Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: väliky­symys tuloe­rojen kasvusta ja verotuksen raken­teesta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: väliky­symys tuloe­rojen kasvusta ja verotuksen raken­teesta

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: väliky­symys tuloe­rojen kasvusta ja verotuksen raken­teesta

Julkaistu: 08.02.2011 Uncategorized

Väliky­symys tuloe­rojen kasvusta ja verotuksen raken­teesta
Ti 8.2.2011
Ryhmä­pu­heen­vuoro (10 min.)
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka

Arvoisa puhemies,

meidän polii­tik­kojen tulee luoda turval­li­suutta ja luotta­musta tulevaan. Epävar­moina aikoina tämä korostuu. Talouden taantuma kosketti monia. Vaikka tuloerot ovat kaven­tuneet, ei pidä tuijottaa vain tilastoja. Koettu köyhyys ja ulkopuo­li­suuden tunne vaivaavat monia suoma­laisia ja tämä huoli on otettava vakavasti. Sillä ei pidä politi­koida, vaan on yhdessä toimittava niin, että suoma­laiset pystyvät vaikut­tamaan omaan elämäänsä ja tavoit­te­lemaan omannä­köistään onnel­li­suutta.

Valtio ei voi sanella, millainen on ihmisen kokema onni, mitä on ihmisen kokema turval­lisuus, mikä on ihmisen itsensä mielestä kohtuul­lista ja reilua. Hyvin­voin­ti­toi­milla voidaan sen sijaan mahdol­listaa asioita, olla luomassa jokai­selle suoma­lai­selle positii­vista näköalaa eteenpäin.

Turval­li­suuden tunnetta luo se, että lapsi voi lähteä pelkää­mättä koulu­tielle. Tai se, että työtön voi ottaa työtä vastaan pelkää­mättä, että jos työt loppuvat, yhteis­kunnan turva­verkko pettää. Reiluutta ja oikeu­den­mu­kai­suutta edistää, että kaikki osallis­tuvat tavalla tai toisella yhteis­kunnan raken­ta­miseen ja maksavat veroja maksu­ky­kynsä mukaan. Ne, joilla on rahaa enemmän, myös maksavat enemmän niin euroissa kuin prosen­teis­sakin. Sekin on reilua, että kaikkein eniten apua ja tukea tarvit­sevia myös tuetaan eniten niin hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden avulla kuin rahal­li­sesti.

Arvoisa puhemies,

monet tässä salissa ovat erityisen kiinnos­tu­neita jakamaan rahaa, mutta harva puhuu siitä, mistä raha tulee. Niukkuu­desta ei riitä jaettavaa, vaikka miten lupaisi.

Tähän on helppo väittää, että rahaa tulee, kun veroas­tetta nostetaan. Sellai­sissa puheissa peitellään sitä tosiasiaa, että veroas­teella mitataan ainoastaan prosent­tio­suutta koko talouden kakusta, euroista se ei kerro. Jos veroas­tetta nostetaan talous­kasvun mahdol­li­suuksia heikentäen, loppu­tu­loksena voi olla vähemmän veroeuroja. On tarkka paikka nostaa veroas­tetta siten, ettei kasvu vaarannu eivätkä verotulot todel­li­suu­dessa laske. Kokoo­muksen tavoite on yhteisen kakun kasvat­ta­minen.

Uutta rahaa ei tule siitä, että veroja nostetaan, raha tulee siitä, että suoma­laiset tekevät työtä ja yrittävät. Työstä saatavien verotu­lojen avulla pystytään huoleh­timaan myös työnsä tehneiden ja työhön kykene­mät­tömien hyvin­voin­nista.

Työn tekemi­sellä ei silti voi perus­tella mitä tahansa ? kuten runsas­kä­tisiä optio­jär­jes­telmiä. Taval­lisen suoma­laisen palkan­saajan ja optio­joh­tajan tuloero ei saa revähtää liian suureksi. Kohtuus kaikessa. On aivan selvää, että kaikkien suoma­laisten on vaikea kokea olevansa samassa veneessä jos yksi pröys­täilee helpoilla pörssi­voi­toilla sekä kultai­silla käden­pu­ris­tuk­silla ja toinen tinkii perus­tar­peista päivittäin.

Siksi on erittäin tärkeää, että tuloeroja on tutki­musten mukaan todella pystytty kaven­tamaan tällä vaali­kau­della ja erityi­sesti ihmisten kokemaan köyhyyteen on puututtu. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan perus­teisiin kuuluu, että yhden menestys koituu myös koko yhteis­kunnan hyväksi.

Kokoomus pitää edelleen kiinni jo vuonna 1918 kirjaa­mastaan periaat­teesta: tuloveroja maksetaan tulojen mukaan nouse­vasti ja kulutus­ve­roissa pieni­tu­loiset huomioidaan. Tämä näkyy tänäkin päivänä mm. siinä, että välttä­mät­tö­myys­hyö­dyk­keitä kuten ruokaa, lääkkeitä ja julkista liiken­nettä verotetaan alemmalla prosen­tilla. Suuri­tu­loinen maksaa kulutus­ko­ristaan suurempaa veropro­senttia. Pieni­tu­loi­sim­mille arvon­li­sä­ve­rojen korotuksia kompen­soidaan myös etuuksien indek­si­ko­ro­tuk­sissa.

Arvoisa puhemies,

suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on saatava aikaan positii­vinen kierre. Positii­vinen kierre lähtee siitä, että joka ainoalla työky­kyi­sellä ja työha­lui­sella suoma­lai­sella on aina työtä. Työn puuttu­minen on ylivoi­mai­sesti suurin köyhyyden aiheuttaja. Ja kuten Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen erikois­tutkija on todennut: työ on paras suoja köyhyyttä vastaan.

Edelly­tyksenä on, että työn tekemiseen, teettä­miseen ja yrittä­miseen on olemassa riittävät kannusteet. Kokoo­muksen verolinja lähtee tästä ajatuk­sesta. Kannus­tamme kaikkia tekemään työtä laske­malla maltil­li­sesti työnteon verot­ta­mista. Kannus­tamme yrityksiä työllis­tämään varmis­ta­malla, että viivan alle jää varaa palkata uusia työnte­ki­jöitä. Kannus­tamme yrittäjiä yrittämään tarjoa­malla näkymän siitä, että oman työn tulok­sista jää jotain myös itselle.

Yhteinen kakku on leivottava ennen kuin sitä voidaan jakaa. Kokoomus keskittyy työlli­syyden edistä­miseen, ei ainoastaan työttö­myyden hoitoon. Se on politiikkaa, joka ei kasvata tuloeroja, vaan kaventaa niitä. Kokoomus tekee politiikkaa, joka mahdol­listaa huolen­pidon kaikista ilman tuleville sukupol­ville koituvaa rajua velkaan­tu­mista.

Positii­vinen kierre edellyttää myös sitä, että aina kannattaa ottaa vastaan pienikin työpätkä ilman että byrokratia aiheuttaa katkoksia rahan­tuloon. Työnteon on oltava etuuksia kannat­ta­vampi tulon­lähde kaikille työikäi­sille ja -kykyi­sille.

Myös vaikeammin työllis­tyviä on tuettava työn syrjään kiinni. Olen saanut palau­tetta esimer­kiksi vammai­silta henki­löiltä siitä, että työhaluja olisi, mutta työmah­dol­li­suuksia ei. Näin ei saa olla. Jokaisen, joka haluaa yhteis­kunnan raken­ta­miseen osallistua, on myös päästävä näihin talkoisiin mukaan. Tästä syystä Kokoomus haluaa, että vammai­sille luodaan pysyvä palkkatuki, jotta heidän työllis­ty­mistään helpo­tetaan. Jokaisen panos on tärkeä.

Me säädämme lakeja ja uudis­tamme verotusta, jotta Suomessa on hyvä yrittää ja luoda työpaikkoja. Meillä lienee oikeus vaatia vasta­vuo­roi­sesti työnan­ta­jilta työelämään enemmän yhtei­söl­li­syyttä. Työnan­tajien on entistä paremmin huoleh­dittava työnte­ki­jöi­densä hyvin­voin­nista. Esimer­kiksi ikään­tyvät on työpai­koilla otettava huomioon, samoin pienten lasten vanhemmat. Perheiden ja lasten hyvin­vointi ei saa jäädä tulos- ja tuotto­vaa­ti­musten jalkoihin.

Arvoisa puhemies,

vuoden 2009 rajun talous­pu­do­tuksen jälkeen tässä salissa on usein väitelty keinoista turvata Suomen talous, oikeista keinoista elvyttää ja vakauttaa Euroopan taloutta. Tuoreet tiedot Suomen talouden kasvusta kertovat omaa kieltään siitä, että elvytys- ja vakau­tus­toi­missa on onnis­tuttu. Marraskuun kasvu­luvut eivät ole enää vain Euroopan kärkeä, vaan Suomi pärjää jo maail­man­laa­jui­sessa vertai­lus­sakin 7,5 prosentin kasvu­vauh­dilla.

Valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen sanoi viime touko­kuussa Kreikka-tuesta päätet­täessä, että Euroopan talouden vakautta haetaan tukitoimin, joiden ainoana päämääränä on suoma­laisten hyvin­vointi. Vastuul­listen päätösten tekeminen ei ole helppoa. Olisi ollut kivaa ja helppoa mennä virran mukana huute­lemaan, että itsepä ovat asiansa sotkeneet ja itse sotkunsa hoitakoon, ei kuulu meille. Niin teki silloin ja toisti temppunsa Irlannin kohdalla suuri osa tästäkin salista, erityi­sesti sieltä vasem­masta laidasta. Jotkut halusivat uuden laman. Kokoomus taisteli hyvin­voinnin puolesta. Kokoomus halusi ja haluaa edelleen luoda Suomeen kasvua, jolla turvataan työpaikat ja huolenpito heikoim­mista.

Ministeri Katainen on kertonut mietti­neensä Kreikka- ja Irlanti-pakettien kohdalla tarkkaan, mikä on suoma­lai­selle ihmiselle, kotita­lou­delle ja yrityk­selle paras vaihtoehto. Euroopan rahoi­tus­mark­ki­noiden vakauden tavoit­te­le­minen on sitä edelleen. Vastuun­kanto tuottaa hedelmää. Nyt saamme nauttia siitä, että talous­kasvu paikkaa kestä­vyys­va­jet­tamme ja mahdol­listaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoit­ta­misen.

Kansain­vä­lisen talous­ke­hi­tyksen äkkipy­säh­ty­minen ei ole meidän syytämme. Mutta se, että kasvun veturit pidettiin pysäh­dyk­sestä huoli­matta käynnissä, on elvytys­toimien ja Euroopan vakau­desta huoleh­ti­misen ansiota. Seitsemän ja puolen prosentin kasvu­lu­kuihin pääse­minen ei olisi mahdol­lista ilman johdon­mu­kaista ja vastuul­lista päätök­sen­tekoa, siitä halli­tuk­selle ja valtio­va­rain­mi­nisteri Katai­selle suuri kiitos.

Arvoisa puhemies,

yhteis­kunnan tärkeimpiä arvoja on rehel­lisyys. Rehel­lisyys on sitä, että toimitaan niin kuin puhutaan ja sitä, että esitetään asiat totuu­den­mu­kai­sesti ? ei kauniita kuvia maalaten tai uhkakuvia luoden. Kokoomus on sitou­tunut sellaiseen tapaan viedä yhteis­kunnan asioita eteenpäin.
Me emme lietso perus­teet­tomia pelkoja tuloe­rojen kasvusta, vaan teemme töitä sen eteen, että tuloerot eivät kasva. Tämän halli­tus­kauden tulokset puhuvat puolestaan.

Me emme pelottele yhteis­kun­nalla, jossa verora­situs ei jakaannu reilusti. Me teemme työtä sen eteen, että jokainen maksaa veroja oikeu­den­mu­kai­sesti maksu­ky­kynsä mukaan.

On helppo heittää syytöksiä vaikkapa tasave­rosta. Totuus on kuitenkin se, että nyt nuo ns. tasaverot muodos­tavat yhteis­kunnan veroista pienemmän osan kuin esimer­kiksi hyvin­voin­ti­valtion kulta-ajaksi kutsu­tulla 80-luvulla.  Suomessa verotuksen progressio on maailman kireimpiä ja pysyy sellaisena myös Kokoo­muksen kasvua luovan verolinjan myötä.

Oppositio väittää, että tuloe­rojen kaven­ta­mi­seksi ei ole tehty mitään. Totuus on kuitenkin se, että tällä vaali­kau­della esimer­kiksi kaikkein pieni­tu­loi­simpien etuuksia on paran­nettu enemmän kuin neljän edellisen halli­tus­kauden aikana yhteensä. Neljän halli­tus­kauden, jolloin mukana ovat olleet puolueet myös vasem­misto-opposi­tiosta. Tämäkö on jälleen osoitus teidän linjas­tanne?

Tämän vaali­kauden hyviin saavu­tuksiin katso­minen ei kuitenkaan riitä. Pitää katsoa myös eteenpäin. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on jatku­vassa muutok­sessa, ja myös kipupis­teitä nousee esiin. Yksi tällainen on toimeen­tu­lotuen ja lapsi­lisän suhde. Kokoo­muksen kanta on se, että korjausta pitää tapahtua lasten toimeen­tu­lotuen kautta.

Suoma­laisten ihmisten asemaa paran­netaan oikeilla päätök­sillä ja vastuul­li­sella sekä rehel­li­sellä tavalla toimia, ei puoli­to­tuuk­silla tai hurskas­te­lulla.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on aina ja kaikissa tilan­teissa rehel­lisen työnte­kijän ja rehel­lisen yrittäjän asialla, suoma­laiset voivat jatkos­sakin luottaa siihen. Me annamme arvon sille työlle, jolla kasva­tetaan hyvin­voin­ti­valtion yhteistä kakkua.

Suoma­laiset voivat jatkos­sakin luottaa siihen, että Kokoomus ajaa kaikkein heikoim­massa asemassa olevien asiaa. Meille ei ole tärkeintä se, että tilastot näyttävät hyviltä. Meille on tärkeintä se, että ihmisten kokema hyvin­vointi aidosti paranee. Meille on tärkeintä, ettei nuori syrjäydy tai ikäih­minen jää yksin. Sitä ei tehdä vain nosta­malla yksit­täistä tulon­siirtoa. Yhteistä aikaa ja läsnäoloa ei voi korvata rahalla. Pitää rakentaa välit­tävää yhteis­kuntaa.

Kokoomus kantaa jatkos­sakin vastuuta ja toimii rehel­li­sesti. Emme pärjää “kuka lupaa eniten” -huuto­kau­passa, mutta luomme oikeu­den­mu­kaista Suomea, jossa jokainen voi katsoa eteenpäin luotta­vaisin mielin.


Kokoomus.fi