Kokoomus.fi / Edustajistovaalit 2020

Edus­ta­jis­to­vaa­lit
2020

Kiitos kaikille kokoo­musta äänes­tä­neille!

Kokoo­mus sai yhteensä 17 edaat­to­ria vuoden 2020 edus­ta­jis­to­vaa­leissa, kahdek­san HYY:n ja TREY:n edus­ta­jis­toon, yhdek­sän ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin.

Edus­ta­jis­to­vaa­li­tee­mat:

Eihän tässä ole mitään järkeä!

Opis­ke­li­joi­den työn­te­koa rajoi­te­taan mata­lilla tulo­ra­joilla ja läsnä­olo­pa­koilla. Psyko­lo­gil­le­kin joutuu jonot­ta­maan jopa vuoden. 

Opis­ke­li­joi­den tulee voida keskit­tyä opis­ke­luun, ja hyvä turva­verkko esimer­kiksi mielen­ter­vey­son­gel­mien varalta on turvat­tava tera­pia­ta­kuulla. Mahdol­lis­te­taan kuiten­kin työn­teko opis­ke­lun ohella niille, jotka töitä halua­vat tehdä. Luovu­taan siis turhista läsnä­olo­pa­koista ja noste­taan tulo­ra­joja!

Tule mukaan teke­mään muutosta! Äänestä edari­vaa­leissa.

Mahdol­lis­te­taan etäopis­kelu

Haluamme yksi­löl­li­sem­piä mahdol­li­suuk­sia opis­ke­luun, sillä jokai­nen opis­ke­lija on erilai­nen. Ajasta ja paikasta riip­pu­mat­to­man opis­ke­lun on oltava aito vaih­toehto. Opis­ke­li­joi­den on voitava yhdis­tää opis­ke­luun vaivat­to­masti työ, perhe ja harras­tuk­set. Opin­toja on voitava suun­ni­tella ja toteut­taa jous­ta­vasti kunkin henki­lö­koh­tai­sen elämän­ti­lan­teen mukaan.

Etänä suori­tet­ta­vien tutkin­to­jen määrää tulee kasvat­taa enti­ses­tään ja luen­to­jen läsnä­olo­sään­töjä löyhen­tää. On selvää, että esimer­kiksi labo­ra­to­rio­kurs­seja ei voi suorit­taa etänä, mutta kaik­kien pakot­ta­mi­nen osal­lis­tu­maan massa­luen­noille ei ole tarpeen­mu­kaista. 

Noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 %

Opis­ke­li­joi­den tulee voida keskit­tyä opis­ke­luun. Osa opis­ke­li­joista olisi kuiten­kin valmiita teke­mään enem­män­kin töitä, mutta varsin matala opin­to­tuen tulo­raja rajoit­taa työn­te­koa merkit­tä­västi. Tyypil­li­sesti tulo­raja on n. 12 500 euroa vuodessa; 696 euroa yhdek­sänä tuki­kuu­kau­tena ja 2 078 euroa tuet­to­mina kuukausina, kuten kesällä. Keski­mää­rin useampi kuin joka kymme­nes opis­ke­lija tienaa tulo­ra­joja enem­män ja keski­mää­räi­nen takai­sin makset­tava summa on 1300 euroa.

Noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­jaa 50 prosen­tilla, ja mahdol­lis­te­taan haluk­kaille työn­teolla oman elin­ta­son paran­ta­mi­nen. Tulo­ra­jo­jen nosto lisäisi julki­syh­tei­sö­jen netto­tu­loja 6 miljoo­nalla eurolla vuodessa.

Taataan hyvät mielen­ter­veys­pal­ve­lut

Työn­te­koon tulee kannus­taa, mutta yhtä lailla on pidet­tävä huolta opis­ke­li­joi­den jaksa­mi­sesta ja mielen­ter­vey­destä. Jopa 30 prosent­tia opis­ke­li­joista kokee tai on koke­nut psyyk­ki­siä oireita ja 7 prosent­tia kärsii masen­nuk­sesta. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat myös myös nous­seet ylei­sim­mäksi syyksi sairaus­päi­vä­ra­han saami­selle sekä työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle. 

Toteu­te­taan tera­pia­ta­kuu ja turva­taan YTHS:lle parem­mat resurs­sit mielen­ter­vey­son­gel­mien hoitoon.