MENU
Euro­ryh­män kokous

Euro­ryh­män kokous

Julkaistu: 02.12.2008 Uncategorized

Euro­mai­den valtio­va­rain­mi­nis­te­rit kokoon­tui­vat tänään illalla kuukausit­tai­seen kokouk­seensa. Lähdin Brys­se­liin kuten aina kahden korvilla ilta­päi­vällä ja kokous alkoi klo 17 paikal­lista aikaa. Välissä ennätti käymään viemässä laukun hotel­lille ja pitää Brys­se­lin virka­mies­temme kanssa noin puolen tunnin valmis­te­le­van pala­ve­rin. Euro­ryhmä istuu asioista riip­puen aina klo 22-23 saakka. Kokouk­sen lomassa syömme hieman ilta­pa­laa.

Tänään listalla oli tärkeim­pänä asiana EU-maiden yhtei­set toimet talou­den elvyt­tä­mi­seksi. EU ei siis itse juuri elvytä, vaan jäsen­maat elvyt­tä­vät omien veron­mak­sa­jien rahoilla. Tämä tarkoit­taa tarkem­min ottaen nyky­ään yhä enem­män velka­ra­haa, jonka kansa­lai­set maksa­vat myöhem­min. EU:n osuus elvy­tyk­sestä tulee raken­ne­ra­has­to­jen etupai­not­tei­sen käytön ja EIB:n (Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin) pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille suun­na­tun luoto­tuk­sen kautta.

Pyysin tänään Raimo Sailasta koor­di­noi­maan Suomessa tehtä­vien elvy­tys­toi­mien sisäl­töä. Tarkoi­tuk­sena on juuri etsiä sellai­set lisäel­vy­tys­kei­not, joissa euro/​työpaikkasuhde on paras mahdol­li­nen. Tämä on tärkeää, jotta veron­mak­sa­jien elvy­tys­ra­hoilla saatai­siin mahdol­li­sim­man monta työpaik­kaa synny­te­tyksi.

Eri toimilla on eroja. Esimer­kiksi suurien tiehank­kei­den kohdalla euro/​työpaikkasuhde on huonompi, kuin vaik­kapa kotien remon­toi­mi­sessa tai vuokra-asun­to­jen raken­ta­mi­sessa. Maan­tie­sil­to­jen­kin korjaa­mi­sessa euro/​työpaikka suhde on yleensä parempi kuin suurissa tiehank­keissa. Suur­ten tiein­ves­toin­tien etuna on tietysti se, että ne ovat inves­toin­teina hyviä pitkällä tähtäi­mellä. Joka tapauk­sessa suuria tiehank­keita raken­ne­taan ensi vuonna enem­män kuin koskaan ennen.

Tällä kertaa Euro­ryhmä päät­tyi klo. 22.00. Kokous oli jälleen kerran innos­tava ja tulok­se­kas.