Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Pohjan­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

179

Henri Ahokas

Vaasa

Lue lisää

Opis­ke­len neljättä vuotta Vaasan yliopis­tossa hallin­to­tie­teel­li­sessä tiede­kun­nassa. Minulle on siellä kerty­nyt valta­vasti tieto­tai­toa muun muassa sosi­aali- ja terveys­tie­tei­siin liit­ty­vissä asioissa. Päätök­set tulee perus­taa objek­tii­vi­siin tutki­muk­siin. Ne tulee olla selkeästi perus­tel­tuja ja niissä tulee ottaa huomioon asian­tun­ti­joi­den lausun­not.

Vaasa

180

Johanna Ahopelto

toimitusjohtaja, kauppatiet. tri, filosofian tri

Vaasa

Lue lisää

Sosi­aa­li­po­li­tii­kan, tuotan­to­ta­lou­den, yrityk­sen talous­tie­teen ja mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jana ymmär­rän talou­den laina­lai­suu­det ja laaduk­kai­den palve­lui­den kritee­rit. Pitkä­ai­kai­sena kunta­po­lii­tik­kona verkos­toni ovat laajat yli kunta-, toimiala- ja puolue­ra­jo­jen. Olen toimi­nut pitkään puheen­joh­ta­jana niin kaupun­gin toimi­ti­loista vastaa­vassa liike­lai­tok­sessa kuin yksi­tyi­sessä lääkä­ri­kes­kuk­sessa. Olen suorit­ta­nut myös hyväk­sytty halli­tuk­sen jäsen eli HHJ-tutkin­non.

Vaasa

181

Jere­mie Akili

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

182

Harri Alatalo

Kehityspäällikkö

Kristiinankaupunki

Lue lisää

Kristiinankaupunki

183

Erkki Aro

Yhteyspäällikkö, eläkkeellä

Laihia

Lue lisää

Kunnan­val­tuu­tettu, Sivis­tys­lau­ta­kun­nan pj, Hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män valtuu­tettu ja henki­lös­tö­jaos­ton jäsen. Aiem­min myös Eskoon valtuus­ton jäsen. Aktii­vi­nen, hiljat­tain eläk­keelle jäänyt yrit­tä­jä­per­heessä kasva­nut. Motto: Kaikki mikä kannat­taa tehdä, kannat­taa tehdä kunnolla!

Laihia

184

Juha Dahlbo

Lehtori, HTM

Vaasa

Lue lisää

Pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan jäsen toista kautta. Sopi­mus­pa­lo­mie­henä -83 alkaen. Työs­ken­nel­lyt turval­li­suusa­lalla( valtio) yli 20-v. Turval­li­suusa­lan lehtori. Pelas­tus­toi­men toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sista on pidet­tävä huolta hyvin­voin­tia­lu­eella. Toiminta perus­tut­tava palve­lu­ta­so­pää­tös­ten mukai­seen riskiar­vioin­tiin. Sopi­mus­pa­lo­kun­tien asema turvat­tava.

Vaasa

185

Ursula Dann­bom

Pensionär

Maalahti

Lue lisää

Maalahti

186

Tanja-Maria Davi­dov

Yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

187

Ilkka Imäd Garaisi

Erik.hammasteknikko/toimitusjohtaja

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

188

Aino-Maria Hakala

Sovellusasiantuntija, KTM

Maalahti

Lue lisää

Maalahti

189

Petra Hako­niemi

KTK, opiskelija (Industrial Management)

Vaasa

Lue lisää

Utelias ja remp­seä, 24-vuotias tuotan­to­ta­lou­den mais­te­rio­pis­ke­lija. Maati­lan lapsi, kotoi­sin Kosken­kor­valta ja kulkeu­tu­nut Vaasaan v. 2016. Työs­ken­te­len teol­li­suus­yri­tyk­sen laatusek­to­rilla. Vaasan kaupun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan varsi­nai­nen jäsen ja vara­val­tuu­tettu. Vaasan nuor­kaup­pa­ka­ma­rin koulu­tus­vas­taava (IND) sekä Vaasan teknil­li­sen seuran vara­pu­heen­joh­taja. Hyvin­voin­tia­luei­den raken­ta­mi­sessa fokus toimin­ta­mal­leissa, joissa asiak­kaan hoitoon­pääsy on pääprio­ri­teetti, pelas­tus­toi­men resurs­sit riit­tä­vät sekä digi­taa­lis­ten palve­lui­den, tiedon, tekno­lo­gian ja teko­ä­lyn hyödyn­tä­mi­nen vahvem­paa.

Vaasa

190

Veli-Pekka Hannula

Yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Yrit­täjä Vaasassa 2006- Monio­saaja hotelli-ja ravin­tola-alalta. Järjes­tö­toi­min­noissa mukana nuor­ten ja aikuis­ten hyväksi, kunnal­li­sessa asioi­den hoidossa myös mukana yksi­lö­osas­tossa. Kiin­nos­tu­nut lähi­kun­tien saumat­to­masta ja rajoja ylit­tä­västä toimin­nasta, mikä vahvis­taa maakun­nal­li­sia voima­va­roja sekä tukee osaa­mi­sen hyödyn­tä­mistä tärkeissä yhteis­kun­nal­li­sissa sekä maakun­nal­li­sissa projek­teissa ja päätök­sissä.

Vaasa

191

Ilmari Heino­nen

Eläkeläinen

Pietarsaari

Lue lisää

Ensim­mäi­sellä alue­val­tuus­to­kau­della on toimit­tava avoi­min mielin, pidet­tävä yhteis­työ­ka­na­vat auki naapu­ria­luei­siin ja kuun­nel­tava sekä alan toimi­joita, että asiak­kaista. Sote on kaukana valmiista, ja muutok­sia tulee varmasti. Kaikki pohja­lai­set hyvin­voin­tia­lu­eet ovat niin pieniä, että eris­täy­ty­mi­nen on järje­töntä, ja tuhlaa voima­va­roja. Näillä mennään.

Pietarsaari

192

Marko Heino­nen

kaupunginhallituksen vpj, myyntijohtaja

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

193

Mari Hiltula

palvelukodin johtaja

Kaskinen

Lue lisää

Pohjan­maalla synty­nyt ja Pohjan­maalle viisi vuotta sitten paluu­muut­ta­nut alan monio­saaja olisi käytet­tä­vissä kehit­tä­mään meidän hyvin­voin­tia­lu­eesta se paras mahdol­li­nen!

Kaskinen

194

Henrik Huhta

Toimitusjohtaja

Kruunupyy

Lue lisää

Yrit­täjä Kruu­nu­pyy

Kruunupyy

195

Mari Huis­ti­noja

Seksuaaliterapeutti, yrittäjä

Kruunupyy

Lue lisää

Kruunupyy

196

Timo Hägg­blom

VTM, toiminnanjohtaja

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

197

Hannu Jaati­nen

Projektipäällikkö

Vaasa

Lue lisää

Olen 53 vuotias insi­nööri Vaasasta. Minun tavoit­teeeni on nähdä niin julkis­ten kuin yksi­tyis­ten toimi­joi­den ja järjes­tö­jen rajat ylit­tä­vän yhteis­työn ja saumat­to­man yhdessä teke­mi­sen mahdol­lis­ta­van käytössä olevien mahdol­li­suuk­sien sekä resurs­sien puit­teissa hyvin saavu­tet­ta­vat ja laaduk­kaat palve­lut hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kaille.

Vaasa

198

Minna-Maarit Jaskari

KTT

Mustasaari

Lue lisää

Mustasaari

199

Jari Jurkka

toimittaja. eläkeläinen

Vaasa

Lue lisää

Kokkola oli koti­kau­pun­kini ja Helsin­gissä opis­ke­lin. Pietar­saa­ressa oli eka työpaikka ja Hämeen jälkeen aloi­tin Pohja­lai­sessa 1988. Nuoriso- ja opis­ke­li­ja­po­li­tiik­kaa harras­tin, mutta puolue­toi­minta ja toimit­ta­juus eivät minusta sovi yhteen. Sairaan­hoi­to­pii­rin asiat ja Vaasan sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan infot herät­ti­vät kiin­nos­tuk­seni sote-asioi­hin. Hyvät palve­lut saavu­te­taan järke­vällä julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin saumat­to­malla yhteis­työllä ja uudella tekno­lo­gialla. Digi­taa­li­set etäpal­ve­lut ja yksi­tyi­set yrityk­set sekä järjes­töt tarvi­taan tuomaan tehok­kuutta ja inno­vaa­tioita.

Vaasa

200

Anssi Juvela

musiikkipedagogi (amk), opiskelija, järjestöjermu

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

201

Mikko Kanervo

Oikeustieteen yo

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

202

Victor Kangas

Kirjanpitäjä

Luoto

Lue lisää

Luoto

203

Saana Kanth

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

204

Linda Kinnu­nen

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

205

Tuomas Koivis­toi­nen

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

206

Sami Korpela

Toiminnanjohtaja, Kansainvälisen kaupan opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

207

Susanna Koski

HTM, yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

208

Raija Kujan­pää

Lakimies, OTK

Vaasa

Lue lisää

Pitkä työhis­to­ria sosi­aa­li­puo­lella virka­hol­hoo­jana ja johta­vana oikeus­a­vus­ta­jana. Poliit­ti­nen histo­ria, kaupun­gin­hal­li­tus mm. pj, sairaan­hoi­to­pii­rin halli­tus, HYKYn halli­tus, Eskoon erityis­huol­to­pii­rin halli­tus, terveys­lau­ta­kunta, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kunta, vammais­neu­vosto mm. pj. Yhdis­tys­puo­lella sekä mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien että omais­ten yhdis­tys­ten halli­tus. Seura­kun­nassa diako­nia­työn johto­kunta.

Vaasa

209

Kaj Laaja

Teleteknikko

Lue lisää

210

Rita Lahti

Tutkija.Johtava ylihoitaja el.

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

211

Jouni Lilja

YRITTÄJÄ, KTM, YTM

Vaasa

Lue lisää

Hyvä ystävä! Olen Jouni Lilja, yhteis­kunta- ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Vaasasta. Olen toimi­nut Sotea­lalla eri tehtä­vissä 34-vuotta ja työ jatkuu. Pian vali­taan alue­val­tuus­tot, joille jatkossa tulee kuulu­maan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men järjes­tä­mis­vas­tuu. Kyseessä on siis sinulle ja lähei­sil­lesi tärkeistä asioista! Siksi on tärkeätä äänes­tää ihmi­siä, jotka ymmär­tä­vät mistä pääte­tään, osaa­vat hahmot­taa koko­nai­suuk­sia, ovat yhteis­työ­ky­kyi­siä ja ymmär­tä­vät, että vain hyvä talous mahdol­lis­taa hyvät palve­lut.

Vaasa

212

Paula Lund­man

Lue lisää

213

Kai Luoma

Rehtori

Vaasa

Lue lisää

Uutta luomaan!

Vaasa

214

Joona Mali­nen

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

215

Nuutti Metsä­mäki

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

216

Tommi Mäki

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

217

Liisa Mäki­nen

Kotitalousopettaja, Eläkeläinen

Mustasaari

Lue lisää

Koulu­tuk­seni on koti­ta­lous­o­pet­taja ja JET-koulu­tus= Johta­mis­tai­don erikoi­sam­mat­ti­tut­kinto. Olen 65 v. eläke­läi­nen ja 40 vuotta avio­mie­heni kanssa yhteistä elämää. Olen äiti neljälle aikui­selle lapsel­lemme ja olen mummeli kolmelle lapsen lapsel­lemme. Musta­saari on ollut viimei­set 35 vuotta koti­kun­tani ja olen kaksi­kie­li­nen. Olen tehnyt n. 30 vuoti­sen uran viran­hal­ti­jana Vaasan kaupun­gilla. Olen aktii­vi­nen järjes­töih­mi­nen kolmen eri yhdis­tyk­sen halli­tus­työs­ken­te­lyissä. Olen helposti lähes­tyt­tävä ja aikaan saava sekä omis­tan posi­tii­vi­sen elämän asen­teen. Toimin ajoit­tain anop­pini omais­hoi­ta­jana.

Mustasaari

218

Pekka Mäki­nen

Isännöitsijä, RKM

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

219

Mikke Mänty­nen

Opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

220

Mikko Niemi­nen

Opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

221

Ahti Nissi­nen

Vaasa

Lue lisää

Olen pari­kymp­pi­nen kaup­pa­tie­tei­den opis­ke­lija Vaasasta. Nuoresta iästäni huoli­matta olen kasva­nut varsin oikeis­to­lai­sessa elinym­pä­ris­tössä ja sen myötä oppi­nut ajat­te­le­maan aiheista maalais­jär­jen lisäksi myös poliit­ti­selta kannalta.

Vaasa

222

Pauliina Pasa­nen

Erityisluokanopettaja

Vaasa

Lue lisää

Neljän lapsen äiti ja yhden miehen avio­vaimo. Päivi­sin työs­ken­te­len erityis­luo­kan­opet­ta­jana ja illat kulu­vat erilai­sissa poliit­ti­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Vapaa-ajal­lani nautin leipo­mi­sesta, kodin sisus­ta­mi­sesta ja ystä­vien läsnä­olosta.

Vaasa

223

Pirjo­riitta Peltola

Hankesuunnittelija/projektipäällikkö

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

224

Mikael Perjus

Aluemyyntipäällikkö

Kristiinankaupunki

Lue lisää

Hei olen Mikael Perjus ja olen pitkään toimi­nut Vaasan sairaan­hoi­to­pii­rin valtuu­tet­tuna tällä­kin hetkellä toimin sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton II varapuheenjohtajana.Olen myös istu­nut muuta­man kauden Kris­tii­nan­kau­pun­gin Perus­tur­va­lau­ta­kun­nassa ja Rannikko-Pohjan­maan sosi­aali-ja perus­ter­vey­den­huol­lon kuntayh­ty­mässä K5 ja ennen sitä Kris­tii­nan­kau­punki-Kari­joen Terveys­kes­kus kuntayhtymässä.Näkisin että omalla osaa­mi­sel­lani ja paneu­tu­mi­sel­lani Sote asioi­hin olen vartee­no­tet­tava ehdo­kas tule­vissa vaaleissa.

Kristiinankaupunki

225

Petri Pihla­ja­niemi

Yrittäjä

Kristiinankaupunki

Lue lisää

Kristiinankaupunki

226

Aatu Puisto

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

227

Riitta Pääjärvi-Mylly­aho

Liikunnan Ja Terveystiedon Lehtori, Toiminnanjohtaja

Vaasa

Lue lisää

Olen Vaasan lyseon lukiossa työs­ken­te­levä liikun­nan- ja terveys­tie­don lehtori. Lisäksi olen toimin­nan­joh­ta­jana Suomen­kie­li­sen Koulu­vies­ti­kar­ne­vaa­lin Tuki­sää­tiössä. Kiin­nos­tuk­sen kohteet ovat laajat, mutta ensi­si­jai­sesti hyvin­voin­tiin ja koulu­tuk­seen liit­ty­vät asiat ovat lähellä sydän­täni. Olen neljän lapsen äiti ja kahden mummi, joten myös lapsi­per­hei­den asiat ovat minulle tuttuja ja tärkeitä. Lisäksi omat vanhem­pani ovat lähes sata­vuo­tiaita, joten ihmis­ten vanhe­ne­mi­seen ja hoivan tarpee­seen liit­ty­vät asiat kuulu­vat arki­päi­vääni. Amma­tis­sani käymme joka päivä läpi asioita, jotka vaikut­ta­vat ihmis­ten hyvin­voin­tiin ja podimme paitsi ihmis­ten omaa osuutta, myös yhteis­kun­nan merki­tystä hyvän elämän mahdol­lis­ta­jana. Tervey­teen kun vaikut­ta­vat niin monet asiat, paitsi yksi­lön omat elin­ta­vat, myös yhtei­sö­jen ja yhteis­kun­nan antama tuki, mahdol­li­suu­det ja toimin­tae­del­ly­tyk­set.

Vaasa

228

Katja Rajala

HTM, yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Lahjoita

Yrit­tä­jänä opitut talou­den laina­lai­suu­det yhdis­tet­tynä yliopis­ton sote-johta­mi­sen koulu­tuk­seeni anta­vat hyvät eväät uuteen hyvin­voin­tia­lu­een päätök­sen­te­koon. Olen Vaasan valtuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Tämän lisäksi olen Pohjan­maan hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män nykyi­sen valtuus­ton jäsen ja halli­tuk­sen vara­jä­sen. Tästä on helppo siir­tyä uuteen hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­toon ja jatkaa jo tutuksi tulleita asioita. Haluan olla vaikut­ta­massa Pohjan­maan alueen meille kaikille tärkei­den hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen – ihmi­sen parhaaksi.

Vaasa

Lahjoita
229

Markku Rauto­nen

HR Manager, eläkkeellä

Vaasa

Lue lisää

Minulla on pitkä koke­mus suureh­kon yrityk­sen HR-asioista ja -palve­luista ja olen vastan­nut n 3000 ihmi­sen työter­vey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä vuosi­kym­me­niä. Pain­opiste on aina ollut tervey­den yllä­pi­tä­mi­nen ja sitä uhkaa­vien riskien mini­mointi sekä nopean avun saami­nen tarpeen tullessa. Tämän saman näen hyväksi myös hyvin­voin­tia­lu­eella. Poli­tii­kassa mukana laaja-alai­sesti viimei­set puoli vuosi­sa­taa ja siten varsin hyvä käsi­tys miten päätök­sen­teko toimii.

Vaasa

230

Peter Remahl

Asiakaspäällikkö

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

231

Ari Rinta­mäki

Yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

232

Pentti Risberg

Hallituksen puheenjohtaja

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

233

Lotta Saari­koski

Yliopettaja, KTL, DI

Vaasa

Lue lisää

Talous­tarkka, mutta kekse­liäs ja jämäkkä kunn­nal­lis­po­li­tii­kan asian­tun­tija sekä käytän­nöl­li­nen orga­ni­saat­tori. Jobbar på bägge inhemska språ­ken lika bra och känner mycket väl också den finlandss­venska situa­tio­nen och öster­bott­nin­gar­nas behov.

Vaasa

234

Sari Saari­koski

Yritystoiminnan kouluttaja, palvelujohtaja

Vaasa

Lue lisää

Sari Saari­koski, äiti, vaimo, tytär ja miniä. Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rin ja sairaan­hoi­ta­jan koulu­tus­ten lisäksi omaan moni­puo­li­sen työko­ke­muk­sen niin sairaan­hoi­ta­jana kuin yritys­ten liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen parissa. Yrit­tä­jänä kehi­tän palve­lua­su­mi­sen konsep­tia nk. väli­muo­toi­seen asumi­seen. Olen myös aktii­vi­nen yhdis­tys­toi­mija. Vaasa on koti­kau­pun­kini, mutta olen toimi­nut seudul­li­sissa työteh­tä­vissä, kuten palve­luse­te­lin käyt­töön­o­ton edis­tä­jänä, vuosia.

Vaasa

235

Marcus Silf­vast

Ylipäivystäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

236

Jussi Säilä

Laihia

Lue lisää

Laihia

237

Alma Tuis­kula

TM, pappi

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

238

Leena Tuli­maa

Liikunnan ja terveystiedon lehtori

Vaasa

Lue lisää

Olen ollut Vaasan valtuus­tossa 20-vuotta ja sitä kautta jäse­nenä kult­tuuri-ja liikun­ta­lau­ta­kun­nassa, nyky­ään vpj:na. Lisäksi toimin vpj:na Palve­lu­ta­lo­sää­tiön halli­tuk­sessa. Olen ollut myös vuosi­kausia Pohjan­maan pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nassa ja vammais­neu­vos­tossa. Minulla on avio­puo­liso ja kaksi aikuista lasta. Harras­tuk­set liikunta ja mökkeily.

Vaasa

239

Antti Tuomela

Opiskelija, palveluneuvoja

Laihia

Lue lisää

Laihia

240

Sauli Tuomela

Maanvilejlijä

Laihia

Lue lisää

Laihia

241

Elli Uusi-Kokko

Opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

242

Antti Uusi­talo

Yrittäjä

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

243

Robin Valli

Markkinointipäällikkö, opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

244

Mikko Valta­nen

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

245

Antero Varila

Eläkeläinen

Pietarsaari

Lue lisää

Olen eläk­keellä. Koulu­tuk­sel­tani olen proses­si­tek­nikko ja työurani 40 vuotta toimin työn­joh­ta­jana ja labo­ra­to­ri­mes­ta­rina kemian- ja muovi­teol­li­suu­den ja pakkaus­ma­te­ri­aa­leja valmis­ta­van teol­li­suu­den parissa. Viimei­set n. 20 vuotta vasta­sin 250 työn­te­ki­jän henki­lös­tö­asioista. Tällä hetkellä olen paikal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja vara­jä­se­nenä sivis­tys­lau­ta­kun­nassa ja - suomen­kie­li­sessä jaos­tossa. Kuulun suomen­kie­li­sen seura­kun­nan neuvos­toon. Olen Kansal­lis­ten senio­rei­den edus­taja vanhus­neu­vos­tossa ja tulen edus­ta­maan Pietar­saarta hyvin­voin­tia­lu­een vanhus­neu­vos­tossa

Pietarsaari

246

Terhi Vesi­luoma

Maisteriopiskelija, sote-alan johtaminen

Vaasa

Lue lisää

Olen Terhi Vesi­luoma, 47-vuotias työter­veys­hoi­ta­ja­taus­tai­nen tule­vai­suu­den sote-johta­mi­sen mais­te­rio­pis­ke­lija Vaasasta. Haluan tule­vai­suu­dessa edis­tää pohja­lais­ten toimi­vaa arkea. Kahden vuosi­kym­men mittai­nen koke­muk­seni työter­veys­pal­ve­luista yksi­tyi­seltä sekto­rilta sekä koulut­tau­tu­mi­nen sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa­lan johta­mis­teh­tä­viin anta­vat minulle valta­vasti osaa­mista. Luot­ta­mus­teh­tä­vät ammat­ti­lii­ton halli­tuk­sessa ja lukui­sissa järjes­töissä ja yhdis­tyk­sissä 20 vuoden ajalta ovat anta­neet eväitä yhtei­seen vaikut­ta­mi­seen, lisän­neet osaa­mista, taitoa kuun­nella ja tehdä kompro­mis­seja.

Vaasa

248

Anne-Marie Viina­mäki

Rehtori, KM

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

249

Markku Viita­nen

Autoinsinööri, eläkkeellä

Vaasa

Lue lisää

Olen tuore vaasa­lai­nen, muutin vaimoni kanssa Kirk­ko­num­melta Pohjan­maalle reilu vuosi sitte. Kirk­ko­num­mella olin mukana kunta­po­li­tii­kassa reilu 20 vuotta lukui­sissa lauta­kun­nissa, maan­mit­tau­toi­mi­tus­ten uskot­tuna miehenä sekä Kirk­ko­num­men seura­kun­nan kirk­ko­val­tuu­tet­tuna.

Vaasa

247

Kita Maria Therése Wester­lund

Sosiaalityöntekijä

Kristiinankaupunki

Lue lisää

Jag har funge­rat som vice verks­täl­lande direk­tör inom den privata sociala service­sek­torn för boen­de­hems­verk­sam­het och öppenvår­dens tjäns­ter till hemmet. Jag har funge­rat som socia­lar­be­tare och grundt­rygg­hets­di­rek­tör inom den kommu­nala sektorn. Inom samkom­mun för specia­lom­sorgs­verk­sam­het har jag varit regionc­hef för mellersta och södra Österbotten./ Olen toimi­nut vara­toi­mi­tus­joh­ta­jana yksi­tyi­sen sosi­aa­lia­lan asumis­koti- ja avopal­ve­lu­jen palve­lun­tuot­ta­jalla. Olen ollut sosi­aa­li­työn­te­ki­jän- ja perus­tur­va­joh­ta­jan virassa sekä erityis­huol­lon kuntayh­ty­män alue­joh­ta­jana keski- ja suupoh­jan­maalla.

Kristiinankaupunki

250

Lucia Zarta-Laiti­­nen

Opiskelija

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

251

Bjarne Östman

häradsdomare, herastuomari

Vaasa

Lue lisää

Vaasa

Skip to content