Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliaan haetaan lainsää­dän­tö­sih­teeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliaan haetaan lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kansliaan haetaan lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Julkaistu: 07.03.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa

Lainsää­dän­tö­sih­teeriä

Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä. Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­lisena neuvo­nan­tajana ja vastaa erikseen sovituista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta lainsää­dän­tö­sih­tee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa.

Odotamme hakijalta oikeus­tie­teel­listä loppu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässään toukokuun alussa. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään torstaina 20.3. sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi

Lisätietoja tehtä­västä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Sami Paatero sami.paatero@eduskunta.fi tai puh. (09) 432 3241.


Kokoomus.fi