Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Vantaan ja Kera­van alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. 

167

Otto Aalto

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Sosi­aali- ja tervey­den­huolto, kuten myös pelas­tus­toimi, vaati­vat järke­viä päätök­siä. Tuon tällaista tervettä järkeä päätök­sen­te­koon. Resurs­sit pitää käyt­tää mahdol­li­sim­man tehok­kaasti eikä hukata voima­va­roja toimin­nan tehot­to­maan orga­ni­soin­tiin. Monet asiat voidaan tehdä nopeam­min ja parem­min hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kaita palvel­len, kun palve­lui­den järjes­tä­mi­nen mieti­tään uudel­leen. Tässä tärkeää on ymmär­tää, mikä on haluttu tulos esimer­kiksi tervey­den­huol­lossa. Avain­sa­noja ovat työn­jako, johta­mi­nen, prosessi, arvos­ta­mi­nen ja ymmär­rys siitä, mihin pyri­tään.

Vantaa

168

Markus Aarnio

Kommodori evp, yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Omaan pitkän johta­mis­ko­ke­muk­sen puolus­tus­hal­lin­non eri tehtä­vissä sekä tunnen yhteis­kun­nan ja eri yhtei­sö­jen varau­tu­mi­seen sekä valmiu­den sääte­lyyn liit­ty­vien turval­li­suus­asioi­den yllä­pi­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen tähtää­vien toimen­pi­tei­den perus­teet varsin hyvin. Olen toimi­nut lähes koko työurani turval­li­suus­asioi­den parissa niin henki­löstö- ja orga­ni­saa­tio­tur­val­li­suu­teen kuin varau­tu­mi­seen ja valmiu­teen liit­ty­vissä toimin­noissa. Koke­musta on minulle kerty­nyt erityi­sesti työtur­val­li­suus­asioista, riskien hallin­nasta, varau­tu­mis- ja valmius­suun­ni­tel­mien laati­mi­sesta sekä häiriö- ja onnet­to­muus­ti­lan­teista. Myös ennal­taeh­käi­se­vien toimen­pi­tei­den ja toimin­ta­val­miuk­sien luomi­nen häiriö­ti­lan­tei­den varalta ovat kuulu­neet vastuul­leni. Aikai­sem­missa tehtä­vis­säni olen usei­den vuosien aikana osal­lis­tu­nut tiiviisti yhteis­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri viran­omais­ten, sidos­ryh­mien ja järjes­tö­jen kanssa.

Vantaa

169

Marja Ahava

Yleislääkäri, apulaisylilääkäri

Vantaa

Lue lisää

Olen ollut yleis­lää­käri koko työurani. Hyvin­voin­tia­lu­eelle siir­ty­vät palve­lut ovat minulle sydä­men asia ja haluan että ne toimi­vat suju­vasti.

Vantaa

170

Jari Ahokas

Senior Technical Consultant

Vantaa

Lue lisää

Olen 49-vuotias ICT-järjes­tel­mä­asian­tun­tija Vantaan Päivä­kum­musta, kahden täysi-ikäi­sen ja yhden alakou­lui­käi­sen lapsen isä sekä avio­puo­liso. Toimin tällä hetkellä Vantti Oy:n halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Vaali­kau­della 2017 - 2021 olin Vantaan suun tervey­den­hoi­don liike­lai­tok­sen johto­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Harras­tuk­siani ovat 70-80 -luvun Jenkki-autot, kunto­sali ja vapaa-ajan asun­tona toimi­van 1800-luvun lopulla raken­ne­tun enti­sen rauta­tie­a­se­ma­ra­ken­nuk­sen kunnos­ta­mi­nen. Lähdin mukaan alue­vaa­lei­hin, koska haluan tehdä Vantaasta ja Kera­vasta vielä­kin parem­man koti­kau­pun­gin kaike­ni­käi­sille elää, asua ja tehdä työtä.

Vantaa

171

Irina Alanne

accountant, tradenomi

Vantaa

Lue lisää

Talous­hal­lin­non työko­ke­mus ja tuore trade­no­min tutkinto, tätä osaa­mista haluan käyt­tää tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den hyväksi. Koen tärkeäksi sen, että palve­lut ovat laaduk­kaita asui­na­lu­een sijain­nista riip­pu­matta. Jono­jen purka­mi­nen ja palve­lui­den saata­vuu­den varmis­ta­mi­nen on tärkeää. Minulla on aito kiin­nos­tus ihmi­siin ja halu tehdä kaikille parempi elinym­pä­ristö. Lähi­pii­riini kuuluu kaike­ni­käi­siä henki­löitä ja minulla on hyvä näke­mys siitä missä kohdissa järjes­tel­mässä on ongel­mia. Minulla on koke­muk­sen ja koulu­tuk­sen muka­naan tuomaa tietoa siitä, miten näitä kannat­taa lähteä ratkai­se­maan.

Vantaa

227

Hanna-Maria Anti­kai­nen

Luokanopettaja, KM

Kerava

Lue lisää

Kerava

172

Anssi Aura

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Me emme olleet kannat­ta­massa uutta hallin­toa. Mutta kun päätök­set on tehty, haluamme varmis­taa laaduk­kaat palve­lut Vantaa-Kerava alueen asuk­kaille. Ihmis­ten toimiva hoiva ja turva tarvit­see enem­män järkeä ja sydäntä kuin byro­kra­tiaa. Tarvi­taan maalais­jär­keä, siksi minä olen ehdolla.

Vantaa

Lahjoita
173

Satu Ek

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö, sairaanhoitaja YAMK

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Olen koke­nut sote-alan ammat­ti­lai­nen ja äiti Simon­ky­lästä. Perhee­seeni kuulu­vat avomies ja kaksi jouk­kueur­hei­le­vaa nuorta. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, koska päätök­sen­te­koon tarvi­taan käytän­nön työn tunte­musta. Suju­vien, laaduk­kai­den ja kustan­nus­te­hok­kai­den hoito- ja palve­lu­ket­ju­jen raken­ta­mi­seen tarvi­taan monia­laista osaa­mista. Kilpailu osaa­vasta henki­lös­töstä kove­nee - veto­voi­mai­nen työnan­taja tarjoaa parem­paa johta­mista, riit­tä­vät resurs­sit, asian­mu­kai­sen palk­kauk­sen sekä turval­li­set työolot.

Vantaa

Lahjoita
228

Terhi Enjala

Kuntoutusyrittäjä, terveyspalveluista vastaava johtaja

Kerava

Lue lisää

Kaupun­gin­val­tuu­tettu, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj, Hyvin­voin­tia­lu­een poliit­ti­sen seuran­ta­ryh­män jäsen toteut­ta­massa tervey­den­huol­lon uudis­tusta. Yksi­löl­li­nen ravit­se­mus- ja elin­ta­paoh­jaus tulee olla palve­lui­den ytimessä ja toteut­taa valmen­ta­valla otteella. Kuntout­tava hoito ja hoiva tulee näkyä tervey­den­huol­lon toimin­nassa. Jokai­selle tervey­den­huol­lossa työs­ken­te­le­välle tulee löytyä innos­tava ja tukeva työpaikka, jotta saamme hyvää hoitoa. Lähi­pal­ve­lut tulee säilyt­tää.

Kerava

229

Anssi Enne­vaara

Kehitysjohtaja, Yrittäjä

Kerava

Lue lisää

Työs­ken­te­len kehi­tys­joh­ta­jana, asian­tun­ti­jana auttaen yrityk­siä kehit­ty­mään ja varsin­kin nyt selviy­ty­mään koro­nan runte­le­vasta vaiku­tuk­sesta.

Kerava

174

Camilla Garchi

Lentoemäntä, sairaanhoitajaopiskelija

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

175

Heidi Haapala

Ravintolakokki

Vantaa

Lue lisää

Olen Heidi Haapala Vantaan Tikku­ri­lasta. Nyt alue­vaa­lieh­dok­kaana Vantaan Kokoo­muk­sen rivissä. Lähellä sydäntä fyysi­nen – ja henki­nen hyvin­vointi unoh­ta­matta terveel­listä ja laadu­kasta ruoka­maa­il­maa. Toimin Tikku­ri­lan Kokoo­muk­sen vara­jä­se­nenä, Vantaan kaupun­gin Kaupun­ki­ti­la­lau­ta­kun­nan vara­jä­se­nenä sekä talo­yh­tiömme halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana.

Vantaa

176

Roosa Haapa­lai­nen

hankintapäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen urhei­lul­li­nen 28-vuotias Tuotan­to­ta­lou­den insi­nööri Vantaalta.

Vantaa

177

Heli Hakala

TM, erityisopettaja, valtuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen synty­pe­räi­nen vantaa­lai­nen alue­vaa­lieh­do­kas. Olen koulu­tuk­sel­tani TM, erityi­so­pet­taja, ja työs­ken­te­len Vantaalla lukion erityi­so­pet­ta­jana. Perhee­seeni kuulu­vat mies ja kaksi alakou­lu­laista lastamme. Olen 1. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, sote-lauta­kun­nan jäsen, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen sekä nuori­so­val­tuus­ton kummi­val­tuu­tettu. Olen jo ollut päät­tä­mässä mm. lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­vistä asioista, jotka ovat itsel­leni sydäntä lähellä. Kannan huolta myös ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­sestä, koti­hoi­dosta ja tarpeen tullen mutkat­to­masta hoitoon pääsystä.

Vantaa

230

Ossi Honka­salo

Myyntijohtaja, eläkeläinen

Kerava

Lue lisää

Kerava

178

Matilda Hovi­niemi

Opiskelija

Vantaa

Lue lisää

Olen Matilda Hovi­niemi, Simon­kal­liossa lähes koko ikäni kasva­nut, Havu­kos­kella nopeasti pyöräh­tä­nyt ja nyt Tikku­ri­laan muutama kuukausi sitten aset­tu­nut 19-vuotias synty­pe­räi­nen vantaa­lai­nen. Valmis­tuin keväällä 2021 yliop­pi­laaksi ja vietän nyt väli­vuotta paitsi tehden töitä koulun­käyn­tia­vus­ta­jana ja valmis­tau­tuen kevään pääsy­ko­kei­siin, myös toimien vara­val­tuu­tet­tuna sekä lauta­kun­tae­dus­ta­jana Vantaalla.

Vantaa

179

Oskari Iiva­ri­nen

DI, liikennetutkija, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Olen 31-vuotias diplomi-insi­nööri ja työs­ken­te­len analyy­tik­kona liiken­nea­lalla. Työn ohessa vaiku­tan Vantaan kaupun­gin­val­tuus­tossa ja kaupun­kiym­pä­ristö- ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nissa. Alue­vaa­leissa olen ehdolla, koska haluan edis­tää lasku­tai­toista järki­po­li­tiik­kaa, missä veron­mak­sa­jan etu laite­taan etusi­jalle. Julki­nen perus­ter­vey­den­huolto toimii luvat­to­man kehnosti verrat­tuna esimer­kiksi yksi­tyi­siin työter­veys­pal­ve­lui­hin. Haluan tuoda sitä samaa laatua ja tehok­kuutta terveys­kes­kuk­siin - jonoista hoitoon, laaduk­kaasti ja yksi­tyi­siä kump­pa­neita karsas­ta­matta.

Vantaa

Lahjoita
180

Mikko Ilmo­nen

Palvelupäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen tänä vuonna eläköi­ty­nyt pitkän­lin­jan pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­nen Reko­lasta. Tein yli 40 vuoden työuran pelas­tus­lai­tok­sella. Työuraani palo­mie­hestä palo­pääl­li­köksi mahtuu lähes kaikki pelas­tus­toi­men erilai­set tehtä­vät. Olin myös lääkä­ri­he­li­kop­teri Medi-Helin toimin­taa käyn­nis­tä­mässä ja kuuluin lentä­vään miehis­töön 8 vuotta. Tunnen ensi­hoi­don ja sairaa­loi­den päivys­tys­toi­min­nan hyvin. Toimin tällä hetkellä hyvin­voin­tia­lu­een väliai­kai­sessa valmis­te­lu­toi­mie­li­messä pelas­tus­toi­men asian­tun­ti­jana. Aika ratkai­see ensi­hoi­dossa, tervey­den­hoi­dossa ja pelas­tus­toi­messa. Siksi palve­lu­ver­kon on toimit­tava ilman rajoja. Vantaa- Kerava alueen lähtö­ti­lanne ei ole huono, tällä hetkellä maamme parhaim­man ja kustan­nus­te­hok­kaim­man pelas­tus­lai­tok­sen resurs­sit on turvat­tava. Sote-palve­luissa on keski­tyt­tävä lähi­pal­ve­lui­den peri­aat­tee­seen. Koko tervey­den­hoi­to­jär­jes­telmä kaipaa perus­ta­van laatuista kehit­tä­mistä ja uudis­ta­mista, mutta nyt ensin nuor­ten hyvin­vointi ja mielen­ter­veys­pal­ve­lut on saatava kuntoon

Vantaa

181

Xhemail Jasha­nica

Tulkki

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

182

Helen Josefs­son

Kansanedustaja Antti Häkkäsen eduskunta-avustaja, maisteri (FM, genetiikka). Varavaltuutettu.

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

183

Timo Juuri­nen

Yrittäjä Optikko

Vantaa

Lue lisää

Olen 58 vuotias yrit­täjä ja optikko/​optometristi Vantaan Tikku­ri­lasta.

Vantaa

184

Susanna Kaiju

Opettaja, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Äiti, opet­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Vantaalta ja omaa pitkän histo­rian Kera­van kanssa. Varmis­te­taan, että jokai­nen pääsee laaduk­kaa­seen hoitoon nopeasti. Ikäih­mi­sille tarjo­taan yksi­löl­lis­ten tarpei­den mukaan palve­luita. Koulu­jen tervey­den­hoi­ta­jat, kuraat­to­rit ja psyko­lo­git ovat jatkossa hyvin­voin­tia­lueilla töissä. Nyt ei varaa hanka­loit­taa yhtään tuen saamista nuorille! Varmis­te­taan siis, että raja-aitoja ei pääse synty­mään. Alue­vaa­leissa on kyse uuden orga­ni­saa­tion luomi­sesta. Tehdään se järke­vällä ja tarkalla eurolla. Ei maakun­ta­ve­rolle.

Vantaa

185

Lauri Kaira

Johtaja, lakimies

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen, kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­sen parissa työs­ken­te­levä laki­mies. Olen asunut Vantaalla 21 vuotta. Olen tällä kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­tossa, valtuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja. Olen kolmatta kautta valtuu­tet­tuna. Edel­li­sillä kausilla toimin mm. Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana ja Vantaan yleis­kaa­va­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Työk­seni toimin johta­jana musii­kin teki­jä­oi­keus­jär­jes­tössä. Vastaan samalla koti­mais­ten kult­tuu­ria­lo­jen yhteis­työ­eli­men Luovan työn teki­jät ja yrit­tä­jät edun­val­von­ta­työstä. Mieles­täni alue­vaa­leissa on kyse tervey­destä, sosi­aali- ja senio­ri­pal­ve­luista, turval­li­suu­desta ja kansan­ta­lou­desta. Nämä ovat isoja asioita, joissa tarvi­taan sekä järkeä että sydäntä. Ihmi­set pitää saada jonoista hoitoon. Palve­luja tulee saada, kun niitä tarvit­see. Rahat on käytet­tävä viisaasti, että palve­luita riit­tää kaikille tarvit­se­ville eikä suoma­lais­ten vero­taakka enti­ses­tään kiristy.

Vantaa

186

Petri Kallion­pää

Koulutuspäällikkö, ammatillinen opettaja

Vantaa

Lue lisää

Olen osaa­mi­sen ja työl­li­syy­den hoidon kehit­tä­mi­seen orien­toi­tu­nut opetusa­lan ammat­ti­lai­nen. Työs­säni toimin apulais­reh­to­rina amma­til­li­sessa oppi­lai­tok­sessa. Hyvin­voin­tia­luei­den toimiva palvelu muodos­tuu yhteis­työssä ammat­ti­tai­toi­sen ja hyvin­voi­van henki­lös­tön kanssa. Hyvin­voin­nin, osaa­mi­sen ja työl­li­syy­den teemat ovat sidok­sissa toisiinsa, ja juuri siksi päätin lähteä ehdolle alue­vaa­leissa.

Vantaa

187

Veli-Matti Kallis­lahti

Liikuntajohtaja

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

188

Sami Kanerva

Tekniikan tohtori, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja toimin johta­vassa asian­tun­tija-asemassa suuressa kansain­vä­li­sessä yrityk­sessä. Olen jo pitkään käyt­tä­nyt vapaa-aikaani sekä osaa­mis­tani yhteis­ten asioi­den puolesta, ja olen valmis teke­mään niin myös hyvin­voin­tia­lu­eella. Edes­sämme on ainut­laa­tui­nen tilai­suus uudis­taa asuk­kai­den elin­tär­keitä palve­luita, eikä sitä tilai­suutta kannata jättää käyt­tä­mättä.

Vantaa

189

Jouni Kangas­niemi

ohjelmajohtaja, KM, AmO

Vantaa

Lue lisää

30 vuoden koke­mus valtion hallin­nosta. Olen ollut mukana valmis­te­le­massa lukui­sia uudis­tuk­sia esit­te­li­jänä ja asian­tun­ti­jana -Se moti­voi myös nyt alue­vaa­lieh­dok­kaaksi, jotta asian­tun­ti­juutta on myös poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Näissä vaaleissa kyse on jokai­seen meistä vaikut­ta­vista asioista.

Vantaa

190

Tiia Karpin

FM, lehtori

Vantaa

Lue lisää

Olen 42-vuotias filo­so­fian mais­teri, kemian ja fysii­kan lehtori sekä kolmen lapsen äiti. Vammais­pal­ve­lu­asiat sekä lasten ja nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat minulle tärkeitä teemoja. Hoitoon on pääs­tävä nopeasti ja neuvon­taa on annet­tava aktii­vi­sesti.

Vantaa

191

Mika Kaso­nen

Ylikonstaapeli

Vantaa

Lue lisää

Toimin Vantaan kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen, konser­ni­jaos­ton sekä HUSin halli­tuk­sen jäse­nenä. Koro­na­pan­de­mia on aiheut­ta­nut mitta­vat hoito­jo­not. Diag­no­sointi ja hoidon saanti on ruuh­kau­tu­nut. Tällä hetkellä jo alimi­toi­te­tun hoito­hen­ki­lö­kun­nan työhy­vin­vointi ja työssä jaksa­mi­nen tulee varmis­taa. Jaetaan hoito­hen­ki­lö­kun­nan vastuita järke­västi. Hoiva- ja hoito­pal­ve­lut on järjes­tet­tävä järke­västi ja kustan­nus­te­hok­kaasti palve­lun­tar­joa­jasta riip­pu­matta. Pelas­tus­lai­tok­sen resurs­sit, koulu­tus, suori­tus­kyky ja toimin­ta­val­mius on turvat­tava.

Vantaa

231

Erkki Kaura­nen

Veturinkuljettaja, MBA, AmO

Kerava

Lue lisää

Kera­va­lai­nen vetu­rin­kul­jet­taja, yrit­täjä, perhee­nisä ja Savion VPK:n jäsen vuodesta 1985.

Kerava

192

Satu Keski­talo

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

193

Otso Kivi­mäki

yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen synty­nyt vuonna 1988 ja asunut koko ikäni Vantaan Seutu­lassa. Rakkaus koti­seu­tuun sekä halu vaikut­taa oman koti­kau­pun­gin asioi­hin ovat aina olleet osa elämääni. Toimin yrit­tä­jänä veljeni kanssa omis­ta­mas­samme kiin­teistö- ja hotel­lia­lan yhtiössä. Tämän lisäksi työs­ken­te­len myös kaupal­li­sena neuvo­nan­ta­jana liike­kiin­teis­tö­jen kaupoissa yhdessä Suomen suurim­massa kiin­teis­tö­alan asian­tun­tija yhtiössä. Poliit­ti­sissa luot­ta­mus­toi­missa olen tällä hetkellä Kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, sekä Kaupun­ki­ti­la­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Vantaa

194

Marjo Kois­ti­nen

Taloushallinnon lehtori

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Koulu­tuk­seni on Kaup­pa­tie­tei­den mais­teri ja ammat­tini Talous­hal­lin­non lehtori. Olen Vara­val­tuu­tettu Vantaalla, VTK Kiin­teis­töt Oy:n halli­tuk­sen jäsen ja Helsin­gin Ekono­mien halli­tuk­sen jäsen. Päätök­sen­te­koon tarvi­taan päät­täjä, joka kyke­nee uudis­ta­maan toimin­ta­ta­poja, jotta rajal­li­sella raha­mää­rällä saadaan aikaan enem­män ja parem­paa. Tuote­taan palve­lut laaduk­kaasti mutta samalla kustan­nus­te­hok­kaasti, jotta niitä riit­tää kaikille tarvit­se­ville. Veroja ei voi korot­taa loput­to­masti. Palve­lun­tuot­ta­jien väli­nen terve kilpailu on keino paran­taa laatua ja kustan­nus­te­hok­kuutta myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Sanon ei maakun­ta­ve­rolle, sillä se johtaisi väis­tä­mättä anka­ram­paan työn vero­tuk­seen. Raken­ne­taan hyvin­voin­tia­lueita siten, että resurs­sit ohjau­tu­vat nykyistä parem­min hallin­non sijaan palve­lui­hin. Vaadi­taan kaikilla hyvin­voin­tia­lueilla kustan­nus­ten täyttä läpi­nä­ky­vyyttä ja avoi­muutta. Siten voidaan nopeasti ottaa käyt­töön parhaat ja tulok­sek­kaim­mat toimin­ta­mal­lit.

Vantaa

Lahjoita
232

Harri Koski

Kehitysjohtaja, everstiluutnantti, evp.

Kerava

Lue lisää

Kerava

195

Janne Koski­nen

KTM, Senior varainhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen 49 -vuotias ekonomi ja talou­den ammat­ti­lai­nen Nikin­mäestä, nuorem­pana asuin Länsi-Vantaalla Pähki­nä­rin­teessä. Työs­ken­te­len rahoi­tusa­lalla. Perhee­seen kuulu­vat sairaan­hoi­ta­jana työs­ken­tevä puoliso Sirpa sekä jo aikuis­tu­neet 2 poikaa. Haluan antaa oman panok­seni yhtei­seen hyvään. Hyvin­vointi on myös vastuul­lista taloutta Vantaa-Kerava sote alueella. Haluan varmis­taa tervey­den­huol­lolle riit­tä­vät resurs­sit. Vero­va­ro­jen riit­tä­vyys varmis­te­taan oikeilla valin­noilla. Alue­val­tuus­ton on edis­tet­tävä palve­luse­te­lien käytön lisää­mistä, valin­nan­mah­dol­li­suu­det kasva­vat ja kilpailu asiak­kaista laskee hintaa. Jokai­sen on voitava hakea apua myös yksi­tyi­seltä. Parempi työhy­vin­vointi näkyy parem­pina hoito­tu­lok­sina. Työym­pä­ristö, väli­neet ja resurs­sointi on oltava kunnossa. Alue­val­tuus­ton täytyy edis­tää johta­mi­sen uudis­ta­mista. Pelas­tus­toi­men resurs­sien tulee olla riit­tä­vät ja oikein kohdis­te­tut. Vastus­tan maakun­ta­ve­roa joka olisi byro­kraat­ti­nen menoau­to­maatti.

Vantaa

196

Altti Kuori­koski

Hallituksen puheenjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Asumme vaimoni ja kolmen kissan kanssa Korson keskus­tassa. Minulla on 2 poikaa. Työurani olen tehnyt pank­kia­lalla . Viimei­sin työteh­tä­väni oli Nordean Sata­kun­nan alue­joh­ta­jana. Sen jälkeen toimin Auto­ma­tia Pank­ki­au­to­maa­tit Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana, josta jäin vapaa­eh­toi­sen eläke­va­kuu­tuk­sen turvin vapaalle vuonna 2013. Nyky­ään toimin halli­tusam­mat­ti­lai­sena. Olen Vantaan seura­kun­tien kirk­ko­val­tuus­ton jäsen ja Korson seura­kun­ta­neu­vos­ton jäsen. Harras­tan luke­mista, laulan Korson Mies­lau­la­jissa, matkus­te­len ja pelaan golfia. Alue­vaa­leissa kiin­nos­ta­vat talous­asiat ja hallinto.

Vantaa

197

Samuel Kuutti

Ekonomi, asiakaspäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen 39-vuotias finans­sia­lalla työs­ken­te­levä yrit­tä­jä­taus­tai­nen rugby­pe­laaja, jonka elämää rytmit­tä­vät vaimo, 2 tytärtä ja aktii­vi­nen urhei­lun harras­ta­mi­nen.

Vantaa

198

Riku Kärk­käi­nen

Kuntokeskusyrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen Riku Kärk­käi­nen, 46-vuotias kunto­kes­kus­yrit­täjä Vantaan Tammis­tosta, jossa pyöri­tän kunto­kes­kus­tani Fit Tammis­toa. Asun Vantaan Ruskea­san­nassa. Liiku­tan kunto­kes­kuk­ses­sani Fit Tammis­tossa vuosit­tain yli 4000 eri asia­kasta 12 ikävuo­desta yli 80 ikävuo­teen saakka. Autan siten pitä­mään vantaa­lai­sia kunnossa ja vähen­tä­mään sairaus­pois­sao­loja. Lisäksi perus­tin Suomen suurim­man ulko­kun­to­sa­lin Fit Tammisto Outdoor Gymin vastaa­maan koro­na­krii­siin. Turva­ver­kot tämän maan raken­ta­neille ja tule­ville suku­pol­ville Vantaan on tarjot­tava asuk­kail­leen laaduk­kaat palve­lut, turval­li­nen lapsuus ja nuoruus sekä arvo­kas vanhuus. Siihen tarvi­taan julki­sen, yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin yhteis­työtä. Haluan päästä poli­tii­kan kautta paran­ta­maan ennen kaik­kea lasten, nuor­ten ja vanhus­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­viä asioita. Tahdon kehit­tää terveys­pal­ve­luita, harras­tus­toi­min­taa, yhtei­söl­li­syyttä sekä ehkäistä syrjäy­ty­mistä ja yksi­näi­syyttä.

Vantaa

199

Paula Lehmus­kal­lio

Sairaanhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen tarmo­kas ja aikaan­saava monio­saaja, koke­nut sairaan­hoi­taja. Olen toimi­nut vuosia sosi­aali- ja terveys­puo­len erilai­sissa vaati­vis­sa­kin tehtä­vissä niin kunta- kuin -HUS puolel­la­kin. Arvo­jani ovat oikeu­den­mu­kai­suus, inhi­mil­li­syys ja tasa-arvo myös sosi­aali- ja tervey­s­asioissa. Minulle on tärkeää tois­ten ihmis­ten kunnioit­ta­mi­nen sekä rehel­li­syys ja avoi­muus.

Vantaa

200

Matti Lepistö

Viestinnän asiantuntija, Vantaan suun terveydenhuollon puheenjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Vapaus, vastuu ja välit­tä­mi­nen, demo­kra­tia, mark­ki­na­ta­lous, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys ja isän­maal­li­suus sekä kansain­vä­li­nen Suomi. Nuo arvot ohjaa­vat toimin­taani poli­tii­kassa. Olen tällä hetkellä Vantaan suun tervey­den­huol­lon liike­lai­tok­sen johto­kun­nan puheen­joh­taja. Hyvin­voin­tia­lu­eella haluan jatkaa työs­ken­te­lyä sen puolesta, että julki­siin palve­lui­hin pääsee vähin­tään yhtä nopeasti ja jous­ta­vasti kuin yksi­tyi­siin. Hommat on hoidet­tava julki­sella myös yhtä tehok­kaasti kuin yksi­tyi­sellä – laadusta tinki­mättä. Yksi teema minulle on erityi­sen tärkeä: mielen­ter­veys­pal­ve­lut. Aihe kosket­taa lähes jokaista suoma­laista aina­kin läheis­ten tai ystä­vä­pii­rin kautta. Mielen särky­mi­nen, sairau­det ja oireilu eivät katso tulo­ta­soa tai yhteis­kun­nal­lista asemaa. Laadu­kas ja nopea hoitoon pääsy sekä apu kuulu­vat kaikille, mutta moni jää yhä pahim­massa tapauk­sessa jopa koko­naan ilman apua. Tämä epäoi­keu­den­mu­kai­suus on korjat­tava.

Vantaa

201

Taava Leppä­nen

Ylihoitaja, TtM, TtT-koulutettava

Vantaa

Lue lisää

Olen työs­ken­nel­lyt lähes koko urani julki­sessa tervey­den­huol­lossa, leik­kaus­sa­li­hoi­ta­jana ja myöhem­min esimies­a­se­massa. Mieles­täni tervey­den­huol­lon raken­teet kaipaa­vat uudis­ta­mista ja entistä enem­män asia­kas­nä­kö­kul­man huomioi­mista. Tervey­den­huol­tomme kaipaa ihmi­sen koko­nais­val­taista kohtaa­mista ja hoito­hen­ki­lö­kun­nan jaksa­mi­sen tuke­mista. Tervey­den­huol­lossa toimi­vien ammat­ti­ryh­mien arvos­tuk­sen ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen lisää myös tervey­den­huol­lon toimin­ta­ky­kyä. Resurs­sien kohden­ta­mi­sen arvioi­mi­nen näyt­töön perus­tuen tulisi olla jatku­vaa ja jous­ta­vaa. Perus­ter­vey­den­huol­toa vahvis­ta­malla tulisi lisätä tervey­den tasa-arvoa ja nopeaa hoitoon pääsyä. Perhee­seeni kuulu­vat puoli­soni lisäksi kaksi teini-ikäistä nuorta.

Vantaa

202

Noa Lind­qvist

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

233

Jüri Linros

Sisätautien erikoislääkäri

Kerava

Lue lisää

Kerava

203

Eelis Loik­ka­nen

Korkeakouluopiskelija

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

204

Karri Loue­vuo

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen Tikkurilan/​Vantaan Kokoo­muk­sen jäsen sekä Tikku­ri­lan Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen vara­jä­sen.

Vantaa

205

Jonne Lähteen­mäki

HTM, poliisitarkastaja

Vantaa

Lue lisää

Kokoo­muk­sen ehdok­kaana tulen edis­tä­mään alue­val­tuus­tossa keskei­siä kokoo­mus­lai­sia arvoja. Niistä tärkeim­piä ovat valin­nan­va­paus, siihen liit­tyvä vastuu ja ratio­naa­li­siin argu­ment­tei­hin perus­tuva päätök­sen­teko.

Vantaa

206

Sari Multala

Kansanedustaja ,KTM

Vantaa

Lue lisää

Koen tärkeäksi olla raken­ta­massa uutta Vantaa-Kerava hyvin­voin­tia­luetta. Nyt perus­ta­mis­vai­heessa määri­tel­lään hyvin pitkälle, miten hyvin palve­lut tule­vai­suu­dessa toimi­vat. Kaikista olen­nai­sinta on, että hyvin­voin­tia­lu­eella paran­ne­taan palve­lui­hin pääsyä. Hoitoon pääsy on tällä hetkellä liian vaikeaa. Terveys­kes­kuk­seen pääsyä on helpo­tet­tava ja otet­tava palve­luse­te­lit laajasti käyt­töön. Paljon palve­luita tarvit­se­villa omalää­kä­ri­jär­jes­tel­mää on kehi­tet­tävä enti­ses­tään. Päätimme juuri paran­taa mielen­ter­veys­pal­ve­luja Vantaalla ja tule­van hyvin­voin­tia­lu­een tulee jatkaa tätä linjaa yhteis­työssä HUS:n kanssa. Toimi­vat palve­lut ja palve­lui­den suju­vuus niin perus­ter­vey­den­huol­lossa, erikois­sai­raan­hoi­dossa kuin pelas­tus­toi­mes­sa­kin ovat hyvin­voin­tia­luei­den tärkein tehtävä. Samalla hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen on panos­tet­tava esimer­kiksi liikun­taoh­jauk­sen avulla. Toimiva yhteis­työ Vantaan ja Kera­van kaupun­kien kanssa on erit­täin tärkeää, jotta yhteis­työ ja ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut toimi­vat.

Vantaa

234

Pasi Musto­nen

KM, opettaja, digipedagogi

Kerava

Lue lisää

Olen 48-vuotias kera­va­lai­nen lapsi­per­heen isä. Koulu­tuk­sel­tani olen kasva­tus­tie­teen mais­teri ja teke­mäni työteh­tä­vät liit­ty­vät­kin opetusa­laan. Toinen ammat­tini liit­tyy musiik­kiin ja siksi minut voi tavoit­taa myös soit­ta­masta ja laula­masta milloin mistä­kin.

Kerava

207

Markku Mård

Riskienhallintapäällikkö, TtM

Vantaa

Lue lisää

Vantaa-Kera­van alue­val­tuus­toon sote-alan osaaja! Työko­ke­musta on kerty­nyt julki­sen ja yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sestä ja johta­mista ja laadusta. Nykyi­sin työs­ken­te­len riskien­hal­lin­ta­pääl­lik­könä finanssi- ja vakuu­tusa­lalla. Vaali­tee­mani liit­ty­vät hyvään hoitoon niin kasvo­tus­ten kuin digi­taa­lis­ten palve­lui­den kautta. Varmis­te­taan laaduk­kaille palve­luilla hyvää ikään­ty­mistä. Lapsi­per­heet tarvit­se­vat tukea mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Hyvät henki­lös­tö­re­surs­sit ja moni­tuot­ta­jan­ver­kosto tuke­vat asuk­kai­den tarpeita ja valin­toja. Tutustu lisää: www.mardmarkku.fi

Vantaa

235

Janina Natri

Talent agent

Kerava

Lue lisää

Kerava

208

Jukka Nevala

Rovasti

Vantaa

Lue lisää

Olen asunut ja tehnyt työtä pappina ja kirk­ko­her­rana koti­kau­pun­gis­sani Vantaalla vuosi­kym­me­niä. Nyt haluan olla raken­ta­massa toimi­via palve­luja Vantaan ja Kera­van hyvin­voin­tia­lu­eelle asuk­kai­den parhaaksi yhdessä heidän kans­saan. Terveys-, sosi­aali- ja pelas­tus­toimi ovat osa arkemme hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta. Haluan turvata palve­lui­den saata­vuu­den ja lähei­syy­den. Kanna­tan myös yksi­tyis­sek­to­rin mukaan­ot­toa sekä palve­luse­te­li­käy­tän­nön kehit­tä­mistä palve­lu­jo­no­jen purka­mi­sessa. Toimin­nan johta­mi­sen ja laadun­var­mis­tuk­sen on säilyt­tävä julki­sella puolella. En kannata mahdol­lista maakun­ta­ve­roa.

Vantaa

209

Sina Nord­man

Bioanalyytikko & TtM-opiskelija

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lais­tu­nut pohjois­poh­ja­lai­nen ja asun perheeni kanssa Pähki­nä­rin­teessä. Toimin yrit­tä­jänä tervey­den­huol­lon henki­lös­tön­vuo­krausa­lalla. Olen työs­ken­nel­lyt tervey­den­huol­lossa julki­sella ja yksi­tyi­sellä sekto­rilla. Ennen yrit­tä­jyyttä työs­ken­te­lin Suomen edus­kun­nassa poliit­ti­sena avus­ta­jana sosi­aali- ja terveys­po­liit­tis­ten kysy­mys­ten parissa sekä valtion budje­tin työs­tössä. Poli­tii­kassa työs­ken­tely opetti, että yhteis­työllä ja ihmi­siä kuul­len tehdään parhaat päätök­set. Poli­tiikka on yhteis­työtä, jossa arvos­tus ja kunnioi­tus toisia kohtaan tuovat hyvän ja kestä­vän loppu­tu­lok­sen. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena pitää olla palve­lui­hin pääsyn ja vaikut­ta­vuu­den edis­tä­mi­nen. Olen ehdolla alue­vaa­leissa koska uusiin alue­val­tuus­toi­hin tarvi­taan osaa­mista ja koke­musta. Äänes­tä­mällä minua saat alue­val­tuus­toon yrit­tä­jän näkö­kul­maa ja asen­netta hoita­jan sydä­mellä.

Vantaa

210

Vallu Novanto

Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen aktii­vi­nen yhteis­kun­ta­vai­kut­taja.

Vantaa

211

Carita Orlando

Järjestön toimitusjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen kahden nuoren aikui­sen äiti ja työk­seni edis­tän nais­ten yrit­tä­jyyttä. Istun kolmatta kautta Vantaan valtuus­tossa. Haluan mukaan päät­tä­mään siitä, että hoitoon pääsee nopeasti, mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat kaik­kien saata­villa ja vanhuk­set saavat itse valita itsel­leen parhai­ten sopi­van koti­hoi­ta­jan tai hoito­pai­kan. Vero­va­roilla makset­ta­vat palve­lut pitää olla jokai­sen ulot­tu­villa. Sähköi­siä palve­luita tulee lisätä niille, jotka niitä mielel­lään käyt­tä­vät. Näin resurs­seja riit­tää heille, jotka tarvit­se­vat henki­lö­koh­taista palve­lua. Nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin tulee inves­toida. Korona on jättä­nyt monelle syvät jäljet. Yksi­näi­syy­teen ja syrjäy­ty­mi­seen on puutut­tava aktii­vi­sin toimen­pi­tein.

Vantaa

212

Anitta Orpana

valtiotieteen maisteri, lehtori, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Nimeni on Anitta Kris­tiina Orpana, o.s. Vilja­maa. Olen toimi­nut Ammat­ti­kor­kea­koulu Haaga-Heliassa lehto­rina 16 vuotta, koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­teen mais­teri. Olen koke­nut kunta­päät­täjä Vantaalla

Vantaa

213

Sami Paak­ki­nen

Prosessinohjaaja

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen 41-vuotias perheen isä, työs­ken­te­len elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­dessa proses­si­noh­jaa­jana. Poliit­tista koke­musta ei ole vielä kerty­nyt, mutta uskon että alue­val­tuus­tossa kaiva­taan poliit­ti­sen koke­muk­sen rinnalle myös ahke­ria teki­jöitä ja maalais­jär­keä. Pelas­tus­toimi ja sen järjes­tö­toi­minta on ollut aina sydän­täni lähellä ja sopi­mus­pa­lo­kun­nassa aloi­tin jo 10 vuoti­aana Vaara­lan VPK:n nuoriso-osas­tossa. Vuosien aikana olen toimi­nut monen­lai­sissa tehtä­vissä mm. palo­kun­nan pääl­lik­könä 16 vuotta ja edel­leen toimin palo­kun­nassa aktii­vi­sena ryhmän­joh­ta­jana sekä halli­tuk­sen jäse­nenä.

Vantaa

214

Matti-Jussi Parta­nen

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen viiden lapsen isä ja liikunta- ja raken­nusa­lan yrit­täjä. 2022 aloi­tin HYKSin lauta­kun­nassa. Olen rehel­li­nen ja avoin. Vapaa-aikana valmen­nan Kopsen junio­reita. Lastemme turval­li­suus ja hyvin­vointi on aina tärkeintä. Siihen pitää löytyä lisää rahaa. Sairaan­hoi­taja pula ratkais­ta­vissa palkan­ko­ro­tuk­silla ja Pelas­tus­opisto on saatava takai­sin Uudel­le­maalle.

Vantaa

215

Sari Paukku-Sani

Kehittämispäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Tuon alue­val­tuus­toon koke­muk­seni sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa toimi­mi­sesta.

Vantaa

216

Aki Peiju

Teknologiajohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Aki Peiju, 44-vuotias yrit­te­liäs ”nuori” mies Vantaalta. Perhee­seeni kuuluu kaksi ihanaa tytärtä (4v ja 6.5v). Lapsuu­den­ko­tini sijait­see Päivä­kum­mussa, nuoruu­den vietin Tikku­ri­lassa ja nykyi­sin pidän majaa tässä Rekolan/​Matarin rajalla. Maail­maa on myös tullut kier­ret­tyä paljon sekä työn, että vapaa-ajan merkeissä. Kansain­vä­li­syys on ollut osa arkeani siis aina. Itse työs­ken­te­len moni­puo­li­sissa asian­tun­tija tehtä­vissä tekno­lo­giay­rit­tä­jänä. Omaan taus­taani kuuluu työs­ken­te­lyä sekä globaa­leissa isoissa corpo­raa­tioissa, että myös Suomen Pk-sekto­rilla moni­puo­li­sissa liike­toi­min­nan, tekno­lo­gian- ja muutos­hal­lin­nan sekä HR:n kehi­tys­teh­tä­vissä.

Vantaa

217

Sirpa Peura

Apteekkari

Vantaa

Lue lisää

15-vuoti­sen luot­ta­mus­hen­ki­lö­urani aikana olen ollut etupäässä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tehtä­vissä soster-lauta­kun­nassa, sen jaos­tossa (pj) sekä useissa HUS:n tehtä­vissä sekä valtuus­ton jäse­nenä ja vara­val­tuu­tet­tuna.

Vantaa

218

Manav Phull

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

236

Markku Pulk­ki­nen

Tutkimuspäällikkö

Kerava

Lue lisää

67-vuotta. Sh ehti oikei­ta­kin töitä tehdä HYKSin eri klini­koilla muuta­man vuoden ajan. Lääke­teol­li­suus vei ja piti seuraa­vat 34 vuotta, sekä koti­mai­sen ja ulko­mai­sen lääke­teol­li­suu­den palve­luk­sessa. Viimei­set 15 vuotta klii­ni­sen sekä lääke- että roko­te­tut­ki­muk­sen parissa, veto­vas­tuu näkö­ala­pai­kalla!

Kerava

219

Anniina Pylsy

terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Anniina Pylsy, 37-vuotias sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri. Asun avio­mie­heni ja pienen poikamme kanssa Vantaan Pakka­lassa. Olen koko tähä­nas­ti­sen työurani työs­ken­nel­lyt tervey­den­huol­lossa. Valmis­tuin sairaan­hoi­ta­jaksi vuonna 2006, jonka jälkeen työs­ken­te­lin erikois­sai­raan­hoi­dossa hieman alle kymme­nen vuotta. Tein sairaa­lau­rani hoitaen vaka­vasti sairaita ihmi­siä. Mais­te­riksi valmis­tu­mi­sen jälkeen halusin luon­nol­li­sesti uusia haas­teita. Työs­ken­te­lin poti­las­jär­jes­tössä noin kolmen vuoden ajan. Sen jälkeen elämä on vienyt minua kehit­tä­mään tervey­den­huol­lon tieto­jär­jes­tel­miä ja digi­ta­li­saa­tiota. Teen myös osa-aikai­sesti töitä lääke­tie­teel­li­sessä säätiössä. Vuosien 2017-2021 aikana olin Vantaan sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan jäsen. Moni­puo­li­set työteh­tä­väni ovat anta­neet minulle koke­musta ja näke­mystä tervey­den­huol­losta. Voin­kin sanoa, että tiedän mistä puhu­taan, kun puhu­taan sotesta. On korvaa­ma­tonta omata koke­musta palve­luista, joista ollaan päät­tä­mässä.

Vantaa

237

Markku Pyyk­kölä

Johtava konsultti

Kerava

Lue lisää

Olen 61 v. koke­nut kunta­po­lii­tikko. Tällä kaudella olen Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män pj ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen sekä HUSin valtuus­ton jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen VTM ja eMBA. Työk­seni konsul­toin kunta­joh­toa FCGn johta­vana konsult­tina. Kotoolta löytyy enää puoliso. Kolme aikuista lasta ovat omil­laan. Harras­tuk­set löyty­vät liikun­nasta.

Kerava

220

Maarit Raja-Aho

Hoitotyön opettaja

Vantaa

Lue lisää

Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja HUS-valtuus­ton jäsen. Kuulun myös Terve Kunta verkos­toon. Olen ollut sote-lauta­kun­nan vpj ja tällä kaudella toimin siellä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­jana. Työs­ken­te­len hoito­työn opet­ta­jana lähi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa, koulu­tuk­sel­tani olen terveys­tie­tei­den mais­teri (geron­to­lo­gia ja kansan­ter­veys­tiede) ja terveydenhoitaja/​sairaanhoitaja AMK.

Vantaa

238

Ilari Rantala

Business Coach

Kerava

Lue lisää

YTM, Busi­ness Coach, eläke­val­men­taja.

Kerava

221

Sakari Rokka­nen

Ekonomisti, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen kolman­nen kauden koke­nut kaupun­gin­val­tuu­tettu, Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja sekä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Vantaalta. Aiem­min olen toimi­nut sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana sekä Husin halli­tuk­sen vara­jä­se­nenä ja olen pereh­ty­nyt hyvin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sen kysy­myk­siin sekä perus­ter­vey­den­huol­lossa että erikois­sai­raan­hoi­dossa. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­tei­den mais­teri pääai­nee­nani talous­tiede. Osana opin­to­jani olen paneu­tu­nut myös terveys­ta­lous­tie­tee­seen Kööpen­ha­mi­nan yliopis­tossa. Työs­ken­te­len ekono­mis­tina Suomen Vuokra­nan­ta­jilla. Olen sini­vih­reä libe­raali, jolle vapaus, vastuul­li­suus ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja. Poli­tii­kassa olen mukana turva­tak­seni näiden arvo­jen toteu­tu­mi­sen myös käytän­nössä. Lue lisää minusta ja ajatuk­sis­tani alue­vaa­lei­hin liit­tyen koti­si­vuil­tani!

Vantaa

239

Samuli Ruusu

Kauppias

Kerava

Lue lisää

K-Kaup­pias yrit­täjä, kaupun­gin­val­tuu­tettu

Kerava

222

Terhi Salmi­nen

Työterveyshoitaja

Vantaa

Lue lisää

Työter­veys­hoi­taja, terveydenhoitaja/​sairaanhoitaja AMK, psykiat­ri­nen sairaan­hoi­taja, pereh­dyt­täjä työter­veys­hoi­taja, unival­men­taja, työsuo­je­lu­val­tuu­tettu. Olen työs­ken­nel­lyt työter­veys­hoi­ta­jana 10 vuotta toimia­lal­taan erilais­ten ja eriko­kois­ten yritys­ten kanssa. Koen kunta­lais­ten tarpeista lähte­vän, paikal­li­set yrityk­set ensi­si­jai­sesti huomioi­van toimin­ta­ta­van olevan itsel­leni luon­te­vin tapa työs­ken­nellä. Kestä­vän ja vaikut­ta­van kunta­lais­ten hyvin­voin­nin saavut­ta­mi­nen vaatii aktii­vista yhteis­työtä eri puolue­ra­jo­jen, joskus myös yli kuntarajojen.Eri toimia­lo­jen kanssa työs­ken­tely on anta­nut näkö­kul­maa ja muun­tau­tu­mis­ky­kyä haas­ta­via­kin tilan­teita varten. Samalla koke­musta on kart­tu­nut ideoista, hank­keista, tiimi­työstä ja tiimien johta­mi­sesta. Tällä hetkellä toimin myös työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tuna usean toimi­pai­kan osalta.

Vantaa

223

Antti Seppi­nen

Hankekehitysjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Vantaa-Kera­van hyvin­voin­tia­lu­een alue­vaa­lieh­do­kas ja ehdolla nume­rolla 223. Poliit­ti­set luot­ta­mus­toi­meni tällä hetkellä: olen Vara­val­tuu­tettu Vantaalla. Lisäksi toimin VTK kiin­teis­töt Oy:n halli­tuk­sen jäse­nenä ja Tikku­ri­lan kokoo­muk­sen halli­tuk­sessa. Olen kahden lapsen isä ja lisäksi meillä kotona asuu yksi sijoi­tus­lapsi. Asun Vantaalla Vier­to­lassa perheen kanssa. Olen toimi­nut yli 15-vuotta pankki- ja kiin­teis­tö­sek­to­rilla, joten talous- ja kiin­teis­tö­asiat ovat minulle hyvin tuttuja. Uskon taus­tas­tani olevan merkit­tä­västi hyötyä meille kaikille tärkei­den asioi­den kehit­tä­mi­sessä.

Vantaa

240

Marja Suomela

Päiväkodin johtaja

Kerava

Lue lisää

Kerava

241

Teemu Tien­suu

perhesosiaalityön esimies

Kerava

Lue lisää

Olen 52-vuotias perhee­nisä. Perhee­seeni kuulu­vat kuntou­tus­yrit­tä­jänä toimiva puhe­te­ra­peut­ti­vaimo, kaksi aikuista ja yksi 12-vuotias lapsi. Meillä on myös kaksi Italian vesi­koi­raa. Olen liikun­nal­li­nen ja pidän moni­puo­li­sesti kult­tuu­rista.

Kerava

224

Niina Uskali

Varatuomari, poliisiylitarkastaja

Vantaa

Lue lisää

Olen 44-vuotias aluve­vaa­lieh­do­kas Vantaan Vanhasta Koivu­ky­lästä. Perhee­seeni kuuluu puoli­soni lisäksi kaksi alakou­lui­käistä lasta sekä pari kissaa. Vantaalla olen asunut viimei­set 12-vuotta, ja koko elämäni pääkau­pun­ki­seu­dulla.

Vantaa

225

Merja-Liisa Vasa­rai­nen

HSO-sihteeri, logonomi

Vantaa

Lue lisää

Hei, olen aktii­vi­nen toimija ja haluan olla luomassa sellaista sote-uudis­tusta, että kokoo­mus­lai­set tavoit­teet toteu­tu­vat kansa­lais­ten hyväksi. Moni­puo­li­set palve­lut perheil­leja ikäih­mi­sille, hoitoon nopeasti, otetaan avuksi palve­luse­te­lit ja digi­taa­li­set palve­lut. Tera­pia­ta­kuu oikeasti käyt­töön. Huoleh­di­taan myös siitä, että resurs­sit kohdis­tu­vat hoitoon eivätkä hallin­toon. Pelas­tus­pal­ve­luissa luotamme edel­leen Keski-Uuden­maan pelas­tus­lai­tok­seen ja sopi­mus­pa­lo­kun­tiin, joiden rahoi­tus myös turva­taan.

Vantaa

242

Pia Vester­backa

Johtaja

Kerava

Lue lisää

Kerava

226

Pekka Äikäs

Operatiivinen johtaja

Vantaa

Lue lisää

Amma­til­tani olen opera­tii­vi­nen johtaja korkea­kou­lu­jen omis­ta­massa IT-talossa. Vastuul­lani ovat Busi­ness Care toimin­not (talous, HR, yleis­hal­linto). Olemme näiden vaalien ja tämän uudis­tuk­sen myötä astu­massa uuteen aikaan, jossa alussa (juuri) mikään ei muutu. Alue­val­tuus­ton ensim­mäi­sen kauden aikana onkin sitten edessä merkit­tävä palve­lu­ver­kos­ton kehit­tä­mis­vaihe, jossa uskon pysty­väni olemaan hyödyksi.

Vantaa

Skip to content