Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Pohjois-Karja­lan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

302

Pekka Ahlholm

Insinööri, yrittäjä

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

303

Timo Elo

Toimitusjohtaja

Joensuu

Lue lisää

Olen 2 teini­po­jan isä ja vara­kan­san­edus­taja. Olen toimi­nut yli 30 vuotta Joen­suun kaupun­gin­val­tuus­tossa ja olen nyt valtuus­ton 1. vara­pu­heen­joh­taja ja maakun­ta­val­tuu­tettu. Pohjois-Karjala, sen kunnat, yrityk­set ja ihmi­set ovat tulleet tutuiksi toimit­tuani n. 20 vuotta Pohjois-Karja­lan Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jana. Myös lähes 20 vuotta Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­ty­män valtuus­ton johdossa on vahvisti koko­nai­sym­mär­rys­täni maakun­nan tarpeista. Aiempi koke­mus PK pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan vpj:nä ja 4 vuotta Siun­So­ten valtuu­tet­tuna antaa hyvät lähtö­koh­dat hyvin­voin­tia­lu­een orga­ni­soin­tiin.

Joensuu

304

Pasi Harti­kai­nen

Lehtori

Joensuu

Lue lisää

Olen englan­nin­opet­taja. Olen ollut monessa mukana mm. Joen­suun kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa kolme kautta. Minulle tärkeää on asioi­den hoito järke­västi ja asia­kas­läh­töi­sesti. Oikeaa palve­lua oike­aan aikaa. Siun­so­ten ansiosta muutos meillä ei ole niin suuri kuin muualla. Jos asia­kas ei huomaa vuoden kulut­tua mitään muutosta aina­kaan huomom­paan, on siir­ty­mi­nen onnis­tu­nut. Sinäl­lään koko alue­hal­linto ja vaalit on turha, sama asia olisi hoitu­nut kunta­ve­toi­sesti kuten täällä on jo tehty. Uusi hallinto ei tuo lisää rahaa. Ollaan mukana, kun vaalit kerran on päätetty järjes­tää.

Joensuu

305

Aino Hent­ti­nen

Henkilöstöpalveluiden asiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Olen talous- ja palk­ka­hal­lin­non ammat­ti­lai­nen. Työs­ken­te­len Meidän It ja talous Oy ssä palk­ka­sih­tee­rinä. Teen sotea­lan palk­koja. Olen siis asian­tun­tija palk­ka­ku­lu­jen suhteen tule­van hyvin­voin­tia­lu­een osalta.

Joensuu

306

Cia Hilden

Sairaanhoitaja, yrittäjä

Liperi

Lue lisää

Liperi

307

Jouni Honka­nen

Yrittäjä

Rääkkylä

Lue lisää

Rääkkylä

308

Matti Honka­vaara

Lääkäri

Outokumpu

Lue lisää

Minulla on 47 vuoden koke­mus lääkä­rin työstä, tästä ajasta .42 v terveys­kes­kusta, jossa toimin 39 v joht.lääkärinä/ylilääkärinä,9 vuoden ajan lisäksi oman lääkä­rin viran ohella Outo­kum­mun kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­joh­ta­jana. Harvalla lääkä­rillä Suomessa on yhtä pitkä koke­mus tervey­den­huol­lon ja sos.toimen johta­mi­sesta ja ongel­mien ratkai­susta. Istun Outo­kum­mun kaupun­gin­val­tuus­tossa 3:tta kautta, ev.lut srk:n kirk­ko­val­tuu­tettu olen ollut vuodesta 1995 alkaen, nykyi­sin myös k-neuvos­ton vara­pu­heen­joh­taja, soti­la­sar­voni on lääkin­tä­kap­teeni. Minulla on 3 lasta ja 2 lasten­lasta.

Outokumpu

309

Satu Huttu­nen

Koulunjohtaja

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

310

Jouni Hytti­nen

KM, rehtori (evp)

Liperi

Lue lisää

Olen 65-vuotias työuran perus­kou­lun rehto­rina tehnyt ja nyt eläk­keellä. Harras­tuk­seni ovat urheilu, liikunta ja koti­seu­tu­työ. Asun kahden vaimon kanssa ja olen osaksi äitini omais­hoi­taja. Aikui­set tyttä­ret ovat perus­ta­neet omat perheet. Rehto­rina johdin koulun yhteis­työtä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men kanssa.Vuosikymmenten koke­mus perus­kou­lun päät­tä­vistä nuorista antoi kuvan mistä nuor­ten hyvin­voin­nista ja haas­teista. Liikun­nassa toimin laji­lii­tossa ja urhei­luseu­ro­jen erilai­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, talkoo­lai­sena, valmen­ta­jana ja koulut­ta­jana piiri- että liit­to­ta­solla.

Liperi

311

Emilia Ihanus

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas, opiskelija

Joensuu

Lue lisää

Hei, olen Emilia Ihanus 25-vuotias yhteis­kun­ta­tie­tei­den opis­ke­lija Joen­suusta. Opis­ke­len kolmatta vuotta yhteis­kun­ta­tie­teitä Itä-Suomen yliopis­tossa Joen­suun kampuk­sella. Olen Joen­suun kaupun­gin vara­val­tuu­tettu, Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lun osakeyh­tiön halli­tuk­sen jäsen, PKO:n edus­ta­jis­ton jäsen ja Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Poli­tii­kassa olen ollut mukana yli seit­se­män vuotta. Poli­tii­kassa tärkeitä arvoja minulle on tasa-arvo, ilmasto ja ympä­ristö ja ihmis­ten hyvin­vointi. Vapaa-ajalla tykkään harras­taa poli­tii­kan lisäksi avan­to­uin­tia, joogaa ja lenk­kei­lyä.

Joensuu

312

Kai Iiskola

Teollisuusyrittäjä

Juuka

Lue lisää

Juuka

313

Enni Ikonen

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Olen Enni, 25–vuotias joen­suu­lai­nen paluu­muut­taja. Tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mio­pin­to­jen loppusuo­ralla olen palan­nut maail­malta takai­sin koti­kau­pun­kiini Joen­suu­hun. Juureni ovat vahvasti Pohjois-Karja­lassa. Työs­ken­te­len asian­tun­ti­jana sote-alan digi­ta­li­saa­tioon keskit­ty­neessä yrityk­sessä. Tunnen vahvasti soten ja it-alan subs­tans­si­ky­sy­myk­set. Haluan olla raken­ta­massa hyvin­voin­tia­luetta, joka ottaa vaka­vasti mielen­ter­veys­krii­sin ja tekee siihen tarvit­ta­via panos­tuk­sia. Pohjois-Karja­lassa tulee taata myös hyvät ja laaduk­kaat sote-palve­lut lapsuu­desta vanhuu­teen. Tähän pääs­tään laajoilla tuot­ta­ja­har­teilla ja fiksulla päätök­sen­teolla. Ihmi­sen koko­nais­hy­vin­vointi tulee olla aina keskiössä. Kunta­po­li­tii­kassa toimin Joen­suun kaupun­gin­val­tuus­ton 1. vara­val­tuu­tet­tuna, kaupun­kin­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan jäse­nenä ja seudul­li­sen jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton puheen­joh­ta­jana. Poli­tii­kassa ja elämässä minulle on tärkeää ihmi­soi­keu­det, ilmas­to­asiat, digi­ta­li­saa­tio sekä urheilu kaikessa sen moni­puo­li­suu­des­saan.

Joensuu

314

Martti Jorma­nai­nen

senioriyrittäjä

Liperi

Lue lisää

Hei! Olen pitkän työ- ja yrit­tä­jä­uran tehnyt senio­riy­rit­täjä. Erikois­osaa­mis­tani on talous-, laatu- ja proses­sio­saa­mi­nen. Pidän itse henki­lö­koh­tai­sesti kunnos­tani ja tervey­des­täni hyvää huolta ja olen sitä mieltä, että meidän kansa­lais­ten pitäisi kantaa enem­män vastuuta omasta hyvin­voin­nis­tamme ja kunnos­tamme, jolloin sairaan­hoi­don resurs­seja vapau­tuisi enem­män niitä todella tarvit­se­ville. Yksi­tyi­siä ja tehok­kaita hoito- ja tervey­sa­lan yrityk­siä ei saa jättää huomiotta hyvin­voin­tia­luei­den palve­lu­jen toteu­tuk­sessa.

Liperi

315

Jarmo Juvo­nen

korjaamoyrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Olen 45 vuotias yrit­täjä Joen­suun Heinä­vaa­rasta. Perhee­seen kuuluu 9 ja 12 vuoti­aat lapset, vaimo ja koira. Itselle tärkeitä asioita on lasten ja lapsi­per­hei­den hyvin­vointi, vanhus­ten ihmi­sar­voi­nen hoito ja hoiva. Alue uudis­tuk­sen tavoit­teena on oltava palve­lui­den paran­ta­mi­nen ja palve­lui­den takaa­mi­nen kohtuul­li­sen matkan päässä koko hyvin­voin­tia­lu­eella riip­pu­matta siitä missä asut. Työn­te­ki­jöille on taat­tava työka­lut ja aika suorit­taa työnsä laatu­vaa­ti­mus­ten mukai­sesti niin sosi­aali ja tervey­den­hoi­don osalta kuin pelas­tus­lai­tok­sen osalta.

Joensuu

316

Karita Kaita

Joensuun kaupunginvaltuutettu, yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Minua voi luon­neh­tia monella tavalla, mutta kuvaa­vin niistä on leijo­naemo. Olen 37-vuotias pien­ten lasten yksin­huol­ta­ja­äiti, joen­suu­lai­nen yrit­täjä ja lapsen oikeuk­sien vahva puoles­ta­pu­huja. Toimin parhail­laan Siun soten valtuu­tet­tuna, Joen­suun kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kasva­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nassa sekä Joen­suun Kokoo­mus ry:n puheen­joh­ta­jana.  Minulla on vankka ymmär­rys sote-palve­lui­hin. Haluan olla mukana turvaa­massa hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tusta niin, että jokai­nen meistä saa turval­li­sen ja hyvin­voi­van elämän. Ketään ei saa jättää yksin.

Joensuu

317

Laura Kanga­soja

Ympäristöpolitiikan opiskelija

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

318

Markku Karp­pi­nen

Päivittäispalveluasiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Terveh­dys. Olen 56 vuotias perheel­li­nen mies. Asun Karhu­mäen alueella Joen­suussa avovai­moni kanssa. Minulla on kaksi täysi-ikäistä poikaa. Amma­til­tani olen päivit­täis­pal­ve­lun asian­tun­tija tunne­tussa pankissa. Olen toimi­nut myös yrit­tä­jänä toimi­ni­mellä 20 vuotta. Urheilu on ollut myös iso osa elämää, jopa kolmas työni. Koke­musta SM-kori­pal­loe­ro­tuo­ma­rina löytyy 20 vuodelta.

Joensuu

319

Marjo Keski­talo

Varatuomari, kauppatiet.kand.

Kitee

Lue lisää

Kitee

320

Matti Keto­nen

Lääkintöneuvos, erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen 72-vuotias 5 lapsen isä ja 7 lapsen­lap­sen “vaakku”. Olen sisä­tau­tien ja yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri, LT ja dosentti. Sydän­lii­ton halli­tuk­sen jäse­nenä olen ollut 12 vuotta, osan ajasta vara­pu­heen­joh­ta­jana. Olen Pohjois-Karja­lan sydän­pii­rin kunnia­pu­heen­joh­taja. Kardio­lo­gian osas­to­ny­li­lää­kä­rin virasta PKKS:ssa jäin vapaalle 2015. Lääkin­tö­neu­vok­sen arvo­ni­men sain 2013. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu viidettä kautta, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen ja Siun soten halli­tuk­sen 2. vpj. Olen kirkol­lis­ko­kouse­dus­taja ja kirk­ko­hal­li­tuk­sen maal­lik­ko­jä­sen. Linnut, teolo­gia ja kuva­taide kiin­nos­ta­vat.

Joensuu

321

Leena Kokko­nen

Luokanopettaja, KM

Lieksa

Lue lisää

Olen Leena Kokko­nen, 53-vuotias äiti ja luokan­opet­taja. Perhee­seeni kuuluu puoliso ja neljä lasta, joista kolme aikuista on jo muualla asumassa. Nuorin on alakou­lu­lai­nen. Olen työs­ken­nel­lyt Liek­san kaupun­gissa 30 vuotta luokan­opet­ta­jana kolmella eri koululla. Mitä pienem­mät ovat oppi­laat, sitä enem­män työni on kasvat­ta­mista. Tärkeinä yhteis­työ­kump­pa­neina ovat toimi­neet mm. erityi­so­pet­ta­jat, kuraat­to­rit, tervey­den­hoi­taja sekä perhe­neu­vo­lan ammat­ti­lai­set. Näiden ammat­ti­lais­ten apu tulee edel­leen saada omalta paik­ka­kun­nalta ja heihin pitää saada myös helposti yhteys.

Lieksa

322

Suvi Korpela

Insinööri

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

323

Reijo Korte­lai­nen

Rajavartija evp.

Lieksa

Lue lisää

Olen Reijo Korte­lai­nen, 64-vuotias ukki. Elämän­työni palve­lin Raja­var­tio­lai­tok­sessa. Perhe­pii­riin kuulu­vat vaimo ja kaksi lasta puoli­soi­neen, tyttä­ren kaksi tyttöä, sekä oma äitini. Mukana kunta- ja maakun­ta­luot­ta­mus­teh­tä­vissä vuodesta 1985. Edun­val­von­taa Raja­var­tio­lai­tok­sen suurim­man ammat­ti­jär­jes­tön puheen­joh­ta­jana 1997-2005. Koen, että minulla on annet­ta­vaa osaa­mi­seni ja koke­muk­seni vuoksi uudelle hyvin­voin­tia­lu­eelle Pohjois-Karja­lassa, siksi olen mukana myös vaaleissa 2022. Hyvin­voin­tia­lue tehdään Pohjois-Karja­lan asuk­kaita varten. Palve­lui­den tulee olla kunnossa koko maakun­nan alueella.

Lieksa

324

Tuomas Koski­nen

Liikennelentäjä

Liperi

Lue lisää

Liperi

325

Juha Koso­nen

Luokanopettaja, Km

Liperi

Lue lisää

Olen 60-vuotias luokan­opet­taja Lipe­ristä. Perhee­seeni kuuluu vaimo, sekä kaksi aikuista lasta, jotka ovat kumpi­kin tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sia, poikani on lääke­tie­teen lisen­si­aatti ja tyttä­reni terveys­tie­teen­mais­teri. Itse olen toimi­nut erilai­sissa luot­ta­mus­toi­missa jo reilut 35 vuotta,tälle hetkellä olen Lipe­rin kunnan­val­tuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja. Muita luot­ta­mus­toi­mia minulla on ollut mm. maakuntahallitus,maakuntavaltuusto,Riverian ja Jose­kin halli­tus sekä lukui­sia, niin maakun­nal­li­sia kuin valta­kun­nal­li­sia toimia kalas­tuk­sen ja pesä­pal­lo­tuo­ma­roin­nin parissa. Soita,niin kerron!

Liperi

326

Marketta Kuikka

Hoitotyön johtaja, eläkkeellä

Liperi

Lue lisää

Lahjoita

Olen eläk­keellä oleva hoito­työn johtaja, mutta haluan olla mukana ihmis­ten hyvin­voin­tia ja osal­li­suutta edis­tä­vässä työssä. Toimin tällä hetkellä toimin­nan­joh­ta­jana ½-päiväi­sesti järjes­tö­sek­to­rilla. Järjes­tö­työn merki­tys hyvin­voin­nin edis­tä­jänä tulee koros­tu­maan hyvin­voin­tia­lueilla

Liperi

Lahjoita
327

Kari Kulmala

Ylikonstaapeli, HTM

Rääkkylä

Lue lisää

Sivii­liam­ma­til­tani olen poliisi ja toimin Itä-Suomen polii­si­lai­tok­sen liiken­ne­val­von­ta­ryh­mässä ryhmän­joh­ta­jana. Koulu­tuk­seni on painot­tu­nut vahvasti ihmis­ten johta­mi­seen. Olen toimi­nut mm. pienen puolu­een puheen­joh­ta­jana kahden vuoden ajan. Katson, että vahvuu­te­nani on erityi­sesti turval­li­suu­den luomi­nen sekä ihmis­ten johta­mi­nen. Kunta­po­li­tii­kassa olen ollut mukana vuodesta 2008. Ensim­mäi­set kahdek­san vuotta toimin Rääk­ky­län kunnan­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana ja vuodet 2017 - 2021 kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana. Työ valtuus­tossa, kunta­lais­ten parhaaksi, jatkuu edel­leen. Olen toimi­nut puolu­eeni edus­ta­jana myös maakun­ta­hal­li­tuk­sessa neljän vuoden ajan sekä kuntani edus­ta­jana Keski-Karja­lan yhtei­sessä sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa. Edus­kun­nassa olles­sani sain toimia mm. sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nassa sekä hallin­to­va­lio­kun­nassa. Vaadin asioi­den hoidossa eli ”poli­ti­koin­nissa” ehdo­tonta rehel­li­syyttä, inhi­mil­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta sekä itsel­täni että muilta.

Rääkkylä

328

Jenni Laaso­nen

Palvelupäällikkö

Joensuu

Lue lisää

Mie oon Jenni, Joen­suusta kotoi­sin oleva kolmen ihanan tytön äiti sekä vaimo. Työs­ken­te­len Kelalla palve­lu­pääl­lik­könä ja vapaa-aikani kuluu omien ja lasten harras­tus­ten sekä kunnal­lis­ten luot­ta­mus­toi­mien parissa. Olen ensim­mäi­sen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, kasva­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nan sekä maakun­ta­val­tuus­ton jäsen. Miusta on tärkeää, että jokai­nen saisi apua arjessa ja elämässä silloin, kun sitä tarvit­see. Kaikilla tulisi olla yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det saada laaduk­kaita palve­luja riip­pu­matta iästä tai siitä missä asuu.

Joensuu

329

Leena Lauk­ka­nen

Sairaanhoitaja AMK

Heinävesi

Lue lisää

Heinävesi

330

Marja Mali­nen

Kitee

Lue lisää

Kitee

331

Pekka Marti­kai­nen

Opettaja, yrittäjä

Outokumpu

Lue lisää

Outokumpu

332

Mikko Meri­läi­nen

Ravintolayrittäjä

Nurmes

Lue lisää

Nurmes

333

Tiina Mikko­nen

Yksikön päällikkö

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

334

Mari Mynt­ti­nen

Hoitotieteen väitöskirjatutkija

Joensuu

Lue lisää

47-vuotias terveys­tie­tei­den tohto­ri­kou­lu­tet­tava tarjoa­massa asian­tun­ti­juut­taan hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kai­den hyväksi. Paitsi että viimeis­te­len tällä hetkellä väitös­kir­jaani, olen tervey­den-/sai­raan­hoi­taja, terveys­tie­tei­den mais­teri ja amma­til­li­nen opet­taja. Minulla on kolme eri-ikäistä lasta (24-, 15- ja 7-vuoti­aat). Lähio­mai­siini kuuluu myös 80-vuotias ikäih­mi­nen. Koen merki­tyk­sel­li­senä päästä vaikut­ta­maan tutkit­tuun tietoon pohjau­tuen, tasa­ver­tai­sesti ja läpi­nä­ky­västi. Haluan määrä­tie­toi­sesti, rohkeasti ja perus­tel­lusti tuoda palve­lui­den käyt­tä­jien ääntä kuulu­ville niiden kehit­tä­mi­sen puolesta. Uskon siihen, että mahdol­li­suu­det monia­lai­seen yhteis­työ­hön ovat niin hyvät kuin niistä halu­taan tehdä. Ajat­te­len, että koko­nais­val­tai­nen yhteis­työ toimi­vien palve­lui­den turvaa­mi­seksi on yhtei­nen tahto­tila, johon tervey­den edis­tä­mi­sen asian­tun­ti­juus tuo arvok­kaan näkö­kul­man. Haluan enem­män mennä ihmistä lähelle, kuulla ja kuun­nella. Jokai­nen ihmi­nen on minulle yhtä arvo­kas.

Joensuu

335

Lasse Neuvo­nen

Asiantuntija, FM

Joensuu

Lue lisää

Yliopisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gia- ja johto­teh­tä­vistä yli 25v. Yhdis­tys- ja järjes­tö­ak­tiivi, Lähi-Tapiola Idän hallin­to­neu­vos­tossa. Sinun­Sote vara­val­tuu­tettu. Panos­te­taan: 1. Laaduk­kaa­isiin, saavu­tet­ta­viin ja kustan­nus­te­hok­kai­siin palve­lui­hin, 2. Digi­taa­lis­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen, 3. Asia­kas­ko­ke­muk­sen hyödyn­tä­mi­seen, 4. Palo- ja pelas­tus­toi­meen ja 5. Koulu­tuk­sen ja TKI-toimin­nan kehit­tä­mi­nen. Laatu­kes­kus/­Poh­jois-Karja­lan alue­jaos perustaja/​Puheenjohtaja. Joen­suun Suomi-Amerikka-Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja ja liit­to­hal­li­tuk­sen jäsen.

Joensuu

336

Pekka Nuuti­nen

Insinööri, hallitusammattilainen

Kontiolahti

Lue lisää

Olen kontio­lah­te­lai­nen viiden lapsen isä, kahdek­san lapsen­lap­sen isoisä ja 92 vuoti­aan vanhuk­sen poika. Ymmär­rän sekä lapsi­per­hei­den että vanhus­ten tarpeet heidän arjes­saan. Työuraani olen tehnyt kuntien omis­ta­massa elin­kei­no­jen kehit­tä­mis­yh­tiössä toimi­tus­joh­ta­jana. Tällä hetkellä toimin halli­tusam­mat­ti­lai­sena usean yhtiön halli­tuk­sessa. Ymmär­rän seudun elin­voi­mai­suu­den ja menes­ty­vän elin­kei­noe­lä­män merki­tyk­sen ihmis­ten hyvin­voin­nin ja toisaalta myös alueen palve­lu­ra­ken­teen turvaa­mi­sen näkö­kul­masta. Palve­lu­tuo­tan­nossa tarvi­taan julki­sen sekto­rin lisäksi myös yksi­tyistä ja kolmatta sekto­ria.

Kontiolahti

337

Markku Tapio Olli­kai­nen

Käyttöinsinööri, pastori

Tohmajärvi

Lue lisää

Tohmajärvi

338

Pirkko Palan­der

Yrittäjä, eläkkeellä

Outokumpu

Lue lisää

Outokumpu

339

Anna Peso­nen

Kieltenopettaja

Liperi

Lue lisää

Olen 34-vuotias kiel­ten­opet­taja Lipe­ristä. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, sillä haluan olla mukana omalla työpa­nok­sel­lani vahvis­ta­massa lasten-ja nuor­ten hyvin­vointi-ja mielen­ter­veys­pal­ve­luita, sekä varmis­ta­massa, että rajal­li­set resurs­sit riit­tä­vät myös ikään­ty­vän väes­tön palve­lu­tar­pei­siin . Terveys-ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut kuulu­vat kaikille asuin­pai­kasta ja varal­li­suu­desta riip­pu­matta. Hoitoon tulee päästä kohtuul­li­sessa ajassa, eikä etäi­syys terveys­kes­kuk­siin saa kasvaa kohtuut­to­masti. Vastuul­li­nen talou­den­pito on edel­ly­tys laaduk­kaille terveys-ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luille tule­vai­suu­des­sa­kin.

Liperi

340

Tommi Peso­nen

Kaupan toimintojen valmentaja

Tohmajärvi

Lue lisää

TOMMI PESONEN Ikä 48, vaimo ja 5 lasta. Koulu­tus: trade­nomi Savo­nia ammat­ti­kor­kea­koulu Kuopio, liiken­nöit­sijä Savo­nia ammat­ti­kor­kea­koulu Kuopio, yliop­pi­las, Kalla­ve­den lukio Kuopio. Olen yhteis­työ­ky­kyi­nen, osal­lis­tun päätök­sen tekoon kuule­malla ihmi­siä, virka­mie­hiä ja muita valtuu­tet­tuja keskus­tel­len asioi­den valmis­te­lu­vai­heessa. Olen ollut Tohma­jär­ven kunnan­val­tuu­tettu vuodesta 2013 alkaen ja olen Pohjois-Karja­lan maakun­ta­val­tuus­ton jäsen. Kuulun Savo-Karja­lan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­seen ja olen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuu­tettu. Arvot: luot­ta­mus, täsmäl­li­syys ja oikeu­den mukai­nen kohtelu.

Tohmajärvi

341

Jyrki Peuha

Ensihoitaja

Liperi

Lue lisää

Moi

Liperi

342

Katriina Peuh­kuri

HTM, Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Olen kosme­to­lo­giy­rit­täjä Hammas­lah­desta. Olen työs­ken­nel­lyt viimei­set 10-vuotta yrit­tä­jänä. Sitä aiem­min olin Kelalla toimis­ton­joh­ta­jana Keski-Karja­lan alueella ja Joen­suun yliopis­tolla. Oma alan­vaih­toni liit­tyi niin oman kuin lähio­mai­seni vaka­vaan sairau­teen. Yrit­tä­jyys tuntui parem­malta vaih­toeh­dolta siinä elämän­ti­lan­teessa. Lähdin vaikut­ta­maan tärke­ään asiaan ja olen mielel­läni käytet­tä­vissä.

Joensuu

343

Mika Piiroi­nen

Maanviljelijä

Tohmajärvi

Lue lisää

Tohmajärvi

344

Henna Piiro­nen

Kätilö, terveydenhoitaja

Joensuu

Lue lisää

Terveh­dys olen Henna ja koulu­tuk­sel­tani kätilö-tervey­den­hoi­taja-sairaan­hoi­taja sekä työter­veys­hoi­taja. Olen suorit­ta­nut myös pallia­tii­vi­sen hoidon täyden­ny­so­pin­not. Tällä hetkellä työs­ken­te­len lasten­kes­kuk­sessa apulais­osas­ton­hoi­ta­jana. Olen aikai­sem­min toimi­nut työter­veys­hoi­ta­jana sekä hoito­ko­tiy­rit­tä­jänä ja yrit­tä­jä­ko­ke­mus tuo minulle vahvan lisän hyvin­voin­ti­val­tuus­tossa toimi­seen. Minulle on tärkeää, että palve­lut ovat lähellä ihmistä ja palve­lu­jen saata­vuus suju­vaa. Kun hätä on suuri on avun oltava lähellä.

Joensuu

345

Maarit Pippola

Erikoishammaslääkäri, kuva-artesaani

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

346

Arto Pippuri

Opettaja, Muusikko

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

347

Jouni Porokka

Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

348

Jari Puus­ti­nen

Tehtaanjohtaja

Heinävesi

Lue lisää

Olen 55 - vuotias tehtaan­joh­taja Heinä­ve­deltä. Koulu­tuk­sel­tani olen koneau­to­maa­tioin­si­nööri. Asumme vaimoni kanssa omako­ti­ta­lossa Heinä­ve­den kirkon­ky­lässä. Olen mukana seuraa­vien yhdis­tys­ten toimin­nassa: puheen­joh­ta­jana Heinä­ve­den kokoo­muk­sessa ja Heinä­ve­den Reser­viup­see­reissa sekä Heinä­ve­den Kyläyh­dis­tyk­sen halli­tuk­sen vara­jä­sen. Kunnal­li­set luot­ta­mus­toi­met

Heinävesi

349

Martti Riekki

vararehtori, yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

350

Juhani Romak­ka­niemi

Verosihteeri, eläkkeellä

Nurmes

Lue lisää

Nurmes

351

Riitta Ruot­sa­lai­nen

Suuhygienisti

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

352

Asko Ryynä­nen

Tuotantopäällikkö

Ilomantsi

Lue lisää

Ilomantsi

353

Nina Räty

KM, erityisopettaja

Liperi

Lue lisää

Tässäpä teille ehdok­kaaksi KM, erityis­luo­kan­opet­taja, joka toimii työelä­män edun­val­vonta-asioi­den parissa työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tuna, pääluot­ta­mus­mie­henä ja OAJ Pohjois-Karja­lan alue­asian­tun­ti­jana. Olen pereh­ty­nyt vuosien varrella erilai­set yhteis­kun­nal­li­siin ilmiöi­hin ja tavoit­tee­nani on pyrkivä löytä­mään ratkai­suja haas­ta­viin­kin ongel­miin tieto­pe­rus­tei­sesti.

Liperi

354

Aulikki Sihvo­nen

Osastonhoitaja

Kontiolahti

Lue lisää

Olen osas­ton­hoi­ta­jana anes­te­sia- ja leik­kaus­osas­tolla sekä päivä­ki­rur­gialla. Minulla on hyvä koke­mus hoito­työn ammat­ti­lai­sen työstä. Pidän työs­täni ja sen muka­naan tuomista uusista mahdol­li­suuk­sista. Olen kehit­tä­nyt omaa osaa­mis­tani opis­ke­le­malla johta­mista ja kehit­tä­mistä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Olen omassa kunnas­sani valtuu­tet­tuna. Minulla on intoa, halua sekä ener­giaa olla teke­mässä päätök­siä, joilla vaiku­te­taan siihen, millai­nen uudesta hyvin­voin­tia­lu­eesta ja sen raken­teista tulee. Raken­teet ja toimin­ta­ta­vat eivät muutu itses­tään, vaan niitä on muokat­tava tarpeita vastaa­viksi.

Kontiolahti

355

Esa Silven­noi­nen

Lääk Lis

Heinävesi

Lue lisää

Heinävesi

356

Hanna Suho­nen

palveluasiantuntija, ruokatoimittaja

Joensuu

Lue lisää

Olen Hanna Suho­nen, 35v synty­pe­räi­nen joen­suu­lai­nen. Olen toimi­nut kunta­po­li­tii­kan parissa reilut 20v. Aloi­tin nuori­so­val­tuus­tosta, päätyen puolu­eelle töihin ja kunta­po­li­tii­kan pariin lauta­kun­tiin, toimi­kun­tiin ja vaikut­ta­maan. Tällä hetkellä toimin Joen­suun tarkas­tus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä sekä katu­ni­mi­toi­mi­kun­nan jäse­nenä. Viime kaudella vaiku­tin Siun Soten yksi­lö­asioi­den jaos­tossa, Puhas Oy:n halli­tuk­sessa ja Joen­suun kaupun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nassa. Koulu­tuk­sel­tani olen yo-merko­nomi, työs­ken­te­len ICT-alalla, toimi­ni­miy­rit­tänä, kirjoi­tan Heilin ruoka­pals­taa ja opetan kansa­lais­opis­tossa kotsaa.

Joensuu

357

Anton Suti­nen

restonomi, merkonomi

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

358

Antti Terä­väi­nen

Everstiluutnantti evp, piiripäällikkö

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

359

Laura Tiit­ta­nen

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len Pohjois-karja­lan keskus­sai­raa­lan yhteis­päi­vys­tyk­sessä. Omassa työs­säni näen päivit­täin soten koko kentän iloi­neen ja surui­neen. Halu­aan tuoda hyvin­voin­ti­val­tuus­toon asian­tun­te­mista soten etulin­jasta, partio­lai­sena olen aina valmis uusiin haas­tei­siin ja Pohjois-Karja­lai­sena haluan kehit­tää maakun­taamme koko­nai­suu­tena. Erit­täin niukka rahoi­tus, huuta­vava henki­lös­tö­pula ja kasvava palve­lui­den tarve takaa­vat erit­täin vaikeita päätök­siä hyvin­voin­ti­val­tuus­tolle, tähän olen valmis.

Joensuu

360

Mauri Tolva­nen

Yrittäjä, EVP

Liperi

Lue lisää

Olen synty­pe­räi­nen lipe­ri­läi­nen, lapsuus Leppä­lah­dessa ja nuoruus Lipe­rin kirkon­ky­lällä. Kesästä alkaen eläk­keellä 30 vuoti­sen yrit­tä­jä­uran jälkeen. Sote –urani alkoi 1980 luvulla Honka­lam­men KY:n tilin­tar­kas­ta­jana ja jatkui saman yhty­mä­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana. Kun Honka­lam­men KY liitet­tiin P-K:n sairaan­hoi­to­pii­riin, toimin sen halli­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Siun­so­ten ensim­mäi­sessä halli­tuk­sessa toimin jäse­nenä ja myöhem­min vara­jä­se­nenä. Haluan­kin nyt tuoda koke­muk­seni erilai­sissa sote -muutos­ti­lan­teissa alueen käyt­töön. Motto: Sovi­taan mitä tehdään, tehdään mitä sovi­taan!

Liperi

361

Anssi Törmälä

Talousjohtaja, Sotilaspastori

Joensuu

Lue lisää

Olen 6. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen 4. kautta. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin olen pereh­ty­nyt, kun toimin Siun soten -kuntayh­ty­män perus­ta­mis­vai­heessa sen puheen­joh­ta­jis­tossa kaksi vuotta. Lisäksi olen toimi­nut Itä-Suomen päih­de­huol­lon kuntayh­ty­män valtuu­tet­tuna. Luot­ta­mus­teh­tä­vien hoidossa minulle tärkeintä on yhteis­työ yli puolue­ra­jo­jen. Työs­ken­te­len perhey­ri­tyk­sessä talous­joh­ta­jana hommissa. Toimin myös sivu­toi­mi­sesti soti­las­pas­to­rina raja­var­tios­tossa. Olen tehnyt tutkin­non teolo­gian lisäksi myös oikeu­den saralta.

Joensuu

362

Maija Törmä­nen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Joensuu

Lue lisää

Asun Joen­suun Ranta­ky­lässä mieheni ja 91-vuoti­aan isäni kanssa. Minulla on neljä aikuista lasta ja kolme lasten­lasta. Olen koulu­tuk­sel­tani luokan­opet­taja ja opis­kel­lut myös yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­riksi. Viimei­set 16 vuotta työelä­mässä olen toimi­nut rehto­rina. Pitkän kasva­tusa­lan koke­muk­sen ja nyt jo omien vanhem­pien omais­hoi­ta­jan roolissa olen nähnyt moni­puo­li­sesti sote-alan monet puolet, jotka perhei­siin vaikut­taa. Pidän tärkeänä lapsi­per­hei­den ennal­taeh­käi­se­vää palve­lu­tar­jon­taa ja ikäih­mis­ten kotiin tuota­via palve­luja. Yksi­tyi­nen sektori on otet­tava mukaan julkis­ten palve­lu­jen lisäksi.

Joensuu

363

Sini Törö­nen

fysioterapeutti, graafinen suunnittelija

Kitee

Lue lisää

Kitee

364

Heleena Uusi-Illi­­kai­­nen

THM, lehtori

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

365

Timo Vaini­kai­nen

Aluepäällikkö

Joensuu

Lue lisää

Olen 57-vuotias rekry­toin­nin ammat­ti­lai­nen Joen­suusta, taus­tal­tani olen aina ollut yrit­tä­jä­hen­ki­nen, työs­ken­te­lin yrit­tä­jänä 20-vuotta ja siihen kuului lounas­kah­vi­laa, vähit­täis- sekä erikois­ta­va­ra­kaup­paa. Yrit­tä­jän arki on erit­täin tuttua. Nykyi­sin työs­ken­te­len henki­lös­tö­pal­ve­lua­lalla ja etsin yrityk­sille työvoi­maa sekä ratkon alueemme työvoi­man kohtaanto-ongel­mia. Harras­tuk­siini kuuluu mm. koiran kanssa lenk­kei­lyä, mökkei­lyä ja kalas­tus. Ehdolle lähdin , koska nyt aika lait­taa itsensä peliin tärkei­den asioi­den puolesta. Nyt pitää kääriä hihat ja ryhtyä töihin

Joensuu

366

Pertti Vainion­pää

YTM, kaupunkineuvos

Joensuu

Lue lisää

Olen eläk­keellä oleva enti­nen Nurmek­sen kaupun­gin­joh­taja. Vuosina 1970 - 73 hoidin Kajaa­nissa ja Joen­suussa asunto-, henki­löstö- , tervey­den­huolto- ja vesi- sekä kaupunkisuunnittelultk:n sihtee­rin tehtä­viä + kaupun­gin­hal­li­tuk­sen asioi­den valmis­te­lua ja täytän­töön­pa­noa. Vuodet 1974 - 2012 toimin Nurmek­sen kaupun­gin­joh­ta­jana. Nyt Joen­suussa olen ollut Joen­suun senio­rei­den pj:na vuodet 2015-20 sekä Joen­suun vanhus­neu­vos­ton vpj:na ja pj:na vuodesta 2015 alkaen. Työuran ohella olen toimi­nut monissa johto­teh­tä­vissä mm. ener­gia- ja raken­nut­ta­jayh­tiöissä, veljes­ko­tiyh­dis­tyk­sessä, terveys­kes­kus­kun­tayh­ty­mässä, paikal­lis­leh­dessä ja urhei­luseu­rassa. Nykyi­sin harras­tan golfia kesällä ja hiih­toa talvella sekä moni­puo­lista penk­kiur­hei­lua ja yhdis­tys­toi­min­taa kansan­ta­lou­den sekä kunnal­lis­ta­lou­den kehi­tyk­sen seurai­lun ohella.

Joensuu

367

Marjo Vallius-Hytti­­nen

Yksikönjohtaja

Lieksa

Lue lisää

Olen 51-vuotias soteo­saaja Liek­sasta. Perheeni on puoliso, kolme aikuista lasta ja heidän puoli­sonsa sekä yksi lapsen­lapsi. Olen siis onnel­li­nen mummo. Harras­tan liikun­taa moni­puo­li­sesti, luon­toa, hyöty­kas­vien vilje­lyä, kines­te­tiik­kaa ja itseni kehit­tä­mistä. Olen posi­tii­vi­nen, empaat­ti­nen ja laaja­kat­sei­nen ihmi­nen. Vahvaa osaa­mista sosi­aali- ja tervey­sa­lalla moni­puo­li­sen työko­ke­muk­sen kautta, yritys-, yhdis­tys- ja kunta­sek­to­rilta sekä koulu­tuk­seni kautta. Lisäksi vahvaa osaa­mis­tani ovat talous­asiat, johta­mi­nen, kuntou­tus, mielen­ter­veys ja hyvin­vointi. Tärkeää tässä muutok­sessa on hoitoon­pääsy.

Lieksa

368

Minna Varis

vastaava sairaanhoitaja

Polvijärvi

Lue lisää

Polvijärvi

369

Matti Vihma

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjä

Heinävesi

Lue lisää

Vuodesta 1998 lähtien yrit­täjä, sitä ennen Sveit­sissä sosi­aa­lia­lalla. Mukana mm. Heinä­ve­den Yrit­tä­jät ry, Heinä­ve­den Musiik­ki­päi­vät ry, TESO (Terveys- ja sosi­aa­lia­lan yrit­tä­jät ry) , Heinä­ve­den Valtuus­ton 2. vpj. Marras­kuu­hun päät­tyi hoiva­ko­timme histo­ria. Kehi­timme yhdessä asia­kas­kir­jaus­jär­jes­telmä toimit­ta­jamme kanssa ns Omais­nä­ky­vyy­den, jolla omai­nen pääsi katso­maan kirjauk­set omai­ses­taan. TESOn matkoilla, joita itse­kin olin järjes­tä­mässä, tutus­tuimme Euroo­pa­lais­ten kolle­goi­den ja julkis­ten toimi­joi­den palve­lu­tuo­tan­toon - hyviä vink­kejä saimme kasa­päin.

Heinävesi

370

Jussi Viljala

Baarimestari, Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

371

Teemu Virran­talo

elintarvikealan yrittäjä

Polvijärvi

Lue lisää

Polvijärvi

372

Jukka Vouti­lai­nen

Erikoistuva lääkäri

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

373

Antti Väkevä

erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len tällä hetkellä sekä perus­ter­vey­den­huol­lossa ja erikois­sai­raan­hoi­dossa Siun­so­tella, sekä yksi­tyis­puo­lella. Minulle tärkeää on tasa­puo­li­nen kohtelu kaikille, terveys ja liikunta, ja niiden asioi­den ajami­nen alue­val­tuus­tossa, ja maakunta-tasolla tervey­den, liikun­nan ja hyvin voin­nin edis­tä­mi­nen ja eten­kin lasten-ja nuor­ten palve­lut ja tuke­mi­nen. Kanna­tan myös lääkä­ri­lii­ton vaali­tee­sejä ja kokoo­muk­sen arki­jär­keä päätök­sen teossa.

Joensuu

374

Siewert Wester­hoff

Yrittäjä

Kitee

Lue lisää

41-vuotias yrit­täjä Villa­lasta. Perhee­seeni kuuluu 3 poikaa ja tyttö vaimoni lisäksi.

Kitee

Skip to content