Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Pirkan­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

218

Teemu Aalto­nen

toimitusjohtaja, yrittäjä

Tampere

Lue lisää

Tampere

219

Ali-Reza Abdali

varavaltuutettu, opiskelija

Tampere

Lue lisää

Tampere

220

Reeta Ahonen

ympäristöinsinööri, yrittäjä

Tampere

Lue lisää

Tampere

221

Rimma Ahonen

rahoitusasiantuntija, FM

Tampere

Lue lisää

Tampere

222

Johanna Ahven­vaara

kätilö, sairaanhoitaja

Nokia

Lue lisää

Nokia

223

Jukka Alamäki

kapteeni evp, yrittäjä

Pirkkala

Lue lisää

Pirkkala

224

Jari Alkkio­mäki

suunnitteluasiantuntija

Kihniö

Lue lisää

Olen 63 vuotias synty­pe­räi­nen Kihniö­läi­nen. Amma­til­tani olen suun­nit­te­lu­asian­tun­tija ja työs­ken­te­len Neova Oy:n (enti­nen Vapo Oy) palve­luk­sessa. Olen Kihniön Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Kihniö

225

Jari Anders­son

rehtori, KM

Sastamala

Lue lisää

Sastamala

226

Mira Anttila

fysioterapeutti

Mänttä-vilppula

Lue lisää

Mänttä-vilppula

227

Mika Arra­mies

sote-yrittäjä, työnohjaaja

Tampere

Lue lisää

Tampere

228

Riina Aspila

ammatillinen opettaja, tradenomi

Lempäälä

Lue lisää

Lempäälä

229

Timo Döbert

palvelupäällikkö, MBA

Valkeakoski

Lue lisää

Valkeakoski

230

Riina-Eveliina Eske­li­nen

liiketoimintapäällikkö, kaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Tampere

231

Satu Friman-Mahko­­nen

terveydenhoitaja AMK, lasten sairaanhoitaja

Pirkkala

Lue lisää

Koulu­tus:

Pirkkala

232

Jari Haapa­niemi

toimitusjohtaja, yrittäjä

Nokia

Lue lisää

Nokia

233

Arto Haveri

professori

Tampere

Lue lisää

Tampere

234

Tuomo Hemminki

hankinta- ja sovellusasiantuntija

Valkeakoski

Lue lisää

Tehdään yhdessä hyvät sote- ja pelas­tus­pal­ve­lut Pirkan­maalle! Työs­ken­te­len Valkea­kos­kella soten hankinta- ja sovel­lus­asian­tun­ti­jana. Minulla on tervey­den­huol­lon koulu­tuk­sen lisäksi kaupal­li­nen ja teknii­ka­na­lan koulu­tus.

Valkeakoski

235

Aki Hepo­korpi

tuotantojohtaja

Pirkkala

Lue lisää

Pirkkala

236

Kari-Matti Hiltu­nen

lääkintöneuvos, eläkeläinen

Tampere

Lue lisää

Tampere

237

Kaija Holli

lääkäri, prof. (emerita)

Tampere

Lue lisää

Tampere

238

Pasi Huhtala

insinööri, opettaja

Lempäälä

Lue lisää

Lempäälä

239

Matti Höyssä

tekniikan lisensiaatti, kaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Tampere

240

Anna-Kaisa Ikonen

pormestari, YTT

Tampere

Lue lisää

Tampere

241

Antti Ivanoff

diplomi-Insinööri, kaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Tampere

242

Marko Jarva

pormestari

Pirkkala

Lue lisää

Lahjoita

Olen toimi­nut Pirk­ka­lan pormes­ta­rina 12.6.2017 lähtien. Kunnan­val­tuu­tet­tuna olen ollut vuodesta 2013 lähtien ja kunnan­hal­li­tuk­sessa olen istu­nut 01/​2017 alkaen, puheen­joh­ta­jana 06/​2017 lukien. Arvos­tan oikeu­den­mu­kai­suutta ja koros­tan toimin­nan avoi­muutta, en viihdy kabi­net­ti­po­li­tii­kan parissa. Pidän edel­leen itseäni ennem­min asiain­hoi­ta­jana kuin polii­tik­kona. Koko­nais­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­sen lisäksi työs­ken­te­len elin­voi­man yllä­pi­tä­mi­seksi, jotta voimme toimia kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teita noudat­taen. Olen vahva alueel­li­sen yhteis­työn kannat­taja, pyrin alue­val­tuus­toon yhteis­työ­ky­kyi­senä päätök­sen­teon ammat­ti­lai­sena. Olen yhteis­kun­nal­li­sesti hyvin verkos­toi­tu­nut, jo aiem­man työurani aikana.

Pirkkala

Lahjoita
243

Matti Joki

ex-satamapäällikkö, eläkeläinen

Tampere

Lue lisää

Tampere

244

Anne-Mari Jussila

apulaisrehtori, LitM, kaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Tampere

245

Mauri Jussila

erikoislääkäri

Kangasala

Lue lisää

Kangasala

246

Aleksi Jäntti

apulaispormestari, upseeri (evp)

Tampere

Lue lisää

Tampere

247

Iikka Jäntti

sairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu

Ylöjärvi

Lue lisää

Ylöjärvi

248

Karita Jäppi­nen

osastonhoitaja, TtM

Ylöjärvi

Lue lisää

Ylöjärvi

249

Taru Kaaja

järjestöpäällikkö, kätilö, hallintotieteiden maisteri

Sastamala

Lue lisää

Sastamala

250

Reijo Kaak­ko­lammi

kauppatieteiden lisensiaatti, LJK

Tampere

Lue lisää

Olen tampe­re­lai­nen kaup­pa­tie­tei­den lisen­si­aatti, liik­keen­joh­don konsultti ja isovan­hempi. Into­hi­moi­nen jouk­kue­pa­laaja ikämies­ten kori- ja jalka­pal­lo­sar­joissa.

Tampere

251

Sirja Kaar­ti­nen

erikoislääkäri

Tampere

Lue lisää

49v perheen äiti ja kahden erikoi­sa­lan erikois­lää­käri. Olen työs­ken­nel­lyt julki­sessa tervey­den­huol­lossa lähes koko urani, Pirkan­maan sairaan­hoi­to­pii­rin palve­luk­sessa vuodesta 2001. Klii­ni­sen työn ohella olen TAYS:ssa lääkä­rei­den pääluot­ta­mus­mies sekä Lääkä­ri­lii­ton valtuus­kun­nan jäsen. Sote-uudis­tuk­sessa tavoite on yhdis­tää perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikoi­sai­raan­hoi­don järjes­tä­mi­sen vastuu. Poti­las saa oikean­lai­set palve­lut oike­aan aikaan ja oikealla tervey­de­huol­lon tasolla. Kun hoito­ketju on yhden tason vastuulla, voidaan tarpeita ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta tarkas­tella laajem­min. Perus­ter­vey­den­huol­lon resurs­seja tulee lisätä, liian pitkään ollaan laimin­lyöty riit­tä­vää lääkäri- ja hoitaja-resurs­sia. Tämä on johta­nut siihen, että poti­laat eivät pääse lääkä­riin kohtuul­li­sessa ajassa ja työku­roma on kasva­nut kohtuut­to­maksi. Tavoit­teena on pitkien poti­las-lääkä­ri­suh­tei­den turvaa­mi­nen ja jous­tava erikois­sai­raan­hoi­don konsul­taa­tio­apu. Perus­ter­vey­den­huolto tulee olla ilmaista, kaikille.

Tampere

252

Jukka Kaleva

yrittäjä, DI

Tampere

Lue lisää

Tampere

253

Katja Karin­taus

asiantuntijayrittäjä, diplomi-insinööri

Tampere

Lue lisää

Tampere

254

Kari Karja­lai­nen

emeritus kaupunginjohtaja, väitöskirjatutkija

Tampere

Lue lisää

Tampere

255

Jari Kinnu­nen

kansanedustaja

Nokia

Lue lisää

Nokia

256

Marko Kivi

ruiskumestari

Ruovesi

Lue lisää

Ruovesi

257

Kris­tiina Koivu­nen

kasvatustieteiden ylioppilas

Tampere

Lue lisää

Olen Kris­tiina Koivu­nen, 19-vuotias kasva­tus­tie­teen ja aikuis­kas­va­tus­tie­teen opis­ke­lija. Olen valmis­tu­nut yliop­pi­laaksi kesällä 2021. Lähdin mukaan poli­tiik­kaan, koska haluan korjata havait­se­miani epäkoh­tia. En väitä tietä­väni kaik­kea, mitä erilai­set ihmi­set ja ryhmät tarvit­se­vat, siksi minusta on tärkeää kysyä heiltä, jotka parhai­ten tietä­vät. Jos halu­taan paran­taa perhei­den palve­luita, on tärkeää kysyä perheiltä, mitä he tarvit­se­vat.

Tampere

258

Ulla Konka­ri­koski

kliininen tekninen asiantuntija, IT-tradenomi (AMK)

Valkeakoski

Lue lisää

Olen Ulla Konka­ri­koski, ehdo­kas­nu­mero 258.

Valkeakoski

259

Anitta Korpio

yleis- ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri

Valkeakoski

Lue lisää

Valkeakoski

260

Leena Kostiai­nen

rehtori, kaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Tampere

261

Kalervo Kummola

pääkonsuli

Tampere

Lue lisää

Tampere

262

Jussi Kuortti

yrittäjä, toimitusjohtaja

Tampere

Lue lisää

Tampere

263

Veera Lahti­nen

hyvinvointialan yrittäjä

Tampere

Lue lisää

Tampere

264

Nora Laine

koulukuraattori, YTM

Tampere

Lue lisää

Lahjoita

Olen 32-vuotias kahden lapsen äiti Tampe­reelta. Koulu­tuk­sel­tani olen yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja työs­ken­te­len koulu­ku­raat­to­rina Tampe­reen kaupun­gilla. Lähdin ehdok­kaaksi alue­vaa­lei­hin, koska haluan omalta osal­tani olla turvaa­massa laaduk­kaita sosi­aali-ja terveys­pal­ve­luja kaikille.

Tampere

Lahjoita
265

Nea Lehmus­saari

eduskunta-avustaja

Nokia

Lue lisää

Nokia

266

Ida Leino

kasvatustieteen maisteri, Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Tampere

Lue lisää

Tampere

267

Jaakko Leino­nen

TKL, KTM, LKV, AKA

Akaa

Lue lisää

Akaa

268

Henri Lind­holm

sairaanhoitaja AMK

Lempäälä

Lue lisää

Äänestä laaduk­kaita, vaikut­ta­via ja oikea-aikai­sia palve­luita!

Lempäälä

269

Sebas­tian Lohja

poliisi, opiskelija

Tampere

Lue lisää

Olen 28- vuotias turval­li­suuso­rien­toi­tu­nut yhteis­kun­nal­li­nen aktiivi. Työs­ken­te­len Lounais-Suomen polii­si­lai­tok­sella vanhem­pana kons­taa­pe­lina valvonta- ja häly­tys­sek­to­rilla. Olen parhail­laan virka­va­paalla, sillä opis­ke­len päätoi­mi­sesti Tampe­reen yliopis­tossa. Tutkin­toni johtaa filo­so­fian mais­te­riksi ja Venä­jän tunti­jaksi.

Tampere

270

Heikki Lyyti­nen

kenraaliluutnantti evp, yrittäjä

Kangasala

Lue lisää

Kangasala

271

Virva Läärä

lehtori, TtM

Pälkäne

Lue lisää

Pälkäne

272

Sirkka Made­kivi

terveydenhoitaja

Punkalaidun

Lue lisää

Punkalaidun

273

Olli-Pekka Mehto­nen

psykiatri, ylilääkäri (evp), tj

Kangasala

Lue lisää

Kangasala

274

Timo Mäkelä

rehtori

Hämeenkyrö

Lue lisää

Hämeenkyrö

275

Leila Mäki­nen

palvelupäällikkö

Tampere

Lue lisää

Tampere

276

Birgitta Niska­nen

Hankepäällikkö, TtM

Tampere

Lue lisää

Lahjoita

Olen toimi­nut sotella reilu 20 vuotta. Koulu­tuk­sel­tani olen terveys­tie­tei­den mais­teri ja erikois­sai­raan­hoi­taja. Olen työs­ken­nel­lyt esh ja pth orga­ni­saa­tioissa. Viimei­set 11 vuotta olen toimi­nut esihen­kilö ja johto­teh­tä­vissä. Nykyi­sin työs­ken­te­len digi­ta­li­saa­tion hanke­pääl­lik­könä ja toimin tuntio­pet­ta­jana. Lupaan ajaa Pirkan­maalle hyvin­voin­tia­luetta, jossa kansa­lai­nen saa palve­luita oikea-aikai­sesti. Lupaan tehdä päätök­siä, jotka tuke­vat palve­lui­den tasa­puo­li­suutta ja tasa­laa­tui­suutta sekä edis­tä­vät kansa­lais­ten terveyttä ja hyvin­voin­tia, myös ennal­taeh­käi­se­västi.

Tampere

Lahjoita
277

Juho Ojares

diplomi-insinööri, varakansanedustaja

Ylöjärvi

Lue lisää

Ylöjärvi

278

Minna Okker

sosiaalityöntekijä, YTM

Ylöjärvi

Lue lisää

Ylöjärvi

279

Matti Ollila

laatupäällikkö

Tampere

Lue lisää

Tampere

280

Piila Paala­nen

FM, opettaja, sairaanhoitaja

Nokia

Lue lisää

Nokia

281

Martti Palda­nius

oikeustieteen ylioppilas

Tampere

Lue lisää

Tampere

282

Erkki Palo­niemi

emeritus kunnanjohtaja, HTM

Vesilahti

Lue lisää

Vesilahti

283

Kirsi Parhan­kan­gas

perheyrittäjä

Hämeenkyrö

Lue lisää

Hämeenkyrö

284

Johanna Pelto­nen

hoivayrittäjä, sairaanhoitaja

Kuhmoinen

Lue lisää

Kuhmoinen

285

Päivi Pelt­tari

yrittäjä, KTM

Sastamala

Lue lisää

Lahjoita
286

Erja Pentti

palvelujohtaja, TtM

Akaa

Lue lisää

Akaa

287

Peter Pert­tula

asiakkuuspäällikkö, yrittäjä

Tampere

Lue lisää

Olen Peter Pert­tula, Teis­kon Kokoo­muk­sen 28-vuotias alue­vaa­lieh­do­kas Tampe­reelta. Olen ehdolla tammi­kuun 2022 alue­vaa­leissa.

Tampere

288

Janita Puomila

myyntiedustaja, perheyrittäjä

Akaa

Lue lisää

289

Petri Rajala

oikeusnotaari, ekonomi

Tampere

Lue lisää

Tampere

290

Mikael Rinnet­mäki

terveysteknologiayrittäjä, potilasjärjestöaktiivi

Tampere

Lue lisää

Tampere

291

Arttu Rinta­nen

europarlamentaarikon avustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampere

Lue lisää

Tampere

292

Heidi Maarit Rytky

Toimitusjohtaja, FM, YJEAT

Urjala

Lue lisää

Urjala

293

Carita Saari­nen

hoivakodin johtaja

Juupajoki

Lue lisää

Juupajoki

294

Aku-Paulus Saja­korpi

yrittäjä, näyttelijä

Tampere

Lue lisää

Tampere

295

Olli Salmi

yrittäjä

Virrat

Lue lisää

Virrat

296

Pertti Salmi­nen

kenraalimajuri evp, VTT

Pälkäne

Lue lisää

Pälkäne

297

Ilkka Sasi

HTK, tuleva apulaispormestari

Tampere

Lue lisää

Tampere

298

Touko Sikala

yrittäjä, poliisi

Orivesi

Lue lisää

Orivesi

299

Pauliina Suvanto

suuhygienisti AMK

Ylöjärvi

Lue lisää

Ylöjärvi

300

Anne Sällylä

liikunnanohjaaja, YTM

Tampere

Lue lisää

Tampere

301

Anneli Taina

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja, YTM

Tampere

Lue lisää

Tampere

302

Tapani Tienari

maanviljelijä, eläkeläinen

Ylöjärvi

Lue lisää

Olen ollut kunta­po­li­tii­kassa mukana yli 30 vuotta valtuu­tet­tuna ja myös maakun­nal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä yli 20 vuotta.

Ylöjärvi

303

Pentti Tikka­nen

toimitusjohtaja, insinööri

Virrat

Lue lisää

Virrat

304

Manta Tolva­nen

erikoislääkäri

Tampere

Lue lisää

Tampere

305

Jocka Träskbäck

yrittäjä

Lempäälä

Lue lisää

Lempäälä

306

Timo Tuomisto

liikennöitsijä

Ikaalinen

Lue lisää

Ikaalinen

307

Kati Tähti­nen

tutkija, filosofian maisteri

Tampere

Lue lisää

Tampere

308

Soili Uotila-Väli­­mäki

sosiaali- ja terveysalan opettaja

Kangasala

Lue lisää

Kangasala

309

Sara Uusi-Rauva

opiskelija, ylioppilas

Sastamala

Lue lisää

Sastamala

310

Saana Vahve­lai­nen

luokanopettaja, YTM

Kangasala

Lue lisää

Kangasala

311

Pasi Viita­salo

yrittäjä, RI

Parkano

Lue lisää

Tehdään ennak­ko­luu­lot­to­malla yhteis­työllä Pirkan­maasta Suomen paras hyvin­voin­tia­lue.

Parkano

312

Sofia Vikman

kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampere

Lue lisää

Tampere

313

Katri Virk­ku­nen

lakimies, varatuomari

Pirkkala

Lue lisää

Järjellä sydä­mel­li­siä päätök­siä!

Pirkkala

314

Arttu Vuori

opiskelija, varakaupunginvaltuutettu

Tampere

Lue lisää

Lahjoita

Olen Arttu Vuori, 18-vuotias opis­ke­lija ja nuori­so­vai­kut­taja. Toimin vara­kau­pun­gin­val­tuu­tet­tuna sekä sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan jäse­nenä. Minulle tärkeitä arvoja ovat mm. vapaus, osal­li­suus, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus. Haluan raken­taa yhden­ver­tai­sem­paa maail­maa, jossa jokai­sella on taus­tas­taan riip­pu­matta mahdol­li­suus tavoi­tella omia unel­mi­aan.

Tampere

Lahjoita
Skip to content