Pohjois-Karja­lan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

302

Pekka Ahlholm

Insinööri, yrittäjä

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

303

Timo Elo

Toimitusjohtaja

Joensuu

Lue lisää

Olen 2 teini­po­jan isä ja vara­kan­san­edus­taja. Olen toimi­nut yli 30 vuotta Joen­suun kaupun­gin­val­tuus­tossa ja olen nyt valtuus­ton 1. vara­pu­heen­joh­taja ja maakun­ta­val­tuu­tettu. Pohjois-Karjala, sen kunnat, yrityk­set ja ihmi­set ovat tulleet tutuiksi toimit­tuani n. 20 vuotta Pohjois-Karja­­lan Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jana. Myös lähes 20 vuotta Pohjois-Karja­­lan koulu­tus­kun­tayh­ty­män valtuus­ton johdossa on vahvisti koko­nai­sym­mär­rys­täni maakun­nan tarpeista. Aiempi koke­mus PK pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan vpj:nä ja 4 vuotta Siun­So­ten valtuu­tet­tuna antaa hyvät lähtö­koh­dat hyvin­voin­tia­lu­een orga­ni­soin­tiin.

Joensuu

304

Pasi Harti­kai­nen

Lehtori

Joensuu

Lue lisää

Olen englan­nin­opet­taja. Olen ollut monessa mukana mm. Joen­suun kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa kolme kautta. Minulle tärkeää on asioi­den hoito järke­västi ja asia­kas­läh­töi­sesti. Oikeaa palve­lua oike­aan aikaa. Siun­so­ten ansiosta muutos meillä ei ole niin suuri kuin muualla. Jos asia­kas ei huomaa vuoden kulut­tua mitään muutosta aina­kaan huomom­paan, on siir­ty­mi­nen onnis­tu­nut. Sinäl­lään koko alue­hal­linto ja vaalit on turha, sama asia olisi hoitu­nut kunta­ve­toi­sesti kuten täällä on jo tehty. Uusi hallinto ei tuo lisää rahaa. Ollaan mukana, kun vaalit kerran on päätetty järjes­tää.

Joensuu

305

Aino Hent­ti­nen

Henkilöstöpalveluiden asiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Olen talous- ja palk­ka­hal­lin­non ammat­ti­lai­nen. Työs­ken­te­len Meidän It ja talous Oy ssä palk­ka­sih­tee­rinä. Teen sotea­lan palk­koja. Olen siis asian­tun­tija palk­ka­ku­lu­jen suhteen tule­van hyvin­voin­tia­lu­een osalta.

Joensuu

306

Cia Hilden

Sairaanhoitaja, yrittäjä

Liperi

Lue lisää

Liperi

307

Jouni Honka­nen

Yrittäjä

Rääkkylä

Lue lisää

Rääkkylä

308

Matti Honka­vaara

Lääkäri

Outokumpu

Lue lisää

Minulla on 47 vuoden koke­mus lääkä­rin työstä, tästä ajasta .42 v terveys­kes­kusta, jossa toimin 39 v joht.lääkärinä/ylilääkärinä,9 vuoden ajan lisäksi oman lääkä­rin viran ohella Outo­kum­mun kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­joh­ta­jana. Harvalla lääkä­rillä Suomessa on yhtä pitkä koke­mus tervey­den­huol­lon ja sos.toimen johta­mi­sesta ja ongel­mien ratkai­susta. Istun Outo­kum­mun kaupun­gin­val­tuus­tossa 3:tta kautta, ev.lut srk:n kirk­ko­val­tuu­tettu olen ollut vuodesta 1995 alkaen, nykyi­sin myös k-neuvos­­ton vara­pu­heen­joh­taja, soti­la­sar­voni on lääkin­tä­kap­teeni. Minulla on 3 lasta ja 2 lasten­lasta.

Outokumpu

309

Satu Huttu­nen

Koulunjohtaja

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

310

Jouni Hytti­nen

KM, rehtori (evp)

Liperi

Lue lisää

Olen 65-vuotias työuran perus­kou­lun rehto­rina tehnyt ja nyt eläk­keellä. Harras­tuk­seni ovat urheilu, liikunta ja koti­seu­tu­työ. Asun kahden vaimon kanssa ja olen osaksi äitini omais­hoi­taja. Aikui­set tyttä­ret ovat perus­ta­neet omat perheet. Rehto­rina johdin koulun yhteis­työtä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men kanssa.Vuosikymmenten koke­mus perus­kou­lun päät­tä­vistä nuorista antoi kuvan mistä nuor­ten hyvin­voin­nista ja haas­teista. Liikun­nassa toimin laji­lii­tossa ja urhei­luseu­ro­jen erilai­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, talkoo­lai­sena, valmen­ta­jana ja koulut­ta­jana piiri- että liit­to­ta­solla.

Liperi

311

Emilia Ihanus

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas, opiskelija

Joensuu

Lue lisää

Hei, olen Emilia Ihanus 25-vuotias yhteis­kun­ta­tie­tei­den opis­ke­lija Joen­suusta. Opis­ke­len kolmatta vuotta yhteis­kun­ta­tie­teitä Itä-Suomen yliopis­tossa Joen­suun kampuk­sella. Olen Joen­suun kaupun­gin vara­val­tuu­tettu, Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lun osakeyh­tiön halli­tuk­sen jäsen, PKO:n edus­ta­jis­ton jäsen ja Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Poli­tii­kassa olen ollut mukana yli seit­se­män vuotta. Poli­tii­kassa tärkeitä arvoja minulle on tasa-arvo, ilmasto ja ympä­ristö ja ihmis­ten hyvin­vointi. Vapaa-ajalla tykkään harras­taa poli­tii­kan lisäksi avan­to­uin­tia, joogaa ja lenk­kei­lyä.

Joensuu

312

Kai Iiskola

Teollisuusyrittäjä

Juuka

Lue lisää

Juuka

313

Enni Ikonen

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Olen Enni, 25–vuotias joen­suu­lai­nen paluu­muut­taja. Tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­mio­pin­to­jen loppusuo­ralla olen palan­nut maail­malta takai­sin koti­kau­pun­kiini Joen­suu­hun. Juureni ovat vahvasti Pohjois-Karja­­lassa. Työs­ken­te­len asian­tun­ti­jana sote-alan digi­ta­li­saa­tioon keskit­ty­neessä yrityk­sessä. Tunnen vahvasti soten ja it-alan subs­tans­si­ky­sy­myk­set. Haluan olla raken­ta­massa hyvin­voin­tia­luetta, joka ottaa vaka­vasti mielen­ter­veys­krii­sin ja tekee siihen tarvit­ta­via panos­tuk­sia. Pohjois-Karja­­lassa tulee taata myös hyvät ja laaduk­kaat sote-palve­­lut lapsuu­desta vanhuu­teen. Tähän pääs­tään laajoilla tuot­ta­ja­har­teilla ja fiksulla päätök­sen­teolla. Ihmi­sen koko­nais­hy­vin­vointi tulee olla aina keskiössä. Kunta­po­li­tii­kassa toimin Joen­suun kaupun­gin­val­tuus­ton 1. vara­val­tuu­tet­tuna, kaupun­kin­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan jäse­nenä ja seudul­li­sen jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton puheen­joh­ta­jana. Poli­tii­kassa ja elämässä minulle on tärkeää ihmi­soi­keu­det, ilmas­to­asiat, digi­ta­li­saa­tio sekä urheilu kaikessa sen moni­puo­li­suu­des­saan.

Joensuu

314

Martti Jorma­nai­nen

senioriyrittäjä

Liperi

Lue lisää

Hei! Olen pitkän työ- ja yrit­tä­jä­uran tehnyt senio­riy­rit­täjä. Erikois­osaa­mis­tani on talous-, laatu- ja proses­sio­saa­mi­nen. Pidän itse henki­lö­koh­tai­sesti kunnos­tani ja tervey­des­täni hyvää huolta ja olen sitä mieltä, että meidän kansa­lais­ten pitäisi kantaa enem­män vastuuta omasta hyvin­voin­nis­tamme ja kunnos­tamme, jolloin sairaan­hoi­don resurs­seja vapau­tuisi enem­män niitä todella tarvit­se­ville. Yksi­tyi­siä ja tehok­kaita hoito- ja tervey­sa­lan yrityk­siä ei saa jättää huomiotta hyvin­voin­tia­luei­den palve­lu­jen toteu­tuk­sessa.

Liperi

315

Jarmo Juvo­nen

korjaamoyrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Olen 45 vuotias yrit­täjä Joen­suun Heinä­vaa­rasta. Perhee­seen kuuluu 9 ja 12 vuoti­aat lapset, vaimo ja koira. Itselle tärkeitä asioita on lasten ja lapsi­per­hei­den hyvin­vointi, vanhus­ten ihmi­sar­voi­nen hoito ja hoiva. Alue uudis­tuk­sen tavoit­teena on oltava palve­lui­den paran­ta­mi­nen ja palve­lui­den takaa­mi­nen kohtuul­li­sen matkan päässä koko hyvin­voin­tia­lu­eella riip­pu­matta siitä missä asut. Työn­te­ki­jöille on taat­tava työka­lut ja aika suorit­taa työnsä laatu­vaa­ti­mus­ten mukai­sesti niin sosi­aali ja tervey­den­hoi­don osalta kuin pelas­tus­lai­tok­sen osalta.

Joensuu

316

Karita Kaita

Joensuun kaupunginvaltuutettu, yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Minua voi luon­neh­tia monella tavalla, mutta kuvaa­vin niistä on leijo­naemo. Olen 37-vuotias pien­ten lasten yksin­huol­ta­ja­äiti, joen­suu­lai­nen yrit­täjä ja lapsen oikeuk­sien vahva puoles­ta­pu­huja. Toimin parhail­laan Siun soten valtuu­tet­tuna, Joen­suun kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, kasva­­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nassa sekä Joen­suun Kokoo­mus ry:n puheen­joh­ta­jana.  Minulla on vankka ymmär­rys sote-palve­­lui­­hin. Haluan olla mukana turvaa­massa hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tusta niin, että jokai­nen meistä saa turval­li­sen ja hyvin­voi­van elämän. Ketään ei saa jättää yksin.

Joensuu

317

Laura Kanga­soja

Ympäristöpolitiikan opiskelija

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

318

Markku Karp­pi­nen

Päivittäispalveluasiantuntija

Joensuu

Lue lisää

Terveh­dys. Olen 56 vuotias perheel­li­nen mies. Asun Karhu­mäen alueella Joen­suussa avovai­moni kanssa. Minulla on kaksi täysi-ikäistä poikaa. Amma­til­tani olen päivit­täis­pal­ve­lun asian­tun­tija tunne­tussa pankissa. Olen toimi­nut myös yrit­tä­jänä toimi­ni­mellä 20 vuotta. Urheilu on ollut myös iso osa elämää, jopa kolmas työni. Koke­musta SM-kori­­pal­­loe­­ro­­tuo­­ma­­rina löytyy 20 vuodelta.

Joensuu

319

Marjo Keski­talo

Varatuomari, kauppatiet.kand.

Kitee

Lue lisää

Kitee

320

Matti Keto­nen

Lääkintöneuvos, erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen 72-vuotias 5 lapsen isä ja 7 lapsen­lap­sen “vaakku”. Olen sisä­tau­tien ja yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri, LT ja dosentti. Sydän­lii­ton halli­tuk­sen jäse­nenä olen ollut 12 vuotta, osan ajasta vara­pu­heen­joh­ta­jana. Olen Pohjois-Karja­­lan sydän­pii­rin kunnia­pu­heen­joh­taja. Kardio­lo­gian osas­to­ny­li­lää­kä­rin virasta PKKS:ssa jäin vapaalle 2015. Lääkin­tö­neu­vok­sen arvo­ni­men sain 2013. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu viidettä kautta, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen ja Siun soten halli­tuk­sen 2. vpj. Olen kirkol­lis­ko­kouse­dus­taja ja kirk­ko­hal­li­tuk­sen maal­lik­ko­jä­sen. Linnut, teolo­gia ja kuva­taide kiin­nos­ta­vat.

Joensuu

321

Leena Kokko­nen

Luokanopettaja, KM

Lieksa

Lue lisää

Lieksa

322

Suvi Korpela

Insinööri

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

323

Reijo Korte­lai­nen

Rajavartija evp.

Lieksa

Lue lisää

Olen Reijo Korte­lai­nen, 64-vuotias ukki. Elämän­työni palve­lin Raja­var­tio­lai­tok­sessa. Perhe­pii­riin kuulu­vat vaimo ja kaksi lasta puoli­soi­neen, tyttä­ren kaksi tyttöä, sekä oma äitini. Mukana kunta- ja maakun­ta­luot­ta­mus­teh­tä­vissä vuodesta 1985. Edun­val­von­taa Raja­var­tio­lai­tok­sen suurim­man ammat­ti­jär­jes­tön puheen­joh­ta­jana 1997-2005. Koen, että minulla on annet­ta­vaa osaa­mi­seni ja koke­muk­seni vuoksi uudelle hyvin­voin­tia­lu­eelle Pohjois-Karja­­lassa, siksi olen mukana myös vaaleissa 2022. Hyvin­voin­tia­lue tehdään Pohjois-Karja­­lan asuk­kaita varten. Palve­lui­den tulee olla kunnossa koko maakun­nan alueella.

Lieksa

324

Tuomas Koski­nen

Liikennelentäjä

Liperi

Lue lisää

Liperi

325

Juha Koso­nen

Luokanopettaja, Km

Liperi

Lue lisää

Olen 60-vuotias luokan­opet­taja Lipe­ristä. Perhee­seeni kuuluu vaimo, sekä kaksi aikuista lasta, jotka ovat kumpi­kin tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sia, poikani on lääke­tie­teen lisen­si­aatti ja tyttä­reni terveys­tie­teen­mais­teri. Itse olen toimi­nut erilai­sissa luot­ta­mus­toi­missa jo reilut 35 vuotta,tälle hetkellä olen Lipe­rin kunnan­val­tuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja. Muita luot­ta­mus­toi­mia minulla on ollut mm. maakuntahallitus,maakuntavaltuusto,Riverian ja Jose­kin halli­tus sekä lukui­sia, niin maakun­nal­li­sia kuin valta­kun­nal­li­sia toimia kalas­tuk­sen ja pesä­pal­lo­tuo­ma­roin­nin parissa. Soita,niin kerron!

Liperi

326

Marketta Kuikka

Hoitotyön johtaja, eläkkeellä

Liperi

Lue lisää

Lahjoita

Olen eläk­keellä oleva hoito­työn johtaja, mutta haluan olla mukana ihmis­ten hyvin­voin­tia ja osal­li­suutta edis­tä­vässä työssä. Toimin tällä hetkellä toimin­nan­joh­ta­jana ½-päiväi­­sesti järjes­tö­sek­to­rilla. Järjes­tö­työn merki­tys hyvin­voin­nin edis­tä­jänä tulee koros­tu­maan hyvin­voin­tia­lueilla

Liperi

Lahjoita
327

Kari Kulmala

Ylikonstaapeli, HTM

Rääkkylä

Lue lisää

Sivii­liam­ma­til­tani olen poliisi ja toimin Itä-Suomen polii­si­lai­tok­sen liiken­ne­val­von­ta­ryh­mässä ryhmän­joh­ta­jana. Koulu­tuk­seni on painot­tu­nut vahvasti ihmis­ten johta­mi­seen. Olen toimi­nut mm. pienen puolu­een puheen­joh­ta­jana kahden vuoden ajan. Katson, että vahvuu­te­nani on erityi­sesti turval­li­suu­den luomi­nen sekä ihmis­ten johta­mi­nen. Kunta­po­li­tii­kassa olen ollut mukana vuodesta 2008. Ensim­mäi­set kahdek­san vuotta toimin Rääk­ky­län kunnan­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana ja vuodet 2017 - 2021 kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana. Työ valtuus­tossa, kunta­lais­ten parhaaksi, jatkuu edel­leen. Olen toimi­nut puolu­eeni edus­ta­jana myös maakun­ta­hal­li­tuk­sessa neljän vuoden ajan sekä kuntani edus­ta­jana Keski-Karja­­lan yhtei­sessä sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa. Edus­kun­nassa olles­sani sain toimia mm. sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nassa sekä hallin­to­va­lio­kun­nassa. Vaadin asioi­den hoidossa eli ”poli­ti­koin­nissa” ehdo­tonta rehel­li­syyttä, inhi­mil­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta sekä itsel­täni että muilta.

Rääkkylä

328

Jenni Laaso­nen

Palvelupäällikkö

Joensuu

Lue lisää

Mie oon Jenni, Joen­suusta kotoi­sin oleva kolmen ihanan tytön äiti sekä vaimo. Työs­ken­te­len Kelalla palve­lu­pääl­lik­könä ja vapaa-aikani kuluu omien ja lasten harras­tus­ten sekä kunnal­lis­ten luot­ta­mus­toi­mien parissa. Olen ensim­mäi­sen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, kasva­­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nan sekä maakun­ta­val­tuus­ton jäsen. Miusta on tärkeää, että jokai­nen saisi apua arjessa ja elämässä silloin, kun sitä tarvit­see. Kaikilla tulisi olla yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det saada laaduk­kaita palve­luja riip­pu­matta iästä tai siitä missä asuu.

Joensuu

329

Leena Lauk­ka­nen

Sairaanhoitaja AMK

Heinävesi

Lue lisää

Heinävesi

330

Marja Mali­nen

Kitee

Lue lisää

Kitee

331

Pekka Marti­kai­nen

Opettaja, yrittäjä

Outokumpu

Lue lisää

Outokumpu

332

Mikko Meri­läi­nen

Ravintolayrittäjä

Nurmes

Lue lisää

Nurmes

333

Tiina Mikko­nen

Yksikön päällikkö

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

334

Mari Mynt­ti­nen

Hoitotieteen väitöskirjatutkija

Joensuu

Lue lisää

47-vuotias terveys­tie­tei­den tohto­ri­kou­lu­tet­tava tarjoa­massa asian­tun­ti­juut­taan hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kai­den hyväksi. Paitsi että viimeis­te­len tällä hetkellä väitös­kir­jaani, olen tervey­­den-/sai­­raan­­hoi­­taja, terveys­tie­tei­den mais­teri ja amma­til­li­nen opet­taja. Minulla on kolme eri-ikäistä lasta (24-, 15- ja 7-vuoti­aat). Lähio­mai­siini kuuluu myös 80-vuotias ikäih­mi­nen. Koen merki­tyk­sel­li­senä päästä vaikut­ta­maan tutkit­tuun tietoon pohjau­tuen, tasa­ver­tai­sesti ja läpi­nä­ky­västi. Haluan määrä­tie­toi­sesti, rohkeasti ja perus­tel­lusti tuoda palve­lui­den käyt­tä­jien ääntä kuulu­ville niiden kehit­tä­mi­sen puolesta. Uskon siihen, että mahdol­li­suu­det monia­lai­seen yhteis­työ­hön ovat niin hyvät kuin niistä halu­taan tehdä. Ajat­te­len, että koko­nais­val­tai­nen yhteis­työ toimi­vien palve­lui­den turvaa­mi­seksi on yhtei­nen tahto­tila, johon tervey­den edis­tä­mi­sen asian­tun­ti­juus tuo arvok­kaan näkö­kul­man. Haluan enem­män mennä ihmistä lähelle, kuulla ja kuun­nella. Jokai­nen ihmi­nen on minulle yhtä arvo­kas.

Joensuu

335

Lasse Neuvo­nen

Asiantuntija, FM

Joensuu

Lue lisää

Yliopisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­­te­­gia- ja johto­teh­tä­vistä yli 25v. Yhdis­­tys- ja järjes­tö­ak­tiivi, Lähi-Tapiola Idän hallin­to­neu­vos­tossa. Sinun­Sote vara­val­tuu­tettu. Panos­te­taan: 1. Laaduk­kaa­isiin, saavu­tet­ta­viin ja kustan­nus­te­hok­kai­siin palve­lui­hin, 2. Digi­taa­lis­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen, 3. Asia­kas­ko­ke­muk­sen hyödyn­tä­mi­seen, 4. Palo- ja pelas­tus­toi­meen ja 5. Koulu­tuk­sen ja TKI-toimin­­nan kehit­tä­mi­nen. Laatu­­kes­­kus/­­Poh­­jois-Karja­­lan alue­jaos perustaja/​​Puheenjohtaja. Joen­suun Suomi-Amerikka-Yhdis­­tyk­­sen puheen­joh­taja ja liit­to­hal­li­tuk­sen jäsen.

Joensuu

336

Pekka Nuuti­nen

Insinööri, hallitusammattilainen

Kontiolahti

Lue lisää

Olen kontio­lah­te­lai­nen viiden lapsen isä, kahdek­san lapsen­lap­sen isoisä ja 92 vuoti­aan vanhuk­sen poika. Ymmär­rän sekä lapsi­per­hei­den että vanhus­ten tarpeet heidän arjes­saan. Työuraani olen tehnyt kuntien omis­ta­massa elin­kei­no­jen kehit­tä­mis­yh­tiössä toimi­tus­joh­ta­jana. Tällä hetkellä toimin halli­tusam­mat­ti­lai­sena usean yhtiön halli­tuk­sessa. Ymmär­rän seudun elin­voi­mai­suu­den ja menes­ty­vän elin­kei­noe­lä­män merki­tyk­sen ihmis­ten hyvin­voin­nin ja toisaalta myös alueen palve­lu­ra­ken­teen turvaa­mi­sen näkö­kul­masta. Palve­lu­tuo­tan­nossa tarvi­taan julki­sen sekto­rin lisäksi myös yksi­tyistä ja kolmatta sekto­ria.

Kontiolahti

337

Markku Tapio Olli­kai­nen

Käyttöinsinööri, pastori

Tohmajärvi

Lue lisää

Tohmajärvi

338

Pirkko Palan­der

Yrittäjä, eläkkeellä

Outokumpu

Lue lisää

Outokumpu

339

Anna Peso­nen

Kieltenopettaja

Liperi

Lue lisää

Olen 34-vuotias kiel­ten­opet­taja Lipe­ristä. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, sillä haluan olla mukana omalla työpa­nok­sel­lani vahvis­ta­massa lasten-ja nuor­ten hyvin­­vointi-ja mielen­ter­veys­pal­ve­luita, sekä varmis­ta­massa, että rajal­li­set resurs­sit riit­tä­vät myös ikään­ty­vän väes­tön palve­lu­tar­pei­siin . Terveys-ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut kuulu­vat kaikille asuin­pai­kasta ja varal­li­suu­desta riip­pu­matta. Hoitoon tulee päästä kohtuul­li­sessa ajassa, eikä etäi­syys terveys­kes­kuk­siin saa kasvaa kohtuut­to­masti. Vastuul­li­nen talou­den­pito on edel­ly­tys laaduk­kaille terveys-ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luille tule­vai­suu­des­sa­kin.

Liperi

340

Tommi Peso­nen

Kaupan toimintojen valmentaja

Tohmajärvi

Lue lisää

TOMMI PESONEN Ikä 48, vaimo ja 5 lasta. Koulu­tus: trade­nomi Savo­nia ammat­ti­kor­kea­koulu Kuopio, liiken­nöit­sijä Savo­nia ammat­ti­kor­kea­koulu Kuopio, yliop­pi­las, Kalla­ve­den lukio Kuopio. Olen yhteis­työ­ky­kyi­nen, osal­lis­tun päätök­sen tekoon kuule­malla ihmi­siä, virka­mie­hiä ja muita valtuu­tet­tuja keskus­tel­len asioi­den valmis­te­lu­vai­heessa. Olen ollut Tohma­jär­ven kunnan­val­tuu­tettu vuodesta 2013 alkaen ja olen Pohjois-Karja­­lan maakun­ta­val­tuus­ton jäsen. Kuulun Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­seen ja olen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuu­tettu. Arvot: luot­ta­mus, täsmäl­li­syys ja oikeu­den mukai­nen kohtelu.

Tohmajärvi

341

Jyrki Peuha

Ensihoitaja

Liperi

Lue lisää

Moi

Liperi

342

Katriina Peuh­kuri

HTM, Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Olen kosme­to­lo­giy­rit­täjä Hammas­lah­desta. Olen työs­ken­nel­lyt viimei­set 10-vuotta yrit­tä­jänä. Sitä aiem­min olin Kelalla toimis­ton­joh­ta­jana Keski-Karja­­lan alueella ja Joen­suun yliopis­tolla. Oma alan­vaih­toni liit­tyi niin oman kuin lähio­mai­seni vaka­vaan sairau­teen. Yrit­tä­jyys tuntui parem­malta vaih­toeh­dolta siinä elämän­ti­lan­teessa. Lähdin vaikut­ta­maan tärke­ään asiaan ja olen mielel­läni käytet­tä­vissä.

Joensuu

343

Mika Piiroi­nen

Maanviljelijä

Tohmajärvi

Lue lisää

Tohmajärvi

344

Henna Piiro­nen

Kätilö, terveydenhoitaja

Joensuu

Lue lisää

Terveh­dys olen Henna ja koulu­tuk­sel­tani kätilö-tervey­­den­­hoi­­taja-sairaan­­hoi­­taja sekä työter­veys­hoi­taja. Olen suorit­ta­nut myös pallia­tii­vi­sen hoidon täyden­ny­so­pin­not. Tällä hetkellä työs­ken­te­len lasten­kes­kuk­sessa apulais­osas­ton­hoi­ta­jana. Olen aikai­sem­min toimi­nut työter­veys­hoi­ta­jana sekä hoito­ko­tiy­rit­tä­jänä ja yrit­tä­jä­ko­ke­mus tuo minulle vahvan lisän hyvin­voin­ti­val­tuus­tossa toimi­seen. Minulle on tärkeää, että palve­lut ovat lähellä ihmistä ja palve­lu­jen saata­vuus suju­vaa. Kun hätä on suuri on avun oltava lähellä.

Joensuu

345

Maarit Pippola

Erikoishammaslääkäri, kuva-artesaani

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

346

Arto Pippuri

Opettaja, Muusikko

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

347

Jouni Porokka

Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

348

Jari Puus­ti­nen

Tehtaanjohtaja

Heinävesi

Lue lisää

Olen 55 - vuotias tehtaan­joh­taja Heinä­ve­deltä. Koulu­tuk­sel­tani olen koneau­to­maa­tioin­si­nööri. Asumme vaimoni kanssa omako­ti­ta­lossa Heinä­ve­den kirkon­ky­lässä. Olen mukana seuraa­vien yhdis­tys­ten toimin­nassa: puheen­joh­ta­jana Heinä­ve­den kokoo­muk­sessa ja Heinä­ve­den Reser­viup­see­reissa sekä Heinä­ve­den Kyläyh­dis­tyk­sen halli­tuk­sen vara­jä­sen. Kunnal­li­set luot­ta­mus­toi­met

Heinävesi

349

Martti Riekki

vararehtori, yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

350

Juhani Romak­ka­niemi

Verosihteeri, eläkkeellä

Nurmes

Lue lisää

Nurmes

351

Riitta Ruot­sa­lai­nen

Suuhygienisti

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

352

Asko Ryynä­nen

Tuotantopäällikkö

Ilomantsi

Lue lisää

Ilomantsi

353

Nina Räty

KM, erityisopettaja

Liperi

Lue lisää

Tässäpä teille ehdok­kaaksi KM, erityis­luo­kan­opet­taja, joka toimii työelä­män edun­­val­­vonta-asioi­­den parissa työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tuna, pääluot­ta­mus­mie­henä ja OAJ Pohjois-Karja­­lan alue­asian­tun­ti­jana. Olen pereh­ty­nyt vuosien varrella erilai­set yhteis­kun­nal­li­siin ilmiöi­hin ja tavoit­tee­nani on pyrkivä löytä­mään ratkai­suja haas­ta­viin­kin ongel­miin tieto­pe­rus­tei­sesti.

Liperi

354

Aulikki Sihvo­nen

Osastonhoitaja

Kontiolahti

Lue lisää

Olen osas­ton­hoi­ta­jana anes­­te­­sia- ja leik­kaus­osas­tolla sekä päivä­ki­rur­gialla. Minulla on hyvä koke­mus hoito­työn ammat­ti­lai­sen työstä. Pidän työs­täni ja sen muka­naan tuomista uusista mahdol­li­suuk­sista. Olen kehit­tä­nyt omaa osaa­mis­tani opis­ke­le­malla johta­mista ja kehit­tä­mistä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Olen omassa kunnas­sani valtuu­tet­tuna. Minulla on intoa, halua sekä ener­giaa olla teke­mässä päätök­siä, joilla vaiku­te­taan siihen, millai­nen uudesta hyvin­voin­tia­lu­eesta ja sen raken­teista tulee. Raken­teet ja toimin­ta­ta­vat eivät muutu itses­tään, vaan niitä on muokat­tava tarpeita vastaa­viksi.

Kontiolahti

355

Esa Silven­noi­nen

Lääk Lis

Heinävesi

Lue lisää

Heinävesi

356

Hanna Suho­nen

palveluasiantuntija, ruokatoimittaja

Joensuu

Lue lisää

Olen Hanna Suho­nen, 35v synty­pe­räi­nen joen­suu­lai­nen. Olen toimi­nut kunta­po­li­tii­kan parissa reilut 20v. Aloi­tin nuori­so­val­tuus­tosta, päätyen puolu­eelle töihin ja kunta­po­li­tii­kan pariin lauta­kun­tiin, toimi­kun­tiin ja vaikut­ta­maan. Tällä hetkellä toimin Joen­suun tarkas­tus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä sekä katu­ni­mi­toi­mi­kun­nan jäse­nenä. Viime kaudella vaiku­tin Siun Soten yksi­lö­asioi­den jaos­tossa, Puhas Oy:n halli­tuk­sessa ja Joen­suun kaupun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nassa. Koulu­tuk­sel­tani olen yo-merko­­nomi, työs­ken­te­len ICT-alalla, toimi­ni­miy­rit­tänä, kirjoi­tan Heilin ruoka­pals­taa ja opetan kansa­lais­opis­tossa kotsaa.

Joensuu

357

Anton Suti­nen

restonomi, merkonomi

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

358

Antti Terä­väi­nen

Everstiluutnantti evp, piiripäällikkö

Kontiolahti

Lue lisää

Kontiolahti

359

Laura Tiit­ta­nen

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len Pohjois-karja­­lan keskus­sai­raa­lan yhteis­päi­vys­tyk­sessä. Omassa työs­säni näen päivit­täin soten koko kentän iloi­neen ja surui­neen. Halu­aan tuoda hyvin­voin­ti­val­tuus­toon asian­tun­te­mista soten etulin­jasta, partio­lai­sena olen aina valmis uusiin haas­tei­siin ja Pohjois-Karja­­lai­­sena haluan kehit­tää maakun­taamme koko­nai­suu­tena. Erit­täin niukka rahoi­tus, huuta­vava henki­lös­tö­pula ja kasvava palve­lui­den tarve takaa­vat erit­täin vaikeita päätök­siä hyvin­voin­ti­val­tuus­tolle, tähän olen valmis.

Joensuu

360

Mauri Tolva­nen

Yrittäjä, EVP

Liperi

Lue lisää

Olen synty­pe­räi­nen lipe­ri­läi­nen, lapsuus Leppä­lah­dessa ja nuoruus Lipe­rin kirkon­ky­lällä. Kesästä alkaen eläk­keellä 30 vuoti­sen yrit­tä­jä­uran jälkeen. Sote –urani alkoi 1980 luvulla Honka­lam­men KY:n tilin­tar­kas­ta­jana ja jatkui saman yhty­mä­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana. Kun Honka­lam­men KY liitet­tiin P-K:n sairaan­hoi­to­pii­riin, toimin sen halli­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Siun­so­ten ensim­mäi­sessä halli­tuk­sessa toimin jäse­nenä ja myöhem­min vara­jä­se­nenä. Haluan­kin nyt tuoda koke­muk­seni erilai­sissa sote -muutos­ti­lan­teissa alueen käyt­töön. Motto: Sovi­taan mitä tehdään, tehdään mitä sovi­taan!

Liperi

361

Anssi Törmälä

Talousjohtaja, Sotilaspastori

Joensuu

Lue lisää

Olen 6. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen 4. kautta. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin olen pereh­ty­nyt, kun toimin Siun soten -kuntayh­ty­män perus­ta­mis­vai­heessa sen puheen­joh­ta­jis­tossa kaksi vuotta. Lisäksi olen toimi­nut Itä-Suomen päih­de­huol­lon kuntayh­ty­män valtuu­tet­tuna. Luot­ta­mus­teh­tä­vien hoidossa minulle tärkeintä on yhteis­työ yli puolue­ra­jo­jen. Työs­ken­te­len perhey­ri­tyk­sessä talous­joh­ta­jana hommissa. Toimin myös sivu­toi­mi­sesti soti­las­pas­to­rina raja­var­tios­tossa. Olen tehnyt tutkin­non teolo­gian lisäksi myös oikeu­den saralta.

Joensuu

362

Maija Törmä­nen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Joensuu

Lue lisää

Asun Joen­suun Ranta­ky­lässä mieheni ja 91-vuoti­aan isäni kanssa. Minulla on neljä aikuista lasta ja kolme lasten­lasta. Olen koulu­tuk­sel­tani luokan­opet­taja ja opis­kel­lut myös yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­riksi. Viimei­set 16 vuotta työelä­mässä olen toimi­nut rehto­rina. Pitkän kasva­tusa­lan koke­muk­sen ja nyt jo omien vanhem­pien omais­hoi­ta­jan roolissa olen nähnyt moni­puo­li­sesti sote-alan monet puolet, jotka perhei­siin vaikut­taa. Pidän tärkeänä lapsi­per­hei­den ennal­taeh­käi­se­vää palve­lu­tar­jon­taa ja ikäih­mis­ten kotiin tuota­via palve­luja. Yksi­tyi­nen sektori on otet­tava mukaan julkis­ten palve­lu­jen lisäksi.

Joensuu

363

Sini Törö­nen

fysioterapeutti, graafinen suunnittelija

Kitee

Lue lisää

Kitee

364

Heleena Uusi-Illi­­kai­­nen

THM, lehtori

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

365

Timo Vaini­kai­nen

Aluepäällikkö

Joensuu

Lue lisää

Olen 57-vuotias rekry­toin­nin ammat­ti­lai­nen Joen­suusta, taus­tal­tani olen aina ollut yrit­tä­jä­hen­ki­nen, työs­ken­te­lin yrit­tä­jänä 20-vuotta ja siihen kuului lounas­kah­vi­laa, vähit­­täis- sekä erikois­ta­va­ra­kaup­paa. Yrit­tä­jän arki on erit­täin tuttua. Nykyi­sin työs­ken­te­len henki­lös­tö­pal­ve­lua­lalla ja etsin yrityk­sille työvoi­maa sekä ratkon alueemme työvoi­man kohtaanto-ongel­­mia. Harras­tuk­siini kuuluu mm. koiran kanssa lenk­kei­lyä, mökkei­lyä ja kalas­tus. Ehdolle lähdin , koska nyt aika lait­taa itsensä peliin tärkei­den asioi­den puolesta. Nyt pitää kääriä hihat ja ryhtyä töihin

Joensuu

366

Pertti Vainion­pää

YTM, kaupunkineuvos

Joensuu

Lue lisää

Olen eläk­keellä oleva enti­nen Nurmek­sen kaupun­gin­joh­taja. Vuosina 1970 - 73 hoidin Kajaa­nissa ja Joen­suussa asunto-, henki­­löstö- , tervey­­den­­huolto- ja vesi- sekä kaupunkisuunnittelultk:n sihtee­rin tehtä­viä + kaupun­gin­hal­li­tuk­sen asioi­den valmis­te­lua ja täytän­töön­pa­noa. Vuodet 1974 - 2012 toimin Nurmek­sen kaupun­gin­joh­ta­jana. Nyt Joen­suussa olen ollut Joen­suun senio­rei­den pj:na vuodet 2015-20 sekä Joen­suun vanhus­neu­vos­ton vpj:na ja pj:na vuodesta 2015 alkaen. Työuran ohella olen toimi­nut monissa johto­teh­tä­vissä mm. ener­­gia- ja raken­nut­ta­jayh­tiöissä, veljes­ko­tiyh­dis­tyk­sessä, terveys­kes­kus­kun­tayh­ty­mässä, paikal­lis­leh­dessä ja urhei­luseu­rassa. Nykyi­sin harras­tan golfia kesällä ja hiih­toa talvella sekä moni­puo­lista penk­kiur­hei­lua ja yhdis­tys­toi­min­taa kansan­ta­lou­den sekä kunnal­lis­ta­lou­den kehi­tyk­sen seurai­lun ohella.

Joensuu

367

Marjo Vallius-Hytti­­nen

Yksikönjohtaja

Lieksa

Lue lisää

Olen 51-vuotias soteo­saaja Liek­sasta. Perheeni on puoliso, kolme aikuista lasta ja heidän puoli­sonsa sekä yksi lapsen­lapsi. Olen siis onnel­li­nen mummo. Harras­tan liikun­taa moni­puo­li­sesti, luon­toa, hyöty­kas­vien vilje­lyä, kines­te­tiik­kaa ja itseni kehit­tä­mistä. Olen posi­tii­vi­nen, empaat­ti­nen ja laaja­kat­sei­nen ihmi­nen. Vahvaa osaa­mista sosi­aali- ja tervey­sa­lalla moni­puo­li­sen työko­ke­muk­sen kautta, yritys-, yhdis­­tys- ja kunta­sek­to­rilta sekä koulu­tuk­seni kautta. Lisäksi vahvaa osaa­mis­tani ovat talous­asiat, johta­mi­nen, kuntou­tus, mielen­ter­veys ja hyvin­vointi. Tärkeää tässä muutok­sessa on hoitoon­pääsy.

Lieksa

368

Minna Varis

vastaava sairaanhoitaja

Polvijärvi

Lue lisää

Polvijärvi

369

Matti Vihma

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjä

Heinävesi

Lue lisää

Vuodesta 1998 lähtien yrit­täjä, sitä ennen Sveit­sissä sosi­aa­lia­lalla. Mukana mm. Heinä­ve­den Yrit­tä­jät ry, Heinä­ve­den Musiik­ki­päi­vät ry, TESO (Terveys- ja sosi­aa­lia­lan yrit­tä­jät ry) , Heinä­ve­den Valtuus­ton 2. vpj. Marras­kuu­hun päät­tyi hoiva­ko­timme histo­ria. Kehi­timme yhdessä asia­kas­kir­jaus­jär­jes­telmä toimit­ta­jamme kanssa ns Omais­nä­ky­vyy­den, jolla omai­nen pääsi katso­maan kirjauk­set omai­ses­taan. TESOn matkoilla, joita itse­kin olin järjes­tä­mässä, tutus­tuimme Euroo­pa­lais­ten kolle­goi­den ja julkis­ten toimi­joi­den palve­lu­tuo­tan­toon - hyviä vink­kejä saimme kasa­päin.

Heinävesi

370

Jussi Viljala

Baarimestari, Yrittäjä

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

371

Teemu Virran­talo

elintarvikealan yrittäjä

Polvijärvi

Lue lisää

Polvijärvi

372

Jukka Vouti­lai­nen

Erikoistuva lääkäri

Joensuu

Lue lisää

Joensuu

373

Antti Väkevä

erikoislääkäri

Joensuu

Lue lisää

Olen yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len tällä hetkellä sekä perus­ter­vey­den­huol­lossa ja erikois­sai­raan­hoi­dossa Siun­so­tella, sekä yksi­tyis­puo­lella. Minulle tärkeää on tasa­puo­li­nen kohtelu kaikille, terveys ja liikunta, ja niiden asioi­den ajami­nen alue­val­tuus­tossa, ja maakunta-tasolla tervey­den, liikun­nan ja hyvin voin­nin edis­tä­mi­nen ja eten­kin lasten-ja nuor­ten palve­lut ja tuke­mi­nen. Kanna­tan myös lääkä­ri­lii­ton vaali­tee­sejä ja kokoo­muk­sen arki­jär­keä päätök­sen teossa.

Joensuu

374

Siewert Wester­hoff

Yrittäjä

Kitee

Lue lisää

41-vuotias yrit­täjä Villa­lasta. Perhee­seeni kuuluu 3 poikaa ja tyttö vaimoni lisäksi.

Kitee