Pohjois-Pohjan­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

228

Jorma Axels­son

Insinööri

Oulu

Lue lisää

Sopi­vasti koke­musta ja näke­mystä. Olen neljän lapsen isä, naimissa, työs­ken­te­len tuote­pääl­lik­könä ja koulu­tus­taus­tal­tani insi­nööri. Nyky­ään asus­te­len Oulun keskus­tassa. Olen Oulun eteläi­sen kokoo­mus­seu­ran puheen­joh­taja sekä Pohjois-Pohjan­­maan Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen vara­jä­sen. Varmis­te­taan yhdessä ihmis­ten hyvin­vointi resurs­sien oikein käyt­tä­mi­sellä ja vastuul­li­sella talou­den­pi­dolla. Toimi­vat ja helposti saata­vat palve­lut silloin kun niitä tarvi­taan. Ei maakun­ta­ve­rolle.

Oulu

229

Tomi Back­man

IT järjestelmäasiantuntija

Lue lisää

230

Lotta Ello­nen

Kasvatustieteen yliopisto-opiskelija

Oulu

Lue lisää

Lahjoita

Olen 23-vuotias useam­man vuoden opis­­ke­­lija-aktiivi. Yliopis­tossa luen pääai­neek­seni kasva­tus­tie­dettä sekä vuonna 2022 toimin yliop­pi­las­kun­nan halli­tuk­sessa. Vapaa-ajalla olen ystä­vieni seurassa, katson eloku­via ja ulkoi­len koirani kanssa. Tule­villa hyvin­voin­tia­lueilla minulle on tärkeää, että lasten ja nuor­ten terveys­pal­ve­lut vastaa­vat niiden tarpeita, että hoito­suh­de­siir­ty­mät eri hyvin­voin­tia­lan toimi­joi­den välillä ovat jouhe­via ja että nuor­ten mielen­ter­veys­krii­siin vasta­taan viimeis­tään nyt!

Oulu

Lahjoita
231

Niilo Heino­nen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri, kaupunginvaltuutettu

Oulu

Lue lisää

Olen Niilo Heino­nen, 27-vuotias toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri. Kaupun­gin­val­tuus­ton lisäksi toimin kaupun­gin tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana ja Pohjois-Pohjan­­maan maakun­ta­val­tuus­ton jäse­nenä. Olen arvo- ja talous­li­be­raali, jolle tärkeim­piä arvoja poli­tii­kassa ovat vapaus, sivis­tys ja kestävä kehi­tys. Haluan olla raken­ta­massa Suomea, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus raken­taa parem­paa tule­vai­suutta lähtö­koh­dista riip­pu­matta. Siksi toimin nime­no­maan kokoo­muk­sessa.

Oulu

232

Päivi Hirsso

LT, erikoislääkäri

Oulu

Lue lisää

Lääkä­rin urani aloi­tin v -89 Torniossa, mistä muutimme Hauki­pu­taalle v 2000. Olen työs­ken­nel­lyt terveys­kes­kus­lää­kä­rinä, väitös­kir­ja­tut­ki­jana, yliopisto-opet­­ta­­jana ja ylilää­kä­rinä (Oulu, AVI, Valvira). Poli­tiik­kaan lähdin 2018.

Oulu

233

Matti Honkala

erikoislääkäri, lääkintöneuvos

Raahe

Lue lisää

Raahe

234

Kirsi-Marja Huhta

Lasten erikoissairaanhoitaja

Oulu

Lue lisää

Olen 59-vuotias lasten sairaan­hoi­taja ja työs­ken­nel­lyt 20 vuotta lasten kirur­gi­sella ja neuro­lo­gi­sella osas­tolla Oys:ssa. Viimei­set 16 vuotta niistä äidin­mai­to­kes­kuk­sessa. Olen äiti, vaimo ja mummi kahdelle lapsen­lap­selle. Alue­vaa­lei­hin lähdin lasten ja perhei­den asioi­den paran­ta­mi­seksi. Neuvo­lat kuulu­vat olla asui­na­lueille ja tervey­den­hoi­ta­jat työhönsä. Koro­nan vuoksi aikoja on siir­relty ja lapsi­per­hei­den tarpeet jääneet sivuun, kun roko­tuk­set ovat vaati­neet aikaa. Hoita­jien palk­kaus ja työolot kuntoon. Omais­hoi­ta­jien asemaa tulee paran­taa. Kaik­kien on saatava yhden­mu­kai­set sosi­aali - ja terveys­pal­ve­lut koko maakun­nan alueella.

Oulu

235

Jarmo J. Husso

Toimitusjohtaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

236

Juha Hänni­nen

Majuri evp., teologian maisteri,

Oulu

Lue lisää

Turval­li­sen kotisi puolesta.

Oulu

237

Mauno Jussila

Insinööri, kasvastustieteen maisteri

Sievi

Lue lisää

Sievi

238

Rebekka Kangas­harju

Lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

Oulainen

Lue lisää

Oulainen

239

Alek­san­teri Keko­nen

Valtiotieteiden ylioppilas, opiskelija

Oulu

Lue lisää

Oulu

240

Arja Keski­talo

Lähihoitaja

Haapavesi

Lue lisää

Haapavesi

241

Jorma Kivelä

DI, teknologiayrittäjä

Oulu

Lue lisää

Oulu

242

Saija Kivelä

Päiväkodinjohtaja

Kempele

Lue lisää

Kempele

243

Kari Kivistö

FT, yrittäjä

Oulu

Lue lisää

Tulen keskit­ty­mään alue­val­tuus­tossa hyvin­voin­tia­lu­een aikuis­ten ihmis­ten ja ikäih­mis­ten hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­seen. Kaikille on taat­tava hyvä elämä varal­li­suu­desta riip­pu­matta. Yrit­tä­jänä ymmär­rän kulu­ku­rin tärkey­den , mutta myös inves­toin­nit silloin, kun niistä on pitkä­ai­kaista hyötyä.

Oulu

244

Paavo Koho

Lääketieteen kandidaatti

Oulu

Lue lisää

245

Mikko Korkea­koski

Vanhempi konstaapeli

Ylivieska

Lue lisää

Olen 33-vuotias vaikut­taja, vanhempi kons­taa­peli sekä perhee­nisä. Työs­ken­te­len Oulun polii­si­lai­tok­sella, toimien Ylivies­kan polii­sia­se­malla kentällä valvonta- ja häly­tys­teh­tä­vissä. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, koska olen moti­voi­tu­nut teke­mään töitä laajan maakun­tamme parhaaksi. Vaikut­ta­jana olen sitou­tu­nut ja yhteis­työ­ky­kyi­nen. Tällä hetkellä toimin mm. Ylivies­kan kaupun­gin­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna sekä Pohjois-Pohjan­­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Tutustu kaik­kiin luot­ta­mus­teh­tä­viini: www.korkeakoskimikko.fi/luottamustehtavat.

Ylivieska

246

Markku Koskela

Varatuomari, yrittäjä

Ii

Lue lisää

Ii

247

Katja Koski­nen

Verkostokoordinaattori

Oulu

Lue lisää

Lahjoita

Olen Ouluun tullista tullut verkos­to­koor­di­naat­tori. Olen tehnyt pitkän pank­kiu­ran ja työs­ken­nel­lyt myös tukea tarvit­se­vin nuor­ten parissa. Koulu­tuk­sel­tani olen filo­so­fian mais­teri, trade­nomi ja opet­taja. Vapaa-ajalla harras­tan tapah­tu­missa työs­ken­te­lyä ja musiik­kia. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, koska haluan huoleh­tia siitä, että ihmi­nen ei unohdu byro­kra­tian rattai­siin. Alue­vaa­leissa kuten kaikissa muis­sa­kin vaaleissa teema­nani on ”tärkeintä on ihmi­nen,” koska siitä on tässä kysy­mys. Me äänes­tämme vaaleissa ihmistä, joka hoitaa ihmis­ten asioita, unoh­ta­matta sitä kaik­kein tärkeintä eli ihmistä

Oulu

Lahjoita
248

Veikko Kujala

Dosentti, johtava työterveyslääkäri

Oulu

Lue lisää

Lähdin alue­vaa­lieh­dok­kaaksi, koska haluan, että uudella hyvin­voin­tia­lu­eella ihmi­nen, niin kansa­lai­nen kuin ammat­ti­lai­ne­kin, voi toimia opti­maa­li­sesti omia voima­va­ro­jaan hyödyn­täen.

Oulu

249

Esa Kukko­nen

Insinööri, yrittäjä

Sievi

Lue lisää

Olen tieto­ko­ne­tek­nii­kan insi­nööri ja työs­ken­te­len tervey­den­huol­lon järjes­tel­mien ohjel­mis­to­kon­sult­tina. Toimin tällä hetkellä Sievin kunnan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Sievin Kokoo­muk­sen pj:na. Olen mukana myös POPso­ten laajassa ohjaus­ryh­mässä. Hoito­ketju alkaa koti­kun­nasta ja perus­pal­ve­lu­jen saavu­tet­ta­vuus turvat­tava jatkos­sa­kin mata­lalla kynnyk­sellä. Uutta vero­tus­jär­jes­tel­mää ei tarvita - se aiheut­taa vain lisää byro­kra­tiaa ja kustan­nuk­sia.

Sievi

250

Mono Kuop­pala

Kirkon nuorisotyönohjaaja

Oulu

Lue lisää

Lahjoita

Olen pitkän linjan nuori­so­työ­noh­jaaja ison kirkon kulmilta Oulusta. Nautin geokät­köi­lystä, luke­mi­sesta, musii­kista, hyvästä ruuasta, ystä­vien seurasta, eloku­vista ja olen opti­misti. Toimin tällä hetkellä puheen­joh­ta­jana Pokki­sen Kokoo­muk­sessa ja olen jäse­nenä hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan yksi­lö­asian­jaos­tossa, Pohjois-Pohjan­­maan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sessa, Pohjois- Pohjan­maan Lasten­lii­ton halli­tuk­sessa sekä vara­jä­se­nenä hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nassa.

Oulu

Lahjoita
251

Akseli Köngäs

Opiskelija

Oulu

Lue lisää

Oulu

252

Päivi Laiti­nen

Dosentti, Ylikemisti

Oulu

Lue lisää

Olen sairaa­la­ke­misti, ja klii­ni­sen bioke­mian dosentti sekä terveys­tie­tei­den mais­teri tervey­den­huol­lon hallin­nossa. Olin Oysin labo­ra­to­rion sairaa­la­ke­misti lähes 20 vuotta ja vuoden Kokko­lassa keskus­sai­raa­lan labo­ra­to­rion johtaja. Elokuusta 2011 lähtien olen ollut HUS Diag­nos­tiik­ka­kes­kuk­sen HUSLA­Bin ylike­misti. Helmi­kuun alusta aloi­tan uuden uran oloneu­vok­set­ta­rena. Päivä­työn ohessa toimin alani tieteel­li­sissä yhdis­tyk­sissä kansal­li­sella ja kansain­vä­li­sellä tasolla. Vapaa-aikana harras­tan liikun­taa, puutar­han hoitoa ja teen käsi­töitä. Lapset ja lapsen­lap­set tuovat iloa ja vauh­tia elämään.

Oulu

253

Jari Laru

Yliopiston lehtori, kaupunginvaltuutettu

Oulu

Lue lisää

Lahjoita

1. Palve­lut palve­le­maan käyt­tä­jiä, eivätkä käyt­tä­jät palve­luita. Esimerk­kinä tästä toimii yhden luukun peri­aat­teella toimiva perhe­kes­kus 2. Digi täyteen poten­ti­aa­liinsa! Toimi­vat sähköi­set palve­lut vapaut­ta­vat resurs­seja palve­luita tarvit­se­vien asiak­kai­den kohtaa­mi­seen. Esimerk­kinä omaolo.fi 3. Meillä on yhtei­nen maali! Kunnat ja hyvin­voin­tia­lu­eet jaka­vat yhtei­sen tavoit­teen hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­sessä. yhdys­pin­toja on runsaasti 4. Himme­leitä riit­tää? Poliit­ti­nen himmeli purkau­tuu, mutta uusi hallin­to­him­meli ja palve­lu­him­meli raken­tu­vat. Suunta on oikea, mutta mistä kaik­keen rahat?

Oulu

Lahjoita
254

Ulla-Riitta Lattula

Erikoissairaanhoitaja, omaishoitaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

255

Sanna Louk­kola

Myyntipäällikkö

Oulu

Lue lisää

Oulu

256

Anna-Liisa Lämsä

KT, verkostopäällikkö

Oulu

Lue lisää

Olen 59-vuotias perhee­näiti ja sotea­lan moni­toi­mija. Minulla on koke­musta vanhus­ten­huol­lon, lasten­suo­je­lun, vammais­pal­ve­lu­jen ja koulu­ku­raat­to­rin työteh­tä­vistä sekä työs­ken­te­lystä sote-, kuntou­­tus-, koulu­­tus- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den yhdys­pin­nalla. Työni kautta Pohjois-Pohjan­­maan kaik­kien kuntien sote­pal­ve­lut ja niihin liit­ty­vät haas­teet ovat tulleet minulle tutuiksi. Olen aktii­vi­sesti mukana mielen­ter­veys­jär­jes­tö­työssä sekä mielen­ter­veys– ja kuntou­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­työssä. Lisä­tie­toa minusta löydät osoit­teesta http://www.anna-liisalamsa.com

Oulu

257

Matti Matin­heikki

Toimitusjohtaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

258

Maarit Mati­nolli

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Tyrnävä

Lue lisää

Olen 40-vuotias yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri Tyrnä­vältä. Työs­ken­te­len terveys­kes­kuk­sessa Siika­lat­valla. Olen Tyrnä­vän kunnan­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana, lisäksi olen Pohjois-Pohjan­­maan sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton jäsen. Tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sena haluan olla mukana raken­ta­massa parem­min toimi­via sote- ja pelas­tus­toi­men palve­luja hyvin­voin­tia­lu­eel­lamme. Yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­kä­rinä pidän erityi­sen tärkeänä perus­ta­son palve­lui­den vahvis­ta­mista, hoidon jatku­vuutta, toimi­via hoito­ket­juja ja jous­ta­van tiedon­ku­lun mahdol­lis­ta­via tieto­jär­jes­tel­miä eri palve­lu­ta­so­jen välillä.

Tyrnävä

259

Mikko Meri­haara

tuotantotalouden DI, kaupunginvaltuutettu

Oulu

Lue lisää

Oulu

260

Jukka Mikko­nen

Kunnanjohtaja emeritus, diplomi-insinööri

Taivalkoski

Lue lisää

Olen toimi­nut 27 vuotta teol­li­suu­den johto­teh­tä­vissä ja viimei­set 16 vuotta julki­sella puolella, josta viimei­set 10 vuotta Taival­kos­ken kunnan­joh­ta­jana. Eläk­keelle jäin täytet­tyäni 68 vuotta. Minulla on ensim­mäi­sestä avio­lii­tosta aikui­set poika ja tyttö. Ydin­per­hee­seen kuulu­vat vaimo ja 17-vuotias abitu­rient­ti­tyttö.

Taivalkoski

261

Tuula Musto­nen

Fysioterapia-alan yrittäjä evp.

Kuusamo

Lue lisää

Olen toimi­nut 35 vuotta fysio­­te­­ra­­pia-alan yrit­tä­jänä eli sote­pal­ve­lun­tuot­ta­jana. Kunta­päät­tä­jänä olen toimi­nut 22 vuotta ja siitä suurim­man osan perus­tur­va­lau­ta­kun­nan jäse­nenä eli palve­lun­jär­jes­tä­jänä. Sote-uudis­­tusta olen ollut valmis­te­le­massa aikoi­naan Suomen Kuntou­tus­yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jana, Suomen Yrit­tä­jien halli­tuk­sessa, Suomen Yrit­tä­jien Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä osal­lis­tu­nut myös POPSo­ten valmis­te­luun eri työryh­missä. Tällä hetkellä olen Kuusa­mon kaupun­gin­val­tuus­ton 1. vara­pu­heen­joh­taja ja maakun­ta­val­tuus­ton jäsen.

Kuusamo

262

Heta Mylly­mäki

Insinööriopiskelija, tuotantoinsinööri

Ylivieska

Lue lisää

Ylivieska

263

Tuukka Mylly­mäki

Viestintäpäällikkö

Kempele

Lue lisää

Olen Tuukka Mylly­mäki, kempe­le­läi­nen poliit­ti­nen vaikut­taja, jonka sydä­men asiana on koko alueel­li­nen hyvin­vointi.

Kempele

264

Kim Nikula

Järjestön johtaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

265

Sari Nurro

YTM

Raahe

Lue lisää

Poik­keus­o­loi­hin ja krii­sio­pe­raa­tioi­hin erikois­tu­nut yhteis­kun­ta­tie­tei­lijä. Olen 50v, teini-ikäi­­sen tyttä­ren äiti, iäkkäät vanhem­pani yli 75-vuotiaita. Olen työs­ken­nel­lyt Suomen ja Ruot­sin puolus­tus­mi­nis­te­riöissä, YKn pääma­jassa New Yorkissa sekä krii­sin­hal­lin­tao­pe­raa­tioissa Libe­riassa ja Norsun­luu­ran­ni­kolla sisäl­lis­so­tien jälkeen. Kunta­vaa­leissa minut valit­tiin Raahen kaupun­gin­val­tuu­te­tuksi, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­neksi sekä Pohjois-Pohjan­­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­neksi. Ehdolla alue­vaa­leissa, koska tahdon Pohjois-Pohjan­­maan hyvin­voin­tia­lu­eesta toimi­van koko­nai­suu­den ilman maakun­ta­ve­roa.

Raahe

266

Johanna Ojala-Kinnu­­nen

Yrittäjä, TtM opiskelija

Oulu

Lue lisää

Olen fysio­te­ra­peutti ja yrit­täjä. Opis­ke­len TtM opet­taja opin­toja Oulun yliopis­tolla. Olen 3 lapsen äiti ja liikunta on ollut osa elämääni aina.

Oulu

267

Matti Peltola

Hitsausinsinööri, lehtori

Nivala

Lue lisää

Nivala

268

Sari Perälä

Myymäläpäällikkö

Kempele

Lue lisää

Hei! Olen Sari Perälä. Olen 32-vuotias kolmen tyttä­ren äiti. Työelä­mässä toimin myymä­lä­pääl­li­kön tehtä­vissä. Kempe­lee­seen juur­tu­massa mutta sydä­mel­täni koil­lis­maa­lai­nen. Yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen intoa olen saanut kasvat­taa tärkeän harras­tuk­seni nuor­kaup­pa­ka­mari toimin­nan kautta 12-vuoden ajalta. Kunta­vaa­leissa 2021 minut valit­tiin Kempe­leen Kokoo­muk­sen 1. vara­val­tuu­te­tuksi. Toimin sen lisäksi Kempe­leen elin­voi­ma­va­lio­kun­nan vara­jä­se­nenä. Minut valit­tiin edus­ta­maan Kempe­lettä POPSo­ten laajan poliit­ti­sen ohjaus­ryh­män jäse­nenä 2021.

Kempele

269

Juha Piirala

FM, Rehtori

Muhos

Lue lisää

Lahjoita

Synty­pe­räi­nen muhos­lai­nen. Opis­ke­lin Oulun yliopis­tossa histo­riaa ja valtio-oppia sekä kansan­ta­lous­tie­dettä. Muuta­man vuoden työs­ken­te­lin opet­ta­jana Kala­jo­ki­laak­sossa (luokan­opet­taja, aineen­opet­taja ja tieto­tek­nii­kan koulut­taja). Muutimme Muhok­selle 2005 Muhok­sen yläkou­lun rehto­rin työn perässä. Em. jälkeen olen toimi­nut paitsi perus­o­pe­tuk­sen rehto­rin, niin myös lukion rehto­rin, erityis­kou­lun rehto­rin tehtä­vissä sekä toimia­la­joh­ta­jan tehtä­vissä. Muhok­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja jo useam­man vuoden ajan. Kunnan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja kaudella 2021–2025. OSAOn hall. jäsen 2021-2025..

Muhos

Lahjoita
270

Anna Poro­pu­das

Hyvinvointihanketyöntekijä, opiskelija

Oulu

Lue lisää

35-vuotias äiti, hyvin­voin­ti­han­ke­työn­te­kijä, opis­ke­lija ja järjes­tö­ak­tiivi. Valmis­tun (1/​​22) sairaan­hoi­ta­jaksi, jatko-opin­­toina opis­ke­len liike­ta­loutta ja sosi­aali- ja terveys­hal­lin­to­tie­teitä. Olen työs­ken­nel­lyt hoita­jana akuut­tio­sas­tolla, koti­hoi­dossa ja terveys­kes­kuk­sessa.

Oulu

271

Suvi Puhto

Sairaanhoitaja

Kalajoki

Lue lisää

Olen 37-vuotias ja asun Kala­joen Hiek­ka­sär­killä yhdessä perheeni kanssa. Perhee­seeni kuuluu puoli­soni Petteri sekä kolme tytärtä. Koulu­tuk­sel­tani olen tervey­den­hoi­taja sekä sairaan­hoi­taja ja työs­ken­te­len Kala­joen terveys­kes­kuk­sen vastaan­ot­to­pal­ve­luissa. 13-vuoti­­sen hoito­työn uran aikana olen tehnyt moni­puo­li­sesti sairaan- ja tervey­den­hoi­ta­jan työtä aina lasten­neu­vo­lasta vuodeo­sas­to­työs­ken­te­lyyn. Tämän vuoksi minulla on vahva koke­mus Sosi­aali- ja tervey­sa­lalta. Tämän vuoksi lähdin ehdolle myös alue­vaa­lei­hin, koska koen että siellä tarvi­taan päät­tä­jinä myös meitä hoito­työtä teke­viä henki­löitä.

Kalajoki

272

Pekka Rahkola

Yhteyspäällikkö, eläkkeellä

Oulainen

Lue lisää

Oulainen

273

Jukka Raitio

Valmiussuunnitelija, asiantuntija

Liminka

Lue lisää

Liminka

274

Lyly Rajala

Toimittaja, yrittäjä

Oulu

Lue lisää

Oulu

275

Jussi Riiko­nen

Yrittäjä

Liminka

Lue lisää

Liminka

276

Vesa Rinta-Säntti

Rehtori, työsuojeluvaltuutettu

Oulu

Lue lisää

Oulu

277

Jarkko Ruot­ti­nen

Business advisor, insinööri

Oulu

Lue lisää

Oulu

278

Hanna Saari

Yrittäjä

Kalajoki

Lue lisää

Kalajoki

279

Katri Salo­nen

Erityisasiantuntija, koulutusvientipäällikkö

Oulu

Lue lisää

Olen Katri Salo­nen, paluu­muut­taja Ouluun, jossa olen nyt asunut koro­na­pan­de­mian alusta. Työs­ken­te­len edel­leen etänä Turkuun. Olen töissä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja tehnyt viimei­set vuodet sosi­aali- ja tervey­sa­lan liike­toi­min­nan kehit­tä­mistä sekä koulu­tus­vien­tiä. Koulu­tuk­sel­tani olen talous­tie­tei­lijä eli minulla on vahva talous­osaa­mi­nen. Lisäksi olen vahva vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin osaaja. Haluan edis­tää sotea­lan veto­voi­maa ja työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tia, joka auttaisi alalla pysy­mistä ja työn kiin­nos­ta­vuutta. Olen tarkka talous­ih­mi­nen, joten vaadin, että eurot käyte­tään ihmis­ten parhaaksi.

Oulu

280

Elisa­bet Shnoro

Konetekniikan diplomi-insinööri

Oulu

Lue lisää

Olen Shnoro Elisa­bet, oulu­lais­tu­nut kainuu­lai­nen. Olen kone­tek­nii­kan diplomi-insi­­nööri, ja työs­ken­te­len tällä hetkellä pääsään­töi­sesti Oulussa, vaikka ajoit­tain työt vievät Kajaa­nin kont­to­rille.

Oulu

281

Pekka Simo­nen

Insinööri

Oulu

Lue lisää

Olen perhee­nisä ja insi­nööri Alaky­lästä Oulusta. Olen toimi­nut poli­tii­kassa tois­ta­kym­mentä vuotta kunta- ja alue­ta­solla. Viimei­set pari kautta olen ollut mm. hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nassa, PPSHP:n halli­tuk­sessa ja sote-valmis­­te­­lun ohjaus­ryh­mässä. Koen poli­tii­kassa omak­seni hyvin­voin­tiin ja sote-palve­­lui­­hin liit­ty­vät asiat. Olen saanut paljon posi­tii­vista palau­tetta koke­muk­ses­tani, näke­myk­sis­täni sekä aktii­vi­sesta ja raken­ta­vasta tavas­tani viedä asioita eteen­päin. Uskon, että olen erin­omai­nen edus­taja myös sinulle hyvin­voin­tia­lu­een valmis­te­lussa ja päätök­sen­teossa. Lupaan olla ihmi­sen puolella!

Oulu

282

Sebas­tian Sten­fors

KTM, yrittäjä

Oulu

Lue lisää

Oulu

283

Tanja Suoma­lai­nen

FT, yliopettaja

Oulu

Lue lisää

Olen 40-vuotias filo­so­fian tohtori, kolmen lapsen äiti ja Tiitu-koiran omis­taja. Olen kotoi­sin Kiimin­gistä, jossa olen käynyt perus­kou­lun ja lukion. Sen jälkeen olen opis­kel­lut tieto­jen­kä­sit­te­ly­tie­teitä Oulun yliopis­tossa ja suun­tau­tu­nut opin­nois­sani ohjel­mis­to­lii­ke­toi­min­taan. Harras­tan ryhmä­lii­kun­ta­tun­teja ja ulkoi­lua Tiitu-koiran kanssa. Toimin tällä hetkellä yliopet­ta­jana Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vasta­ten ylem­män ammat­ti­kor­kea­koulu tutkin­non toteut­ta­mi­sesta. Olen Oulun kaupun­gin Sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäse­nyy­den ja Oulun kaupun­gin valtuus­toon vara­jä­sen.

Oulu

284

Juhani Suopanki

Senioriopettaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

285

Aimo Suti­nen

Eläkkeellä, yrittäjä

Oulu

Lue lisää

Ajatuk­sil­tani ehkä konser­va­tiivi. Itseäni lähellä olevat asiat ovat yrit­tä­jyys, perhear­vot, liikunta ja suku­tut­ki­mus

Oulu

286

Sofia Syvä­oja

Lääketieteen opiskelija

Oulu

Lue lisää

Oulu

287

Valt­ter Tahkola

Yrittäjä, opiskelija

Kempele

Lue lisää

Olen Valt­ter Tahkola, 23 -vuotias nuori ja asun Kempe­leessä yhdessä vaimoni kanssa. Arkeen kuuluu työn ja harras­tuk­sien lisäksi poli­tiikka, sillä olen kunnan­val­tuu­tettu ja myös Kempe­leen kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen. Toimin yrit­tä­jänä digi­taa­lis­ten palve­lui­den, alus­to­jen ja mark­ki­noin­nin parissa. Alue­vaa­leissa minulle tärkeitä teemoja ovat seuraa­vat: Jonoista hoitoon 7 vuoro­kau­dessa otta­malla yksi­tyi­set mukaan, hyvin­voin­tia­lu­een henki­lös­tön hyvin­vointi ja talous­kuri sekä digi­taa­lis­ten palve­lui­den laaja hyödyn­tä­mi­nen. Lue sivuil­tani, mihin asioi­hin voisin tuoda osaa­mis­tani hyvin­voin­tia­lu­eella.

Kempele

288

Ari Taka­nen

Yrittäjä, sijoittaja

Oulu

Lue lisää

Kyper­tur­val­li­suus ja uudet inno­vaa­tiot, sekä yrit­tä­jä­myön­tei­syys ovat omat teemani hyvin­voin­tia­lu­eelle. Koska rahat ja osaa­jat ovat tiukassa, on pakko löytää uusia inno­va­tii­vi­sia ratkai­suja tilan­teen korjaa­mi­seksi. Hyvin­voin­tia­lu­eella ei ole varaa väärin toteu­tet­tui­hin järjes­tel­miin. Jono­jen purka­mi­seen on pakko tehdä yhteis­työtä työter­vey­den­huol­lon ja paikal­lis­ten pieny­rit­tä­jien kanssa. Vaikka hyvin­voin­tia­lue on laaja, pitää pienien kuntien työpai­kat säilyt­tää. Olen 49 vuotias star­­tup-yrit­­täjä ja -sijoit­taja. Yrityk­seni Kielo Growth on yrity­syh­teisö, joka auttaa yrityk­siä kasvuun.

Oulu

289

Mari-Leena Talvi­tie

Ympäristötekniikan DI, Kansanedustaja

Oulu

Lue lisää

Oulu

290

Erika Taube-Säkki­­nen

Lääkäri

Oulu

Lue lisää

291

Katja Torvi­nen

Opinto-ohjaaja, luokanopettaja

Ii

Lue lisää

Olen 40-vuotias opinto-ohjaaja, luokan­opet­taja ja kahden päivä­­koti-ikäi­­sen lapsen äiti. Asun Iissä, missä olen mukana kunnal­lis­po­li­tii­kassa opetus- ja varhais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä sekä kunnan­val­tuus­ton ensim­mäi­senä vara­jä­se­nenä. Tärkeim­mäksi teemaksi alue­vaa­leissa koen lasten, nuor­ten ja perhei­den hyvin­voin­nin tuke­mi­sen. Erityi­sesti nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen vaike­aan tilan­tee­seen on etsit­tävä ratkai­suja nopeasti.

Ii

292

Päivi Tuomi­vaara

Sairaanhoitaja, yrittäjä

Oulu

Lue lisää

Oulu

293

Martti Turu­nen

Rehtori evp.

Kuusamo

Lue lisää

Kuusamo

294

Tuomas Tuuli

Liiketoimintajohtaja, DI

Pyhäntä

Lue lisää

Pyhäntä

295

Tuomo Törmä­nen

Kirkkoherra, teologian maisteri

Kuusamo

Lue lisää

Kuusamo

296

Jasmin Urpi­lai­nen

Kauppatieteiden ylioppilas

Oulu

Lue lisää

Oulu

297

Pauliina Valko­virta

Ensihoitaja (YAMK), työhyvinvointikoordinaattori

Vaala

Lue lisää

Vaala

298

Veli Varmo

Johtava lääkäri

Oulu

Lue lisää

Oulu

299

Katri Virta­nen

FT, fysioterapia-alan yrittäjä

Pudasjärvi

Lue lisää

Hei! Olen eläk­keellä koulu­tus­pääl­li­kön tehtä­västä, mutta toimin edel­leen yrit­tä­jänä FysioKV-yrityk­­ses­­säni. Olen Pudas­jär­ven kaupun­gin­val­tuu­tettu ja aktii­vi­nen vapaa­eh­tois­toi­mija. Viih­dyn mökillä ja omassa puutar­has­sani.

Pudasjärvi

300

Juha Vuorio

Diplomi-insinööri

Oulu

Lue lisää

Oulu­lai­nen kansal­lis­kon­ser­va­tiivi sekä diplomi-insi­­nööri. Olen työs­ken­nel­lyt erilai­sissa tuote­ke­hi­tys­teh­tä­vissä 30 vuotta elekt­ro­nii­kan, tieto­lii­ken­teen sekä matka­pu­he­lin­ten parissa monen­lai­sissa tehtä­vissä. Kouluni olen käynyt Oulussa, synty­pe­räi­nen oulu­lai­nen kun olen.

Oulu

301

Tero Väyry­nen

Rikosylikonstaapeli, työsuojeluvaltuutettu

Oulu

Lue lisää

Oulu

Skip to content