Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto halli­tus­oh­jel­masta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto halli­tus­oh­jel­masta

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto halli­tus­oh­jel­masta

Julkaistu: 28.06.2011 Uncategorized

Valtio­neu­voston tiedonanto halli­tus­oh­jel­masta 28.6.2011
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro
Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori

Arvoisa puhemies,

Toisen­lai­sissa oloissa on harjoi­tettava toisen­laista politiikkaa kuin toisen­lai­sissa. Edellisen halli­tuksen ohjenuorana oli tietoi­sesti velkaan­tu­malla, kriisin oloissa elvyttäen, ylläpitää talou­del­lista toime­liai­suutta ja työlli­syyttä. Nyt tavoi­te­tilana on tuon velkaan­tu­mis­ke­hi­tyksen pysäyt­tä­minen ja julkisen talouden vakaut­ta­minen.

Kaiken perustana on kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­minen ja kestävän talous­kasvun tukeminen. Halli­tuksen keskeisenä johto­tähtenä on oltava kasvuo­rien­toi­tuneen politiikan harjoit­ta­minen. Suomeen inves­toi­minen ja täällä toimi­minen on oltava houkut­te­levaa kaiken­ko­koi­sille yrityk­sille. Kyse on sekä suotuisan liike­toi­min­taym­pä­ristön luomi­sesta että positii­visen tunnelman aikaan­saa­mi­sesta. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannustaa halli­tusta törmäk­käästi käyttämään kaikkia käytössä oleviaan välineitä kestävän kasvun vauhdit­ta­mi­seksi.

Eräiden muiden euroop­pa­laisten maiden vähemmän ansiokas talou­den­hoito on ollut päivän­po­li­tiikan keskiössä koko alkuvuoden. On hyvä tiedostaa, että Suomi ottaa tänä vuonna kahdeksan miljardia euroa uutta velkaa. Se, että täällä kitalaki punaisena mylvit­täisiin vaikkapa Kreikan talous­sot­kuista, mutta samaan aikaan kieltäy­dyt­täisiin uskot­ta­vasta oman julkisen talouden vakaut­ta­mi­sesta, ei yksin­ker­tai­sesti voi olla mahdol­lista.

Tarvit­semme nyt rehel­li­syyttä ja väkevää vastuun­kantoa.

Kataisen hallitus tavoit­telee ennus­teita vahvempaa talous­kasvua ja asettaa itselleen kunnian­hi­moisen työlli­syys­ta­voitteen. Vaikka me kaikki takuu­var­masti toivomme, että hallitus näissä pyrki­myk­sissään onnistuu, on hyvä, että hallitus on myös selkeästi viitoit­tanut polun omalle päätök­sen­teolleen, mikäli näin onnel­li­sesti ei kävisikään.

Nyt aloitet­tavan sopeu­tuksen lisäksi halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa on jo sovittu toimen­pi­teistä, joihin hallitus tarttuu:
-    jos valtion velan bkt-osuus ei näytä kääntyvän laskuun
-    jos talouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bkt:stä, tai
-    jos Suomen paras mahdol­linen luotto­luo­kitus on uhattuna.
Tämän kokoo­mus­laisen talous­ank­kurin tehtävä on varmistaa, että valtion­talous todella saadaan kestä­välle pohjalle. Tämä on myös välttä­mätön edellytys monille muille halli­tuksen tärkeille tavoit­teille kuten köyhyyden, eriar­voi­suuden ja syrjäy­ty­misen vähen­tä­mi­selle.

Hallitus tarkas­telee tilan­netta vuosittain kehys­pää­tös­tensä yhtey­dessä. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä korostaa  tämän vuosi­tar­kas­telun tärkeyttä. Vain objek­tii­visten ennus­teiden pohjalta tehtävät rehel­liset tilan­nearviot ja niiden pohjalta tehtävät jämäkät johto­pää­tökset voivat muodostaa pohjan halli­tuksen talous­linjan uskot­ta­vuu­delle.

Hallitus keventää pieni­tu­loi­simpien ansio­tu­lo­veroa sekä yritys­veroa. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on tyyty­väinen siitä, että näissäkin oloissa yritys­ve­ro­tusta voidaan keventää ja säilyttää osinko­ve­rotus kilpai­lu­ky­kyisenä. Tarpeel­lisia lisäve­ro­tuloja haetaan kiris­tä­mällä ympäris­tölle ja tervey­delle haital­lisen kulutuksen veroja. Hallitus on yksise­lit­tei­sesti sitou­tunut siihen, että työn verotus ei vaali­kauden aikana kiristy. Verotuksen painopis­tettä siirretään täten työn verotuk­sesta kulut­ta­misen verotukseen. Kokoo­mus­lainen veropo­li­tiikan perus­linja  jatkuu.

Talouden kestä­vyys­va­jeesta puolet kohdistuu kunta­sek­to­rille. Turvatun tulevai­suuden raken­ta­minen suoma­lai­sille edellyttää siksi vaikeita päätöksiä myös kunnissa. Uusi hallitus toteuttaa maamme mitta­vimman kunta­re­formin. Sen perus­ta­voit­teena on turvata yhtäläiset palvelut; päivä­kodit ja terveys­kes­kukset sekä laadukas hoito vanhuk­sille joka puolella Suomea. Päämääränä on varmistaa, että posti­numero ei ratkaise, minkä tasoisia palve­luita kansa­lai­sille on tarjolla.

Halli­tus­oh­jelmaan kirjattu kunta­uu­distus perustuu jo keskus­ta­laisen kunta­mi­nis­terin säätä­mässä puite­laissa määri­tel­tyihin työssä­käyn­tia­lueisiin. Hallitus siis itse asiassa jatkaa Paras-hankkeen alulle saattamaa kunta­uu­dis­tusta. Nyt vain otetaan käsijarru pois päältä.

Päämi­nisteri Kataisen hallitus on koko Suomen hallitus. Suomen menestys perustuu nyt ja tulevai­suu­dessa vahvoihin ja omalei­maisiin alueisiin. Halli­tus­oh­jelmaan on kirjattu erillinen Itä- ja Pohjois-Suomen kehit­tä­mis­oh­jelma. Valtio tekee merkit­täviä panos­tuksia Pohjois-Suomelle tärkeään kaivo­salaan ja jatko­ja­los­tukseen.

Arvoisa puhemies,

Toisen­lai­silla kokoon­pa­noilla tehdään toisen­laista politiikkaa kuin toisen­lai­silla. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ei edes yritä teesken­nellä, että halli­tus­oh­jelma kaikilta osiltaan olisi täydel­li­sesti linjassa omien näkemys­temme kanssa. Ohjel­massa on myös monia hyviä ja oikean­suun­taisia linjauksia, joiden osalta olisi voinut ottaa hieman enemmän etukenoa. Vastuul­li­suutta on kuitenkin kyky sopimiseen ja muiden vaaleissa kanna­tusta saaneiden puolueiden näkemysten huomioi­miseen. Tältä pohjalta Kokoo­mus­ryhmä tulee tukemaan halli­tus­oh­jelmaa myös niiltä osin, kun se ei meille ole kaikkein mieluisin, edellyttäen luonnol­li­sesti samaa halli­tus­kump­pa­neil­tamme.

Yksi poikkeuk­sel­lisen laajan halli­tus­rin­taman syntyä selit­tä­vistä tekijöistä perustuu suurimman vaali­voit­tajan kyvyt­tö­myyteen tahi halut­to­muuteen osallistua minkään­laiseen halli­tukseen. Vaikka iso osa kansasta olisi halunnut nähdä perus­suo­ma­laiset vastuuta kanta­massa ja maailmaa muutta­massa, he päättivät itse toisin. Minkään­lainen ratkaisu minkään­lai­sella ohjel­malla ei heille kelvannut, ei minkään­lai­sella kokoon­pa­nolla. Ainoa jytky­jen­gille kelvannut malli olisi ollut Suomen pitkä­jän­teisen EU-linjan täydel­linen romut­ta­minen ja eristäy­ty­misen tie.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa osaltaan kiittää - täysin toisen­lai­sesta suhtau­tu­mi­sesta - Keskustan ryhmää. Siinä vaiheessa, kun halli­tuksen muodos­ta­mis­pro­sessi uhkasi ajautua takalukkoon, Keskusta oli raskaasta vaali­tap­piosta huoli­matta valmis raken­ta­vasti pohjus­tamaan uutta halli­tusta.

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä arvostaa halli­tuksen edistyk­sel­listä asennetta ilmasto- ja ympäris­tö­po­li­tii­kassa. Päämi­nisteri Kataisen hallitus sitoutuu jättämään ympäristön tuleville sukupol­ville parem­massa kunnossa. Luonnon­suo­jelua tehos­tetaan. Ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa pyritään edellä­kä­vi­jä­maaksi. Tavoit­teena on maailman ympäris­tö­tie­toisin kansa­kunta.

Toinen kansa­kunnan sivis­tyksen mittari on se, miten se huolehtii vähäosai­sim­mistaan. Kokoo­mus­joh­toinen hallitus jatkaa sinivihreän halli­tuksen sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kaista politiikkaa. Perus­turvaa paran­netaan halli­tus­kauden aikana yli 330 miljoo­nalla eurolla vuodessa. Nuorten yhteis­kun­ta­takuu takaa nuorille polun koulu­tukseen ja työelämään sekä ehkäisee heidän syrjäy­ty­mistään. Itseäni ilahduttaa erityi­sesti se, että hallitus pyrkii kokonaan eroon pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muu­desta.

Sivistys ja osaaminen ovat paitsi arvoja sinänsä, pienen kansa­kunnan identi­teetin raken­tajia ja kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa menes­ty­misen edelly­tyksiä. Kokoomus korostaa tarvetta lakkaa­matta kehittää suoma­laista osaamista.

Ryhmämme pitää halli­tus­oh­jelman linjauksia avoimen, sääntöihin perus­tuvan maail­man­ta­louden kehit­tä­mi­sestä ja protek­tio­nismin torjun­nasta tärkeinä. Hallitus panostaa entistä enemmän Suomen talou­del­listen ulkosuh­teiden vahvis­ta­miseen. On myös positii­vista, että hallitus suoraan toteaa Euroopan unionin olevan maamme ulkosuh­teiden tärkein viite­kehys ja vaiku­tus­kanava.

Arvoisa puhemies,

Kun edessä ovat tiukat talou­del­liset ajat, vastuun­kan­tajat erottuvat vastuun­pa­koi­li­joista. Päämi­nisteri Kataisen kuuden puolueen hallitus on tarttunut toimeen. Näkemy­se­roista huoli­matta hallitus on kyennyt sopimaan yhtei­sestä ohjel­masta, jolla Suomeen luodaan uutta kasvua, raken­netaan oikeu­den­mu­kai­sempaa Suomea ja katkaistaan maamme velkaan­tu­minen.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää halli­tus­oh­jelmaa olosuhteet huomioon ottaen oikein hyvänä saavu­tuksena ja antaa vahvan tukensa päämi­nisteri Kataisen halli­tuk­selle ja kuuden puolueen yhtei­selle halli­tus­oh­jel­malle.


Kokoomus.fi