Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta

Julkaistu:

Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta 28.6.2011
Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro
Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori

Arvoisa puhe­mies,

Toisen­lai­sissa oloissa on harjoi­tet­tava toisen­laista poli­tiik­kaa kuin toisen­lai­sissa. Edel­li­sen halli­tuk­sen ohje­nuo­rana oli tietoi­sesti velkaan­tu­malla, krii­sin oloissa elvyt­täen, yllä­pi­tää talou­del­lista toime­liai­suutta ja työl­li­syyttä. Nyt tavoi­te­ti­lana on tuon velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen pysäyt­tä­mi­nen ja julki­sen talou­den vakaut­ta­mi­nen.

Kaiken perus­tana on kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen ja kestä­vän talous­kas­vun tuke­mi­nen. Halli­tuk­sen keskei­senä johto­täh­tenä on oltava kasvuo­rien­toi­tu­neen poli­tii­kan harjoit­ta­mi­nen. Suomeen inves­toi­mi­nen ja täällä toimi­mi­nen on oltava houkut­te­le­vaa kaiken­ko­koi­sille yrityk­sille. Kyse on sekä suotui­san liike­toi­min­taym­pä­ris­tön luomi­sesta että posi­tii­vi­sen tunnel­man aikaan­saa­mi­sesta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannus­taa halli­tusta törmäk­käästi käyt­tä­mään kaik­kia käytössä olevi­aan väli­neitä kestä­vän kasvun vauh­dit­ta­mi­seksi.

Eräi­den muiden euroop­pa­lais­ten maiden vähem­män ansio­kas talou­den­hoito on ollut päivän­po­li­tii­kan keskiössä koko alku­vuo­den. On hyvä tiedos­taa, että Suomi ottaa tänä vuonna kahdek­san miljar­dia euroa uutta velkaa. Se, että täällä kita­laki punai­sena mylvit­täi­siin vaik­kapa Krei­kan talous­sot­kuista, mutta samaan aikaan kiel­täy­dyt­täi­siin uskot­ta­vasta oman julki­sen talou­den vakaut­ta­mi­sesta, ei yksin­ker­tai­sesti voi olla mahdol­lista.

Tarvit­semme nyt rehel­li­syyttä ja väke­vää vastuun­kan­toa.

Katai­sen halli­tus tavoit­te­lee ennus­teita vahvem­paa talous­kas­vua ja aset­taa itsel­leen kunnian­hi­moi­sen työl­li­syys­ta­voit­teen. Vaikka me kaikki takuu­var­masti toivomme, että halli­tus näissä pyrki­myk­sis­sään onnis­tuu, on hyvä, että halli­tus on myös selkeästi viitoit­ta­nut polun omalle päätök­sen­teol­leen, mikäli näin onnel­li­sesti ei kävi­si­kään.

Nyt aloi­tet­ta­van sopeu­tuk­sen lisäksi halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa on jo sovittu toimen­pi­teistä, joihin halli­tus tart­tuu:
-    jos valtion velan bkt-osuus ei näytä kään­ty­vän laskuun
-    jos talou­den alijäämä näyt­tää aset­tu­van yli yhteen prosent­tiin bkt:stä, tai
-    jos Suomen paras mahdol­li­nen luot­to­luo­ki­tus on uhat­tuna.
Tämän kokoo­mus­lai­sen talous­ank­ku­rin tehtävä on varmis­taa, että valtion­ta­lous todella saadaan kestä­välle pohjalle. Tämä on myös vält­tä­mä­tön edel­ly­tys monille muille halli­tuk­sen tärkeille tavoit­teille kuten köyhyy­den, eriar­voi­suu­den ja syrjäy­ty­mi­sen vähen­tä­mi­selle.

Halli­tus tarkas­te­lee tilan­netta vuosit­tain kehys­pää­tös­tensä yhtey­dessä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa  tämän vuosi­tar­kas­te­lun tärkeyttä. Vain objek­tii­vis­ten ennus­tei­den pohjalta tehtä­vät rehel­li­set tilan­near­viot ja niiden pohjalta tehtä­vät jämä­kät johto­pää­tök­set voivat muodos­taa pohjan halli­tuk­sen talous­lin­jan uskot­ta­vuu­delle.

Halli­tus keven­tää pieni­tu­loi­sim­pien ansio­tu­lo­ve­roa sekä yritys­ve­roa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen siitä, että näis­sä­kin oloissa yritys­ve­ro­tusta voidaan keven­tää ja säilyt­tää osin­ko­ve­ro­tus kilpai­lu­ky­kyi­senä. Tarpeel­li­sia lisä­ve­ro­tu­loja haetaan kiris­tä­mällä ympä­ris­tölle ja tervey­delle haital­li­sen kulu­tuk­sen veroja. Halli­tus on yksi­se­lit­tei­sesti sitou­tu­nut siihen, että työn vero­tus ei vaali­kau­den aikana kiristy. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä siir­re­tään täten työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen. Kokoo­mus­lai­nen vero­po­li­tii­kan perus­linja  jatkuu.

Talou­den kestä­vyys­va­jeesta puolet kohdis­tuu kunta­sek­to­rille. Turva­tun tule­vai­suu­den raken­ta­mi­nen suoma­lai­sille edel­lyt­tää siksi vaikeita päätök­siä myös kunnissa. Uusi halli­tus toteut­taa maamme mitta­vim­man kunta­re­for­min. Sen perus­ta­voit­teena on turvata yhtä­läi­set palve­lut; päivä­ko­dit ja terveys­kes­kuk­set sekä laadu­kas hoito vanhuk­sille joka puolella Suomea. Päämää­ränä on varmis­taa, että posti­nu­mero ei ratkaise, minkä tasoi­sia palve­luita kansa­lai­sille on tarjolla.

Halli­tus­oh­jel­maan kirjattu kunta­uu­dis­tus perus­tuu jo keskus­ta­lai­sen kunta­mi­nis­te­rin säätä­mässä puite­laissa määri­tel­tyi­hin työs­sä­käyn­tia­luei­siin. Halli­tus siis itse asiassa jatkaa Paras-hank­keen alulle saat­ta­maa kunta­uu­dis­tusta. Nyt vain otetaan käsi­jarru pois päältä.

Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus on koko Suomen halli­tus. Suomen menes­tys perus­tuu nyt ja tule­vai­suu­dessa vahvoi­hin ja omalei­mai­siin aluei­siin. Halli­tus­oh­jel­maan on kirjattu eril­li­nen Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­oh­jelma. Valtio tekee merkit­tä­viä panos­tuk­sia Pohjois-Suomelle tärke­ään kaivo­sa­laan ja jatko­ja­los­tuk­seen.

Arvoisa puhe­mies,

Toisen­lai­silla kokoon­pa­noilla tehdään toisen­laista poli­tiik­kaa kuin toisen­lai­silla. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ei edes yritä tees­ken­nellä, että halli­tus­oh­jelma kaikilta osil­taan olisi täydel­li­sesti linjassa omien näke­mys­temme kanssa. Ohjel­massa on myös monia hyviä ja oikean­suun­tai­sia linjauk­sia, joiden osalta olisi voinut ottaa hieman enem­män etuke­noa. Vastuul­li­suutta on kuiten­kin kyky sopi­mi­seen ja muiden vaaleissa kanna­tusta saanei­den puoluei­den näke­mys­ten huomioi­mi­seen. Tältä pohjalta Kokoo­mus­ryhmä tulee tuke­maan halli­tus­oh­jel­maa myös niiltä osin, kun se ei meille ole kaik­kein mielui­sin, edel­lyt­täen luon­nol­li­sesti samaa halli­tus­kump­pa­neil­tamme.

Yksi poik­keuk­sel­li­sen laajan halli­tus­rin­ta­man syntyä selit­tä­vistä teki­jöistä perus­tuu suurim­man vaali­voit­ta­jan kyvyt­tö­myy­teen tahi halut­to­muu­teen osal­lis­tua minkään­lai­seen halli­tuk­seen. Vaikka iso osa kansasta olisi halun­nut nähdä perus­suo­ma­lai­set vastuuta kanta­massa ja maail­maa muut­ta­massa, he päät­ti­vät itse toisin. Minkään­lai­nen ratkaisu minkään­lai­sella ohjel­malla ei heille kelvan­nut, ei minkään­lai­sella kokoon­pa­nolla. Ainoa jytky­jen­gille kelvan­nut malli olisi ollut Suomen pitkä­jän­tei­sen EU-linjan täydel­li­nen romut­ta­mi­nen ja eris­täy­ty­mi­sen tie.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa osal­taan kiit­tää - täysin toisen­lai­sesta suhtau­tu­mi­sesta - Keskus­tan ryhmää. Siinä vaiheessa, kun halli­tuk­sen muodos­ta­mis­pro­sessi uhkasi ajau­tua taka­luk­koon, Keskusta oli raskaasta vaali­tap­piosta huoli­matta valmis raken­ta­vasti pohjus­ta­maan uutta halli­tusta.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä arvos­taa halli­tuk­sen edis­tyk­sel­listä asen­netta ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tii­kassa. Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus sitou­tuu jättä­mään ympä­ris­tön tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa. Luon­non­suo­je­lua tehos­te­taan. Ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa pyri­tään edel­lä­kä­vi­jä­maaksi. Tavoit­teena on maail­man ympä­ris­tö­tie­toi­sin kansa­kunta.

Toinen kansa­kun­nan sivis­tyk­sen mittari on se, miten se huoleh­tii vähä­osai­sim­mis­taan. Kokoo­mus­joh­toi­nen halli­tus jatkaa sini­vih­reän halli­tuk­sen sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kaista poli­tiik­kaa. Perus­tur­vaa paran­ne­taan halli­tus­kau­den aikana yli 330 miljoo­nalla eurolla vuodessa. Nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuu takaa nuorille polun koulu­tuk­seen ja työelä­mään sekä ehkäi­see heidän syrjäy­ty­mis­tään. Itseäni ilah­dut­taa erityi­sesti se, että halli­tus pyrkii koko­naan eroon pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­desta.

Sivis­tys ja osaa­mi­nen ovat paitsi arvoja sinänsä, pienen kansa­kun­nan iden­ti­tee­tin raken­ta­jia ja kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Kokoo­mus koros­taa tarvetta lakkaa­matta kehit­tää suoma­laista osaa­mista.

Ryhmämme pitää halli­tus­oh­jel­man linjauk­sia avoi­men, sään­töi­hin perus­tu­van maail­man­ta­lou­den kehit­tä­mi­sestä ja protek­tio­nis­min torjun­nasta tärkeinä. Halli­tus panos­taa entistä enem­män Suomen talou­del­lis­ten ulko­suh­tei­den vahvis­ta­mi­seen. On myös posi­tii­vista, että halli­tus suoraan toteaa Euroo­pan unio­nin olevan maamme ulko­suh­tei­den tärkein viite­ke­hys ja vaiku­tus­ka­nava.

Arvoisa puhe­mies,

Kun edessä ovat tiukat talou­del­li­set ajat, vastuun­kan­ta­jat erot­tu­vat vastuun­pa­koi­li­joista. Päämi­nis­teri Katai­sen kuuden puolu­een halli­tus on tart­tu­nut toimeen. Näke­my­se­roista huoli­matta halli­tus on kyen­nyt sopi­maan yhtei­sestä ohjel­masta, jolla Suomeen luodaan uutta kasvua, raken­ne­taan oikeu­den­mu­kai­sem­paa Suomea ja katkais­taan maamme velkaan­tu­mi­nen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää halli­tus­oh­jel­maa olosuh­teet huomioon ottaen oikein hyvänä saavu­tuk­sena ja antaa vahvan tukensa päämi­nis­teri Katai­sen halli­tuk­selle ja kuuden puolu­een yhtei­selle halli­tus­oh­jel­malle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

Skip to content