Pohjois-Savon alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

379

Jarkko Ahokas

yrittäjä, lähihoitaja

Siilinjärvi

Lue lisää

Lahjoita

Olen 46 -vuotias Siilin­jär­ve­läi­nen SOTE-alan yrit­täjä. Koulu­tuk­sel­tani olen lähi­hoi­taja, jossa olen toimi­nut jo yli 20-vuotta. Nykyi­sin opis­ke­len myös sosi­aa­li­työtä Itä-Suomen yliopis­tossa. Olen työs­ken­nel­lyt niin päihde- kuin mielen­ter­veys­työn tehtä­vissä eri työpai­koilla ja työyh­tei­söissä. Pääasial­li­nen työni on ollut päih­de­huol­lon eri tehtä­vissä, vuodesta 2008 alkaen olen toimi­nut Päih­de­pal­velu Hemman yrit­tä­jänä. Koke­musta päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luista omaan yli 20-vuotta niin valtion, julki­sen kuin kolman­nen sekto­rin puolelta sekä nyt viimei­set 13-vuotta yrit­tä­jänä yksi­tyis­sek­to­rilla.

Siilinjärvi

Lahjoita
380

Tarja Arbe­lius

yrittäjä, erityistason perheterapeutti

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

381

Minna Asikai­nen

palveluyrittäjä

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

382

Elena Chik­soeva

YAMK restonomi, myyntipäällikkö

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

383

Markku Eestilä

Kansanedustaja, eläinlääkäri

Iisalmi

Lue lisää

Olen analyyt­ti­nen, asioi­hin pereh­tyvä huumo­rin­ta­jui­nen kansan­edus­taja. Sivii­liam­ma­til­tani olen eläin­lää­käri, joten ymmär­rän sekä lääke­tie­dettä että ennen kaik­kea pysy­vien hoito- ja asia­kas­suh­tei­den merki­tyk­sen. Olen toimi­nut Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton puheen­joh­ta­jana, kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana ja maakun­ta­lii­ton puheen­joh­ta­jana, joten moni­puo­lista koke­musta ja ymmär­rystä löytyy. Kansan­edus­ta­jana olen tutus­tu­nut sote-lain­­sää­­dän­­nön yksi­tyis­koh­tiin ja tule­viin korjaus­tar­pei­siin kuten esimer­kiksi rahoi­tus­la­kiin.

Iisalmi

384

Joel Elmaci

Järjestöpuheenjohtaja

Varkaus

Lue lisää

Hei, olen 21- vuotias varkau­te­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Varus­mies­lii­ton puheen­joh­taja. Lähdin ehdolle varmis­ta­maan, että Pohjois-Savosta tulee nimensä mukai­nen hyvin­voin­tia­lue, eikä pahoin­voin­tia­lue, kuten tilanne meillä Pohjois-Savossa nyt on. Pide­tään myös huoli siitä, ettei hallin­non tasosta tule byro­kraat­ti­nen himmeli vaan palve­luita aidosti paran­tava tekijä.

Varkaus

385

Miia Eske­­li­­nen-Finger­­roos

YTM, Kasvujohtaja

Kuopio

Lue lisää

Lahjoita

Muutos on mahdol­li­suus. Olen 38-vuotias yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja kahden ala-astei­­käi­­sen pojan äiti. Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Kuopiossa. Toimin myös Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin halli­tuk­sen jäse­nenä . Päivä­työni teen digi­taa­li­sen oppi­mi­sen parissa, tiiviisti kiinni yhteis­kun­nal­li­sessa muutok­sessa. Olen jo pro gradu -työs­säni pereh­ty­nyt yhteis­kun­nan raken­tei­siin. Minulle on tärkeää edis­tää elin­voi­maista ja tule­vai­suu­teen kunnian­hi­moi­sesti katso­vaa, osal­lis­ta­vaa Pohjois-Savoa, jossa ei pelätä katsoa asioita uudella tavalla.

Kuopio

Lahjoita
386

Janina Gallén

Opiskelija

Kuopio

Lue lisää

Olen 24-vuotias viimei­sen vuoden farma­seut­tio­pis­ke­lija. Minulle tärkeitä asioita on hyvin­vointi, tasa-arvo ja talou­del­li­suus.

Kuopio

387

Mika Harti­kai­nen

Yrittäjä/mv

Pielavesi

Lue lisää

Olen Mika Harti­kai­nen 51-vuotias mv. yrit­täjä Piela­ve­deltä. Perhee­seeni kuuluu vaimo ja kaksi poikaa. Kuulun koti­kun­tani kunnan­val­tuus­ton ja kunnan­hal­li­tuk­seen, sekä muuta­mien yritys­ten halli­tuk­siin. Tervey­den­huol­lon asioista olen saanut koke­musta toimies­sani Kyste­rin tilaa­ja­toi­mi­kun­nassa. Tämä luot­ta­mus­toimi on lisän­nyt ymmär­rystä tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Pielavesi

388

Sari Hintikka-Varis

DI, aluejohtaja

Rautalampi

Lue lisää

Pohjois-Savossa saap­paat syvällä järvissä, metsissä ja luon­nossa. Olen viiden lapsen äiti, maati­lan emäntä ja käyn Kuopiossa työssä. Tais­te­len viimei­seen asti tasa-arvon ja yhte­näis­ten oikeuk­sien puolesta. Jokai­sella on oikeus elää ja asua siellä missä haluaa ikään, suku­puo­leen tai vammaan katso­matta - myös palve­lui­den toteu­tu­mi­nen yhden­ver­tai­sesti on jokai­sen oikeus vauvasta vaariin ja käve­le­västä pyörä­tuo­liin!

Rautalampi

389

Ilkka Hirvo­nen

Insinööri, ravintolayrittäjä, toimitusjohtaja (Led Future Oy).

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

390

Jouni Holo­pai­nen

yhteiskuntatieteiden maisteri, aluekehittämisen asiantuntija

Kuopio

Lue lisää

Olen 37v yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, sosi­aa­li­po­li­tiikka pääai­neena ja alue­ke­hit­tä­mi­sen asian­tun­tija. Päätyöni on Huma­nis­ti­sessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vastaa­vana asian­tun­ti­jana tutki­muk­sen ja kehit­tä­mi­sen puolella. Luot­ta­mus­teh­tä­vis­täni sen verran, että toimin tällä hetkellä mm. Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana, Pohjois-Savon liiton maakun­ta­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja P-Savon hyin­voin­tia­luetta valmis­te­le­van VATE:n ohjaus­ryh­män jäse­nenä. Koke­musta päätök­sen­teosta on jo 16 vuoden ajalta.

Kuopio

391

Johanna Huhta

Työhyvinvointiyrittäjä, TTM:terveystaloustiede, opettaja ja sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Tarjoan vahvaa ja ymmär­tä­vää päätök­sen­te­koa tasa­pai­noi­seen tule­vai­suu­teen! Olen työhy­vin­voin­tiy­rit­täjä, koulu­tuk­sel­tani sairaan­hoi­taja, terveys­ta­lous­tie­tei­siin erikois­tu­nut mais­teri. Haluan olla luomassa hyvin­voin­tia­luetta, jossa palve­lut ovat oikeu­den­mu­kai­sesti tarjolla, panos­tus ennal­taeh­käi­se­vässä toimin­nassa ja jossa tervey­den­hoi­toa­lan ammat­ti­lai­silla olisi hyvä työs­ken­nellä. Tässä ehdo­kas jolla on pitkä käytän­nön työn koke­mus sote-alalta ja työhy­vin­voin­tiy­rit­tä­jänä osaa­mi­nen kehit­tää työyh­tei­sö­jen työky­kyä ja johta­mista!

Kuopio

392

Mari Huup­po­nen

KM, päiväkodin johtaja

Joroinen

Lue lisää

Joroinen

393

Kati Hynni­nen

ikääntyneiden lääkäripalvelujen johtaja

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

394

Markku Jäntti

lähihoitaja, SOTE-ICT asiantuntija

Siilinjärvi

Lue lisää

Lähi­hoi­taja, SOTE-ICT asian­tun­tija. Hoita­jana olen työs­ken­nel­lyt muun muassa erikois­sai­raan­hoi­dossa, vammais­pal­ve­luissa, vastaan­ot­to­työssä, palve­luoh­jauk­sessa, hoito­tar­vi­ke­ja­ke­lussa, asumis­pal­ve­luissa, mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä koti­hoi­dossa. Nykyi­sessä työs­säni poti­las­tie­to­jär­jes­telmä asian­tun­ti­jana työs­ken­te­len lähes koko Suomen alueella koulut­taen lääkä­reitä, hoita­jia sekä sote toimis­to­hen­ki­lö­kun­taa. Työni kautta olen pääs­syt osal­lis­tu­maan useam­man hyvin­voin­tia­lu­een valmis­te­luun, joten minulta löytyy näke­mystä suurem­masta koko­nai­suu­desta.

Siilinjärvi

395

Seija Järn­fors

Asiakirjahallinnon suunnittelija

Rautavaara

Lue lisää

Järke­vää talous­a­jat­te­lua reuna­kun­nat huomioon ottaen. Suurella sydä­mellä hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen turvaa­mi­seksi.

Rautavaara

396

Tarja Kaipai­nen

TtM, tradenomi (terveys ja talous), laillistettu ravitsemusterapeutti

Kuopio

Lue lisää

Olen kahden lapsen liikun­nal­li­nen äiti, inno­kas kokkai­lija ja idea­listi, joka haluaa edis­tää ja paran­taa ihmis­ten hyvin­voin­tia maalais­jär­jellä. Siksi koulu­tus­taus­tani on laaja: tervey­den ja talou­den tutkinto, terveys­tie­tei­den mais­teri ja apura­ha­tut­kija. Eri luot­ta­mus­toi­mi­nen hoita­mi­nen ja työs­ken­tely Ylä-Savon SOTElla on tuonut osaa­mista, josta on hyötyä tule­vassa uudis­tuk­sessa. Lähellä sydän­täni ovat: ennal­taeh­käisy ja tervey­den edis­tä­mi­nen moniam­ma­til­li­sesti, oikeat palve­lut oike­aan aikaan lapsi­per­heet ja ikään­ty­neet huomioi­den, henki­lös­tön työhy­vin­vointi. Toki talous huomioi­den 🙂

Kuopio

397

Sami Kapa­nen

yrittäjä, kehitysjohtaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

398

Susanna Kartimo-Kröger

Erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri

Iisalmi

Lue lisää

Olen kolmen lapsen äiti. Työs­säni hyödyn­nän opet­ta­jan koke­mus­tani koor­di­naat­to­rina hank­keessa, jolla kehi­te­tään oppi­lai­den oppi­mi­sen tueksi erilai­sia keinoja. Olen Iisal­men kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sen jäsen. Toimin Iisal­messa ensim­mäi­senä vara­val­tuu­tet­tuna, tekni­sen lauta­kun­nan varsi­nai­sena jäse­nenä, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nenä, YSAO:n valtuus­ton jäse­nenä sekä tarkas­tus­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Olen myös Pohjois-Savon sairaan­hoi­to­pii­rin kuntayh­ty­män yhty­mä­val­tuus­ton jäsen sekä Pohjois-Savon maakun­ta­lii­ton yhty­mä­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen.

Iisalmi

399

Tuija Kastari

toimitusjohtaja

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

400

Minna Kaulamo

Tradenomi, liikunta-alan yrittäjä

Leppävirta

Lue lisää

Leppävirta

401

Matti Kaup­pi­nen

Myynti- ja vientikoordinaattori, kirjailija

Kuopio

Lue lisää

Olen Sonka­jär­veltä kotoi­sin, asunut pitkään Iisal­messa ja nyt asun Kuopiossa. Olen käynyt töissä sekä Vesan­nolla, että Varkau­dessa. Useampi alueen paik­ka­kunta on minulle tuttu ja tunnen laajalti henki­löitä eripuo­lilta Savoa. Tuli­sin teke­mään työtä KOKO Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kai­den hyväksi! Terveys, turval­li­suus ja talou­del­li­suus ovat minulle avain­sa­noja. Ensim­mäi­seen alue­val­tuus­toon tulee valita laaja-alai­­sen elämä­ko­ke­muk­sen osaa­via henki­löitä, joilla on teke­mi­sen meinin­kiä, rohkeutta sekä yhteyk­siä usealle taholle. Heillä tulee olla valmiutta yhteis­työ­hön yli puolue­ra­jo­jen.

Kuopio

402

Jaakko Kekoni

sairaalakemisti, hallitusaktiivi

Kuopio

Lue lisää

Toimi­nut kemis­tinä Auro­ran sairaa­lassa, Keski- Pohjan­maan keskus­sai­raa­lassa, Kainuun Keskus­sai­raa­lassa, Vaaja­sa­lon Paran­to­loissa ja KYS:in alue­ke­mis­tinä sekä Säveri Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana. KYSin Akavan vara­pää­luot­ta­mus­mies 10 vuotta. Päätoi­mi­nen halli­­tus- ja omis­ta­jaoh­jausam­mat­ti­lai­nen. Toimi­nut pitkään mm. KYS:in yhty­mä­hal­li­tuk­sessa sekä Istekki Oy:n ja Sakupe Oy:n halli­tuk­sissa ja aloit­ta­nut Pohjois-Savon alue­pe­las­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Mottoni on “Mistä Pohjois- Savon hyvin­vointi on tehty? Hoivaa, Hoitoa, Turvaa ja Pelas­tusta! Niistä hyvin­voin­timme on tehty!”

Kuopio

403

Marko Kilpi

kansanedustaja, poliisi, kirjailija

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

404

Anna-Kaisa Kokko­nen

Kätilö, terveystieteiden maisteri

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

405

Allu Koski­nen

Kuopion kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, Yrittäjä,

Kuopio

Lue lisää

Kuka on Allu Koski­nen? Olen 35-vuotias kuopio­lai­nen yrit­täjä. Toimin kolman­nen kauden Kuopion kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana, omis­ta­jaoh­jaus­jaos­ton puheen­joh­ta­jana sekä muissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Harras­tan musiik­kia, pade­lia ja hyvää ruokaa. Miksi olen ehdolla? Vaalit ovat erit­täin merki­tyk­sel­li­set, koska Kuopion budje­tista siir­tyy noin puolet eli 500 miljoo­naa uudelle hyvin­voin­tia­lu­eelle. Nyt jos koskaan tarvi­taan sitä kuului­saa maalais­jär­keä, josta puhuin jo viime kunta­vaa­leissa. Alue­vaa­leissa on kyse kansan­ta­lou­desta, tervey­destä ja turval­li­suu­desta: Meidän joka­päi­väi­sestä arjesta. Tällä uudis­tuk­sella ei saa lisätä byro­kra­tiaa ja hallin­toa vaan jokai­sen ihmi­sen pitää saada palve­lut helpom­min ja turval­li­sesti. Ihmi­nen pitää olla keskiössä. Siksi sydän on oikealla - myös alue­vaa­leissa

Kuopio

406

Erkki Kukko­nen

Rehtori, eläkkeellä

Vesanto

Lue lisää

Kontil­li­nen koke­musta luot­ta­mus­teh­tä­vistä. Kunnal­li­sia ja seura­kun­nal­li­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä sekä valta­kun­nal­li­sia järjes­tö­teh­tä­viä yli 50 vuoden aikana. Vesan­non kunnan­val­tuu­tettu ja vanhus­neu­vos­ton puheen­joh­taja 2021-. PeeÄs­sän edus­ta­jis­ton jäsen.

Vesanto

407

Satu Kuutsa

Fysioterapeutti, yrittäjä

Lapinlahti

Lue lisää

Olen 45-vuotias fysio­te­ra­peut­tiy­rit­täjä Lapin­lah­delta. Koko työurani olen toimi­nut yksi­tyi­sellä sekto­rilla ja ollut yrit­tä­jänä jo 16 vuotta. Olen toimi­nut yhden kauden Lapin­lah­den kunnan­val­tuu­tet­tuna ja nyt toisella kaudella ensim­mäi­senä vara­val­tuu­tet­tuna. Sote­pal­ve­lu­jen valin­nan­va­paus sekä sujuva ja nopea hoitoon pääsy on erityi­sen tärkeää. Ennal­taeh­käi­sevä tervey­destä huoleh­ti­mi­nen sääs­tää pitkällä aika­vä­lillä. Hoita­ja­mi­toi­tuk­set riit­tä­väksi ja digi­ta­li­soi­tu­mi­nen tueksi hoito­työn oheen. Pelas­tus­toimi säily­tet­tävä nykyi­sellä kapa­si­tee­tilla, sieltä löytyy myös tärkeää ensi­vas­te­toi­min­taa.

Lapinlahti

408

Anu Kähkö­nen

YTM, markkinointikoordinaattori

Kuopio

Lue lisää

Asun perheeni kanssa Kuopiossa. Olen vara­val­tuu­tettu ja jouk­ko­lii­ken­ne­lau­ta­kun­nan jäsen. Olen päivä­­koti-ikäi­­sen erityis­lap­sen äiti. Vuodet ovat osoit­ta­neet, miten lapsen erityi­syys vaikut­taa perhee­seen ja laaja-alai­­sesti elämään. Korjat­ta­via epäkoh­tia on paljon: Hoito­jo­not ovat pitkiä. Vertais­tu­kea perheelle ei ole tarjolla. Tera­­pia-, kuntou­­tus-, lääkäri- ym. ajat sijoit­tu­vat virka-aikaan, mikä kuor­mit­taa perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mista. Myös sosi­aa­li­toi­men palve­luista ja tuesta on puhut­tava avoi­mesti ja luon­te­vasti. Palve­lu­ver­kos­ton on oltava tarpeeksi tiuha, jotta kaikki saadaan kiinni.

Kuopio

409

Teija­mari Laaso­­nen-Balk

LT, psykiatri, psykoterapeutti

Iisalmi

Lue lisää

Olen LT, psykiat­rian erikois­lää­käri ja koulut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti. Minulla on pitkä työko­ke­mus julki­sella sekto­rilla mielen­­ter­­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen lääkä­rinä ja ylilää­kä­rinä. Tällä hetkellä toimin yksi­tyis­sek­to­rilla valta­kun­nal­li­sena psykiat­rian vastuu­lää­kä­rinä sekä koulu­tan uusia psyko­te­ra­peut­teja ja pidän yksi­tyis­vas­taan­ot­toa. Haluan tuoda asian­tun­te­muk­seni ja pitkän koke­muk­seni hyödyksi Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen.

Iisalmi

410

Heidi Lehto­nen

sairaanhoitajaopiskelija

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

411

Arttu Leppä­kyn­näs

Lääketieteen kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen 24-vuotias viiden­nen vuoden lääke­tie­teen kandi­daatti. Olen toimi­nut aktii­vi­sesti aine­jär­jes­töni toimin­nassa sekä yliop­pi­las­kun­tani halli­tuk­sessa. Haluan aktii­vi­sesti paran­taa opis­ke­li­joi­den ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Alue­vaa­leissa haluan edis­tää erityi­sesti tervey­den­huol­lon toimin­taa perus­ta­solla, sekä mielen­ter­veys­pal­ve­luita. Molem­mat näistä ovat pidem­män aikaan olleet alire­surs­soi­tuja, mikä näkyy pitkissä jonoissa ja mielen­ter­veys­krii­sin vaka­vuu­dessa. Sivuil­lani olen avan­nut enem­män, mitenkä lähti­sin korjaa­maan tilan­netta.

Kuopio

412

Laila Leski­nen

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 48-vuotias maa- ja metsä­ta­lous­yrit­täjä Juan­kos­kelta, Kuopiosta. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi lapsen­lapsi. Kunta­vaa­leista luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­koja tuli Savo-Pieli­­sen jäte­lau­ta­kun­taan ja Yhteis­­toi­­minta-alueen maaseu­tu­lau­ta­kun­taan, molem­mat useam­pien kuntien yhteis­työ­eli­miä. Alue­vaa­leissa, alueilla, tulee olemaan tärkeää eten­kin se, että muis­tamme kenelle uudis­tusta tehdään? Sitä ei tehdä hallin­nolle, byro­kra­tialle ja turhien­kin työpaik­ko­jen luomi­seen. Uudis­tusta tulee tehdä ihmi­sille, asiak­kaille ja terveys- ja pelas­tusa­lan työn­te­ki­jöille.

Kuopio

413

Tuija Marti­kai­nen

Fysioterapeutti, yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 44 vuotias perhee­näiti, fysio­te­ra­peutti, työyh­tei­sö­so­vit­te­lija, työnoh­jaaja ja yrit­täjä. Tällä hetkellä olen Kuopiossa vara­val­tuu­tet­tuna ja perus­­­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan jäsen. “Harras­tan” vapaa­eh­tois­työtä ja olen myös inno­kas luon­to­liik­kuja. Yhtei­söt, johon kuulun : Suomen sovit­te­lu­foo­rumi, Suomen työnoh­jaa­jat, Kuopion Yrit­tä­jät ja Kuntou­tus yrit­tä­jät.

Kuopio

414

Antti Mikko­nen

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen opet­taja, yrit­täjä ja kolmen tyttä­ren isä. Näen työs­säni opet­ta­jana päivit­täin sen, kuinka paljon lapset ja nuoret tarvit­se­vat kuun­te­li­jaa, tukea ja ohjausta eteen­päin elämässä. Sosi­aa­li­nen media, kave­ri­piiri, aikuis­ten odotuk­set, korona, yksi­näi­syys ja kiusaa­mi­nen .. Valta­via haas­teita herkässä iässä. Kun sosi­aali- ja terveys­toimi eivät pysty tarjoa­maan riit­tä­vää apua riit­tä­vän aikai­sin, nuori syrjäy­tyy, eris­täy­tyy ja pahim­massa tapauk­sessa sairas­tuu. Velvol­li­suu­temme on hyvin­voin­tia­lu­eella järjes­tää asiat niin, että apua on saata­vissa nopeasti, riit­tä­västi ja ennal­taeh­käi­se­västi.

Siilinjärvi

415

Kirsi Moisan­der

hallintojohtaja, sivutoiminen yrittäjä

Leppävirta

Lue lisää

Leppävirta

416

Ville Mutto­nen

Kehitysvammaisten asuinyksikön johtaja

Leppävirta

Lue lisää

Poliit­ti­set luot­ta­mus­teh­tä­vät: 2019-2020 Leppä­vir­ran Kokoo­mus Ry, sihteeri. 2020-2021 Leppä­vir­ran Kokoo­mus Ry, puheen­joh­taja. 2021 - 2021 Leppä­vir­ran perus­tur­va­lau­ta­kun­nan jäsen. Amma­til­tani olen kehi­tys­vam­mais­ten asui­nyk­si­kön johtaja. Koulu­tuk­sel­tani olen sosio­nomi (YAMK). Ja sosi­aa­lia­lan työko­ke­musta on 8-vuotta, mistä esihen­ki­lö­teh­tä­vissä 3,5-vuotta. Perhee­seen kuuluu 2,5-vuotias tytär. Ikää minulla on 32-vuotta. Uskon, että yrit­tä­jyys ja työn­teko mahdol­lis­ta­vat hyvä­laa­tui­sen elämän. Uskon myös vahvasti, että vapau­teen kuuluu myös yksi­lön vastuu.

Leppävirta

417

Riikka Netti

sairaanhoitaja, AMK

Kuopio

Lue lisää

Laaja-alai­­sesti koke­musta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista sekä julki­sella että yksi­tyi­sellä puolella. -Olen työs­ken­nel­lyt mm. erikois­sai­raan­hoi­don polikli­ni­koilla, päivys­tyk­sessä, psykiat­riassa, ikään­ty­vien hoito­työssä, perus­ter­vey­den­huol­lossa, asumis­pal­ve­luissa, sosi­aa­li­sessa kuntou­tuk­sessa ja työter­veys­huol­lossa. Olen myös toimi­nut yrit­tä­jänä.

Kuopio

418

Kirsi Anna Maria Niva

yrittäjä, sairaanhoitaja AMK

Iisalmi

Lue lisää

Toisen kauden valtuu­tettu Iisal­messa. Kolmen lapsen äiti ja pieny­rit­täjä, joka suhtau­tuu into­hi­moi­sesti koti­seu­tuunsa ja on valmis työs­ken­te­le­mään sen elin­voi­mai­suu­den puolesta.

Iisalmi

419

Juho Oika­ri­nen

Filosofian tohtori, Matematiikan lehtori

Kuopio

Lue lisää

Olen FT ja opet­taja, perheel­li­nen 4 lapsen isä. Työni ja lasteni kautta nuor­ten, varhais­kas­va­tuk­sen ja koulu­puo­len sekä sosi­aa­li­puo­len asiat ovat tulleet tutuksi - kuten myös vanhus­väes­tön tarpeet, omien ja puoli­soni vanhem­pien kautta. Opin paljon ikäväes­tön hyvin­voin­nin proble­ma­tiik­kaa vanhem­pieni viimeis­ten vuosien aikana. Olen vara­val­tuu­tettu ja jäsen Raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nassa - toivon pääse­väni hoita­maan yhtei­siä asioita myös Pohjois-Savon alue­val­tuus­toon. Poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa tarvi­taan mate­maat­tista ajat­te­lua - on tärkeää osata laskea tarkasti euro­jen tarve ja menekki.

Kuopio

420

Kari Ojala

Johtava lääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen Niuvan­nie­men sairaa­lan johtava lääkäri ja sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton puheen­joh­taja - tervey­den­huol­lon ja kunta­po­li­tii­kan koke­nut konkari. Päät­tä­jänä olen tietoon pohjaava, ratkai­su­kes­kei­nen, yhtei­sym­mär­rystä hakeva ja yhteis­työ­ky­kyi­nen. Minulla on kolme keskeistä vaali­tee­maa. Perus­pal­ve­luita on vahvis­tet­tava kehit­tä­mällä tietoon ja tutki­muk­seen perus­tuen. Mielen­ter­veys­po­ti­lai­den palve­lut, tutki­mi­nen ja hoito on nostetta kehit­tä­mi­sen kärkeen. Hyvin­voin­tia­lu­eella tulee olla vahva yliopis­tol­li­nen leima ja toimin­ta­tapa - tieto, tutki­mus ja jatkuva kehit­tä­mi­nen.

Siilinjärvi

421

Merja Oksman

Päiväkodinjohtaja, eläkkeellä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen 65 v. päivä­ko­din­joh­ta­jana Kuopion varhais­kas­va­tuk­sessa työurani tehnyt, monessa mukana oleva aktii­vie­lä­ke­läi­nen. Nyt uuden ja tärkeän asian äärellä tunnen olevani ihan TONTTU, vaikka lakkiin on kerty­nyt 30 vuoden päätök­sen­teon tuomaa koke­musta ja näke­mystä. Olen huolis­sani talou­desta, raja­pin­noista ja että Ihmi­nen ei unoh­tuisi orga­ni­saa­tio­him­me­lissä. Moniam­ma­til­li­set hoito­ket­jut ei saa katketa ja tiedon­kulku on tärkeää. Valin­nan­va­pautta ja maalais­jär­keä tarvi­taan! Monessa mukana olemi­nen antaa pers­pek­tii­viä ja asia­kas­nä­kö­kul­maa. Hyvin­voiva ihmi­nen on psyyk­­kis-fyysi­­nen koko­nai­suus.

Siilinjärvi

422

Jukka Paap­pa­nen

Suunnittelukoordinaattori, Terveystieteiden maisteri, psykiatrinen sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Olen 46-vuotias kuopi­lai­nen mies. Koulu­tuk­sel­tani olen psykiat­ri­nen sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri. Olen toimi­nut poti­las­työssä eri orga­ni­saa­tioissa lähes 20 vuotta. Olen toimi­nut myös osas­ton­hoi­ta­jan tehtä­vissä ennen nykyistä työtäni suun­nit­te­lu­koor­di­naat­to­rina tervey­den­huol­lon tila­suun­nit­te­lussa. Vahvoja osaa­mi­sa­lueita ovat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon proses­sit, johta­mi­nen ja lean -kehit­tä­mi­nen. Olen päämää­rä­tie­toi­nen, inno­va­tii­vi­nen ja tunnol­li­nen tekijä. Minulla on posi­tii­vi­nen asenne muutok­seen ja rohkeutta ajatella uudella tavalla. Yli 20 vuoden sote -alueen koke­mus antaa pers­pek­tii­viä arvioida muutok­sen suun­taa.

Kuopio

423

Ilpo Parta­nen

Maatalousyrittäjä

Sonkajärvi

Lue lisää

Olen maaseu­dulla viih­tyvä, maa- ja metsä­ta­lou­desta elan­tonsa tienaava yrit­täjä. Perhee­seen kuuluu palve­lu­ko­tiy­rit­tä­jänä toimiva puoliso ja kolme lasta, joista nuorin vielä asuu kotona. Kunnal­lis­po­li­tii­kassa olen ollut mukana pari vaali­kautta, MTK:n toimin­nassa jo tuota­kin kauem­min. Harras­tan metsäs­tystä, kalas­tusta, lento­pal­loi­lua­kin kun siihen tilai­suus tulee.

Sonkajärvi

424

Karo­liina Parta­nen

asianajaja, varatuomari

Kuopio

Lue lisää

Olen kuopio­lai­nen asia­na­jaja ja kaupun­gin­val­tuu­tettu. Työni lisäksi minut pitää kiireel­li­senä lapseni, liikunta ja perhee­seeni kuluva kultai­nen noutaja. Kesäi­sin olen inno­kas puutar­ha­vil­je­lijä. Olen ehdolle, koska kyseessä on merki­tyk­sel­li­set vaalit, joilla on vaiku­tusta meidän jokai­sen arkeen ja siinä pärjää­mi­seen. Tein töitä aiem­min laki­mie­henä Suomen lähi- ja perus­hoi­ta­ja­liitto SuPer ry:ssä. SOTE-palve­­lut ja niiden kipu­koh­dat tuli­vat vuosien aikana tutuiksi. Uskon, että koke­muk­ses­tani on hyötyä, kun tehdään esimer­kiksi päätök­siä hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­giasta.

Kuopio

425

Jussi Paterno

Lääkäri, tutkija

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

426

Janne Peltola

Yrittäjä

Kiuruvesi

Lue lisää

Kiuruvesi

427

Vesa Penna­nen

restonomi, ravintolayrittäjä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen Siilin­jär­ve­läi­nen 48-vuotias kunnan­val­tuu­tettu ja pidän ravin­to­laa Etelä-Siilin­­jär­­vellä Vuore­lassa. Ensim­mäi­sen kauden valtuu­tet­tuna olen huoman­nut, miten poli­tiikka ja vaikut­ta­mi­nen yhteis­kun­nal­li­sissa asioissa on imais­sut minut mukaansa. Palve­lua­lan yrit­tä­jänä ja työnan­ta­jana olen tottu­nut pitä­mään talou­den kunnossa, mikä on edesaut­ta­nut myös vaikei­den korona vuosien editse. Uskon, että yrit­tä­jiä tarvi­taan myös tule­vassa alue­val­tuus­tossa, joilla on käytän­nön talous­osaa­mi­nen hallussa. Maalais­jär­jen käyt­tä­mi­nen myös uuden ja moni­mut­kai­sen hallin­to­him­me­lin vuoksi on enem­män kuin suota­vaa hyvin­voin­tia­lu­eella asuvien kunta­lais­ten kannalta.

Siilinjärvi

428

Mervi Pieti­nen

sosionomi, hoivapalveluyksikön päällikkö

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

429

Jukka Puuru­nen

sisäilma-asiantuntija, yrittäjä

Siilinjärvi

Lue lisää

Olen ollut koko yrit­täjä taipa­leeni ajan ajamassa yhtei­siä asioita. Toimin vara­val­tuu­tet­tuna Siilin­jär­ven kunnan­val­tuus­tossa, tekni­sen lauta­kun­nan jäsen­nenä ja toimin sisäilma-asian­­tun­­ti­­jana omassa yrityk­ses­säni. Alue­vaa­lit ovat tärkeät koska siellä vali­taan päät­tä­jät, jotka vaikut­ta­vat jokai­sen ihmi­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den saan­tiin sekä kului­hin. Tarvi­taan maalais­jär­keä ja kykyä hahmot­taa suuria koko­nai­suuk­sia, jolloin voi kehit­tää palve­luita lisää­mättä kustan­nuk­sia. Palve­lut on turvat­tava kaikille turval­li­sesti ja kustan­nus­te­hok­kaasti.

Siilinjärvi

430

Sakari Pääkkö

Suunnittelija, valtiotieteiden kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen 27-vuotias vanhus- ja vammais­pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lija ja terveys­ta­lous­tie­teen opis­ke­lija. Toimin Kuopiossa kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja kaupun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä Kuopion Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana. Minulle keskei­sintä tule­valla Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­eella on varmis­taa nopea ja sujuva hoitoon­pääsy, huoleh­tia riit­tä­västä henki­lös­töstä sekä varmis­taa huolel­li­nen talou­den­pito.

Kuopio

431

Arttu Pöyhö­nen

Työterveyslääkäri

Iisalmi

Lue lisää

Iisalmi

432

Irina Reki­­ranta-Luuk­­ko­­nen

filosofian maisteri, koordinaattori

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

433

Kari Riihola

Yrittäjä

Iisalmi

Lue lisää

Koke­mus useista luot­ta­mus­toi­mista luo lisä­poh­jaa aluee­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoon. Tulos­vas­tuul­li­nen yrit­tä­jyys, tiimi­työ ja tiimi­työn johta­mi­nen, työhy­vin­vointi ja laatu. Näistä Kari tunne­taan. Yhdessä olemme enem­män!

Iisalmi

434

Mika Rissa­nen

Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuopio

Lue lisää

Olen 44-v. mies savosta, kahden aikuis­tu­van miehe­na­lun isä. Amma­til­tani olen geriat­rian ja yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len useam­man Pohjois-Savon kunnan alueella geriat­rina. Minulla on laaja-alai­­nen osaa­mi­nen tervey­den­huol­losta liki 20 vuoden ajalta lähes joka puolelta Pohjois-Savoa niin perus­ter­vey­den­huol­losta kuin erikois­sai­raan­hoi­dosta. Tärkeim­piä arvo­jani ovat hyvät julki­set lähellä olevat sote­pal­ve­lut ihmi­seltä ihmi­selle, osaava ja kuun­te­leva johta­juus, ennal­taeh­käi­sevä näkö­kulma, lasten ja nuor­ten sekä ikään­ty­nei­den asiat kuin myös mielen­ter­vey­del­li­set näkö­kul­mat.

Kuopio

435

Johanna Roini­nen

kauppatieteiden maisteri, asiakkuusvastaava

Siilinjärvi

Lue lisää

Koulu­tuk­sel­tani olen kaup­pa­tie­tei­den mais­teri ja työs­ken­te­len asiak­kuus­vas­taa­vana. Olen kolmen koului­käi­sen lapsen äiti Siilin­jär­veltä. Toimin myös tuki­per­he­van­hem­pana. Alue­val­tuus­tossa haluan varmis­taa, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tuote­taan tehok­kaasti ja ne ovat viivy­tyk­settä kaik­kien asuk­kai­den saata­villa. Hoidon kustan­nuk­sia voidaan hillitä sillä, että satsa­taan ennal­taeh­käi­se­viin toimiin ja tarvit­taessa hoito järjes­te­tään mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa. Vero­tusta ei ole enää varaa kiris­tää.

Siilinjärvi

436

Yrjö Ronkai­nen

Yrittäjä

Lapinlahti

Lue lisää

Olen yrit­täjä Lapin­lah­delta. Työuraa on niin soti­­las- kuin sivii­li­puo­lelta. Opis­ke­luni olen suorit­ta­nut Vaasan Yliopis­tossa kaup­pa­tie­tei­den parissa. Olen toimi­nut myös Savon Yrit­tä­jien puheen­joh­taja sekä Suomen Yrit­tä­jien halli­tuk­sessa. Itselle tärkeitä asioita ovat palve­luse­te­lei­den laaja käyttö, pien­ten yritys­ten mukaan otta­mi­nen palve­lun­tuot­ta­jiksi ja sote-asiak­­kaan valin­nan­va­paus. Lisäksi päätök­sen­teko pitää olla suora­vii­vaista ja hallin­non kevyttä. Toimin­nan pain­opiste pitää olla teke­vissä käsissä, ei hallin­nossa. ”Hommat hoide­taan yrit­tä­jä­asen­teella ja maalais­jär­jellä!”

Lapinlahti

437

Markko Roth­ström

toimitusjohtaja, yrittäjä

Varkaus

Lue lisää

Olen Petu/​​ SoTe lauta­kun­nan puheen­joh­taja ja jäsen yli 10 vuoden ajalta joten tietoa palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja käytän­nön asioista on kerty­nyt. Nyt kun kaikki Sote asia siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eelle niin lienee syytä lähet­tää myös lauta­kun­nan puheen­joh­taja alue­val­tuus­toon vahti­maan ja hoita­maan alueen kunta­lais­ten asioita. Kakku­ku­via en ryhy someen lait­te­lem­maan, mutta MISSÄ SIE TARVITSET OIKEI HYVVÄÄ MIESTÄ? TÄS SIUL ON SELLANE !

Varkaus

438

Olli-Pekka Ryynä­nen

Yleislääketieteen professori emeritus

Kuopio

Lue lisää

Olen Kuopion kaupun­gin­val­tuu­tettu, lääkäri ja yleis­lää­ke­tie­teen profes­sori emeri­tus. Olen Kuopion perus­­­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Uskon tutkit­tuun tietoon , raken­ta­vaan yhteis­työ­hön, kestä­vään talou­del­li­seen ja ympä­ris­töl­li­seen kehi­tyk­seen ja huolen­pi­toon kaikista kansa­lai­sista. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lasten­lasta.

Kuopio

439

Pirjo Rönkkö

Kirjanpitäjä

Sonkajärvi

Lue lisää

Olen posi­tii­vi­sen ja kehit­tä­vän päätök­sen­teon puoles­ta­pu­huja. Asiat täytyy ottaa päätök­sen­teossa asioina, ilman raskaita peri­aat­teita ja turhaa byro­kra­tiaa. Maalais­järki ja toime­liai­suus ovat päätök­sen­teon timant­teja. Kahden teinin äitinä, maaseu­dun asuk­kaana, pidän tärkeänä, että hyvin­vointi on meidän kaik­kien oikeus ja palve­lut ovat helposti ja vaivat­to­masti saata­villa. Työs­säni kunnan kirjan­pi­tä­jänä, pääsen kohtaa­maan päätök­sen­teon vaiku­tuk­set kunnan talou­teen, joten kunnan talou­den reaa­li­maa­il­man kohtaa­mi­nen on arkista puur­ta­mista, sitä puur­ta­mista teen mielel­lään.

Sonkajärvi

440

Ari Saava­lai­nen

Varkaus

Lue lisää

Olen 35-vuotias diplomi-insi­­nööri Varkau­desta.

Varkaus

441

Jouko Savo­lai­nen

farmasian tohtori, apteekkari

Kuopio

Lue lisää

Hei! Työs­ken­te­len sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon johto­teh­tä­vissä ja olen mukana kansal­li­sen lääke­po­li­tii­kan valmis­te­lussa. Olen johta­nut eriko­koi­sia yrityk­siä ja ollut talou­del­li­sessa vastuussa lähes 20 vuotta. Töiden ja opis­ke­lu­jen tiimoilta olen Suomen lisäksi asunut Tans­kassa, Kana­dassa ja Yhdys­val­loissa. Teen jatku­vaa, tiivistä yhteis­työtä minis­te­riöi­den ja niiden hallin­nan alla olevien viras­to­jen kanssa. Tuon alue­vaa­lei­hin Suomen kovinta lääke­huol­lon osaa­mista ja sote-koko­­nai­­suu­­den laaja-alaista näke­mystä. Muutos on mahdol­li­suus parem­paan. Äänestä ratkai­sua!

Kuopio

442

Jukka Savo­lai­nen

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

443

Mika Savo­lai­nen

Ravintolayrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

444

Kati Seppälä

Yhteisöpedagogi, yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Olen 42 vuotias kahden lapsen äiti. Koulu­tuk­sel­tani olen yhtei­sö­pe­da­gogi. Tällä hetkellä työs­ken­te­len koti­pal­ve­lu­työssä. Tapaan työs­säni niin lapsi­per­heitä kuin vanhuk­sia­kin ja näen kuinka tärkeää on saada tukea silloin, kun on sen tarve. Sydäm­men asiani on ikäih­mis­ten arvo­kas elämä sekä omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sen tuke­mi­nen, siksi palve­luse­te­lien laajempi käyt­töön otto on tärkeää.

Kuopio

445

Anu Sorjo­nen

kirjakauppias, teatteriohjaaja, muusikko

Lapinlahti

Lue lisää

Lapinlahti

446

Timo Sorsa

Elektroniikka-Alan Yrittäjä

Suonenjoki

Lue lisää

Suonenjoki

447

Anna Souk­ka­mäki

Terveydenhoitajaopiskelija, lääketeknikko

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

448

Sassa Suna

Vanhempi konstaapeli

Varkaus

Lue lisää

Varkaus

449

Maija Svärd

humanististen tieteiden kandidaatti

Kuopio

Lue lisää

Olen tehnyt työni luokan­opet­ta­jana ja viimei­set 15 koulun hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä. Olen kolmen eläke­vuo­den aikana tehnyt sijai­suuk­sia joten tuntuma koulu­jen ja lapsi­per­hei­den arkeen säilyy. Luot­ta­mus­teh­tä­vieni kautta olen raken­ta­massa parem­pia palve­luja kaikille ikäluokille.Tässä uudis­tuk­sessa tarvi­taan ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den paran­nus! Siten jonot lyhe­ne­vät. Neuvola-, koulu­­ku­­raat­­tori-, psyko­­logi- ja lasten- ja nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lut on saatava kuntoon. Samoin ikäih­mis­ten tuki kotiin.

Kuopio

450

Kati Swee­ney

Ekonomi (KTM), tradenomi, markkinointijohtaja

Kuopio

Lue lisää

Olen 46-vuotias ekonomi, vies­tin­nän trade­nomi, äiti, vaimo ja ikui­nen opis­ke­lija. Valmis­tun tänä vuonna sivii­lioi­keu­den erikois­ju­ris­tiksi (HTM). Minä uskon vahvasti tietee­seen, työs­ken­te­len­kin sen parissa. Perus­tan mieli­pi­teeni ennem­min tutkit­tui­hin faktoi­hin kuin omiin tunte­muk­siini. Päätök­sen­teon täytyy mieles­täni perus­tua faktoi­hin, että pysty­tään teke­mään kauas­kan­toi­sia ja kestä­viä ratkai­suja. Alue­vaa­lieh­dok­kaana minulle on tärkeää, että saamme tule­vai­suu­dessa laaduk­kaat sote-palve­­lut jous­ta­vasti, ajoissa ja läheltä. Haluan olla mukana teke­mässä meidän kaik­kien elämästä entistä parem­paa.

Kuopio

451

Kaija Sääski

yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, yrityspalvelujohtaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

452

Pekka Taipale

Erikoislääkäri, yrittäjä

Iisalmi

Lue lisää

Iisalmi

453

Tarja Tirk­ko­nen

Hoivakodin johtaja

Kaavi

Lue lisää

Olen 54-vuotias hoiva­ko­din johtaja Kaavilta. Koulu­tuk­sel­tani olen sosio­nomi (AMK). Suori­tan tällä hetkellä sosi­aali- ja terveys­hal­lin­to­tie­teen mais­te­rio­pin­toja Itä-Suomen yliopis­tossa. Minulla on 31 vuoden koke­mus lapsi­per­hei­den, aikuis­ten sekä ikäih­mis­ten palve­luista. Olen työs­ken­nel­lyt sekä kunnal­li­sessa, että yksi­tyi­sessä orga­ni­saa­tiossa niin isossa kaupun­gissa kuin pienessä kunnassa. Viimei­set 15 vuotta olen toimi­nut esimies- ja johto­teh­tä­vissä.

Kaavi

454

Taisto Toppi­nen

Rekisteripäällikkö, diplomi-insinööri

Kuopio

Lue lisää

Olen ollut pitkään Kuopion kaupun­gin luot­ta­mus­mie­henä mm. kaudella 2014-2017 kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Sitä ennen myös kaksi vuotta Perus­­­turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Nykyi­sin valtuu­tet­tuna ja tarkas­­tus-lauta­­kun­­nan puheen­joh­ta­jana. Olen toimi­nut aikai­sem­min ja tällä hetkellä Pohjois-Savon liiton maakun­ta­val­tuu­tet­tuna. Olin yhden kauden myös Kunta­lii­ton valtuus­tossa. Nykyi­sin Kuopion seura­kun­tayh­ty­män kirk­ko­val­tuu­tet­tuna ja Alavan seura­­kun­­ta­­neu­­vos-ton jäse­nenä sekä aikai­sem­min yhtei­sen kirk­ko­neu­vos­ton jäse­nenä sekä kiin­­teistö- ja hautaus­toi­men johto­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Erityi­nen osaa­mi­sa­lu­eeni on yhteis­­kunta-suun­­nit­­telu ja kaavoi­tus. Kunta­ta­lou­teen liit­ty­vät asiat ovat hyvin tuttuja. Kuopion perus-turva- ja terveys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana sain kipi­nän myös SoTe-asioi­­hin, joihin olen edel­leen hyvin pereh­ty­nyt.

Kuopio

455

Jari Toroi

Km, luokanopettaja

Joroinen

Lue lisää

Olen Jari Toroi, luokan­opet­taja ja koulun­joh­taja. Tiedän, mitä on koko­nais­val­tai­nen työn teke­mi­nen ja vastuun kanta­mi­nen. Vuodesta 2001 lähtien olen ollut kunnan­val­tuu­tet­tuna. Koke­musta on kerty­nyt mm. kunnan­hal­li­tuk­sesta, eri lauta­kun­nista, Etelä-Savon sosi­aali- terveys­pal­ve­lu­jen kuntayh­ty­män valtuus­tosta, maakun­ta­val­tuus­tosta sekä Jorois­ten ja Varkau­den yhtei­sestä perus­tur­va­lau­ta­kun­nasta. Kokoo­muk­sen py:n pj. koko 2000-luvun. Uskon pitkästä ja moni­puo­li­sesta koke­muk­sesta olevan hyötyä raken­net­taessa Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­luetta ja sen palve­lu­verk­koa. Neljä, viis, viis - uurnille siis.

Joroinen

456

Esa Tuovi­nen

Tekninenjohtaja CTO

Varkaus

Lue lisää

Valitse viisaasti, valitse 456. Olen 64 vuotias alue­vaa­lieh­do­kas Pohjois-Savossa. Olen toista kautta sairaan­hoi­to­pii­rin valtuu­tettu ja nyt samalla tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Olen ollut myös kaksi kautta maakun­ta­val­tuu­tet­tuna, joten tiedän hyvin tämän tule­van hyvin­voin­tia­lu­een kentän. Itsellä pääpaino on viedä palve­luita talou­del­li­sessa viite­ke­hyk­sessä. Toisin sanoen tarkas­tel­laan mitä palve­luita voidaan tarjota hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tuk­sella. On myös katsot­tava tule­vai­suu­teen. Digiaika on edessä myös Sote-sekto­­rilla. Voiko reuna-alueen palve­luja paran­taa etäpal­ve­luilla? Kyllä voi.

Varkaus

457

Jarmo Tuppu­rai­nen

Insinööri, Toimitila-asiantuntija

Kuopio

Lue lisää

Olen 39 vuotias Insi­nööri Kuopiosta. Olen neli­lap­si­sen uusio­per­heen isä. Arvo­jani ovat rehel­li­syys ja oikeu­den­mu­kai­suus. Minulla on tarve tehdä hyvää, tunnis­tan sen piir­teen itses­säni. Teen yhtei­siä asioita suurella sydä­mellä. Minulla on hyvä aloi­te­kyky ja olen aikaan­saava mies. Toimi­na­tani on tieto­joh­toista, eli otan asioista selvää. Minulla on kyky hahmot­taa laajoja konai­suuk­sia. Minun teemani on: “Ihmi­sille hyvää ja laadu­kasta palve­lua.” Hyvä palvelu lähtee hyvästä johta­mi­sesta ja hyvistä johta­mis­pe­ri­aat­teista. Heikom­massa asemassa olevien ihmis­ten sosi­aa­li­pal­ve­luja ei saa unoh­taa.

Kuopio

458

Saija Turpei­nen

terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

459

Jaana Turu­nen

Musiikin maisteri, kulttuurialan yrittäjä

Kuopio

Lue lisää

Kuopio

460

Tuula Vartiai­nen

Ekonomi, RKM

Kuopio

Lue lisää

Entä jos palve­lut raken­net­tai­siin tällä kertaa ihmi­nen ja hänen elämän­ti­lan­teensa keskiössä. Toisaalta toimin­ta­mal­lit raken­net­tai­siin niin, että turvat­tai­siin oikea-aikai­­nen palve­lu­jen saami­nen.

Kuopio

461

Tiina Vilja­kai­nen

Konttorinjohtaja, LKV

Kuopio

Lue lisää

Olen Tiina Vilja­kai­nen 53 -vuotias, naimi­sissa ja kolmen pojan äiti. Vara­val­tuu­tettu, Ympä­­ristö-ja raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen, Maan­mit­taus­lai­tok­sen uskot­tu­mies. Minulle tärkeintä alue­vaa­leissa on: turvata yhden­ver­tai­set ja laaduk­kaat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men palve­lut hyvin­voin­tia­lu­eella asuville, paran­taa palve­lu­jen saata­vuutta ja saavu­tet­ta­vuutta, turvata ammat­ti­tai­toi­sen työvoi­man saanti sekä hillitä kustan­nus­ten kasvua. Kaikilla on oikeus saada apua, silloin kun sitä tarvit­see. Tehdään yhdessä Pohjois-Savosta parempi paikka asua ja elää.

Kuopio

462

Eija Vähälä

Opetusneuvos, kasvatustiet.lis

Kuopio

Lue lisää

Hoitoon pääse­mi­nen, valin­nan­va­paus, ei lisä­ve­roja. Lapsista vanhuk­siin. Aito savo­lai­nen, järkevä päät­täjä.

Kuopio

463

Seppo Väätäi­nen

Johtaja, eläkkeellä

Kuopio

Lue lisää

Työurani tein yrity­se­lä­män palve­luk­sessa esimie­henä ja johta­jana. Viimei­set viisi­toista vuotta olivat ”jatku­vaa muutosta”, mikä tarkoitti valit­se­vien toimin­to­jen kriit­tistä arvioin­tia ja uusien toimin­ta­ta­po­jen ja -mallien hake­mista ja raken­ta­mista. Sote-uudis­­tuk­­sessa kuntien toimin­ta­kent­tään on odotet­ta­vissa suuria muutok­sia, kun valtaosa nykyi­sistä kunnille kuulu­vista tehtä­vistä siir­tyy alue­val­tuus­tolle. Tule­vilta hyvin­voin­tia­lu­een päät­tä­jiltä tarvi­taan siis näke­mystä, uskal­lusta ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä, jotta uudis­tus saadaan “maaliin” ja alueen ihmi­set voivat kokea sen onnis­tu­mi­sena. Uskon, että koke­muk­seni tulos­vas­tuusta ja orga­ni­saa­tioi­den muutos­pro­ses­seista on eduksi myös tässä mitta­vassa sote-uudis­­tuk­­sessa.

Kuopio

464

Eero Wetzell

Ylikonstaapeli, eläkkeellä

Kuopio

Lue lisää

Olen virkeä ja vielä samma­loi­tu­ma­ton eläk­keellä oleva polii­sin kent­tä­joh­taja Kuopiosta. Varsi­nai­sen päätoi­meni ohella tein pitkän työuran polii­sin ennalta estä­vän työn parissa. Kunnal­li­sessa päätök­sen­teossa olen ollut mukana Kuopion kaupun­gin­val­tuus­tossa ja kaupun­ki­ra­kenne lauta­kun­nassa nyt kolmatta kautta. Tällä kaudella olen myös kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen. Muutoin olen mukana OP Pohjois- Savon ja KPY: n edus­ta­jis­toissa. Lisäksi toimin Tuomio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ja seura­kun­tayh­ty­män useissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä sekä useissa muissa yhdis­tyk­sissä.

Kuopio

Skip to content