Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Euro­ryh­män kokous

Euro­ryh­män kokous

Julkaistu:

Euro­mai­den valtio­va­rain­mi­nis­te­rit kokoon­tui­vat tänään illalla kuukausit­tai­seen kokouk­seensa. Lähdin Brys­se­liin kuten aina kahden korvilla ilta­päi­vällä ja kokous alkoi klo 17 paikal­lista aikaa. Välissä ennätti käymään viemässä laukun hotel­lille ja pitää Brys­se­lin virka­mies­temme kanssa noin puolen tunnin valmis­te­le­van pala­ve­rin. Euro­ryhmä istuu asioista riip­puen aina klo 22-23 saakka. Kokouk­sen lomassa syömme hieman ilta­pa­laa.

Tänään listalla oli tärkeim­pänä asiana EU-maiden yhtei­set toimet talou­den elvyt­tä­mi­seksi. EU ei siis itse juuri elvytä, vaan jäsen­maat elvyt­tä­vät omien veron­mak­sa­jien rahoilla. Tämä tarkoit­taa tarkem­min ottaen nyky­ään yhä enem­män velka­ra­haa, jonka kansa­lai­set maksa­vat myöhem­min. EU:n osuus elvy­tyk­sestä tulee raken­ne­ra­has­to­jen etupai­not­tei­sen käytön ja EIB:n (Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin) pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille suun­na­tun luoto­tuk­sen kautta.

Pyysin tänään Raimo Sailasta koor­di­noi­maan Suomessa tehtä­vien elvy­tys­toi­mien sisäl­töä. Tarkoi­tuk­sena on juuri etsiä sellai­set lisäel­vy­tys­kei­not, joissa euro/​työpaikkasuhde on paras mahdol­li­nen. Tämä on tärkeää, jotta veron­mak­sa­jien elvy­tys­ra­hoilla saatai­siin mahdol­li­sim­man monta työpaik­kaa synny­te­tyksi.

Eri toimilla on eroja. Esimer­kiksi suurien tiehank­kei­den kohdalla euro/​työpaikkasuhde on huonompi, kuin vaik­kapa kotien remon­toi­mi­sessa tai vuokra-asun­to­jen raken­ta­mi­sessa. Maan­tie­sil­to­jen­kin korjaa­mi­sessa euro/​työpaikka suhde on yleensä parempi kuin suurissa tiehank­keissa. Suur­ten tiein­ves­toin­tien etuna on tietysti se, että ne ovat inves­toin­teina hyviä pitkällä tähtäi­mellä. Joka tapauk­sessa suuria tiehank­keita raken­ne­taan ensi vuonna enem­män kuin koskaan ennen.

Tällä kertaa Euro­ryhmä päät­tyi klo. 22.00. Kokous oli jälleen kerran innos­tava ja tulok­se­kas.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content