Vantaan ja Kera­van alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. 

167

Otto Aalto

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Sosi­aali- ja tervey­den­huolto, kuten myös pelas­tus­toimi, vaati­vat järke­viä päätök­siä. Tuon tällaista tervettä järkeä päätök­sen­te­koon. Resurs­sit pitää käyt­tää mahdol­li­sim­man tehok­kaasti eikä hukata voima­va­roja toimin­nan tehot­to­maan orga­ni­soin­tiin. Monet asiat voidaan tehdä nopeam­min ja parem­min hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kaita palvel­len, kun palve­lui­den järjes­tä­mi­nen mieti­tään uudel­leen. Tässä tärkeää on ymmär­tää, mikä on haluttu tulos esimer­kiksi tervey­den­huol­lossa. Avain­sa­noja ovat työn­jako, johta­mi­nen, prosessi, arvos­ta­mi­nen ja ymmär­rys siitä, mihin pyri­tään.

Vantaa

168

Markus Aarnio

Kommodori evp, yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Omaan pitkän johta­mis­ko­ke­muk­sen puolus­tus­hal­lin­non eri tehtä­vissä sekä tunnen yhteis­kun­nan ja eri yhtei­sö­jen varau­tu­mi­seen sekä valmiu­den sääte­lyyn liit­ty­vien turval­li­suus­asioi­den yllä­pi­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen tähtää­vien toimen­pi­tei­den perus­teet varsin hyvin. Olen toimi­nut lähes koko työurani turval­li­suus­asioi­den parissa niin henki­­löstö- ja orga­ni­saa­tio­tur­val­li­suu­teen kuin varau­tu­mi­seen ja valmiu­teen liit­ty­vissä toimin­noissa. Koke­musta on minulle kerty­nyt erityi­sesti työtur­val­li­suus­asioista, riskien hallin­nasta, varau­­tu­­mis- ja valmius­suun­ni­tel­mien laati­mi­sesta sekä häiriö- ja onnet­to­muus­ti­lan­teista. Myös ennal­taeh­käi­se­vien toimen­pi­tei­den ja toimin­ta­val­miuk­sien luomi­nen häiriö­ti­lan­tei­den varalta ovat kuulu­neet vastuul­leni. Aikai­sem­missa tehtä­vis­säni olen usei­den vuosien aikana osal­lis­tu­nut tiiviisti yhteis­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri viran­omais­ten, sidos­ryh­mien ja järjes­tö­jen kanssa.

Vantaa

169

Marja Ahava

Yleislääkäri, apulaisylilääkäri

Vantaa

Lue lisää

Olen ollut yleis­lää­käri koko työurani. Hyvin­voin­tia­lu­eelle siir­ty­vät palve­lut ovat minulle sydä­men asia ja haluan että ne toimi­vat suju­vasti.

Vantaa

170

Jari Ahokas

Senior Technical Consultant

Vantaa

Lue lisää

Olen 49-vuotias ICT-järjes­­tel­­mä­­asian­­tun­­tija Vantaan Päivä­kum­musta, kahden täysi-ikäi­­sen ja yhden alakou­lui­käi­sen lapsen isä sekä avio­puo­liso. Toimin tällä hetkellä Vantti Oy:n halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Vaali­kau­della 2017 - 2021 olin Vantaan suun tervey­den­hoi­don liike­lai­tok­sen johto­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Harras­tuk­siani ovat 70-80 -luvun Jenkki-autot, kunto­sali ja vapaa-ajan asun­tona toimi­van 1800-luvun lopulla raken­ne­tun enti­sen rauta­tie­a­se­ma­ra­ken­nuk­sen kunnos­ta­mi­nen. Lähdin mukaan alue­vaa­lei­hin, koska haluan tehdä Vantaasta ja Kera­vasta vielä­kin parem­man koti­kau­pun­gin kaike­ni­käi­sille elää, asua ja tehdä työtä.

Vantaa

171

Irina Alanne

accountant, tradenomi

Vantaa

Lue lisää

Talous­hal­lin­non työko­ke­mus ja tuore trade­no­min tutkinto, tätä osaa­mista haluan käyt­tää tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den hyväksi. Koen tärkeäksi sen, että palve­lut ovat laaduk­kaita asui­na­lu­een sijain­nista riip­pu­matta. Jono­jen purka­mi­nen ja palve­lui­den saata­vuu­den varmis­ta­mi­nen on tärkeää. Minulla on aito kiin­nos­tus ihmi­siin ja halu tehdä kaikille parempi elinym­pä­ristö. Lähi­pii­riini kuuluu kaike­ni­käi­siä henki­löitä ja minulla on hyvä näke­mys siitä missä kohdissa järjes­tel­mässä on ongel­mia. Minulla on koke­muk­sen ja koulu­tuk­sen muka­naan tuomaa tietoa siitä, miten näitä kannat­taa lähteä ratkai­se­maan.

Vantaa

227

Hanna-Maria Anti­kai­nen

Luokanopettaja, KM

Kerava

Lue lisää

Kerava

172

Anssi Aura

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Me emme olleet kannat­ta­massa uutta hallin­toa. Mutta kun päätök­set on tehty, haluamme varmis­taa laaduk­kaat palve­lut Vantaa-Kerava alueen asuk­kaille. Ihmis­ten toimiva hoiva ja turva tarvit­see enem­män järkeä ja sydäntä kuin byro­kra­tiaa. Tarvi­taan maalais­jär­keä, siksi minä olen ehdolla.

Vantaa

Lahjoita
173

Satu Ek

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö, sairaanhoitaja YAMK

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Olen koke­nut sote-alan ammat­ti­lai­nen ja äiti Simon­ky­lästä. Perhee­seeni kuulu­vat avomies ja kaksi jouk­kueur­hei­le­vaa nuorta. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, koska päätök­sen­te­koon tarvi­taan käytän­nön työn tunte­musta. Suju­vien, laaduk­kai­den ja kustan­nus­te­hok­kai­den hoito- ja palve­lu­ket­ju­jen raken­ta­mi­seen tarvi­taan monia­laista osaa­mista. Kilpailu osaa­vasta henki­lös­töstä kove­nee - veto­voi­mai­nen työnan­taja tarjoaa parem­paa johta­mista, riit­tä­vät resurs­sit, asian­mu­kai­sen palk­kauk­sen sekä turval­li­set työolot.

Vantaa

Lahjoita
228

Terhi Enjala

Kuntoutusyrittäjä, terveyspalveluista vastaava johtaja

Kerava

Lue lisää

Kaupun­gin­val­tuu­tettu, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj, Hyvin­voin­tia­lu­een poliit­ti­sen seuran­ta­ryh­män jäsen toteut­ta­massa tervey­den­huol­lon uudis­tusta. Yksi­löl­li­nen ravit­­se­­mus- ja elin­ta­paoh­jaus tulee olla palve­lui­den ytimessä ja toteut­taa valmen­ta­valla otteella. Kuntout­tava hoito ja hoiva tulee näkyä tervey­den­huol­lon toimin­nassa. Jokai­selle tervey­den­huol­lossa työs­ken­te­le­välle tulee löytyä innos­tava ja tukeva työpaikka, jotta saamme hyvää hoitoa. Lähi­pal­ve­lut tulee säilyt­tää.

Kerava

229

Anssi Enne­vaara

Kehitysjohtaja, Yrittäjä

Kerava

Lue lisää

Työs­ken­te­len kehi­tys­joh­ta­jana, asian­tun­ti­jana auttaen yrityk­siä kehit­ty­mään ja varsin­kin nyt selviy­ty­mään koro­nan runte­le­vasta vaiku­tuk­sesta.

Kerava

174

Camilla Garchi

Lentoemäntä, sairaanhoitajaopiskelija

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

175

Heidi Haapala

Ravintolakokki

Vantaa

Lue lisää

Olen Heidi Haapala Vantaan Tikku­ri­lasta. Nyt alue­vaa­lieh­dok­kaana Vantaan Kokoo­muk­sen rivissä. Lähellä sydäntä fyysi­nen – ja henki­nen hyvin­vointi unoh­ta­matta terveel­listä ja laadu­kasta ruoka­maa­il­maa. Toimin Tikku­ri­lan Kokoo­muk­sen vara­jä­se­nenä, Vantaan kaupun­gin Kaupun­ki­ti­la­lau­ta­kun­nan vara­jä­se­nenä sekä talo­yh­tiömme halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana.

Vantaa

176

Roosa Haapa­lai­nen

hankintapäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen urhei­lul­li­nen 28-vuotias Tuotan­to­ta­lou­den insi­nööri Vantaalta.

Vantaa

177

Heli Hakala

TM, erityisopettaja, valtuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen synty­pe­räi­nen vantaa­lai­nen alue­vaa­lieh­do­kas. Olen koulu­tuk­sel­tani TM, erityi­so­pet­taja, ja työs­ken­te­len Vantaalla lukion erityi­so­pet­ta­jana. Perhee­seeni kuulu­vat mies ja kaksi alakou­lu­laista lastamme. Olen 1. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, sote-lauta­­kun­­nan jäsen, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen sekä nuori­so­val­tuus­ton kummi­val­tuu­tettu. Olen jo ollut päät­tä­mässä mm. lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­vistä asioista, jotka ovat itsel­leni sydäntä lähellä. Kannan huolta myös ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­sestä, koti­hoi­dosta ja tarpeen tullen mutkat­to­masta hoitoon pääsystä.

Vantaa

230

Ossi Honka­salo

Myyntijohtaja, eläkeläinen

Kerava

Lue lisää

Kerava

178

Matilda Hovi­niemi

Opiskelija

Vantaa

Lue lisää

Olen Matilda Hovi­niemi, Simon­kal­liossa lähes koko ikäni kasva­nut, Havu­kos­kella nopeasti pyöräh­tä­nyt ja nyt Tikku­ri­laan muutama kuukausi sitten aset­tu­nut 19-vuotias synty­pe­räi­nen vantaa­lai­nen. Valmis­tuin keväällä 2021 yliop­pi­laaksi ja vietän nyt väli­vuotta paitsi tehden töitä koulun­käyn­tia­vus­ta­jana ja valmis­tau­tuen kevään pääsy­ko­kei­siin, myös toimien vara­val­tuu­tet­tuna sekä lauta­kun­tae­dus­ta­jana Vantaalla.

Vantaa

179

Oskari Iiva­ri­nen

DI, liikennetutkija, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Olen 31-vuotias diplomi-insi­­nööri ja työs­ken­te­len analyy­tik­kona liiken­nea­lalla. Työn ohessa vaiku­tan Vantaan kaupun­gin­val­tuus­tossa ja kaupun­­kiym­­pä­­ristö- ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nissa. Alue­vaa­leissa olen ehdolla, koska haluan edis­tää lasku­tai­toista järki­po­li­tiik­kaa, missä veron­mak­sa­jan etu laite­taan etusi­jalle. Julki­nen perus­ter­vey­den­huolto toimii luvat­to­man kehnosti verrat­tuna esimer­kiksi yksi­tyi­siin työter­veys­pal­ve­lui­hin. Haluan tuoda sitä samaa laatua ja tehok­kuutta terveys­kes­kuk­siin - jonoista hoitoon, laaduk­kaasti ja yksi­tyi­siä kump­pa­neita karsas­ta­matta.

Vantaa

Lahjoita
180

Mikko Ilmo­nen

Palvelupäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen tänä vuonna eläköi­ty­nyt pitkän­lin­jan pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­nen Reko­lasta. Tein yli 40 vuoden työuran pelas­tus­lai­tok­sella. Työuraani palo­mie­hestä palo­pääl­li­köksi mahtuu lähes kaikki pelas­tus­toi­men erilai­set tehtä­vät. Olin myös lääkä­ri­he­li­kop­teri Medi-Helin toimin­taa käyn­nis­tä­mässä ja kuuluin lentä­vään miehis­töön 8 vuotta. Tunnen ensi­hoi­don ja sairaa­loi­den päivys­tys­toi­min­nan hyvin. Toimin tällä hetkellä hyvin­voin­tia­lu­een väliai­kai­sessa valmis­te­lu­toi­mie­li­messä pelas­tus­toi­men asian­tun­ti­jana. Aika ratkai­see ensi­hoi­dossa, tervey­den­hoi­dossa ja pelas­tus­toi­messa. Siksi palve­lu­ver­kon on toimit­tava ilman rajoja. Vantaa- Kerava alueen lähtö­ti­lanne ei ole huono, tällä hetkellä maamme parhaim­man ja kustan­nus­te­hok­kaim­man pelas­tus­lai­tok­sen resurs­sit on turvat­tava. Sote-palve­­luissa on keski­tyt­tävä lähi­pal­ve­lui­den peri­aat­tee­seen. Koko tervey­den­hoi­to­jär­jes­telmä kaipaa perus­ta­van laatuista kehit­tä­mistä ja uudis­ta­mista, mutta nyt ensin nuor­ten hyvin­vointi ja mielen­ter­veys­pal­ve­lut on saatava kuntoon

Vantaa

181

Xhemail Jasha­nica

Tulkki

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

182

Helen Josefs­son

Kansanedustaja Antti Häkkäsen eduskunta-avustaja, maisteri (FM, genetiikka). Varavaltuutettu.

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

183

Timo Juuri­nen

Yrittäjä Optikko

Vantaa

Lue lisää

Olen 58 vuotias yrit­täjä ja optikko/​​optometristi Vantaan Tikku­ri­lasta.

Vantaa

184

Susanna Kaiju

Opettaja, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Äiti, opet­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu Vantaalta ja omaa pitkän histo­rian Kera­van kanssa. Varmis­te­taan, että jokai­nen pääsee laaduk­kaa­seen hoitoon nopeasti. Ikäih­mi­sille tarjo­taan yksi­löl­lis­ten tarpei­den mukaan palve­luita. Koulu­jen tervey­den­hoi­ta­jat, kuraat­to­rit ja psyko­lo­git ovat jatkossa hyvin­voin­tia­lueilla töissä. Nyt ei varaa hanka­loit­taa yhtään tuen saamista nuorille! Varmis­te­taan siis, että raja-aitoja ei pääse synty­mään. Alue­vaa­leissa on kyse uuden orga­ni­saa­tion luomi­sesta. Tehdään se järke­vällä ja tarkalla eurolla. Ei maakun­ta­ve­rolle.

Vantaa

185

Lauri Kaira

Johtaja, lakimies

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen, kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­sen parissa työs­ken­te­levä laki­mies. Olen asunut Vantaalla 21 vuotta. Olen tällä kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­tossa, valtuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja. Olen kolmatta kautta valtuu­tet­tuna. Edel­li­sillä kausilla toimin mm. Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana ja Vantaan yleis­kaa­va­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Työk­seni toimin johta­jana musii­kin teki­jä­oi­keus­jär­jes­tössä. Vastaan samalla koti­mais­ten kult­tuu­ria­lo­jen yhteis­työ­eli­men Luovan työn teki­jät ja yrit­tä­jät edun­val­von­ta­työstä. Mieles­täni alue­vaa­leissa on kyse tervey­destä, sosi­aali- ja senio­ri­pal­ve­luista, turval­li­suu­desta ja kansan­ta­lou­desta. Nämä ovat isoja asioita, joissa tarvi­taan sekä järkeä että sydäntä. Ihmi­set pitää saada jonoista hoitoon. Palve­luja tulee saada, kun niitä tarvit­see. Rahat on käytet­tävä viisaasti, että palve­luita riit­tää kaikille tarvit­se­ville eikä suoma­lais­ten vero­taakka enti­ses­tään kiristy.

Vantaa

186

Petri Kallion­pää

Koulutuspäällikkö, ammatillinen opettaja

Vantaa

Lue lisää

Olen osaa­mi­sen ja työl­li­syy­den hoidon kehit­tä­mi­seen orien­toi­tu­nut opetusa­lan ammat­ti­lai­nen. Työs­säni toimin apulais­reh­to­rina amma­til­li­sessa oppi­lai­tok­sessa. Hyvin­voin­tia­luei­den toimiva palvelu muodos­tuu yhteis­työssä ammat­ti­tai­toi­sen ja hyvin­voi­van henki­lös­tön kanssa. Hyvin­voin­nin, osaa­mi­sen ja työl­li­syy­den teemat ovat sidok­sissa toisiinsa, ja juuri siksi päätin lähteä ehdolle alue­vaa­leissa.

Vantaa

187

Veli-Matti Kallis­lahti

Liikuntajohtaja

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

188

Sami Kanerva

Tekniikan tohtori, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja toimin johta­vassa asian­­tun­­tija-asemassa suuressa kansain­vä­li­sessä yrityk­sessä. Olen jo pitkään käyt­tä­nyt vapaa-aikaani sekä osaa­mis­tani yhteis­ten asioi­den puolesta, ja olen valmis teke­mään niin myös hyvin­voin­tia­lu­eella. Edes­sämme on ainut­laa­tui­nen tilai­suus uudis­taa asuk­kai­den elin­tär­keitä palve­luita, eikä sitä tilai­suutta kannata jättää käyt­tä­mättä.

Vantaa

189

Jouni Kangas­niemi

ohjelmajohtaja, KM, AmO

Vantaa

Lue lisää

30 vuoden koke­mus valtion hallin­nosta. Olen ollut mukana valmis­te­le­massa lukui­sia uudis­tuk­sia esit­te­li­jänä ja asian­tun­ti­jana -Se moti­voi myös nyt alue­vaa­lieh­dok­kaaksi, jotta asian­tun­ti­juutta on myös poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa. Näissä vaaleissa kyse on jokai­seen meistä vaikut­ta­vista asioista.

Vantaa

190

Tiia Karpin

FM, lehtori

Vantaa

Lue lisää

Olen 42-vuotias filo­so­fian mais­teri, kemian ja fysii­kan lehtori sekä kolmen lapsen äiti. Vammais­pal­ve­lu­asiat sekä lasten ja nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat minulle tärkeitä teemoja. Hoitoon on pääs­tävä nopeasti ja neuvon­taa on annet­tava aktii­vi­sesti.

Vantaa

191

Mika Kaso­nen

Ylikonstaapeli

Vantaa

Lue lisää

Toimin Vantaan kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen, konser­ni­jaos­ton sekä HUSin halli­tuk­sen jäse­nenä. Koro­na­pan­de­mia on aiheut­ta­nut mitta­vat hoito­jo­not. Diag­no­sointi ja hoidon saanti on ruuh­kau­tu­nut. Tällä hetkellä jo alimi­toi­te­tun hoito­hen­ki­lö­kun­nan työhy­vin­vointi ja työssä jaksa­mi­nen tulee varmis­taa. Jaetaan hoito­hen­ki­lö­kun­nan vastuita järke­västi. Hoiva- ja hoito­pal­ve­lut on järjes­tet­tävä järke­västi ja kustan­nus­te­hok­kaasti palve­lun­tar­joa­jasta riip­pu­matta. Pelas­tus­lai­tok­sen resurs­sit, koulu­tus, suori­tus­kyky ja toimin­ta­val­mius on turvat­tava.

Vantaa

231

Erkki Kaura­nen

Veturinkuljettaja, MBA, AmO

Kerava

Lue lisää

Kera­va­lai­nen vetu­rin­kul­jet­taja, yrit­täjä, perhee­nisä ja Savion VPK:n jäsen vuodesta 1985.

Kerava

192

Satu Keski­talo

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

193

Otso Kivi­mäki

yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen synty­nyt vuonna 1988 ja asunut koko ikäni Vantaan Seutu­lassa. Rakkaus koti­seu­tuun sekä halu vaikut­taa oman koti­kau­pun­gin asioi­hin ovat aina olleet osa elämääni. Toimin yrit­tä­jänä veljeni kanssa omis­ta­mas­samme kiin­­teistö- ja hotel­lia­lan yhtiössä. Tämän lisäksi työs­ken­te­len myös kaupal­li­sena neuvo­nan­ta­jana liike­kiin­teis­tö­jen kaupoissa yhdessä Suomen suurim­massa kiin­teis­tö­alan asian­tun­tija yhtiössä. Poliit­ti­sissa luot­ta­mus­toi­missa olen tällä hetkellä Kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, sekä Kaupun­ki­ti­la­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Vantaa

194

Marjo Kois­ti­nen

Taloushallinnon lehtori

Vantaa

Lue lisää

Lahjoita

Koulu­tuk­seni on Kaup­pa­tie­tei­den mais­teri ja ammat­tini Talous­hal­lin­non lehtori. Olen Vara­val­tuu­tettu Vantaalla, VTK Kiin­teis­töt Oy:n halli­tuk­sen jäsen ja Helsin­gin Ekono­mien halli­tuk­sen jäsen. Päätök­sen­te­koon tarvi­taan päät­täjä, joka kyke­nee uudis­ta­maan toimin­ta­ta­poja, jotta rajal­li­sella raha­mää­rällä saadaan aikaan enem­män ja parem­paa. Tuote­taan palve­lut laaduk­kaasti mutta samalla kustan­nus­te­hok­kaasti, jotta niitä riit­tää kaikille tarvit­se­ville. Veroja ei voi korot­taa loput­to­masti. Palve­lun­tuot­ta­jien väli­nen terve kilpailu on keino paran­taa laatua ja kustan­nus­te­hok­kuutta myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Sanon ei maakun­ta­ve­rolle, sillä se johtaisi väis­tä­mättä anka­ram­paan työn vero­tuk­seen. Raken­ne­taan hyvin­voin­tia­lueita siten, että resurs­sit ohjau­tu­vat nykyistä parem­min hallin­non sijaan palve­lui­hin. Vaadi­taan kaikilla hyvin­voin­tia­lueilla kustan­nus­ten täyttä läpi­nä­ky­vyyttä ja avoi­muutta. Siten voidaan nopeasti ottaa käyt­töön parhaat ja tulok­sek­kaim­mat toimin­ta­mal­lit.

Vantaa

Lahjoita
232

Harri Koski

Kehitysjohtaja, everstiluutnantti, evp.

Kerava

Lue lisää

Kerava

195

Janne Koski­nen

KTM, Senior varainhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen 49 -vuotias ekonomi ja talou­den ammat­ti­lai­nen Nikin­mäestä, nuorem­pana asuin Länsi-Vantaalla Pähki­nä­rin­teessä. Työs­ken­te­len rahoi­tusa­lalla. Perhee­seen kuulu­vat sairaan­hoi­ta­jana työs­ken­tevä puoliso Sirpa sekä jo aikuis­tu­neet 2 poikaa. Haluan antaa oman panok­seni yhtei­seen hyvään. Hyvin­vointi on myös vastuul­lista taloutta Vantaa-Kerava sote alueella. Haluan varmis­taa tervey­den­huol­lolle riit­tä­vät resurs­sit. Vero­va­ro­jen riit­tä­vyys varmis­te­taan oikeilla valin­noilla. Alue­val­tuus­ton on edis­tet­tävä palve­luse­te­lien käytön lisää­mistä, valin­nan­mah­dol­li­suu­det kasva­vat ja kilpailu asiak­kaista laskee hintaa. Jokai­sen on voitava hakea apua myös yksi­tyi­seltä. Parempi työhy­vin­vointi näkyy parem­pina hoito­tu­lok­sina. Työym­pä­ristö, väli­neet ja resurs­sointi on oltava kunnossa. Alue­val­tuus­ton täytyy edis­tää johta­mi­sen uudis­ta­mista. Pelas­tus­toi­men resurs­sien tulee olla riit­tä­vät ja oikein kohdis­te­tut. Vastus­tan maakun­ta­ve­roa joka olisi byro­kraat­ti­nen menoau­to­maatti.

Vantaa

196

Altti Kuori­koski

Hallituksen puheenjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Asumme vaimoni ja kolmen kissan kanssa Korson keskus­tassa. Minulla on 2 poikaa. Työurani olen tehnyt pank­kia­lalla . Viimei­sin työteh­tä­väni oli Nordean Sata­kun­nan alue­joh­ta­jana. Sen jälkeen toimin Auto­ma­tia Pank­ki­au­to­maa­tit Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana, josta jäin vapaa­eh­toi­sen eläke­va­kuu­tuk­sen turvin vapaalle vuonna 2013. Nyky­ään toimin halli­tusam­mat­ti­lai­sena. Olen Vantaan seura­kun­tien kirk­ko­val­tuus­ton jäsen ja Korson seura­kun­ta­neu­vos­ton jäsen. Harras­tan luke­mista, laulan Korson Mies­lau­la­jissa, matkus­te­len ja pelaan golfia. Alue­vaa­leissa kiin­nos­ta­vat talous­asiat ja hallinto.

Vantaa

197

Samuel Kuutti

Ekonomi, asiakaspäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Olen 39-vuotias finans­sia­lalla työs­ken­te­levä yrit­tä­jä­taus­tai­nen rugby­pe­laaja, jonka elämää rytmit­tä­vät vaimo, 2 tytärtä ja aktii­vi­nen urhei­lun harras­ta­mi­nen.

Vantaa

198

Riku Kärk­käi­nen

Kuntokeskusyrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen Riku Kärk­käi­nen, 46-vuotias kunto­kes­kus­yrit­täjä Vantaan Tammis­tosta, jossa pyöri­tän kunto­kes­kus­tani Fit Tammis­toa. Asun Vantaan Ruskea­san­nassa. Liiku­tan kunto­kes­kuk­ses­sani Fit Tammis­tossa vuosit­tain yli 4000 eri asia­kasta 12 ikävuo­desta yli 80 ikävuo­teen saakka. Autan siten pitä­mään vantaa­lai­sia kunnossa ja vähen­tä­mään sairaus­pois­sao­loja. Lisäksi perus­tin Suomen suurim­man ulko­kun­to­sa­lin Fit Tammisto Outdoor Gymin vastaa­maan koro­na­krii­siin. Turva­ver­kot tämän maan raken­ta­neille ja tule­ville suku­pol­ville Vantaan on tarjot­tava asuk­kail­leen laaduk­kaat palve­lut, turval­li­nen lapsuus ja nuoruus sekä arvo­kas vanhuus. Siihen tarvi­taan julki­sen, yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin yhteis­työtä. Haluan päästä poli­tii­kan kautta paran­ta­maan ennen kaik­kea lasten, nuor­ten ja vanhus­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­viä asioita. Tahdon kehit­tää terveys­pal­ve­luita, harras­tus­toi­min­taa, yhtei­söl­li­syyttä sekä ehkäistä syrjäy­ty­mistä ja yksi­näi­syyttä.

Vantaa

199

Paula Lehmus­kal­lio

Sairaanhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen tarmo­kas ja aikaan­saava monio­saaja, koke­nut sairaan­hoi­taja. Olen toimi­nut vuosia sosi­aali- ja terveys­puo­len erilai­sissa vaati­vis­sa­kin tehtä­vissä niin kunta- kuin -HUS puolel­la­kin. Arvo­jani ovat oikeu­den­mu­kai­suus, inhi­mil­li­syys ja tasa-arvo myös sosi­aali- ja tervey­s­asioissa. Minulle on tärkeää tois­ten ihmis­ten kunnioit­ta­mi­nen sekä rehel­li­syys ja avoi­muus.

Vantaa

200

Matti Lepistö

Viestinnän asiantuntija, Vantaan suun terveydenhuollon puheenjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Vapaus, vastuu ja välit­tä­mi­nen, demo­kra­tia, mark­ki­na­ta­lous, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, sivis­tys ja isän­maal­li­suus sekä kansain­vä­li­nen Suomi. Nuo arvot ohjaa­vat toimin­taani poli­tii­kassa. Olen tällä hetkellä Vantaan suun tervey­den­huol­lon liike­lai­tok­sen johto­kun­nan puheen­joh­taja. Hyvin­voin­tia­lu­eella haluan jatkaa työs­ken­te­lyä sen puolesta, että julki­siin palve­lui­hin pääsee vähin­tään yhtä nopeasti ja jous­ta­vasti kuin yksi­tyi­siin. Hommat on hoidet­tava julki­sella myös yhtä tehok­kaasti kuin yksi­tyi­sellä – laadusta tinki­mättä. Yksi teema minulle on erityi­sen tärkeä: mielen­ter­veys­pal­ve­lut. Aihe kosket­taa lähes jokaista suoma­laista aina­kin läheis­ten tai ystä­vä­pii­rin kautta. Mielen särky­mi­nen, sairau­det ja oireilu eivät katso tulo­ta­soa tai yhteis­kun­nal­lista asemaa. Laadu­kas ja nopea hoitoon pääsy sekä apu kuulu­vat kaikille, mutta moni jää yhä pahim­massa tapauk­sessa jopa koko­naan ilman apua. Tämä epäoi­keu­den­mu­kai­suus on korjat­tava.

Vantaa

201

Taava Leppä­nen

Ylihoitaja, TtM, TtT-koulutettava

Vantaa

Lue lisää

Olen työs­ken­nel­lyt lähes koko urani julki­sessa tervey­den­huol­lossa, leik­kaus­sa­li­hoi­ta­jana ja myöhem­min esimies­a­se­massa. Mieles­täni tervey­den­huol­lon raken­teet kaipaa­vat uudis­ta­mista ja entistä enem­män asia­kas­nä­kö­kul­man huomioi­mista. Tervey­den­huol­tomme kaipaa ihmi­sen koko­nais­val­taista kohtaa­mista ja hoito­hen­ki­lö­kun­nan jaksa­mi­sen tuke­mista. Tervey­den­huol­lossa toimi­vien ammat­ti­ryh­mien arvos­tuk­sen ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen lisää myös tervey­den­huol­lon toimin­ta­ky­kyä. Resurs­sien kohden­ta­mi­sen arvioi­mi­nen näyt­töön perus­tuen tulisi olla jatku­vaa ja jous­ta­vaa. Perus­ter­vey­den­huol­toa vahvis­ta­malla tulisi lisätä tervey­den tasa-arvoa ja nopeaa hoitoon pääsyä. Perhee­seeni kuulu­vat puoli­soni lisäksi kaksi teini-ikäistä nuorta.

Vantaa

202

Noa Lind­qvist

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

233

Jüri Linros

Sisätautien erikoislääkäri

Kerava

Lue lisää

Kerava

203

Eelis Loik­ka­nen

Korkeakouluopiskelija

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

204

Karri Loue­vuo

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen Tikkurilan/​​Vantaan Kokoo­muk­sen jäsen sekä Tikku­ri­lan Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen vara­jä­sen.

Vantaa

205

Jonne Lähteen­mäki

HTM, poliisitarkastaja

Vantaa

Lue lisää

Kokoo­muk­sen ehdok­kaana tulen edis­tä­mään alue­val­tuus­tossa keskei­siä kokoo­mus­lai­sia arvoja. Niistä tärkeim­piä ovat valin­nan­va­paus, siihen liit­tyvä vastuu ja ratio­naa­li­siin argu­ment­tei­hin perus­tuva päätök­sen­teko.

Vantaa

206

Sari Multala

Kansanedustaja ,KTM

Vantaa

Lue lisää

Koen tärkeäksi olla raken­ta­massa uutta Vantaa-Kerava hyvin­voin­tia­luetta. Nyt perus­ta­mis­vai­heessa määri­tel­lään hyvin pitkälle, miten hyvin palve­lut tule­vai­suu­dessa toimi­vat. Kaikista olen­nai­sinta on, että hyvin­voin­tia­lu­eella paran­ne­taan palve­lui­hin pääsyä. Hoitoon pääsy on tällä hetkellä liian vaikeaa. Terveys­kes­kuk­seen pääsyä on helpo­tet­tava ja otet­tava palve­luse­te­lit laajasti käyt­töön. Paljon palve­luita tarvit­se­villa omalää­kä­ri­jär­jes­tel­mää on kehi­tet­tävä enti­ses­tään. Päätimme juuri paran­taa mielen­ter­veys­pal­ve­luja Vantaalla ja tule­van hyvin­voin­tia­lu­een tulee jatkaa tätä linjaa yhteis­työssä HUS:n kanssa. Toimi­vat palve­lut ja palve­lui­den suju­vuus niin perus­ter­vey­den­huol­lossa, erikois­sai­raan­hoi­dossa kuin pelas­tus­toi­mes­sa­kin ovat hyvin­voin­tia­luei­den tärkein tehtävä. Samalla hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen on panos­tet­tava esimer­kiksi liikun­taoh­jauk­sen avulla. Toimiva yhteis­työ Vantaan ja Kera­van kaupun­kien kanssa on erit­täin tärkeää, jotta yhteis­työ ja ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut toimi­vat.

Vantaa

234

Pasi Musto­nen

KM, opettaja, digipedagogi

Kerava

Lue lisää

Olen 48-vuotias kera­va­lai­nen lapsi­per­heen isä. Koulu­tuk­sel­tani olen kasva­tus­tie­teen mais­teri ja teke­mäni työteh­tä­vät liit­ty­vät­kin opetusa­laan. Toinen ammat­tini liit­tyy musiik­kiin ja siksi minut voi tavoit­taa myös soit­ta­masta ja laula­masta milloin mistä­kin.

Kerava

207

Markku Mård

Riskienhallintapäällikkö, TtM

Vantaa

Lue lisää

Vantaa-Kera­­van alue­val­tuus­toon sote-alan osaaja! Työko­ke­musta on kerty­nyt julki­sen ja yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sestä ja johta­mista ja laadusta. Nykyi­sin työs­ken­te­len riskien­hal­lin­ta­pääl­lik­könä finanssi- ja vakuu­tusa­lalla. Vaali­tee­mani liit­ty­vät hyvään hoitoon niin kasvo­tus­ten kuin digi­taa­lis­ten palve­lui­den kautta. Varmis­te­taan laaduk­kaille palve­luilla hyvää ikään­ty­mistä. Lapsi­per­heet tarvit­se­vat tukea mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Hyvät henki­lös­tö­re­surs­sit ja moni­tuot­ta­jan­ver­kosto tuke­vat asuk­kai­den tarpeita ja valin­toja. Tutustu lisää: www.mardmarkku.fi

Vantaa

235

Janina Natri

Talent agent

Kerava

Lue lisää

Kerava

208

Jukka Nevala

Rovasti

Vantaa

Lue lisää

Olen asunut ja tehnyt työtä pappina ja kirk­ko­her­rana koti­kau­pun­gis­sani Vantaalla vuosi­kym­me­niä. Nyt haluan olla raken­ta­massa toimi­via palve­luja Vantaan ja Kera­van hyvin­voin­tia­lu­eelle asuk­kai­den parhaaksi yhdessä heidän kans­saan. Terveys-, sosi­aali- ja pelas­tus­toimi ovat osa arkemme hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta. Haluan turvata palve­lui­den saata­vuu­den ja lähei­syy­den. Kanna­tan myös yksi­tyis­sek­to­rin mukaan­ot­toa sekä palve­luse­te­li­käy­tän­nön kehit­tä­mistä palve­lu­jo­no­jen purka­mi­sessa. Toimin­nan johta­mi­sen ja laadun­var­mis­tuk­sen on säilyt­tävä julki­sella puolella. En kannata mahdol­lista maakun­ta­ve­roa.

Vantaa

209

Sina Nord­man

Bioanalyytikko & TtM-opiskelija

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lais­tu­nut pohjois­poh­ja­lai­nen ja asun perheeni kanssa Pähki­nä­rin­teessä. Toimin yrit­tä­jänä tervey­den­huol­lon henki­lös­tön­vuo­krausa­lalla. Olen työs­ken­nel­lyt tervey­den­huol­lossa julki­sella ja yksi­tyi­sellä sekto­rilla. Ennen yrit­tä­jyyttä työs­ken­te­lin Suomen edus­kun­nassa poliit­ti­sena avus­ta­jana sosi­aali- ja terveys­po­liit­tis­ten kysy­mys­ten parissa sekä valtion budje­tin työs­tössä. Poli­tii­kassa työs­ken­tely opetti, että yhteis­työllä ja ihmi­siä kuul­len tehdään parhaat päätök­set. Poli­tiikka on yhteis­työtä, jossa arvos­tus ja kunnioi­tus toisia kohtaan tuovat hyvän ja kestä­vän loppu­tu­lok­sen. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena pitää olla palve­lui­hin pääsyn ja vaikut­ta­vuu­den edis­tä­mi­nen. Olen ehdolla alue­vaa­leissa koska uusiin alue­val­tuus­toi­hin tarvi­taan osaa­mista ja koke­musta. Äänes­tä­mällä minua saat alue­val­tuus­toon yrit­tä­jän näkö­kul­maa ja asen­netta hoita­jan sydä­mellä.

Vantaa

210

Vallu Novanto

Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen aktii­vi­nen yhteis­kun­ta­vai­kut­taja.

Vantaa

211

Carita Orlando

Järjestön toimitusjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen kahden nuoren aikui­sen äiti ja työk­seni edis­tän nais­ten yrit­tä­jyyttä. Istun kolmatta kautta Vantaan valtuus­tossa. Haluan mukaan päät­tä­mään siitä, että hoitoon pääsee nopeasti, mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat kaik­kien saata­villa ja vanhuk­set saavat itse valita itsel­leen parhai­ten sopi­van koti­hoi­ta­jan tai hoito­pai­kan. Vero­va­roilla makset­ta­vat palve­lut pitää olla jokai­sen ulot­tu­villa. Sähköi­siä palve­luita tulee lisätä niille, jotka niitä mielel­lään käyt­tä­vät. Näin resurs­seja riit­tää heille, jotka tarvit­se­vat henki­lö­koh­taista palve­lua. Nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin tulee inves­toida. Korona on jättä­nyt monelle syvät jäljet. Yksi­näi­syy­teen ja syrjäy­ty­mi­seen on puutut­tava aktii­vi­sin toimen­pi­tein.

Vantaa

212

Anitta Orpana

valtiotieteen maisteri, lehtori, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Nimeni on Anitta Kris­tiina Orpana, o.s. Vilja­maa. Olen toimi­nut Ammat­ti­kor­kea­koulu Haaga-Heliassa lehto­rina 16 vuotta, koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­teen mais­teri. Olen koke­nut kunta­päät­täjä Vantaalla

Vantaa

213

Sami Paak­ki­nen

Prosessinohjaaja

Vantaa

Lue lisää

Olen vantaa­lai­nen 41-vuotias perheen isä, työs­ken­te­len elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­dessa proses­si­noh­jaa­jana. Poliit­tista koke­musta ei ole vielä kerty­nyt, mutta uskon että alue­val­tuus­tossa kaiva­taan poliit­ti­sen koke­muk­sen rinnalle myös ahke­ria teki­jöitä ja maalais­jär­keä. Pelas­tus­toimi ja sen järjes­tö­toi­minta on ollut aina sydän­täni lähellä ja sopi­mus­pa­lo­kun­nassa aloi­tin jo 10 vuoti­aana Vaara­lan VPK:n nuoriso-osas­­tossa. Vuosien aikana olen toimi­nut monen­lai­sissa tehtä­vissä mm. palo­kun­nan pääl­lik­könä 16 vuotta ja edel­leen toimin palo­kun­nassa aktii­vi­sena ryhmän­joh­ta­jana sekä halli­tuk­sen jäse­nenä.

Vantaa

214

Matti-Jussi Parta­nen

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Olen viiden lapsen isä ja liikunta- ja raken­nusa­lan yrit­täjä. 2022 aloi­tin HYKSin lauta­kun­nassa. Olen rehel­li­nen ja avoin. Vapaa-aikana valmen­nan Kopsen junio­reita. Lastemme turval­li­suus ja hyvin­vointi on aina tärkeintä. Siihen pitää löytyä lisää rahaa. Sairaan­hoi­taja pula ratkais­ta­vissa palkan­ko­ro­tuk­silla ja Pelas­tus­opisto on saatava takai­sin Uudel­le­maalle.

Vantaa

215

Sari Paukku-Sani

Kehittämispäällikkö

Vantaa

Lue lisää

Tuon alue­val­tuus­toon koke­muk­seni sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa toimi­mi­sesta.

Vantaa

216

Aki Peiju

Teknologiajohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Aki Peiju, 44-vuotias yrit­te­liäs ”nuori” mies Vantaalta. Perhee­seeni kuuluu kaksi ihanaa tytärtä (4v ja 6.5v). Lapsuu­den­ko­tini sijait­see Päivä­kum­mussa, nuoruu­den vietin Tikku­ri­lassa ja nykyi­sin pidän majaa tässä Rekolan/​​Matarin rajalla. Maail­maa on myös tullut kier­ret­tyä paljon sekä työn, että vapaa-ajan merkeissä. Kansain­vä­li­syys on ollut osa arkeani siis aina. Itse työs­ken­te­len moni­puo­li­sissa asian­tun­tija tehtä­vissä tekno­lo­giay­rit­tä­jänä. Omaan taus­taani kuuluu työs­ken­te­lyä sekä globaa­leissa isoissa corpo­raa­tioissa, että myös Suomen Pk-sekto­­rilla moni­puo­li­sissa liike­toi­min­nan, tekno­­lo­­gian- ja muutos­hal­lin­nan sekä HR:n kehi­tys­teh­tä­vissä.

Vantaa

217

Sirpa Peura

Apteekkari

Vantaa

Lue lisää

15-vuoti­­sen luot­ta­mus­hen­ki­lö­urani aikana olen ollut etupäässä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tehtä­vissä soster-lauta­­kun­­nassa, sen jaos­tossa (pj) sekä useissa HUS:n tehtä­vissä sekä valtuus­ton jäse­nenä ja vara­val­tuu­tet­tuna.

Vantaa

218

Manav Phull

Yrittäjä

Vantaa

Lue lisää

Vantaa

236

Markku Pulk­ki­nen

Tutkimuspäällikkö

Kerava

Lue lisää

67-vuotta. Sh ehti oikei­ta­kin töitä tehdä HYKSin eri klini­koilla muuta­man vuoden ajan. Lääke­teol­li­suus vei ja piti seuraa­vat 34 vuotta, sekä koti­mai­sen ja ulko­mai­sen lääke­teol­li­suu­den palve­luk­sessa. Viimei­set 15 vuotta klii­ni­sen sekä lääke- että roko­te­tut­ki­muk­sen parissa, veto­vas­tuu näkö­ala­pai­kalla!

Kerava

219

Anniina Pylsy

terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Anniina Pylsy, 37-vuotias sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri. Asun avio­mie­heni ja pienen poikamme kanssa Vantaan Pakka­lassa. Olen koko tähä­nas­ti­sen työurani työs­ken­nel­lyt tervey­den­huol­lossa. Valmis­tuin sairaan­hoi­ta­jaksi vuonna 2006, jonka jälkeen työs­ken­te­lin erikois­sai­raan­hoi­dossa hieman alle kymme­nen vuotta. Tein sairaa­lau­rani hoitaen vaka­vasti sairaita ihmi­siä. Mais­te­riksi valmis­tu­mi­sen jälkeen halusin luon­nol­li­sesti uusia haas­teita. Työs­ken­te­lin poti­las­jär­jes­tössä noin kolmen vuoden ajan. Sen jälkeen elämä on vienyt minua kehit­tä­mään tervey­den­huol­lon tieto­jär­jes­tel­miä ja digi­ta­li­saa­tiota. Teen myös osa-aikai­­sesti töitä lääke­tie­teel­li­sessä säätiössä. Vuosien 2017-2021 aikana olin Vantaan sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan jäsen. Moni­puo­li­set työteh­tä­väni ovat anta­neet minulle koke­musta ja näke­mystä tervey­den­huol­losta. Voin­kin sanoa, että tiedän mistä puhu­taan, kun puhu­taan sotesta. On korvaa­ma­tonta omata koke­musta palve­luista, joista ollaan päät­tä­mässä.

Vantaa

237

Markku Pyyk­kölä

Johtava konsultti

Kerava

Lue lisää

Olen 61 v. koke­nut kunta­po­lii­tikko. Tällä kaudella olen Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män pj ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen sekä HUSin valtuus­ton jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen VTM ja eMBA. Työk­seni konsul­toin kunta­joh­toa FCGn johta­vana konsult­tina. Kotoolta löytyy enää puoliso. Kolme aikuista lasta ovat omil­laan. Harras­tuk­set löyty­vät liikun­nasta.

Kerava

220

Maarit Raja-Aho

Hoitotyön opettaja

Vantaa

Lue lisää

Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja HUS-valtuus­­ton jäsen. Kuulun myös Terve Kunta verkos­toon. Olen ollut sote-lauta­­kun­­nan vpj ja tällä kaudella toimin siellä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­jana. Työs­ken­te­len hoito­työn opet­ta­jana lähi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa, koulu­tuk­sel­tani olen terveys­tie­tei­den mais­teri (geron­to­lo­gia ja kansan­ter­veys­tiede) ja terveydenhoitaja/​​sairaanhoitaja AMK.

Vantaa

238

Ilari Rantala

Business Coach

Kerava

Lue lisää

YTM, Busi­ness Coach, eläke­val­men­taja.

Kerava

221

Sakari Rokka­nen

Ekonomisti, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

Lue lisää

Olen kolman­nen kauden koke­nut kaupun­gin­val­tuu­tettu, Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja sekä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Vantaalta. Aiem­min olen toimi­nut sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana sekä Husin halli­tuk­sen vara­jä­se­nenä ja olen pereh­ty­nyt hyvin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sen kysy­myk­siin sekä perus­ter­vey­den­huol­lossa että erikois­sai­raan­hoi­dossa. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­tei­den mais­teri pääai­nee­nani talous­tiede. Osana opin­to­jani olen paneu­tu­nut myös terveys­ta­lous­tie­tee­seen Kööpen­ha­mi­nan yliopis­tossa. Työs­ken­te­len ekono­mis­tina Suomen Vuokra­nan­ta­jilla. Olen sini­vih­reä libe­raali, jolle vapaus, vastuul­li­suus ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja. Poli­tii­kassa olen mukana turva­tak­seni näiden arvo­jen toteu­tu­mi­sen myös käytän­nössä. Lue lisää minusta ja ajatuk­sis­tani alue­vaa­lei­hin liit­tyen koti­si­vuil­tani!

Vantaa

239

Samuli Ruusu

Kauppias

Kerava

Lue lisää

K-Kaup­­pias yrit­täjä, kaupun­gin­val­tuu­tettu

Kerava

222

Terhi Salmi­nen

Työterveyshoitaja

Vantaa

Lue lisää

Työter­veys­hoi­taja, terveydenhoitaja/​​sairaanhoitaja AMK, psykiat­ri­nen sairaan­hoi­taja, pereh­dyt­täjä työter­veys­hoi­taja, unival­men­taja, työsuo­je­lu­val­tuu­tettu. Olen työs­ken­nel­lyt työter­veys­hoi­ta­jana 10 vuotta toimia­lal­taan erilais­ten ja eriko­kois­ten yritys­ten kanssa. Koen kunta­lais­ten tarpeista lähte­vän, paikal­li­set yrityk­set ensi­si­jai­sesti huomioi­van toimin­ta­ta­van olevan itsel­leni luon­te­vin tapa työs­ken­nellä. Kestä­vän ja vaikut­ta­van kunta­lais­ten hyvin­voin­nin saavut­ta­mi­nen vaatii aktii­vista yhteis­työtä eri puolue­ra­jo­jen, joskus myös yli kuntarajojen.Eri toimia­lo­jen kanssa työs­ken­tely on anta­nut näkö­kul­maa ja muun­tau­tu­mis­ky­kyä haas­ta­via­kin tilan­teita varten. Samalla koke­musta on kart­tu­nut ideoista, hank­keista, tiimi­työstä ja tiimien johta­mi­sesta. Tällä hetkellä toimin myös työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tuna usean toimi­pai­kan osalta.

Vantaa

223

Antti Seppi­nen

Hankekehitysjohtaja

Vantaa

Lue lisää

Olen Vantaa-Kera­­van hyvin­voin­tia­lu­een alue­vaa­lieh­do­kas ja ehdolla nume­rolla 223. Poliit­ti­set luot­ta­mus­toi­meni tällä hetkellä: olen Vara­val­tuu­tettu Vantaalla. Lisäksi toimin VTK kiin­teis­töt Oy:n halli­tuk­sen jäse­nenä ja Tikku­ri­lan kokoo­muk­sen halli­tuk­sessa. Olen kahden lapsen isä ja lisäksi meillä kotona asuu yksi sijoi­tus­lapsi. Asun Vantaalla Vier­to­lassa perheen kanssa. Olen toimi­nut yli 15-vuotta pankki- ja kiin­teis­tö­sek­to­rilla, joten talous- ja kiin­teis­tö­asiat ovat minulle hyvin tuttuja. Uskon taus­tas­tani olevan merkit­tä­västi hyötyä meille kaikille tärkei­den asioi­den kehit­tä­mi­sessä.

Vantaa

240

Marja Suomela

Päiväkodin johtaja

Kerava

Lue lisää

Kerava

241

Teemu Tien­suu

perhesosiaalityön esimies

Kerava

Lue lisää

Olen 52-vuotias perhee­nisä. Perhee­seeni kuulu­vat kuntou­tus­yrit­tä­jänä toimiva puhe­te­ra­peut­ti­vaimo, kaksi aikuista ja yksi 12-vuotias lapsi. Meillä on myös kaksi Italian vesi­koi­raa. Olen liikun­nal­li­nen ja pidän moni­puo­li­sesti kult­tuu­rista.

Kerava

224

Niina Uskali

Varatuomari, poliisiylitarkastaja

Vantaa

Lue lisää

Olen 44-vuotias aluve­vaa­lieh­do­kas Vantaan Vanhasta Koivu­ky­lästä. Perhee­seeni kuuluu puoli­soni lisäksi kaksi alakou­lui­käistä lasta sekä pari kissaa. Vantaalla olen asunut viimei­set 12-vuotta, ja koko elämäni pääkau­pun­ki­seu­dulla.

Vantaa

225

Merja-Liisa Vasa­rai­nen

HSO-sihteeri, logonomi

Vantaa

Lue lisää

Hei, olen aktii­vi­nen toimija ja haluan olla luomassa sellaista sote-uudis­­tusta, että kokoo­mus­lai­set tavoit­teet toteu­tu­vat kansa­lais­ten hyväksi. Moni­puo­li­set palve­lut perheil­leja ikäih­mi­sille, hoitoon nopeasti, otetaan avuksi palve­luse­te­lit ja digi­taa­li­set palve­lut. Tera­pia­ta­kuu oikeasti käyt­töön. Huoleh­di­taan myös siitä, että resurs­sit kohdis­tu­vat hoitoon eivätkä hallin­toon. Pelas­tus­pal­ve­luissa luotamme edel­leen Keski-Uuden­­maan pelas­tus­lai­tok­seen ja sopi­mus­pa­lo­kun­tiin, joiden rahoi­tus myös turva­taan.

Vantaa

242

Pia Vester­backa

Johtaja

Kerava

Lue lisää

Kerava

226

Pekka Äikäs

Operatiivinen johtaja

Vantaa

Lue lisää

Amma­til­tani olen opera­tii­vi­nen johtaja korkea­kou­lu­jen omis­ta­massa IT-talossa. Vastuul­lani ovat Busi­ness Care toimin­not (talous, HR, yleis­hal­linto). Olemme näiden vaalien ja tämän uudis­tuk­sen myötä astu­massa uuteen aikaan, jossa alussa (juuri) mikään ei muutu. Alue­val­tuus­ton ensim­mäi­sen kauden aikana onkin sitten edessä merkit­tävä palve­lu­ver­kos­ton kehit­tä­mis­vaihe, jossa uskon pysty­väni olemaan hyödyksi.

Vantaa

Skip to content