Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Pohjois-Savon alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

379

Jarkko Ahokas

yrittäjä, lähihoitaja

Siilinjärvi

Lue lisää

Lahjoita

Olen 46 -vuotias Siilin­jär­ve­läi­nen SOTE-alan yrit­täjä. Koulu­tuk­sel­tani olen lähi­hoi­taja, jossa olen toimi­nut jo yli 20-vuotta. Nykyi­sin opis­ke­len myös sosi­aa­li­työtä Itä-Suomen yliopis­tossa. Olen työs­ken­nel­lyt niin päihde- kuin mielen­ter­veys­työn tehtä­vissä eri työpai­koilla ja työyh­tei­söissä. Pääasial­li­nen työni on ollut päih­de­huol­lon eri tehtä­vissä, vuodesta 2008 alkaen olen toimi­nut Päih­de­pal­velu Hemman yrit­tä­jänä. Koke­musta päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luista omaan yli 20-vuotta niin valtion, julki­sen kuin kolman­nen sekto­rin puolelta sekä nyt viimei­set 13-vuotta yrit­tä­jänä yksi­tyis­sek­to­rilla.

Siilinjärvi

Lahjoita
380

Tarja Arbe­lius

yrittäjä, erityistason perheterapeutti

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

381

Minna Asikai­nen

palveluyrittäjä

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

382

Elena Chik­soeva

YAMK restonomi, myyntipäällikkö

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

383

Markku Eestilä

Kansanedustaja, eläinlääkäri

Iisalmi

Lue lisää

Olen analyyt­ti­nen, asioi­hin pereh­tyvä huumo­rin­ta­jui­nen kansan­edus­taja. Sivii­liam­ma­til­tani olen eläin­lää­käri, joten ymmär­rän sekä lääke­tie­dettä että ennen kaik­kea pysy­vien hoito- ja asia­kas­suh­tei­den merki­tyk­sen. Olen toimi­nut Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton puheen­joh­ta­jana, kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana ja maakun­ta­lii­ton puheen­joh­ta­jana, joten moni­puo­lista koke­musta ja ymmär­rystä löytyy. Kansan­edus­ta­jana olen tutus­tu­nut sote-lain­sää­dän­nön yksi­tyis­koh­tiin ja tule­viin korjaus­tar­pei­siin kuten esimer­kiksi rahoi­tus­la­kiin.

Iisalmi

384

Joel Elmaci

Järjestöpuheenjohtaja

Varkaus

Lue lisää

Hei, olen 21- vuotias varkau­te­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Varus­mies­lii­ton puheen­joh­taja. Lähdin ehdolle varmis­ta­maan, että Pohjois-Savosta tulee nimensä mukai­nen hyvin­voin­tia­lue, eikä pahoin­voin­tia­lue, kuten tilanne meillä Pohjois-Savossa nyt on. Pide­tään myös huoli siitä, ettei hallin­non tasosta tule byro­kraat­ti­nen himmeli vaan palve­luita aidosti paran­tava tekijä.

Varkaus

385

Miia Eske­­li­­nen-Finger­­roos

YTM, Kasvujohtaja

Kuopio

Lue lisää

Lahjoita

Muutos on mahdol­li­suus. Olen 38-vuotias yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja kahden ala-astei­käi­sen pojan äiti. Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Kuopiossa. Toimin myös Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin halli­tuk­sen jäse­nenä . Päivä­työni teen digi­taa­li­sen oppi­mi­sen parissa, tiiviisti kiinni yhteis­kun­nal­li­sessa muutok­sessa. Olen jo pro gradu -työs­säni pereh­ty­nyt yhteis­kun­nan raken­tei­siin. Minulle on tärkeää edis­tää elin­voi­maista ja tule­vai­suu­teen kunnian­hi­moi­sesti katso­vaa, osal­lis­ta­vaa Pohjois-Savoa, jossa ei pelätä katsoa asioita uudella tavalla.

Kuopio

Lahjoita
386

Janina Gallén

Opiskelija

Kuopio

Lue lisää

Olen 24-vuotias viimei­sen vuoden farma­seut­tio­pis­ke­lija. Minulle tärkeitä asioita on hyvin­vointi, tasa-arvo ja talou­del­li­suus.

Kuopio

387

Mika Harti­kai­nen

Yrittäjä/mv

Pielavesi

Lue lisää

Olen Mika Harti­kai­nen 51-vuotias mv. yrit­täjä Piela­ve­deltä. Perhee­seeni kuuluu vaimo ja kaksi poikaa. Kuulun koti­kun­tani kunnan­val­tuus­ton ja kunnan­hal­li­tuk­seen, sekä muuta­mien yritys­ten halli­tuk­siin. Tervey­den­huol­lon asioista olen saanut koke­musta toimies­sani Kyste­rin tilaa­ja­toi­mi­kun­nassa. Tämä luot­ta­mus­toimi on lisän­nyt ymmär­rystä tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Pielavesi

388

Sari Hintikka-Varis

DI, aluejohtaja

Rautalampi

Lue lisää

Pohjois-Savossa saap­paat syvällä järvissä, metsissä ja luon­nossa. Olen viiden lapsen äiti, maati­lan emäntä ja käyn Kuopiossa työssä. Tais­te­len viimei­seen asti tasa-arvon ja yhte­näis­ten oikeuk­sien puolesta. Jokai­sella on oikeus elää ja asua siellä missä haluaa ikään, suku­puo­leen tai vammaan katso­matta - myös palve­lui­den toteu­tu­mi­nen yhden­ver­tai­sesti on jokai­sen oikeus vauvasta vaariin ja käve­le­västä pyörä­tuo­liin!

Rautalampi

389

Ilkka Hirvo­nen

Insinööri, ravintolayrittäjä, toimitusjohtaja (Led Future Oy).

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

390

Jouni Holo­pai­nen

yhteiskuntatieteiden maisteri, aluekehittämisen asiantuntija

Kuopio

Lue lisää

Olen 37v yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, sosi­aa­li­po­li­tiikka pääai­neena ja alue­ke­hit­tä­mi­sen asian­tun­tija. Päätyöni on Huma­nis­ti­sessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vastaa­vana asian­tun­ti­jana tutki­muk­sen ja kehit­tä­mi­sen puolella. Luot­ta­mus­teh­tä­vis­täni sen verran, että toimin tällä hetkellä mm. Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana, Pohjois-Savon liiton maakun­ta­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja P-Savon hyin­voin­tia­luetta valmis­te­le­van VATE:n ohjaus­ryh­män jäse­nenä. Koke­musta päätök­sen­teosta on jo 16 vuoden ajalta.

Kuopio

391

Johanna Huhta

Työhyvinvointiyrittäjä, TTM:terveystaloustiede, opettaja ja sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Tarjoan vahvaa ja ymmär­tä­vää päätök­sen­te­koa tasa­pai­noi­seen tule­vai­suu­teen! Olen työhy­vin­voin­tiy­rit­täjä, koulu­tuk­sel­tani sairaan­hoi­taja, terveys­ta­lous­tie­tei­siin erikois­tu­nut mais­teri. Haluan olla luomassa hyvin­voin­tia­luetta, jossa palve­lut ovat oikeu­den­mu­kai­sesti tarjolla, panos­tus ennal­taeh­käi­se­vässä toimin­nassa ja jossa tervey­den­hoi­toa­lan ammat­ti­lai­silla olisi hyvä työs­ken­nellä. Tässä ehdo­kas jolla on pitkä käytän­nön työn koke­mus sote-alalta ja työhy­vin­voin­tiy­rit­tä­jänä osaa­mi­nen kehit­tää työyh­tei­sö­jen työky­kyä ja johta­mista!

Kuopio

392

Mari Huup­po­nen

KM, päiväkodin johtaja

Joroinen

Lue lisää

Joroinen

393

Kati Hynni­nen

ikääntyneiden lääkäripalvelujen johtaja

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

394

Markku Jäntti

lähihoitaja, SOTE-ICT asiantuntija

Siilinjärvi

Lue lisää

Lähi­hoi­taja, SOTE-ICT asian­tun­tija. Hoita­jana olen työs­ken­nel­lyt muun muassa erikois­sai­raan­hoi­dossa, vammais­pal­ve­luissa, vastaan­ot­to­työssä, palve­luoh­jauk­sessa, hoito­tar­vi­ke­ja­ke­lussa, asumis­pal­ve­luissa, mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä koti­hoi­dossa. Nykyi­sessä työs­säni poti­las­tie­to­jär­jes­telmä asian­tun­ti­jana työs­ken­te­len lähes koko Suomen alueella koulut­taen lääkä­reitä, hoita­jia sekä sote toimis­to­hen­ki­lö­kun­taa. Työni kautta olen pääs­syt osal­lis­tu­maan useam­man hyvin­voin­tia­lu­een valmis­te­luun, joten minulta löytyy näke­mystä suurem­masta koko­nai­suu­desta.

Siilinjärvi

395

Seija Järn­fors

Asiakirjahallinnon suunnittelija

Rautavaara

Lue lisää

Järke­vää talous­a­jat­te­lua reuna­kun­nat huomioon ottaen. Suurella sydä­mellä hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen turvaa­mi­seksi.

Rautavaara

396

Tarja Kaipai­nen

TtM, tradenomi (terveys ja talous), laillistettu ravitsemusterapeutti

Kuopio

Lue lisää

Olen kahden lapsen liikun­nal­li­nen äiti, inno­kas kokkai­lija ja idea­listi, joka haluaa edis­tää ja paran­taa ihmis­ten hyvin­voin­tia maalais­jär­jellä. Siksi koulu­tus­taus­tani on laaja: tervey­den ja talou­den tutkinto, terveys­tie­tei­den mais­teri ja apura­ha­tut­kija. Eri luot­ta­mus­toi­mi­nen hoita­mi­nen ja työs­ken­tely Ylä-Savon SOTElla on tuonut osaa­mista, josta on hyötyä tule­vassa uudis­tuk­sessa. Lähellä sydän­täni ovat: ennal­taeh­käisy ja tervey­den edis­tä­mi­nen moniam­ma­til­li­sesti, oikeat palve­lut oike­aan aikaan lapsi­per­heet ja ikään­ty­neet huomioi­den, henki­lös­tön työhy­vin­vointi. Toki talous huomioi­den 🙂

Kuopio

397

Sami Kapa­nen

yrittäjä, kehitysjohtaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

398

Susanna Kartimo-Kröger

Erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri

Iisalmi

Lue lisää

Olen kolmen lapsen äiti. Työs­säni hyödyn­nän opet­ta­jan koke­mus­tani koor­di­naat­to­rina hank­keessa, jolla kehi­te­tään oppi­lai­den oppi­mi­sen tueksi erilai­sia keinoja. Olen Iisal­men kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sen jäsen. Toimin Iisal­messa ensim­mäi­senä vara­val­tuu­tet­tuna, tekni­sen lauta­kun­nan varsi­nai­sena jäse­nenä, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nenä, YSAO:n valtuus­ton jäse­nenä sekä tarkas­tus­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Olen myös Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin kuntayh­ty­män yhty­mä­val­tuus­ton jäsen sekä Pohjois-Savon maakun­ta­lii­ton yhty­mä­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen.

Iisalmi

399

Tuija Kastari

toimitusjohtaja

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

400

Minna Kaulamo

Tradenomi, liikunta-alan yrittäjä

Leppävirta

Lue lisää

Leppävirta

401

Matti Kaup­pi­nen

Myynti- ja vientikoordinaattori, kirjailija

Kuopio

Lue lisää

Olen Sonka­jär­veltä kotoi­sin, asunut pitkään Iisal­messa ja nyt asun Kuopiossa. Olen käynyt töissä sekä Vesan­nolla, että Varkau­dessa. Useampi alueen paik­ka­kunta on minulle tuttu ja tunnen laajalti henki­löitä eripuo­lilta Savoa. Tuli­sin teke­mään työtä KOKO Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kai­den hyväksi! Terveys, turval­li­suus ja talou­del­li­suus ovat minulle avain­sa­noja. Ensim­mäi­seen alue­val­tuus­toon tulee valita laaja-alai­sen elämä­ko­ke­muk­sen osaa­via henki­löitä, joilla on teke­mi­sen meinin­kiä, rohkeutta sekä yhteyk­siä usealle taholle. Heillä tulee olla valmiutta yhteis­työ­hön yli puolue­ra­jo­jen.

Kuopio

402

Jaakko Kekoni

sairaalakemisti, hallitusaktiivi

Kuopio

Lue lisää

Toimi­nut kemis­tinä Auro­ran sairaa­lassa, Keski- Pohjan­maan keskus­sai­raa­lassa, Kainuun Keskus­sai­raa­lassa, Vaaja­sa­lon Paran­to­loissa ja KYS:in alue­ke­mis­tinä sekä Säveri Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana. KYSin Akavan vara­pää­luot­ta­mus­mies 10 vuotta. Päätoi­mi­nen halli­tus- ja omis­ta­jaoh­jausam­mat­ti­lai­nen. Toimi­nut pitkään mm. KYS:in yhty­mä­hal­li­tuk­sessa sekä Istekki Oy:n ja Sakupe Oy:n halli­tuk­sissa ja aloit­ta­nut Pohjois-Savon alue­pe­las­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Mottoni on “Mistä Pohjois- Savon hyvin­vointi on tehty? Hoivaa, Hoitoa, Turvaa ja Pelas­tusta! Niistä hyvin­voin­timme on tehty!”

Kuopio

403

Marko Kilpi

kansanedustaja, poliisi, kirjailija

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

404

Anna-Kaisa Kokko­nen

Kätilö, terveystieteiden maisteri

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

405

Allu Koski­nen

Kuopion kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, Yrittäjä,

Kuopio

Lue lisää

Kuka on Allu Koski­nen? Olen 35-vuotias kuopio­lai­nen yrit­täjä. Toimin kolman­nen kauden Kuopion kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana, omis­ta­jaoh­jaus­jaos­ton puheen­joh­ta­jana sekä muissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Harras­tan musiik­kia, pade­lia ja hyvää ruokaa. Miksi olen ehdolla? Vaalit ovat erit­täin merki­tyk­sel­li­set, koska Kuopion budje­tista siir­tyy noin puolet eli 500 miljoo­naa uudelle hyvin­voin­tia­lu­eelle. Nyt jos koskaan tarvi­taan sitä kuului­saa maalais­jär­keä, josta puhuin jo viime kunta­vaa­leissa. Alue­vaa­leissa on kyse kansan­ta­lou­desta, tervey­destä ja turval­li­suu­desta: Meidän joka­päi­väi­sestä arjesta. Tällä uudis­tuk­sella ei saa lisätä byro­kra­tiaa ja hallin­toa vaan jokai­sen ihmi­sen pitää saada palve­lut helpom­min ja turval­li­sesti. Ihmi­nen pitää olla keskiössä. Siksi sydän on oikealla - myös alue­vaa­leissa

Kuopio

406

Erkki Kukko­nen

Rehtori, eläkkeellä

Vesanto

Lue lisää

Kontil­li­nen koke­musta luot­ta­mus­teh­tä­vistä. Kunnal­li­sia ja seura­kun­nal­li­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä sekä valta­kun­nal­li­sia järjes­tö­teh­tä­viä yli 50 vuoden aikana. Vesan­non kunnan­val­tuu­tettu ja vanhus­neu­vos­ton puheen­joh­taja 2021-. PeeÄs­sän edus­ta­jis­ton jäsen.

Vesanto

407

Satu Kuutsa

Fysioterapeutti, yrittäjä

Lapinlahti

Lue lisää

Olen 45-vuotias fysio­te­ra­peut­tiy­rit­täjä Lapin­lah­delta. Koko työurani olen toimi­nut yksi­tyi­sellä sekto­rilla ja ollut yrit­tä­jänä jo 16 vuotta. Olen toimi­nut yhden kauden Lapin­lah­den kunnan­val­tuu­tet­tuna ja nyt toisella kaudella ensim­mäi­senä vara­val­tuu­tet­tuna. Sote­pal­ve­lu­jen valin­nan­va­paus sekä sujuva ja nopea hoitoon pääsy on erityi­sen tärkeää. Ennal­taeh­käi­sevä tervey­destä huoleh­ti­mi­nen sääs­tää pitkällä aika­vä­lillä. Hoita­ja­mi­toi­tuk­set riit­tä­väksi ja digi­ta­li­soi­tu­mi­nen tueksi hoito­työn oheen. Pelas­tus­toimi säily­tet­tävä nykyi­sellä kapa­si­tee­tilla, sieltä löytyy myös tärkeää ensi­vas­te­toi­min­taa.

Lapinlahti

408

Anu Kähkö­nen

YTM, markkinointikoordinaattori

Kuopio

Lue lisää

Asun perheeni kanssa Kuopiossa. Olen vara­val­tuu­tettu ja jouk­ko­lii­ken­ne­lau­ta­kun­nan jäsen. Olen päivä­koti-ikäi­sen erityis­lap­sen äiti. Vuodet ovat osoit­ta­neet, miten lapsen erityi­syys vaikut­taa perhee­seen ja laaja-alai­sesti elämään. Korjat­ta­via epäkoh­tia on paljon: Hoito­jo­not ovat pitkiä. Vertais­tu­kea perheelle ei ole tarjolla. Tera­pia-, kuntou­tus-, lääkäri- ym. ajat sijoit­tu­vat virka-aikaan, mikä kuor­mit­taa perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mista. Myös sosi­aa­li­toi­men palve­luista ja tuesta on puhut­tava avoi­mesti ja luon­te­vasti. Palve­lu­ver­kos­ton on oltava tarpeeksi tiuha, jotta kaikki saadaan kiinni.

Kuopio

409

Teija­mari Laaso­­nen-Balk

LT, psykiatri, psykoterapeutti

Iisalmi

Lue lisää

Olen LT, psykiat­rian erikois­lää­käri ja koulut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti. Minulla on pitkä työko­ke­mus julki­sella sekto­rilla mielen­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen lääkä­rinä ja ylilää­kä­rinä. Tällä hetkellä toimin yksi­tyis­sek­to­rilla valta­kun­nal­li­sena psykiat­rian vastuu­lää­kä­rinä sekä koulu­tan uusia psyko­te­ra­peut­teja ja pidän yksi­tyis­vas­taan­ot­toa. Haluan tuoda asian­tun­te­muk­seni ja pitkän koke­muk­seni hyödyksi Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen.

Iisalmi

410

Heidi Lehto­nen

sairaanhoitajaopiskelija

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

411

Arttu Leppä­kyn­näs

Lääketieteen kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen 24-vuotias viiden­nen vuoden lääke­tie­teen kandi­daatti. Olen toimi­nut aktii­vi­sesti aine­jär­jes­töni toimin­nassa sekä yliop­pi­las­kun­tani halli­tuk­sessa. Haluan aktii­vi­sesti paran­taa opis­ke­li­joi­den ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Alue­vaa­leissa haluan edis­tää erityi­sesti tervey­den­huol­lon toimin­taa perus­ta­solla, sekä mielen­ter­veys­pal­ve­luita. Molem­mat näistä ovat pidem­män aikaan olleet alire­surs­soi­tuja, mikä näkyy pitkissä jonoissa ja mielen­ter­veys­krii­sin vaka­vuu­dessa. Sivuil­lani olen avan­nut enem­män, mitenkä lähti­sin korjaa­maan tilan­netta.

Kuopio

412

Laila Leski­nen

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 48-vuotias maa- ja metsä­ta­lous­yrit­täjä Juan­kos­kelta, Kuopiosta. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi lapsen­lapsi. Kunta­vaa­leista luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­koja tuli Savo-Pieli­sen jäte­lau­ta­kun­taan ja Yhteis­toi­minta-alueen maaseu­tu­lau­ta­kun­taan, molem­mat useam­pien kuntien yhteis­työ­eli­miä. Alue­vaa­leissa, alueilla, tulee olemaan tärkeää eten­kin se, että muis­tamme kenelle uudis­tusta tehdään? Sitä ei tehdä hallin­nolle, byro­kra­tialle ja turhien­kin työpaik­ko­jen luomi­seen. Uudis­tusta tulee tehdä ihmi­sille, asiak­kaille ja terveys- ja pelas­tusa­lan työn­te­ki­jöille.

Kuopio

413

Tuija Marti­kai­nen

Fysioterapeutti, yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 44 vuotias perhee­näiti, fysio­te­ra­peutti, työyh­tei­sö­so­vit­te­lija, työnoh­jaaja ja yrit­täjä. Tällä hetkellä olen Kuopiossa vara­val­tuu­tet­tuna ja perus­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan jäsen. “Harras­tan” vapaa­eh­tois­työtä ja olen myös inno­kas luon­to­liik­kuja. Yhtei­söt, johon kuulun : Suomen sovit­te­lu­foo­rumi, Suomen työnoh­jaa­jat, Kuopion Yrit­tä­jät ja Kuntou­tus yrit­tä­jät.

Kuopio

414

Antti Mikko­nen

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen opet­taja, yrit­täjä ja kolmen tyttä­ren isä. Näen työs­säni opet­ta­jana päivit­täin sen, kuinka paljon lapset ja nuoret tarvit­se­vat kuun­te­li­jaa, tukea ja ohjausta eteen­päin elämässä. Sosi­aa­li­nen media, kave­ri­piiri, aikuis­ten odotuk­set, korona, yksi­näi­syys ja kiusaa­mi­nen .. Valta­via haas­teita herkässä iässä. Kun sosi­aali- ja terveys­toimi eivät pysty tarjoa­maan riit­tä­vää apua riit­tä­vän aikai­sin, nuori syrjäy­tyy, eris­täy­tyy ja pahim­massa tapauk­sessa sairas­tuu. Velvol­li­suu­temme on hyvin­voin­tia­lu­eella järjes­tää asiat niin, että apua on saata­vissa nopeasti, riit­tä­västi ja ennal­taeh­käi­se­västi.

Siilinjärvi

415

Kirsi Moisan­der

hallintojohtaja, sivutoiminen yrittäjä

Leppävirta

Lue lisää

Leppävirta

416

Ville Mutto­nen

Kehitysvammaisten asuinyksikön johtaja

Leppävirta

Lue lisää

Poliit­ti­set luot­ta­mus­teh­tä­vät: 2019-2020 Leppä­vir­ran Kokoo­mus Ry, sihteeri. 2020-2021 Leppä­vir­ran Kokoo­mus Ry, puheen­joh­taja. 2021 - 2021 Leppä­vir­ran perus­tur­va­lau­ta­kun­nan jäsen. Amma­til­tani olen kehi­tys­vam­mais­ten asui­nyk­si­kön johtaja. Koulu­tuk­sel­tani olen sosio­nomi (YAMK). Ja sosi­aa­lia­lan työko­ke­musta on 8-vuotta, mistä esihen­ki­lö­teh­tä­vissä 3,5-vuotta. Perhee­seen kuuluu 2,5-vuotias tytär. Ikää minulla on 32-vuotta. Uskon, että yrit­tä­jyys ja työn­teko mahdol­lis­ta­vat hyvä­laa­tui­sen elämän. Uskon myös vahvasti, että vapau­teen kuuluu myös yksi­lön vastuu.

Leppävirta

417

Riikka Netti

sairaanhoitaja, AMK

Kuopio

Lue lisää

Laaja-alai­sesti koke­musta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista sekä julki­sella että yksi­tyi­sellä puolella. -Olen työs­ken­nel­lyt mm. erikois­sai­raan­hoi­don polikli­ni­koilla, päivys­tyk­sessä, psykiat­riassa, ikään­ty­vien hoito­työssä, perus­ter­vey­den­huol­lossa, asumis­pal­ve­luissa, sosi­aa­li­sessa kuntou­tuk­sessa ja työter­veys­huol­lossa. Olen myös toimi­nut yrit­tä­jänä.

Kuopio

418

Kirsi Anna Maria Niva

yrittäjä, sairaanhoitaja AMK

Iisalmi

Lue lisää

Toisen kauden valtuu­tettu Iisal­messa. Kolmen lapsen äiti ja pieny­rit­täjä, joka suhtau­tuu into­hi­moi­sesti koti­seu­tuunsa ja on valmis työs­ken­te­le­mään sen elin­voi­mai­suu­den puolesta.

Iisalmi

419

Juho Oika­ri­nen

Filosofian tohtori, Matematiikan lehtori

Kuopio

Lue lisää

Olen FT ja opet­taja, perheel­li­nen 4 lapsen isä. Työni ja lasteni kautta nuor­ten, varhais­kas­va­tuk­sen ja koulu­puo­len sekä sosi­aa­li­puo­len asiat ovat tulleet tutuksi - kuten myös vanhus­väes­tön tarpeet, omien ja puoli­soni vanhem­pien kautta. Opin paljon ikäväes­tön hyvin­voin­nin proble­ma­tiik­kaa vanhem­pieni viimeis­ten vuosien aikana. Olen vara­val­tuu­tettu ja jäsen Raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nassa - toivon pääse­väni hoita­maan yhtei­siä asioita myös Pohjois-Savon alue­val­tuus­toon. Poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa tarvi­taan mate­maat­tista ajat­te­lua - on tärkeää osata laskea tarkasti euro­jen tarve ja menekki.

Kuopio

420

Kari Ojala

Johtava lääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen Niuvan­nie­men sairaa­lan johtava lääkäri ja sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton puheen­joh­taja - tervey­den­huol­lon ja kunta­po­li­tii­kan koke­nut konkari. Päät­tä­jänä olen tietoon pohjaava, ratkai­su­kes­kei­nen, yhtei­sym­mär­rystä hakeva ja yhteis­työ­ky­kyi­nen. Minulla on kolme keskeistä vaali­tee­maa. Perus­pal­ve­luita on vahvis­tet­tava kehit­tä­mällä tietoon ja tutki­muk­seen perus­tuen. Mielen­ter­veys­po­ti­lai­den palve­lut, tutki­mi­nen ja hoito on nostetta kehit­tä­mi­sen kärkeen. Hyvin­voin­tia­lu­eella tulee olla vahva yliopis­tol­li­nen leima ja toimin­ta­tapa - tieto, tutki­mus ja jatkuva kehit­tä­mi­nen.

Siilinjärvi

421

Merja Oksman

Päiväkodinjohtaja, eläkkeellä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen 65 v. päivä­ko­din­joh­ta­jana Kuopion varhais­kas­va­tuk­sessa työurani tehnyt, monessa mukana oleva aktii­vie­lä­ke­läi­nen. Nyt uuden ja tärkeän asian äärellä tunnen olevani ihan TONTTU, vaikka lakkiin on kerty­nyt 30 vuoden päätök­sen­teon tuomaa koke­musta ja näke­mystä. Olen huolis­sani talou­desta, raja­pin­noista ja että Ihmi­nen ei unoh­tuisi orga­ni­saa­tio­him­me­lissä. Moniam­ma­til­li­set hoito­ket­jut ei saa katketa ja tiedon­kulku on tärkeää. Valin­nan­va­pautta ja maalais­jär­keä tarvi­taan! Monessa mukana olemi­nen antaa pers­pek­tii­viä ja asia­kas­nä­kö­kul­maa. Hyvin­voiva ihmi­nen on psyyk­kis-fyysi­nen koko­nai­suus.

Siilinjärvi

422

Jukka Paap­pa­nen

Suunnittelukoordinaattori, Terveystieteiden maisteri, psykiatrinen sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Olen 46-vuotias kuopi­lai­nen mies. Koulu­tuk­sel­tani olen psykiat­ri­nen sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri. Olen toimi­nut poti­las­työssä eri orga­ni­saa­tioissa lähes 20 vuotta. Olen toimi­nut myös osas­ton­hoi­ta­jan tehtä­vissä ennen nykyistä työtäni suun­nit­te­lu­koor­di­naat­to­rina tervey­den­huol­lon tila­suun­nit­te­lussa. Vahvoja osaa­mi­sa­lueita ovat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon proses­sit, johta­mi­nen ja lean -kehit­tä­mi­nen. Olen päämää­rä­tie­toi­nen, inno­va­tii­vi­nen ja tunnol­li­nen tekijä. Minulla on posi­tii­vi­nen asenne muutok­seen ja rohkeutta ajatella uudella tavalla. Yli 20 vuoden sote -alueen koke­mus antaa pers­pek­tii­viä arvioida muutok­sen suun­taa.

Kuopio

423

Ilpo Parta­nen

Maatalousyrittäjä

Sonkajärvi

Lue lisää

Olen maaseu­dulla viih­tyvä, maa- ja metsä­ta­lou­desta elan­tonsa tienaava yrit­täjä. Perhee­seen kuuluu palve­lu­ko­tiy­rit­tä­jänä toimiva puoliso ja kolme lasta, joista nuorin vielä asuu kotona. Kunnal­lis­po­li­tii­kassa olen ollut mukana pari vaali­kautta, MTK:n toimin­nassa jo tuota­kin kauem­min. Harras­tan metsäs­tystä, kalas­tusta, lento­pal­loi­lua­kin kun siihen tilai­suus tulee.

Sonkajärvi

424

Karo­liina Parta­nen

asianajaja, varatuomari

Kuopio

Lue lisää

Olen kuopio­lai­nen asia­na­jaja ja kaupun­gin­val­tuu­tettu. Työni lisäksi minut pitää kiireel­li­senä lapseni, liikunta ja perhee­seeni kuluva kultai­nen noutaja. Kesäi­sin olen inno­kas puutar­ha­vil­je­lijä. Olen ehdolle, koska kyseessä on merki­tyk­sel­li­set vaalit, joilla on vaiku­tusta meidän jokai­sen arkeen ja siinä pärjää­mi­seen. Tein töitä aiem­min laki­mie­henä Suomen lähi- ja perus­hoi­ta­ja­liitto SuPer ry:ssä. SOTE-palve­lut ja niiden kipu­koh­dat tuli­vat vuosien aikana tutuiksi. Uskon, että koke­muk­ses­tani on hyötyä, kun tehdään esimer­kiksi päätök­siä hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­giasta.

Kuopio

425

Jussi Paterno

Lääkäri, tutkija

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

426

Janne Peltola

Yrittäjä

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

427

Vesa Penna­nen

restonomi, ravintolayrittäjä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen Siilin­jär­ve­läi­nen 48-vuotias kunnan­val­tuu­tettu ja pidän ravin­to­laa Etelä-Siilin­jär­vellä Vuore­lassa. Ensim­mäi­sen kauden valtuu­tet­tuna olen huoman­nut, miten poli­tiikka ja vaikut­ta­mi­nen yhteis­kun­nal­li­sissa asioissa on imais­sut minut mukaansa. Palve­lua­lan yrit­tä­jänä ja työnan­ta­jana olen tottu­nut pitä­mään talou­den kunnossa, mikä on edesaut­ta­nut myös vaikei­den korona vuosien editse. Uskon, että yrit­tä­jiä tarvi­taan myös tule­vassa alue­val­tuus­tossa, joilla on käytän­nön talous­osaa­mi­nen hallussa. Maalais­jär­jen käyt­tä­mi­nen myös uuden ja moni­mut­kai­sen hallin­to­him­me­lin vuoksi on enem­män kuin suota­vaa hyvin­voin­tia­lu­eella asuvien kunta­lais­ten kannalta.

Siilinjärvi

428

Mervi Pieti­nen

sosionomi, hoivapalveluyksikön päällikkö

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

429

Jukka Puuru­nen

sisäilma-asiantuntija, yrittäjä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen ollut koko yrit­täjä taipa­leeni ajan ajamassa yhtei­siä asioita. Toimin vara­val­tuu­tet­tuna Siilin­jär­ven kunnan­val­tuus­tossa, tekni­sen lauta­kun­nan jäsen­nenä ja toimin sisäilma-asian­tun­ti­jana omassa yrityk­ses­säni. Alue­vaa­lit ovat tärkeät koska siellä vali­taan päät­tä­jät, jotka vaikut­ta­vat jokai­sen ihmi­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den saan­tiin sekä kului­hin. Tarvi­taan maalais­jär­keä ja kykyä hahmot­taa suuria koko­nai­suuk­sia, jolloin voi kehit­tää palve­luita lisää­mättä kustan­nuk­sia. Palve­lut on turvat­tava kaikille turval­li­sesti ja kustan­nus­te­hok­kaasti.

Siilinjärvi

430

Sakari Pääkkö

Suunnittelija, valtiotieteiden kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen 27-vuotias vanhus- ja vammais­pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lija ja terveys­ta­lous­tie­teen opis­ke­lija. Toimin Kuopiossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja kaupun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä Kuopion Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana. Minulle keskei­sintä tule­valla Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­eella on varmis­taa nopea ja sujuva hoitoon­pääsy, huoleh­tia riit­tä­västä henki­lös­töstä sekä varmis­taa huolel­li­nen talou­den­pito.

Kuopio

431

Arttu Pöyhö­nen

Työterveyslääkäri

Iisalmi

Lue lisää

Iisalmi

432

Irina Reki­­ranta-Luuk­­ko­­nen

filosofian maisteri, koordinaattori

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

433

Kari Riihola

Yrittäjä

Iisalmi

Lue lisää

Koke­mus useista luot­ta­mus­toi­mista luo lisä­poh­jaa aluee­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoon. Tulos­vas­tuul­li­nen yrit­tä­jyys, tiimi­työ ja tiimi­työn johta­mi­nen, työhy­vin­vointi ja laatu. Näistä Kari tunne­taan. Yhdessä olemme enem­män!

Iisalmi

434

Mika Rissa­nen

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuopio

Lue lisää

Olen 44-v. mies savosta, kahden aikuis­tu­van miehe­na­lun isä. Amma­til­tani olen geriat­rian ja yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len useam­man Pohjois-Savon kunnan alueella geriat­rina. Minulla on laaja-alai­nen osaa­mi­nen tervey­den­huol­losta liki 20 vuoden ajalta lähes joka puolelta Pohjois-Savoa niin perus­ter­vey­den­huol­losta kuin erikois­sai­raan­hoi­dosta. Tärkeim­piä arvo­jani ovat hyvät julki­set lähellä olevat sote­pal­ve­lut ihmi­seltä ihmi­selle, osaava ja kuun­te­leva johta­juus, ennal­taeh­käi­sevä näkö­kulma, lasten ja nuor­ten sekä ikään­ty­nei­den asiat kuin myös mielen­ter­vey­del­li­set näkö­kul­mat.

Kuopio

435

Johanna Roini­nen

kauppatieteiden maisteri, asiakkuusvastaava

Siilinjärvi

Lue lisää

Koulu­tuk­sel­tani olen kaup­pa­tie­tei­den mais­teri ja työs­ken­te­len asiak­kuus­vas­taa­vana. Olen kolmen koului­käi­sen lapsen äiti Siilin­jär­veltä. Toimin myös tuki­per­he­van­hem­pana. Alue­val­tuus­tossa haluan varmis­taa, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tuote­taan tehok­kaasti ja ne ovat viivy­tyk­settä kaik­kien asuk­kai­den saata­villa. Hoidon kustan­nuk­sia voidaan hillitä sillä, että satsa­taan ennal­taeh­käi­se­viin toimiin ja tarvit­taessa hoito järjes­te­tään mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Vero­tusta ei ole enää varaa kiris­tää.

Siilinjärvi

436

Yrjö Ronkai­nen

Yrittäjä

Lapinlahti

Lue lisää

Olen yrit­täjä Lapin­lah­delta. Työuraa on niin soti­las- kuin sivii­li­puo­lelta. Opis­ke­luni olen suorit­ta­nut Vaasan Yliopis­tossa kaup­pa­tie­tei­den parissa. Olen toimi­nut myös Savon Yrit­tä­jien puheen­joh­taja sekä Suomen Yrit­tä­jien halli­tuk­sessa. Itselle tärkeitä asioita ovat palve­luse­te­lei­den laaja käyttö, pien­ten yritys­ten mukaan otta­mi­nen palve­lun­tuot­ta­jiksi ja sote-asiak­kaan valin­nan­va­paus. Lisäksi päätök­sen­teko pitää olla suora­vii­vaista ja hallin­non kevyttä. Toimin­nan pain­opiste pitää olla teke­vissä käsissä, ei hallin­nossa. ”Hommat hoide­taan yrit­tä­jä­asen­teella ja maalais­jär­jellä!”

Lapinlahti

437

Markko Roth­ström

toimitusjohtaja, yrittäjä

Varkaus

Lue lisää

Olen Petu/​ SoTe lauta­kun­nan puheen­joh­taja ja jäsen yli 10 vuoden ajalta joten tietoa palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja käytän­nön asioista on kerty­nyt. Nyt kun kaikki Sote asia siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eelle niin lienee syytä lähet­tää myös lauta­kun­nan puheen­joh­taja alue­val­tuus­toon vahti­maan ja hoita­maan alueen kunta­lais­ten asioita. Kakku­ku­via en ryhy someen lait­te­lem­maan, mutta MISSÄ SIE TARVITSET OIKEI HYVVÄÄ MIESTÄ? TÄS SIUL ON SELLANE !

Varkaus

438

Olli-Pekka Ryynä­nen

Yleislääketieteen professori emeritus

Kuopio

Lue lisää

Olen Kuopion kaupun­gin­val­tuu­tettu, lääkäri ja yleis­lää­ke­tie­teen profes­sori emeri­tus. Olen Kuopion perus­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Uskon tutkit­tuun tietoon , raken­ta­vaan yhteis­työ­hön, kestä­vään talou­del­li­seen ja ympä­ris­töl­li­seen kehi­tyk­seen ja huolen­pi­toon kaikista kansa­lai­sista. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lasten­lasta.

Kuopio

439

Pirjo Rönkkö

Kirjanpitäjä

Sonkajärvi

Lue lisää

Olen posi­tii­vi­sen ja kehit­tä­vän päätök­sen­teon puoles­ta­pu­huja. Asiat täytyy ottaa päätök­sen­teossa asioina, ilman raskaita peri­aat­teita ja turhaa byro­kra­tiaa. Maalais­järki ja toime­liai­suus ovat päätök­sen­teon timant­teja. Kahden teinin äitinä, maaseu­dun asuk­kaana, pidän tärkeänä, että hyvin­vointi on meidän kaik­kien oikeus ja palve­lut ovat helposti ja vaivat­to­masti saata­villa. Työs­säni kunnan kirjan­pi­tä­jänä, pääsen kohtaa­maan päätök­sen­teon vaiku­tuk­set kunnan talou­teen, joten kunnan talou­den reaa­li­maa­il­man kohtaa­mi­nen on arkista puur­ta­mista, sitä puur­ta­mista teen mielel­lään.

Sonkajärvi

440

Ari Saava­lai­nen

Varkaus

Lue lisää

Olen 35-vuotias diplomi-insi­nööri Varkau­desta.

Varkaus

441

Jouko Savo­lai­nen

farmasian tohtori, apteekkari

Kuopio

Lue lisää

Hei! Työs­ken­te­len sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon johto­teh­tä­vissä ja olen mukana kansal­li­sen lääke­po­li­tii­kan valmis­te­lussa. Olen johta­nut eriko­koi­sia yrityk­siä ja ollut talou­del­li­sessa vastuussa lähes 20 vuotta. Töiden ja opis­ke­lu­jen tiimoilta olen Suomen lisäksi asunut Tans­kassa, Kana­dassa ja Yhdys­val­loissa. Teen jatku­vaa, tiivistä yhteis­työtä minis­te­riöi­den ja niiden hallin­nan alla olevien viras­to­jen kanssa. Tuon alue­vaa­lei­hin Suomen kovinta lääke­huol­lon osaa­mista ja sote-koko­nai­suu­den laaja-alaista näke­mystä. Muutos on mahdol­li­suus parem­paan. Äänestä ratkai­sua!

Kuopio

442

Jukka Savo­lai­nen

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

443

Mika Savo­lai­nen

Ravintolayrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

444

Kati Seppälä

Yhteisöpedagogi, yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 42 vuotias kahden lapsen äiti. Koulu­tuk­sel­tani olen yhtei­sö­pe­da­gogi. Tällä hetkellä työs­ken­te­len koti­pal­ve­lu­työssä. Tapaan työs­säni niin lapsi­per­heitä kuin vanhuk­sia­kin ja näen kuinka tärkeää on saada tukea silloin, kun on sen tarve. Sydäm­men asiani on ikäih­mis­ten arvo­kas elämä sekä omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sen tuke­mi­nen, siksi palve­luse­te­lien laajempi käyt­töön otto on tärkeää.

Kuopio

445

Anu Sorjo­nen

kirjakauppias, teatteriohjaaja, muusikko

Lapinlahti

Lue lisää

Lapinlahti

446

Timo Sorsa

Elektroniikka-Alan Yrittäjä

Suonenjoki

Lue lisää

Suonenjoki

447

Anna Souk­ka­mäki

Terveydenhoitajaopiskelija, lääketeknikko

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

448

Sassa Suna

Vanhempi konstaapeli

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

449

Maija Svärd

humanististen tieteiden kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen tehnyt työni luokan­opet­ta­jana ja viimei­set 15 koulun hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä. Olen kolmen eläke­vuo­den aikana tehnyt sijai­suuk­sia joten tuntuma koulu­jen ja lapsi­per­hei­den arkeen säilyy. Luot­ta­mus­teh­tä­vieni kautta olen raken­ta­massa parem­pia palve­luja kaikille ikäluokille.Tässä uudis­tuk­sessa tarvi­taan ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den paran­nus! Siten jonot lyhe­ne­vät. Neuvola-, koulu­ku­raat­tori-, psyko­logi- ja lasten- ja nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lut on saatava kuntoon. Samoin ikäih­mis­ten tuki kotiin.

Kuopio

450

Kati Swee­ney

Ekonomi (KTM), tradenomi, markkinointijohtaja

Kuopio

Lue lisää

Olen 46-vuotias ekonomi, vies­tin­nän trade­nomi, äiti, vaimo ja ikui­nen opis­ke­lija. Valmis­tun tänä vuonna sivii­lioi­keu­den erikois­ju­ris­tiksi (HTM). Minä uskon vahvasti tietee­seen, työs­ken­te­len­kin sen parissa. Perus­tan mieli­pi­teeni ennem­min tutkit­tui­hin faktoi­hin kuin omiin tunte­muk­siini. Päätök­sen­teon täytyy mieles­täni perus­tua faktoi­hin, että pysty­tään teke­mään kauas­kan­toi­sia ja kestä­viä ratkai­suja. Alue­vaa­lieh­dok­kaana minulle on tärkeää, että saamme tule­vai­suu­dessa laaduk­kaat sote-palve­lut jous­ta­vasti, ajoissa ja läheltä. Haluan olla mukana teke­mässä meidän kaik­kien elämästä entistä parem­paa.

Kuopio

451

Kaija Sääski

yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, yrityspalvelujohtaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

452

Pekka Taipale

Erikoislääkäri, yrittäjä

Iisalmi

Lue lisää

Iisalmi

453

Tarja Tirk­ko­nen

Hoivakodin johtaja

Kaavi

Lue lisää

Olen 54-vuotias hoiva­ko­din johtaja Kaavilta. Koulu­tuk­sel­tani olen sosio­nomi (AMK). Suori­tan tällä hetkellä sosi­aali- ja terveys­hal­lin­to­tie­teen mais­te­rio­pin­toja Itä-Suomen yliopis­tossa. Minulla on 31 vuoden koke­mus lapsi­per­hei­den, aikuis­ten sekä ikäih­mis­ten palve­luista. Olen työs­ken­nel­lyt sekä kunnal­li­sessa, että yksi­tyi­sessä orga­ni­saa­tiossa niin isossa kaupun­gissa kuin pienessä kunnassa. Viimei­set 15 vuotta olen toimi­nut esimies- ja johto­teh­tä­vissä.

Kaavi

454

Taisto Toppi­nen

Rekisteripäällikkö, diplomi-insinööri

Kuopio

Lue lisää

Olen ollut pitkään Kuopion kaupun­gin luot­ta­mus­mie­henä mm. kaudella 2014-2017 kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Sitä ennen myös kaksi vuotta Perus­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Nykyi­sin valtuu­tet­tuna ja tarkas­tus-lauta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Olen toimi­nut aikai­sem­min ja tällä hetkellä Pohjois-Savon liiton maakun­ta­val­tuu­tet­tuna. Olin yhden kauden myös Kunta­lii­ton valtuus­tossa. Nykyi­sin Kuopion seura­kun­tayh­ty­män kirk­ko­val­tuu­tet­tuna ja Alavan seura­kun­ta­neu­vos-ton jäse­nenä sekä aikai­sem­min yhtei­sen kirk­ko­neu­vos­ton jäse­nenä sekä kiin­teistö- ja hautaus­toi­men johto­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Erityi­nen osaa­mi­sa­lu­eeni on yhteis­kunta-suun­nit­telu ja kaavoi­tus. Kunta­ta­lou­teen liit­ty­vät asiat ovat hyvin tuttuja. Kuopion perus-turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana sain kipi­nän myös SoTe-asioi­hin, joihin olen edel­leen hyvin pereh­ty­nyt.

Kuopio

455

Jari Toroi

Km, luokanopettaja

Joroinen

Lue lisää

Olen Jari Toroi, luokan­opet­taja ja koulun­joh­taja. Tiedän, mitä on koko­nais­val­tai­nen työn teke­mi­nen ja vastuun kanta­mi­nen. Vuodesta 2001 lähtien olen ollut kunnan­val­tuu­tet­tuna. Koke­musta on kerty­nyt mm. kunnan­hal­li­tuk­sesta, eri lauta­kun­nista, Etelä-Savon sosi­aali- terveys­pal­ve­lu­jen kuntayh­ty­män valtuus­tosta, maakun­ta­val­tuus­tosta sekä Jorois­ten ja Varkau­den yhtei­sestä perus­tur­va­lau­ta­kun­nasta. Kokoo­muk­sen py:n pj. koko 2000-luvun. Uskon pitkästä ja moni­puo­li­sesta koke­muk­sesta olevan hyötyä raken­net­taessa Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­luetta ja sen palve­lu­verk­koa. Neljä, viis, viis - uurnille siis.

Joroinen

456

Esa Tuovi­nen

Tekninenjohtaja CTO

Varkaus

Lue lisää

Valitse viisaasti, valitse 456. Olen 64 vuotias alue­vaa­lieh­do­kas Pohjois-Savossa. Olen toista kautta sairaan­hoi­to­pii­rin valtuu­tettu ja nyt samalla tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Olen ollut myös kaksi kautta maakun­ta­val­tuu­tet­tuna, joten tiedän hyvin tämän tule­van hyvin­voin­tia­lu­een kentän. Itsellä pääpaino on viedä palve­luita talou­del­li­sessa viite­ke­hyk­sessä. Toisin sanoen tarkas­tel­laan mitä palve­luita voidaan tarjota hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tuk­sella. On myös katsot­tava tule­vai­suu­teen. Digiaika on edessä myös Sote-sekto­rilla. Voiko reuna-alueen palve­luja paran­taa etäpal­ve­luilla? Kyllä voi.

Varkaus

457

Jarmo Tuppu­rai­nen

Insinööri, Toimitila-asiantuntija

Kuopio

Lue lisää

Olen 39 vuotias Insi­nööri Kuopiosta. Olen neli­lap­si­sen uusio­per­heen isä. Arvo­jani ovat rehel­li­syys ja oikeu­den­mu­kai­suus. Minulla on tarve tehdä hyvää, tunnis­tan sen piir­teen itses­säni. Teen yhtei­siä asioita suurella sydä­mellä. Minulla on hyvä aloi­te­kyky ja olen aikaan­saava mies. Toimi­na­tani on tieto­joh­toista, eli otan asioista selvää. Minulla on kyky hahmot­taa laajoja konai­suuk­sia. Minun teemani on: “Ihmi­sille hyvää ja laadu­kasta palve­lua.” Hyvä palvelu lähtee hyvästä johta­mi­sesta ja hyvistä johta­mis­pe­ri­aat­teista. Heikom­massa asemassa olevien ihmis­ten sosi­aa­li­pal­ve­luja ei saa unoh­taa.

Kuopio

458

Saija Turpei­nen

terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

459

Jaana Turu­nen

Musiikin maisteri, kulttuurialan yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

460

Tuula Vartiai­nen

Ekonomi, RKM

Kuopio

Lue lisää

Entä jos palve­lut raken­net­tai­siin tällä kertaa ihmi­nen ja hänen elämän­ti­lan­teensa keskiössä. Toisaalta toimin­ta­mal­lit raken­net­tai­siin niin, että turvat­tai­siin oikea-aikai­nen palve­lu­jen saami­nen.

Kuopio

461

Tiina Vilja­kai­nen

Konttorinjohtaja, LKV

Kuopio

Lue lisää

Olen Tiina Vilja­kai­nen 53 -vuotias, naimi­sissa ja kolmen pojan äiti. Vara­val­tuu­tettu, Ympä­ristö-ja raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen, Maan­mit­taus­lai­tok­sen uskot­tu­mies. Minulle tärkeintä alue­vaa­leissa on: turvata yhden­ver­tai­set ja laaduk­kaat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men palve­lut hyvin­voin­tia­lu­eella asuville, paran­taa palve­lu­jen saata­vuutta ja saavu­tet­ta­vuutta, turvata ammat­ti­tai­toi­sen työvoi­man saanti sekä hillitä kustan­nus­ten kasvua. Kaikilla on oikeus saada apua, silloin kun sitä tarvit­see. Tehdään yhdessä Pohjois-Savosta parempi paikka asua ja elää.

Kuopio

462

Eija Vähälä

Opetusneuvos, kasvatustiet.lis

Kuopio

Lue lisää

Hoitoon pääse­mi­nen, valin­nan­va­paus, ei lisä­ve­roja. Lapsista vanhuk­siin. Aito savo­lai­nen, järkevä päät­täjä.

Kuopio

463

Seppo Väätäi­nen

Johtaja, eläkkeellä

Kuopio

Lue lisää

Työurani tein yrity­se­lä­män palve­luk­sessa esimie­henä ja johta­jana. Viimei­set viisi­toista vuotta olivat ”jatku­vaa muutosta”, mikä tarkoitti valit­se­vien toimin­to­jen kriit­tistä arvioin­tia ja uusien toimin­ta­ta­po­jen ja -mallien hake­mista ja raken­ta­mista. Sote-uudis­tuk­sessa kuntien toimin­ta­kent­tään on odotet­ta­vissa suuria muutok­sia, kun valtaosa nykyi­sistä kunnille kuulu­vista tehtä­vistä siir­tyy alue­val­tuus­tolle. Tule­vilta hyvin­voin­tia­lu­een päät­tä­jiltä tarvi­taan siis näke­mystä, uskal­lusta ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä, jotta uudis­tus saadaan “maaliin” ja alueen ihmi­set voivat kokea sen onnis­tu­mi­sena. Uskon, että koke­muk­seni tulos­vas­tuusta ja orga­ni­saa­tioi­den muutos­pro­ses­seista on eduksi myös tässä mitta­vassa sote-uudis­tuk­sessa.

Kuopio

464

Eero Wetzell

Ylikonstaapeli, eläkkeellä

Kuopio

Lue lisää

Olen virkeä ja vielä samma­loi­tu­ma­ton eläk­keellä oleva polii­sin kent­tä­joh­taja Kuopiosta. Varsi­nai­sen päätoi­meni ohella tein pitkän työuran polii­sin ennalta estä­vän työn parissa. Kunnal­li­sessa päätök­sen­teossa olen ollut mukana Kuopion kaupun­gin­val­tuus­tossa ja kaupun­ki­ra­kenne lauta­kun­nassa nyt kolmatta kautta. Tällä kaudella olen myös kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen. Muutoin olen mukana OP Pohjois- Savon ja KPY: n edus­ta­jis­toissa. Lisäksi toimin Tuomio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ja seura­kun­tayh­ty­män useissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä sekä useissa muissa yhdis­tyk­sissä.

Kuopio

Skip to content