Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta

Julkaistu:

Väli­ky­sy­mys tuloe­ro­jen kasvusta ja vero­tuk­sen raken­teesta
Ti 8.2.2011
Ryhmä­pu­heen­vuoro (10 min.)
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka

Arvoisa puhe­mies,

meidän polii­tik­ko­jen tulee luoda turval­li­suutta ja luot­ta­musta tule­vaan. Epävar­moina aikoina tämä koros­tuu. Talou­den taan­tuma kosketti monia. Vaikka tuloe­rot ovat kaven­tu­neet, ei pidä tuijot­taa vain tilas­toja. Koettu köyhyys ja ulko­puo­li­suu­den tunne vaivaa­vat monia suoma­lai­sia ja tämä huoli on otet­tava vaka­vasti. Sillä ei pidä poli­ti­koida, vaan on yhdessä toimit­tava niin, että suoma­lai­set pysty­vät vaikut­ta­maan omaan elämäänsä ja tavoit­te­le­maan oman­nä­köis­tään onnel­li­suutta.

Valtio ei voi sanella, millai­nen on ihmi­sen kokema onni, mitä on ihmi­sen kokema turval­li­suus, mikä on ihmi­sen itsensä mielestä kohtuul­lista ja reilua. Hyvin­voin­ti­toi­milla voidaan sen sijaan mahdol­lis­taa asioita, olla luomassa jokai­selle suoma­lai­selle posi­tii­vista näkö­alaa eteen­päin.

Turval­li­suu­den tunnetta luo se, että lapsi voi lähteä pelkää­mättä koulu­tielle. Tai se, että työtön voi ottaa työtä vastaan pelkää­mättä, että jos työt loppu­vat, yhteis­kun­nan turva­verkko pettää. Reiluutta ja oikeu­den­mu­kai­suutta edis­tää, että kaikki osal­lis­tu­vat tavalla tai toisella yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seen ja maksa­vat veroja maksu­ky­kynsä mukaan. Ne, joilla on rahaa enem­män, myös maksa­vat enem­män niin euroissa kuin prosen­teis­sa­kin. Sekin on reilua, että kaik­kein eniten apua ja tukea tarvit­se­via myös tuetaan eniten niin hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den avulla kuin rahal­li­sesti.

Arvoisa puhe­mies,

monet tässä salissa ovat erityi­sen kiin­nos­tu­neita jaka­maan rahaa, mutta harva puhuu siitä, mistä raha tulee. Niuk­kuu­desta ei riitä jaet­ta­vaa, vaikka miten lupaisi.

Tähän on helppo väit­tää, että rahaa tulee, kun veroas­tetta noste­taan. Sellai­sissa puheissa peitel­lään sitä tosia­siaa, että veroas­teella mita­taan ainoas­taan prosent­tio­suutta koko talou­den kakusta, euroista se ei kerro. Jos veroas­tetta noste­taan talous­kas­vun mahdol­li­suuk­sia heiken­täen, loppu­tu­lok­sena voi olla vähem­män veroeu­roja. On tarkka paikka nostaa veroas­tetta siten, ettei kasvu vaarannu eivätkä vero­tu­lot todel­li­suu­dessa laske. Kokoo­muk­sen tavoite on yhtei­sen kakun kasvat­ta­mi­nen.

Uutta rahaa ei tule siitä, että veroja noste­taan, raha tulee siitä, että suoma­lai­set teke­vät työtä ja yrit­tä­vät. Työstä saata­vien vero­tu­lo­jen avulla pysty­tään huoleh­ti­maan myös työnsä tehnei­den ja työhön kyke­ne­mät­tö­mien hyvin­voin­nista.

Työn teke­mi­sellä ei silti voi perus­tella mitä tahansa ? kuten runsas­kä­ti­siä optio­jär­jes­tel­miä. Taval­li­sen suoma­lai­sen palkan­saa­jan ja optio­joh­ta­jan tuloero ei saa reväh­tää liian suureksi. Kohtuus kaikessa. On aivan selvää, että kaik­kien suoma­lais­ten on vaikea kokea olevansa samassa veneessä jos yksi pröys­täi­lee helpoilla pörs­si­voi­toilla sekä kultai­silla käden­pu­ris­tuk­silla ja toinen tinkii perus­tar­peista päivit­täin.

Siksi on erit­täin tärkeää, että tuloe­roja on tutki­mus­ten mukaan todella pystytty kaven­ta­maan tällä vaali­kau­della ja erityi­sesti ihmis­ten koke­maan köyhyy­teen on puututtu. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­tei­siin kuuluu, että yhden menes­tys koituu myös koko yhteis­kun­nan hyväksi.

Kokoo­mus pitää edel­leen kiinni jo vuonna 1918 kirjaa­mas­taan peri­aat­teesta: tulo­ve­roja makse­taan tulo­jen mukaan nouse­vasti ja kulu­tus­ve­roissa pieni­tu­loi­set huomioi­daan. Tämä näkyy tänä­kin päivänä mm. siinä, että vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dyk­keitä kuten ruokaa, lääk­keitä ja julkista liiken­nettä vero­te­taan alem­malla prosen­tilla. Suuri­tu­loi­nen maksaa kulu­tus­ko­ris­taan suurem­paa vero­pro­sent­tia. Pieni­tu­loi­sim­mille arvon­li­sä­ve­ro­jen koro­tuk­sia kompen­soi­daan myös etuuk­sien indek­si­ko­ro­tuk­sissa.

Arvoisa puhe­mies,

suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on saatava aikaan posi­tii­vi­nen kierre. Posi­tii­vi­nen kierre lähtee siitä, että joka ainoalla työky­kyi­sellä ja työha­lui­sella suoma­lai­sella on aina työtä. Työn puut­tu­mi­nen on ylivoi­mai­sesti suurin köyhyy­den aiheut­taja. Ja kuten Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitok­sen erikois­tut­kija on toden­nut: työ on paras suoja köyhyyttä vastaan.

Edel­ly­tyk­senä on, että työn teke­mi­seen, teet­tä­mi­seen ja yrit­tä­mi­seen on olemassa riit­tä­vät kannus­teet. Kokoo­muk­sen vero­linja lähtee tästä ajatuk­sesta. Kannus­tamme kaik­kia teke­mään työtä laske­malla maltil­li­sesti työn­teon verot­ta­mista. Kannus­tamme yrityk­siä työl­lis­tä­mään varmis­ta­malla, että viivan alle jää varaa palkata uusia työn­te­ki­jöitä. Kannus­tamme yrit­tä­jiä yrit­tä­mään tarjoa­malla näky­män siitä, että oman työn tulok­sista jää jotain myös itselle.

Yhtei­nen kakku on leivot­tava ennen kuin sitä voidaan jakaa. Kokoo­mus keskit­tyy työl­li­syy­den edis­tä­mi­seen, ei ainoas­taan työt­tö­myy­den hoitoon. Se on poli­tiik­kaa, joka ei kasvata tuloe­roja, vaan kaven­taa niitä. Kokoo­mus tekee poli­tiik­kaa, joka mahdol­lis­taa huolen­pi­don kaikista ilman tule­ville suku­pol­ville koitu­vaa rajua velkaan­tu­mista.

Posi­tii­vi­nen kierre edel­lyt­tää myös sitä, että aina kannat­taa ottaa vastaan pieni­kin työpätkä ilman että byro­kra­tia aiheut­taa katkok­sia rahan­tu­loon. Työn­teon on oltava etuuk­sia kannat­ta­vampi tulon­lähde kaikille työi­käi­sille ja -kykyi­sille.

Myös vaikeam­min työl­lis­ty­viä on tuet­tava työn syrjään kiinni. Olen saanut palau­tetta esimer­kiksi vammai­silta henki­löiltä siitä, että työha­luja olisi, mutta työmah­dol­li­suuk­sia ei. Näin ei saa olla. Jokai­sen, joka haluaa yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seen osal­lis­tua, on myös pääs­tävä näihin talkoi­siin mukaan. Tästä syystä Kokoo­mus haluaa, että vammai­sille luodaan pysyvä palk­ka­tuki, jotta heidän työl­lis­ty­mis­tään helpo­te­taan. Jokai­sen panos on tärkeä.

Me säädämme lakeja ja uudis­tamme vero­tusta, jotta Suomessa on hyvä yrit­tää ja luoda työpaik­koja. Meillä lienee oikeus vaatia vasta­vuo­roi­sesti työnan­ta­jilta työelä­mään enem­män yhtei­söl­li­syyttä. Työnan­ta­jien on entistä parem­min huoleh­dit­tava työn­te­ki­jöi­densä hyvin­voin­nista. Esimer­kiksi ikään­ty­vät on työpai­koilla otet­tava huomioon, samoin pien­ten lasten vanhem­mat. Perhei­den ja lasten hyvin­vointi ei saa jäädä tulos- ja tuot­to­vaa­ti­mus­ten jalkoi­hin.

Arvoisa puhe­mies,

vuoden 2009 rajun talous­pu­do­tuk­sen jälkeen tässä salissa on usein väitelty keinoista turvata Suomen talous, oikeista keinoista elvyt­tää ja vakaut­taa Euroo­pan taloutta. Tuoreet tiedot Suomen talou­den kasvusta kerto­vat omaa kiel­tään siitä, että elvy­tys- ja vakau­tus­toi­missa on onnis­tuttu. Marras­kuun kasvu­lu­vut eivät ole enää vain Euroo­pan kärkeä, vaan Suomi pärjää jo maail­man­laa­jui­sessa vertai­lus­sa­kin 7,5 prosen­tin kasvu­vauh­dilla.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen sanoi viime touko­kuussa Kreikka-tuesta päätet­täessä, että Euroo­pan talou­den vakautta haetaan tuki­toi­min, joiden ainoana päämää­ränä on suoma­lais­ten hyvin­vointi. Vastuul­lis­ten päätös­ten teke­mi­nen ei ole help­poa. Olisi ollut kivaa ja help­poa mennä virran mukana huute­le­maan, että itsepä ovat asiansa sotke­neet ja itse sotkunsa hoita­koon, ei kuulu meille. Niin teki silloin ja toisti temp­punsa Irlan­nin kohdalla suuri osa tästä­kin salista, erityi­sesti sieltä vasem­masta laidasta. Jotkut halusi­vat uuden laman. Kokoo­mus tais­teli hyvin­voin­nin puolesta. Kokoo­mus halusi ja haluaa edel­leen luoda Suomeen kasvua, jolla turva­taan työpai­kat ja huolen­pito heikoim­mista.

Minis­teri Katai­nen on kerto­nut miet­ti­neensä Kreikka- ja Irlanti-paket­tien kohdalla tark­kaan, mikä on suoma­lai­selle ihmi­selle, koti­ta­lou­delle ja yrityk­selle paras vaih­toehto. Euroo­pan rahoi­tus­mark­ki­noi­den vakau­den tavoit­te­le­mi­nen on sitä edel­leen. Vastuun­kanto tuot­taa hedel­mää. Nyt saamme naut­tia siitä, että talous­kasvu paik­kaa kestä­vyys­va­jet­tamme ja mahdol­lis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoit­ta­mi­sen.

Kansain­vä­li­sen talous­ke­hi­tyk­sen äkki­py­säh­ty­mi­nen ei ole meidän syytämme. Mutta se, että kasvun vetu­rit pidet­tiin pysäh­dyk­sestä huoli­matta käyn­nissä, on elvy­tys­toi­mien ja Euroo­pan vakau­desta huoleh­ti­mi­sen ansiota. Seit­se­män ja puolen prosen­tin kasvu­lu­kui­hin pääse­mi­nen ei olisi mahdol­lista ilman johdon­mu­kaista ja vastuul­lista päätök­sen­te­koa, siitä halli­tuk­selle ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­selle suuri kiitos.

Arvoisa puhe­mies,

yhteis­kun­nan tärkeim­piä arvoja on rehel­li­syys. Rehel­li­syys on sitä, että toimi­taan niin kuin puhu­taan ja sitä, että esite­tään asiat totuu­den­mu­kai­sesti ? ei kauniita kuvia maala­ten tai uhka­ku­via luoden. Kokoo­mus on sitou­tu­nut sellai­seen tapaan viedä yhteis­kun­nan asioita eteen­päin.
Me emme lietso perus­teet­to­mia pelkoja tuloe­ro­jen kasvusta, vaan teemme töitä sen eteen, että tuloe­rot eivät kasva. Tämän halli­tus­kau­den tulok­set puhu­vat puoles­taan.

Me emme pelot­tele yhteis­kun­nalla, jossa vero­ra­si­tus ei jakaannu reilusti. Me teemme työtä sen eteen, että jokai­nen maksaa veroja oikeu­den­mu­kai­sesti maksu­ky­kynsä mukaan.

On helppo heit­tää syytök­siä vaik­kapa tasa­ve­rosta. Totuus on kuiten­kin se, että nyt nuo ns. tasa­ve­rot muodos­ta­vat yhteis­kun­nan veroista pienem­män osan kuin esimer­kiksi hyvin­voin­ti­val­tion kulta-ajaksi kutsu­tulla 80-luvulla.  Suomessa vero­tuk­sen progres­sio on maail­man kireim­piä ja pysyy sellai­sena myös Kokoo­muk­sen kasvua luovan vero­lin­jan myötä.

Oppo­si­tio väit­tää, että tuloe­ro­jen kaven­ta­mi­seksi ei ole tehty mitään. Totuus on kuiten­kin se, että tällä vaali­kau­della esimer­kiksi kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien etuuk­sia on paran­nettu enem­män kuin neljän edel­li­sen halli­tus­kau­den aikana yhteensä. Neljän halli­tus­kau­den, jolloin mukana ovat olleet puolu­eet myös vasem­misto-oppo­si­tiosta. Tämäkö on jälleen osoi­tus teidän linjas­tanne?

Tämän vaali­kau­den hyviin saavu­tuk­siin katso­mi­nen ei kuiten­kaan riitä. Pitää katsoa myös eteen­päin. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on jatku­vassa muutok­sessa, ja myös kipu­pis­teitä nousee esiin. Yksi tällai­nen on toimeen­tu­lo­tuen ja lapsi­li­sän suhde. Kokoo­muk­sen kanta on se, että korjausta pitää tapah­tua lasten toimeen­tu­lo­tuen kautta.

Suoma­lais­ten ihmis­ten asemaa paran­ne­taan oikeilla päätök­sillä ja vastuul­li­sella sekä rehel­li­sellä tavalla toimia, ei puoli­to­tuuk­silla tai hurs­kas­te­lulla.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus on aina ja kaikissa tilan­teissa rehel­li­sen työn­te­ki­jän ja rehel­li­sen yrit­tä­jän asialla, suoma­lai­set voivat jatkos­sa­kin luot­taa siihen. Me annamme arvon sille työlle, jolla kasva­te­taan hyvin­voin­ti­val­tion yhteistä kakkua.

Suoma­lai­set voivat jatkos­sa­kin luot­taa siihen, että Kokoo­mus ajaa kaik­kein heikoim­massa asemassa olevien asiaa. Meille ei ole tärkeintä se, että tilas­tot näyt­tä­vät hyviltä. Meille on tärkeintä se, että ihmis­ten kokema hyvin­vointi aidosti para­nee. Meille on tärkeintä, ettei nuori syrjäydy tai ikäih­mi­nen jää yksin. Sitä ei tehdä vain nosta­malla yksit­täistä tulon­siir­toa. Yhteistä aikaa ja läsnä­oloa ei voi korvata rahalla. Pitää raken­taa välit­tä­vää yhteis­kun­taa.

Kokoo­mus kantaa jatkos­sa­kin vastuuta ja toimii rehel­li­sesti. Emme pärjää “kuka lupaa eniten” -huuto­kau­passa, mutta luomme oikeu­den­mu­kaista Suomea, jossa jokai­nen voi katsoa eteen­päin luot­ta­vai­sin mielin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

Skip to content