Euroryhmän kokous – kokoomus.fi
MENU
Euroryhmän kokous

Euroryhmän kokous

Julkaistu: 02.12.2008 Uncategorized

Euromaiden valtio­va­rain­mi­nis­terit kokoon­tuivat tänään illalla kuukausit­taiseen kokouk­seensa. Lähdin Brysseliin kuten aina kahden korvilla iltapäi­vällä ja kokous alkoi klo 17 paikal­lista aikaa. Välissä ennätti käymään viemässä laukun hotel­lille ja pitää Brysselin virka­mies­temme kanssa noin puolen tunnin valmis­te­levan palaverin. Euroryhmä istuu asioista riippuen aina klo 22-23 saakka. Kokouksen lomassa syömme hieman iltapalaa.

Tänään listalla oli tärkeimpänä asiana EU-maiden yhteiset toimet talouden elvyt­tä­mi­seksi. EU ei siis itse juuri elvytä, vaan jäsenmaat elvyt­tävät omien veron­mak­sajien rahoilla. Tämä tarkoittaa tarkemmin ottaen nykyään yhä enemmän velka­rahaa, jonka kansa­laiset maksavat myöhemmin. EU:n osuus elvytyk­sestä tulee raken­ne­ra­has­tojen etupai­not­teisen käytön ja EIB:n (Euroopan inves­toin­ti­pankin) pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille suunnatun luoto­tuksen kautta.

Pyysin tänään Raimo Sailasta koordi­noimaan Suomessa tehtävien elvytys­toimien sisältöä. Tarkoi­tuksena on juuri etsiä sellaiset lisäel­vy­tys­keinot, joissa euro/työpaikkasuhde on paras mahdol­linen. Tämä on tärkeää, jotta veron­mak­sajien elvytys­ra­hoilla saataisiin mahdol­li­simman monta työpaikkaa synny­te­tyksi.

Eri toimilla on eroja. Esimer­kiksi suurien tiehank­keiden kohdalla euro/työpaikkasuhde on huonompi, kuin vaikkapa kotien remon­toi­mi­sessa tai vuokra-asuntojen raken­ta­mi­sessa. Maantie­sil­to­jenkin korjaa­mi­sessa euro/työpaikka suhde on yleensä parempi kuin suurissa tiehank­keissa. Suurten tiein­ves­tointien etuna on tietysti se, että ne ovat inves­toin­teina hyviä pitkällä tähtäi­mellä. Joka tapauk­sessa suuria tiehank­keita raken­netaan ensi vuonna enemmän kuin koskaan ennen.

Tällä kertaa Euroryhmä päättyi klo. 22.00. Kokous oli jälleen kerran innostava ja tulok­sekas.


Kokoomus.fi