joilu ja päivä­li­pun hintaan sisäl­tyy jäse­nille 8.12. lansee­rat­tava nume­roitu jäsen­merkki. Päivä­juhla noudat­te­lee vuoden 8.12.1928 Vanhalla olleen 10-vuotis­juh­lamme ohjel­maa. Ohessa esima­kua ohjel­masta. Puhu­jat ja toteu­tus on tuotu luon­nol­li­sesti tähän päivään. Lämpi­mästi terve­tu­loa!

Tutustu päivän ohjel­maan

Lippuja ei posti­teta vaan osal­lis­tu­jien nimet ovat nimi­lis­talla. Halu­tes­sanne voitte tulos­taa tilausvahvistuksen/​kuitin mukaan.

 

Lippu­jen myynti puodista käsin on päät­ty­nyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/​lippuja ovelta, niin laita sähkö­pos­tia osoit­tee­seen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Ilta­juhla

Päivän huipen­tuma on Finlan­dia-talolla järjes­tet­tävä ilta­juhla klo 19.30!

Juhlaan on myyn­nissä kahden­lai­sia lippuja. Ruis­kuk­ka­lippu maksaa 100 euroa sisäl­täen buffet­ruo­kai­lun ja ohjel­man. Toivo­tal­koo­lip­puun sisäl­tyy buffet­ruo­kai­lun ja ohjel­man lisäksi cock­tail-tilai­suus ennen juhlaa Finlan­dia-talolla klo 18.00. Toivo­tal­koo­li­pun hinta on 300 euroa. Molem­mat lippu­ka­te­go­riat ovat kaik­kien osal­lis­tu­jien ostet­ta­vissa.

Juhlassa ei ole etukä­teen varat­ta­via pöytiä ja ruokailu tapah­tuu osin seis­ten. Juhlan luonne on iloi­sen arvo­kas ja tarkoi­tuk­sena on tavata tuttuja ja tutus­tua uusiin ihmi­siin vuosien varrelta ruoan, juoman ja tans­sin lomassa. Puku­koodi on tumma puku. Ilta­juhla on tarkoi­tettu täysi-ikäi­sille.

Lippuja ei posti­teta vaan osal­lis­tu­jien nimet ovat nimi­lis­talla. Halu­tes­sanne voitte tulos­taa tilausvahvistuksen/​kuitin mukaan.

Lippu­jen myynti puodista käsin on päät­ty­nyt 5.12. klo 16:30. Jos haluat ostaa lipun/​lippuja ovelta, niin laita sähkö­pos­tia osoit­tee­seen: puoluetoimisto@kokoomus.fi

Skip to content