Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Edus­ta­jis­to­vaa­lit 2020

Edus­ta­jis­to­vaa­lit
2020

Kiitos kaikille kokoo­musta äänes­tä­neille!

Kokoo­mus sai yhteensä 17 edaat­to­ria vuoden 2020 edus­ta­jis­to­vaa­leissa, kahdek­san HYY:n ja TREY:n edus­ta­jis­toon, yhdek­sän ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin.

Edus­ta­jis­to­vaa­li­tee­mat:

Eihän tässä ole mitään järkeä!

Opis­ke­li­joi­den työn­te­koa rajoi­te­taan mata­lilla tulo­ra­joilla ja läsnä­olo­pa­koilla. Psyko­lo­gil­le­kin joutuu jonot­ta­maan jopa vuoden. 

Opis­ke­li­joi­den tulee voida keskit­tyä opis­ke­luun, ja hyvä turva­verkko esimer­kiksi mielen­ter­vey­son­gel­mien varalta on turvat­tava tera­pia­ta­kuulla. Mahdol­lis­te­taan kuiten­kin työn­teko opis­ke­lun ohella niille, jotka töitä halua­vat tehdä. Luovu­taan siis turhista läsnä­olo­pa­koista ja noste­taan tulo­ra­joja!

Tule mukaan teke­mään muutosta! Äänestä edari­vaa­leissa.

Mahdol­lis­te­taan etäopis­kelu

Haluamme yksi­löl­li­sem­piä mahdol­li­suuk­sia opis­ke­luun, sillä jokai­nen opis­ke­lija on erilai­nen. Ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­man opis­ke­lun on oltava aito vaih­toehto. Opis­ke­li­joi­den on voitava yhdis­tää opis­ke­luun vaivat­to­masti työ, perhe ja harras­tuk­set. Opin­toja on voitava suun­ni­tella ja toteut­taa jous­ta­vasti kunkin henki­lö­koh­tai­sen elämän­ti­lan­teen mukaan.

Etänä suori­tet­ta­vien tutkin­to­jen määrää tulee kasvat­taa enti­ses­tään ja luen­to­jen läsnä­olo­sään­töjä löyhen­tää. On selvää, että esimer­kiksi labo­ra­to­rio­kurs­seja ei voi suorit­taa etänä, mutta kaik­kien pakot­ta­mi­nen osal­lis­tu­maan massa­luen­noille ei ole tarpeen­mu­kaista. 

Noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 %

Opis­ke­li­joi­den tulee voida keskit­tyä opis­ke­luun. Osa opis­ke­li­joista olisi kuiten­kin valmiita teke­mään enem­män­kin töitä, mutta varsin matala opin­to­tuen tulo­raja rajoit­taa työn­te­koa merkit­tä­västi. Tyypil­li­sesti tulo­raja on n. 12 500 euroa vuodessa; 696 euroa yhdek­sänä tuki­kuu­kau­tena ja 2 078 euroa tuet­to­mina kuukausina, kuten kesällä. Keski­mää­rin useampi kuin joka kymme­nes opis­ke­lija tienaa tulo­ra­joja enem­män ja keski­mää­räi­nen takai­sin makset­tava summa on 1300 euroa.

Noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­jaa 50 prosen­tilla, ja mahdol­lis­te­taan haluk­kaille työn­teolla oman elin­ta­son paran­ta­mi­nen. Tulo­ra­jo­jen nosto lisäisi julki­syh­tei­sö­jen netto­tu­loja 6 miljoo­nalla eurolla vuodessa.

Taataan hyvät mielen­ter­veys­pal­ve­lut

Työn­te­koon tulee kannus­taa, mutta yhtä lailla on pidet­tävä huolta opis­ke­li­joi­den jaksa­mi­sesta ja mielen­ter­vey­destä. Jopa 30 prosent­tia opis­ke­li­joista kokee tai on koke­nut psyyk­ki­siä oireita ja 7 prosent­tia kärsii masen­nuk­sesta. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat myös myös nous­seet ylei­sim­mäksi syyksi sairaus­päi­vä­ra­han saami­selle sekä työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle. 

Toteu­te­taan tera­pia­ta­kuu ja turva­taan YTHS:lle parem­mat resurs­sit mielen­ter­vey­son­gel­mien hoitoon.

Skip to content