Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Aluevaalit 2021 / Anna-Kaisa Ikonen: Miksi maakun­ta­ve­ron valmis­telu jatkuu edel­leen?

Anna-Kaisa Ikonen: Miksi maakun­ta­ve­ron valmis­telu jatkuu edel­leen?

Julkaistu:

Maakun­ta­vero nousee kork­kina pintaan lähes jokai­sessa alue­vaa­li­kes­kus­te­lussa. Maakun­ta­ve­rossa on kyse siitä, anne­taanko perus­tet­ta­ville hyvin­voin­tia­lueille oma vero­tusoi­keus valtion ja kuntien lisäksi. Selkeim­män kannan uuteen veroon on otta­nut kokoo­mus. Me emme halua, että Suomen koko­nais­ve­roaste tai varsin­kaan suoma­lai­sen työn vero­tus kiris­tyy. 

SDP:n ja Keskus­tan kannoista äänes­tä­jän on varsin hankala ottaa selvää. Kumman­kaan puolu­een ohjel­missa veroa ei tyrmätä. Keskusta hyväk­syy sen, jos hyvin­voin­tia­lueista tehdään laajan tehtä­vä­ken­tän maakun­tia. SDP pitää ohjel­mas­saan maakun­ta­ve­roa toteut­ta­mis­kel­poi­sena mallina, mutta ei halua, että koko­nais­ve­roaste kiris­tyy. Vaali­ten­teissä niin puolue­joh­taja Saarikko kuin Marin vakuut­te­le­vat, ettei vero tällä vuosi­kym­me­nellä tule etene­mään.

Sopii kysyä, miksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä on tänä­kin päivänä käyn­nissä valmis­telu hyvin­voin­tia­luei­den tehtä­vien lisää­mi­seksi, niiden nimen muut­ta­mi­sesta maakun­niksi ja vero­tusoi­keu­den myön­tä­mi­seksi alkaen vuodesta 2026? Massii­vi­seen valmis­te­lu­työ­hön on valjas­tettu minis­te­riön parhaat voimat. Näinkö toimii halli­tus, joka vastus­taa maakun­ta­ve­roa? 

Vaali­tent­tien puheen ja teot halli­tuk­sessa ovat räikeässä risti­rii­dassa keske­nään.

Emme tarvitse työn vero­tuk­sen kiris­ty­sau­to­maat­tia

Kokoo­muk­sen kanta maakun­ta­ve­roon on selvä. Näin pienessä maassa emme tarvitse kolmea vero­tuk­sen tasoa. Siksi veron valmis­telu on pitää lopet­taa. Syitä on useita.

Ensin­nä­kin maakun­ta­ve­ron keskei­sin ongelma on se, että se kiris­täisi enti­ses­tään sekä Suomen koko­nais­ve­roas­tetta että erityi­sesti työn vero­tusta. Usei­den asian­tun­ti­joi­den ja myös parla­men­taa­ri­sen maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tean mukaan liian korkea ansio­tu­lo­ve­ro­tus on jo tällä hetkellä Suomen vero­jär­jes­tel­män suurin ongelma. 

Alati kallis­tu­vien hoito­jen sekä ikään­ty­vän väes­tömme vuoksi sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat nopeim­min kasvava julkis­ten meno­jen kohde. Maakun­ta­vero kytkisi työn vero­tuk­sen entistä vahvem­min nime­no­maa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den rahoit­ta­mi­seen. Sote-meno­jen kasvaessa maakun­ta­ve­rosta tulisi työn vero­tuk­sen kiris­ty­sau­to­maatti. 

Toisek­seen maakun­ta­vero kärjis­täisi enti­ses­tään vero­ra­si­tuk­sen eriy­ty­mistä eri puolella Suomea. Niillä alueilla, joissa sote-palve­lu­jen kustan­nuk­set kasva­vat nopeim­min, odote­taan myös vero­poh­jan kehit­ty­vän heikoim­min. Maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tean laskel­mien mukaan ero hyvin­voin­tia­luei­den välillä voisi olla jopa neljä prosent­tiyk­sik­köä jo vuonna 2030. Korkean vero­tuk­sen hyvin­voin­tia­lueilla palve­lu­tar­peen kasvu heiken­täisi palve­lui­den laatua.

Kolman­neksi vero­tuk­sen eriy­ty­mi­nen voi johtaa jopa perus­tus­lail­li­siin ongel­miin. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta (PeVL 40/​2014 ja PeVL 67/​2014) on arvioi­nut, että kunta­ve­ro­tuk­sessa räikeim­mil­lään 7 prosent­tiyk­si­kön ero ei vielä ole ongelma. Sen sijaan 11 prosent­tiyk­si­kön eron vero­pro­sen­teissa se koki yhden­ver­tai­suu­den kannalta ongel­mal­li­seksi.

Miksi maakun­ta­ve­roa kanna­te­taan sen selkeistä ongel­mista huoli­matta? Yksi veron teoreet­ti­nen myön­tei­nen vaiku­tus olisi sen tuoma kannus­tin hyvin­voin­tia­lu­eelle pyrkiä tehok­kaa­seen palve­lu­tuo­tan­toon. Maakun­ta­ve­ron kannat­ta­jien argu­mentti perus­tuu siihen, että palve­lui­den tuot­ta­mista tehos­tet­tai­siin hyvin­voin­tia­lueilla, jotta vero­tusta ei tarvit­sisi kiris­tää lähellä äänes­tä­jiä. 

Todel­li­suu­dessa maakun­ta­vero ei tieten­kään ole mikään edel­ly­tys sille, että aluei­den päät­tä­jät ja virka­mie­het pyrki­vät pitä­mään huolta talou­desta. Aina­kin meille kokoo­mus­lai­sille pyrki­mys vastuul­li­seen talou­den­pi­toon on itses­tään selvää. Sitä paitsi veron matala taso mutta mittava tasaus­me­ka­nismi mitä­töi­si­vät kannus­tin­vai­ku­tuk­sen lähes koko­naan. 

Mitä mieltä asian­tun­ti­jat ovat maakun­ta­ve­rosta?

Maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tea pereh­tyi erit­täin laajasti asian­tun­tija-aineis­toon ja tutkit­tuun tietoon. Komi­tea arvioi edellä mainit­tuja sekä lukui­sia muita näkö­koh­tia, joiden pohjalta johto­pää­tök­set laadit­tiin. Voi helposti todeta, että parhaan koon­nin asian­tun­ti­ja­tie­dosta Suomessa on tehnyt juuri maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tea. Siitä huoli­matta johto­pää­tös oli, ettei uutta veroa tarvita.

Veron kannus­tin­vai­ku­tus saa keskus­te­lussa suuren roolin. Kuiten­kaan edes ekono­mis­ti­kunta ei anna yksi­se­lit­teistä vastausta kysy­myk­seen. Ekono­mis­ti­ko­neelle anta­miensa vastaus­ten perus­teella maan parhaim­pien talous­a­jat­te­li­joi­den näke­myk­set jakaan­tu­vat hyvin tasai­sesti puolesta ja vastaan.

Lopulta päätös on poliit­ti­nen valinta. Maakun­ta­ve­ron hyväk­sy­vät puolu­eet, hyväk­sy­vät työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­sen ja vero­jär­jes­tel­män muut­tu­mi­sen entistä moni­mut­kai­sem­maksi. Olisi aito riski siitä, ettei kansa­lai­nen ymmärrä kuka verot­taa, kuinka paljon ja miksi. Tämä erot­taa kokoo­muk­sen selvim­min muista puolueista. Mieles­tämme Suomessa työn vero­tus on aivan liian kireää jo nyt, eikä Suomen vero­jär­jes­tel­mästä ole perus­tel­tua tehdä yhtään nykyistä moni­mut­kai­sem­paa – pikem­min­kin päin­vas­toin. 

Suora kysy­mys valtio­va­rain­mi­nis­teri Saari­kolle

Keskusta ei ole vaali­kau­den aikana anta­nut kovin vahvaa näyt­töä talous­po­liit­tis­ten lupaus­tensa pitä­mi­sestä. Puolue on uhan­nut jättää vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen sen vastuut­to­man velka­po­li­tii­kan vuoksi aina­kin neljä kertaa. Yhtä monta kertaa se on kuitan­nut uudet velka­mil­jar­dit. 

Vaikka vaali­tel­toilla keskus­tan puheen­joh­taja Annika Saarikko puhuisi maakun­ta­ve­rosta mitä, ei tosi­asioita pääse karkuun. Maakun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa nimit­täin valmis­tel­laan tänään­kin valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä, jota Saarikko johtaa. Vero tulisi käyt­töön vuodesta 2026 alkaen. 

Arvos­ta­mal­lani Saari­kolla on mahdol­li­suus osoit­taa, että hän seisoo sano­jensa takana. Hänellä on valta lopet­taa maakun­ta­ve­ron valmis­telu. On selvää, että veroa ei voi vastus­taa ja valmis­tella samaan aikaan.

Esitän­kin suoran kysy­myk­sen minis­teri Saari­kolle: määräät­tekö puhei­denne mukai­sesti minis­te­riön lopet­ta­maan maakun­ta­ve­ron valmis­te­lun ennen alue­vaa­leja?

Anna-Kaisa Ikonen
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormes­tari

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Skip to content