Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Euro­ryh­män kokous

Euro­ryh­män kokous

Julkaistu:

Euro­mai­den valtio­va­rain­mi­nis­te­rit kokoon­tui­vat tänään illalla kuukausit­tai­seen kokouk­seensa. Lähdin Brys­se­liin kuten aina kahden korvilla ilta­päi­vällä ja kokous alkoi klo 17 paikal­lista aikaa. Välissä ennätti käymään viemässä laukun hotel­lille ja pitää Brys­se­lin virka­mies­temme kanssa noin puolen tunnin valmis­te­le­van pala­ve­rin. Euro­ryhmä istuu asioista riip­puen aina klo 22-23 saakka. Kokouk­sen lomassa syömme hieman ilta­pa­laa.

Tänään listalla oli tärkeim­pänä asiana EU-maiden yhtei­set toimet talou­den elvyt­tä­mi­seksi. EU ei siis itse juuri elvytä, vaan jäsen­maat elvyt­tä­vät omien veron­mak­sa­jien rahoilla. Tämä tarkoit­taa tarkem­min ottaen nyky­ään yhä enem­män velka­ra­haa, jonka kansa­lai­set maksa­vat myöhem­min. EU:n osuus elvy­tyk­sestä tulee raken­ne­ra­has­to­jen etupai­not­tei­sen käytön ja EIB:n (Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin) pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille suun­na­tun luoto­tuk­sen kautta.

Pyysin tänään Raimo Sailasta koor­di­noi­maan Suomessa tehtä­vien elvy­tys­toi­mien sisäl­töä. Tarkoi­tuk­sena on juuri etsiä sellai­set lisäel­vy­tys­kei­not, joissa euro/​työpaikkasuhde on paras mahdol­li­nen. Tämä on tärkeää, jotta veron­mak­sa­jien elvy­tys­ra­hoilla saatai­siin mahdol­li­sim­man monta työpaik­kaa synny­te­tyksi.

Eri toimilla on eroja. Esimer­kiksi suurien tiehank­kei­den kohdalla euro/​työpaikkasuhde on huonompi, kuin vaik­kapa kotien remon­toi­mi­sessa tai vuokra-asun­to­jen raken­ta­mi­sessa. Maan­tie­sil­to­jen­kin korjaa­mi­sessa euro/​työpaikka suhde on yleensä parempi kuin suurissa tiehank­keissa. Suur­ten tiein­ves­toin­tien etuna on tietysti se, että ne ovat inves­toin­teina hyviä pitkällä tähtäi­mellä. Joka tapauk­sessa suuria tiehank­keita raken­ne­taan ensi vuonna enem­män kuin koskaan ennen.

Tällä kertaa Euro­ryhmä päät­tyi klo. 22.00. Kokous oli jälleen kerran innos­tava ja tulok­se­kas.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content