Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Sata­kun­nan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

144

Harri Aalto

Toimitusjohtaja, KM

Nakkila

Lue lisää

Olen Harri Aalto ja asun Nakki­lassa, jossa elämäni ensim­mäi­set viisi vuotta asuin vanhain­ko­dissa äitini ollessa vanhain­ko­din johta­jana. Olen siis paljas­jal­kai­nen nakki­la­lai­nen ja sata­kun­ta­lai­nen. Olen koulu­tuk­sel­tani kasva­tus­tie­teen mais­teri (luokan­opet­taja) ja olen valmis­tu­nut Turun yliopis­tosta. Aloi­tin työurani pienellä kylä­kou­lulla Nakki­lassa ja sieltä siir­ryin ison ala-asteen rehto­riksi Huit­ti­siin. Työ opet­ta­jana ja rehto­rina ovat olleet upeita jaksoja elämäs­säni ja rehto­rina toimi­mi­nen Laut­ta­ky­län ala-asteella jätti ison palan Huit­tista sydä­meen. Olen nyt onnel­li­sessa asemassa, että sain tehtyä harras­tuk­ses­tani työn, ja toimin tällä hetkellä Suomen Urhei­lu­lii­ton toimi­tus­joh­ta­jana. Työyh­teisö on pääosin Helsin­gissä, mutta onneksi saan hoitaa asioita paljon Nakki­lasta käsin. Se on rikkautta jonka mahdol­lis­taa tämän päivän kehit­ty­nyt tekniikka. Vastuu­teh­tävä on muokan­nut itseäni johta­juu­teen johon kuulu­vat suun­nan ja esimer­kin näyt­tä­mi­nen sekä oikeu­den­mu­kai­nen ihmis­ten kohtaa­mi­nen.

Nakkila

145

Jussi Aalto­nen

Majuri EVP

Merikarvia

Lue lisää

Merikarvia

146

Kelpo Ahola

Eläkeläinen, Myyntipäällikkö

Nakkila

Lue lisää

Olen synty­nyt Pohjois-Sata­kun­nassa Noor­mar­kun Kairi­lassa. Nyt asun vaimoni Eeva-Liisan kanssa Nakki­lassa. Koko Sata­kunta on hyvin tuttua aluetta minulle. Työhis­to­ria: Porissa työs­ken­te­lin 45 vuotta, josta Raumalla 6 vuotta. Perus­työ­teh­tä­vissä ja esimie­henä 25 vuotta. Sokos Hotel ketjun alue­myyn­nissä viimei­set 10 vuotta. Aiem­min muuta­mia vuosia yrit­tä­jänä. Toiminta: Nakki­lan kunnan valtuu­tet­tuna 7 kautta. Sata­kun­nan uuden Maakun­ta­val­tuus­ton jäsen. Kunnan­hal­li­tuk­sessa useita kausia. Aiem­min valtuus­ton vara­pu­heen­joh­taja ja nyt myös uudessa valtuus­tossa 2023-2025. Useita lauta­kun­tien ja valio­kun­tien puheen­joh­ta­juuk­sia. Olen ollut aiem­min Sata­kun­nan sairaan­hoi­to­pii­rin ja Harja­val­lan seudun perus­ter­vey­den­huol­lon kuntayh­ty­män jäse­nenä, nykyi­sin KESOTE. Karhu­kun­tien neuvot­te­lu­kun­nassa kaksi kautta. Nakki­lan Kirk­ko­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja. Motto: Maalais­jär­jellä, koska tärkeintä on ihmi­nen. Kelpo valinta!

Nakkila

147

Eija Aina­soja

Palvelutuotannonjohtaja, KTM

Rauma

Lue lisää

Rauma

148

Marja-Leena Alho

Anestesiologian erikoislääkäri

Rauma

Lue lisää

Rauma

149

Taru Anttila

Yrittäjä, Johtaja

Pori

Lue lisää

Pori

150

Jaakko Aromaa

Eduskunta-avustaja

Pomarkku

Lue lisää

Pomarkku

151

Veera Fors­backa

Markkinointipäällikkö

Pori

Lue lisää

Pori

152

Juhani Grön­roos

FM

Kokemäki

Lue lisää

Kokemäki

153

Lauri Juhani Hako­salo

Varatuomari

Merikarvia

Lue lisää

Merikarvia

154

Kari Hannus

Diplomi-insinööri

Pori

Lue lisää

155

Eerik Heijari

Yrittäjä, EMBA

Eurajoki

Lue lisää

Yhte­näi­nen Sata­kunta, jossa ihmis­ten tarpeet ovat huomioitu ensim­mäi­seksi, toisena henki­löstö ja vasta sen jälkeen byro­kraat­ti­set ja poliit­ti­set asiat tai kiis­ta­ka­pu­lat.

Eurajoki

156

Heikki Hiltu­nen

Yrittäjä

Pori

Lue lisää

Pori

157

Anne Holm­lund

Talouspäällikkö, hallituksen puheenjohtaja

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

158

Rony Hopea­kan­gas

Pori

Lue lisää

Pori

159

Taru Hyrkäs

Restonomi

Pori

Lue lisää

Pori

160

Atte Hölttä

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

161

Kris­tiina Isokorpi

Sosionomi(YAMK)-diakoni, opettaja

Eurajoki

Lue lisää

Eurajoki

162

Marjo Jaspa

Kehitysjohtaja

Säkylä

Lue lisää

Säkylä

163

Juha Jout­sen­lahti

Ylikomisario, HM

Pori

Lue lisää

Pori

164

Teemu Jump­po­nen

Palomestari / Korkeakouluopiskelija

Eura

Lue lisää

Eura

165

Elina Junnila

Sairaanhoitaja

Rauma

Lue lisää

Rauma

166

Henri Järvi­nen

Pori

Lue lisää

Pori

167

Bia Kaski

Asiakkuusjohtaja

Pori

Lue lisää

Pori

168

Sampsa Kataja

Asianajaja, varatuomari

Pori

Lue lisää

Pori

169

Mari Kaunis­tola

Johtamisen lehtori, KTM, FM

Pori

Lue lisää

170

Jani Kiuru

yrittäjä

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

171

Jyrki Koivu­mäki

tuotantopäällikkö

Karvia

Lue lisää

Karvia

172

Mikko Korpela

yrittäjä

Kankaanpää

Lue lisää

Kankaanpää

173

Anne Kostin

hoiva-avustaja

Eurajoki

Lue lisää

Muut­tu­vassa maail­massa on pakko pystyä rohkei­siin ja inno­va­tii­vi­siin, mutta jous­ta­viin ratkai­sui­hin sekä sote- että pelas­tus­toi­men tehtä­vissä. Kaikilla kansa­lai­silla pitää olla yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det saada tarvit­se­maansa apua, mutta hoitoa­lan henki­lö­kun­nalla on myös oikeus inhi­mil­li­seen kohte­luun sekä asian­mu­kai­siin työoloi­hin ja sote-alan yrit­tä­jillä oikeus työrau­haan. En voi luvata pysty­väni muut­ta­maan asioita, mutta voin luvata yrit­tää.

Eurajoki

174

Mila Koti­lai­nen

Ensihoitaja

Rauma

Lue lisää

Rauma

175

Timo Kukkas­mäki

Sivistystoimenjohtaja, eläkkeellä

Jämijärvi

Lue lisää

Jämijärvi

176

Pasi Kusmin

Rakennusinsinööri, hallitusammattilainen

Rauma

Lue lisää

Olen lappi­lai­nen perheen isä, raken­nusin­si­nööri ja halli­tusam­mat­ti­lai­nen.

Rauma

177

Henna Kyhä

kasvatustieteen tohtori, tutkimuspäällikkö

Pori

Lue lisää

Olen Henna Kyhä ja ehdolla Sata­kun­nan alue­vaa­leissa nume­rolla 177. Nume­ron sata­seis­ka­seiska takaa löytyy posi­tii­vi­nen, ener­gi­nen ja helposti lähes­tyt­tävä 43-vuotias kahden koulu­lai­sen äiti. Koulu­tuk­sel­tani olen kasva­tus­tie­teen tohtori ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri. Opis­ke­len tällä hetkellä myös työnoh­jaa­jaksi. Työs­ken­te­len tutki­mus­pääl­lik­könä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa hyvin­voin­nin ja tervey­den toimia­lalla. Olen työural­lani kehit­tä­nyt lasten, nuor­ten ja perhei­den sote­pal­ve­luita Sata­kun­nassa. Olen toisen kauden Porin kaupun­gin valtuu­tettu.

Pori

178

Kari Kähkö­nen

Rehtori, KM

Kankaanpää

Lue lisää

Kankaanpää

179

Matti Laak­samo

Kankaanpää

Lue lisää

Kankaanpää

180

Petri Lahti­nen

Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Pori

Lue lisää

Pori

181

Jyrki Laine

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Pori

Lue lisää

Pori

182

Marja Lampela

TTM, toimipaikan päällikkö

Rauma

Lue lisää

Rauma

183

Merja Lehto

Terveydenhoitaja AMK, yrittäjä

Eura

Lue lisää

Merja Lehto, 59v. Eura. Naimi­sissa, kahden aikui­sen tytön äiti, kolmen lapsen­lap­sen mummi. Tervey­den­hoi­taja AMK, sairaan­hoi­taja sis.kir. Jet. Yrit­täjä taus­taa noin 30 vuotta. Koke­nut niin menes­tyk­sen kuin mene­tyk­sen.

Eura

184

Juha Lepistö

sairaanhoitaja YAMK

Pori

Lue lisää

Olen 44-vuotias sairaan­hoi­taja Porista. Työuraa on noin 20 vuotta päivys­tyk­sestä ja ensi­hoi­dosta. Sen aikana tervey­den­huol­lon kenttä on tullut tutuksi niin Porin kuin maakun­nan­kin vink­ke­listä. Yamk-opin­näyt­teeni tein Porin koti­hoi­dolle.

Pori

185

Jyrki Liivola

Suunnitteluassistentti, eläkeläinen

Pori

Lue lisää

Pori

186

Ari Lintu­nen

Palvelupisteen päällikkö

Rauma

Lue lisää

Rauma

187

Matias Mart­ti­nen

Kansanedustaja

Rauma

Lue lisää

Rauma

188

Joona Mäkilä

Harjavalta

Lue lisää

Harjavalta

189

Kris­tiina Noppari

Palvelupäällikkö

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

190

Johanna Norrk­nii­vilä

konsultti

Harjavalta

Lue lisää

Harjavalta

191

Henrika Pale­nius

Yrittäjä

Pori

Lue lisää

192

Marjukka Palin

Tuottavuusohjelman johtaja

Eurajoki

Lue lisää

Eurajoki

193

Antti Pekola

Majuri

Pori

Lue lisää

Pori

194

Eveliina Perälä

Kauppias

Eura

Lue lisää

Eura

195

Sari Petters­son

Palvelupäällikkö, yrittäjä

Rauma

Lue lisää

Rauma

196

Nelly Pitkä­nen

Pori

Lue lisää

Pori

197

Heikki Pukkila

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

198

Roope Rantala

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

199

Antti Rautala

Yrittäjä

Eura

Lue lisää

Eura

200

Toni Reivo­nen

turvahenkilö

Eurajoki

Lue lisää

Eurajoki

201

Antti Roine

Tekniikan tohtori, tutkimusjohtaja

Ulvila

Lue lisää

Lahjoita

Vedän moni­kan­sal­lista tiimiä, joka kehit­tää HSC Chemi­stry mallin­nus- ja simu­loin­tioh­jel­mis­toa, jonka avulla suun­ni­tel­laan tehok­kaita ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä metal­lien ja kemi­kaa­lien valmis­tus­pro­ses­seja. Samoja malleja käyte­tään myös proses­sien digi­taa­lis­ten kaksos­ten aivoina. Harras­tan valo­ku­vausta, puutar­han hoitoa, mökki­remp­paa ja matkai­lua

Ulvila

Lahjoita
202

Ritva Ruoho­nen

Luokanopettaja, kirjailija

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

203

Harri Rusi

Lehtori, kuljetusyrittäjä

Kokemäki

Lue lisää

Kokemäki

204

Eeva-Liisa Saari­nen

Eläkeläinen, terveydenhoitaja

Kokemäki

Lue lisää

Kokemäki

205

Anu Salli­nen

YTK, vientiassistentti

Rauma

Lue lisää

Rauma

206

Johanna Siitari

Rehtori, kasvatustieteen lisensiaatti

Pori

Lue lisää

Pori

207

Marja Sillan­pää

Terveystieteen maisteri, Lehtori, Sairaanhoitaja (AMK)

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

208

Marjatta Sillan­pää

Ekonomi

Eura

Lue lisää

Eura

209

Jari Taimi

Pori

Lue lisää

Pori

210

Asko Tanhuan­pää

yrittäjä, toimittaja

Rauma

Lue lisää

Rauma

211

Anni Tormas

Kirjastopäällikkö, tradenomi (YAMK)

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

212

Hanna Tuomi­nen

Johtajuusvalmentaja, yrittäjä

Eurajoki

Lue lisää

Eura­joen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kunnan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja, KesSo­ten tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja, Sata­kun­nan maakun­ta­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen ja Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sen jäsen. Työk­seni autan johta­jia ja orga­ni­saa­tioita kehit­ty­mään haas­ta­malla totut­tuja toimin­ta­ta­poja, autta­malla keskit­ty­mään olen­nai­seen eli ensi­si­jai­sesti asia­kas­ar­von lisää­mi­seen ja tuot­ta­vim­piin töihin. Kustan­nus­te­hok­kuus para­nee ja suun­ni­tel­mal­li­suu­den ja innos­ta­van johta­mi­sen myötä myös hyvin­vointi lisään­tyy. Tällaista kehit­tä­mistä tarvi­taan mieles­täni myös hyvin­voin­tia­lu­eel­lamme.

Eurajoki

213

Jukka Tuori

Argonomi, Maatalousyrittäjä

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

214

Tinja Tähti­nen

Sairaanhoitaja/ hallintotieteiden ylioppilas

Huittinen

Lue lisää

Huittinen

215

Heikki Uljas

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Harjavalta

Lue lisää

Asian­tun­te­musta, elämän­ko­ke­musta ja välit­tä­mistä. Asun Harja­val­lassa ja toimin Porissa työter­veys­lää­kä­rinä. Minulla on pitkä työko­ke­mus Sata­kun­nan alueelta terveys­kes­kus­lää­kä­rinä ja työter­veys­lää­kä­rinä. Ihmis­ten murheet ja tarpeet elämän eri vaiheissa ovat tulleet tutuiksi. Olen yhteis­työ­ky­kyi­nen ja olen tottu­nut arvioi­maan asioita moni­puo­li­sesti. Hyvin­voin­tia­lu­een raken­ta­mi­sessa keskei­siä arvoja minulle ovat ihmis­lä­hei­syys ja tasa­ver­tai­suus sekä toimin­nan korkea laatu ja vaikut­ta­vuus. Uskon että osaa­mi­sel­leni on käyt­töä raken­net­taessa Sata­kun­taan toimi­vaa ja palve­le­vaa hyvin­voin­tia­luetta.

Harjavalta

216

Jarmo Uotila

Maanviljelijä / Röntgenhoitaja

Harjavalta

Lue lisää

Harjavalta

217

Teuvo Uusi­mäki

Merikarvia

Lue lisää

Merikarvia

218

Samu Vahte­risto

Markkinoinnin asiantuntija, yrittäjä

Rauma

Lue lisää

Rauma

220

Nita Valli­mäki

Lue lisää

222

Kimmo Jussi Vepsä

Rehtori, KM

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

223

Sanna Vieremä

Sairaanhoitaja, Toimitusjohtaja

Ulvila

Lue lisää

Ulvila

224

Mirja Viita­salo

Hotelli-ravintolatyöntekijä

Kankaanpää

Lue lisää

Alue­vaa­leissa minua kiin­nos­taa erityi­sesti pelas­tus­toimi. Olen ollut jo useam­man vaali­kau­den ajan pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan vara­jä­sen. Olen myös Kankaan­pään VPK:n jäsen.

Kankaanpää

225

Mea Vähä-Jaak­­kola

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas, politiikan tutkimuksen opiskelija

Tampere

Lue lisää

Olen ehdolla, sillä alue­vaa­lit kosket­ta­vat nuoria. Sotessa on paljon muuta­kin kuin vanhuk­set, esim. lasten­suo­jelu ja mielen­ter­veys­työ. Lasten­suo­je­luil­moi­tus­ten määrä on 2-kertais­tu­nut 10 vuodessa. Perheen ulko­puo­lelle sijoi­tet­tu­jen lasten määrä on 2-kertais­tu­nut viimei­sen 30 vuoden aikana. Vaikka lapsia on yhä vähem­män ja vähem­män. Meillä on kestä­mä­tön mielen­ter­veys­kriisi, jota täytyy ratkoa nyt eikä vasta 10 vuoden päästä. Kenen­kään mielen­ter­veys ei parane jonoissa. Me nuoret ei voida korjata maail­maa, jos ollaan itse­kin rikki. Ensim­mäi­set asiat pitää hoitaa ensim­mäi­sinä kuntoon.

Tampere

219

Helvi Walli

Kunnallisneuvos

Pori

Lue lisää

Pori

221

Suran­gika Welat­hanthri

Hammashoitaja

Pori

Lue lisää

Pori

226

Toni Yli-Karro

yrittäjä

Rauma

Lue lisää

Rauma

Skip to content