Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lapin alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

240

Aija Aarre­vaara

Yrittäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

241

Ari Aho

Perusopetuksen rehtori

Keminmaa

Lue lisää

Keminmaa

242

Miika Alajääskö

Opiskelija

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

243

Tellervo Alanärä

Insinööri

Keminmaa

Lue lisää

Keminmaa

244

Ilmari Antin­juntti

Ylikonstaapeli

Tornio

Lue lisää

Tornio

245

Heikki Autto

Kansanedustaja, HTM

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

246

Anu Avas­kari

Sosionomi (AMK), eläkeläinen

Inari

Lue lisää

So-te palve­lu­ra­ken­netta tulee mieles­täni järjes­tää asuk­kai­den palve­lu­tar­peista alkaen. Hyvin­voin­tia­lu­een tulee keskit-tyä asia­kas-poti­las-ihmis­läh­töi­siin palve­lu­ket­jui­hin ja proses­sei­hin. Ammat­ti­tai­toi­nen, osaava ja hyvin­voiva henki­löstö on yksi avain­te­kijä. Pain­opiste tulee olla korjaa­vasta työstä ennal­taeh­käi­se­vään työhön. Olen: Kunnan­val­tuu­tettu v.1993 alkaen, Sote-lauta­kun­nan pj. Lapin sairaan­hoi­to­pii­rin valtuu­tettu, Pelas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen, Lapin­lii­ton päät­täjä. Saame­lais­kä­rä­jien jäsen . Äiti ja mummi Rova­nie­mellä asuville perheen­jä­se­nille. Yhden­ver­tai­suutta edis­tän.

Inari

247

Marianne Back

Psykologi, psykoterapeutti

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

248

Minna Back

Diplomikauppias, yrittäjä

Muonio

Lue lisää

Muonio

249

Harri Haavisto

Rakennusinsinööri (AMK)

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

250

Pekka Hacklin

Yrittäjä, insinööri

Tornio

Lue lisää

Tornio

251

Janne Hannola

Opettaja, FM

Inari

Lue lisää

Minulle on aina ollut tärkeää ihmis­ten tasa-arvoi­nen kohtelu ja tätä peri­aa­tetta olen pyrki­nyt noudat­ta­maan työs­ken­nel­les­säni kunnan­val­tuu­tet­tuna. Alue­val­tuu­tet­tuna toimi­sin saman peri­aat­teen pohjalta. Kaik­kia lappi­lai­sia on kohdel­tava myös sote-palve­lui­den saata­vuu­dessa tasa-arvoi­sesti, mikä tarkoit­taa, että palve­lui­den on joltain osin paran­nut­tava.

Inari

252

Eeva Harma­nen

Sairaanhoitaja (AMK)

Inari

Lue lisää

Olen Kokoo­muk­sen alue­vaa­lieh­do­kas Inarista. Taus­talla on 30 vuoden hoito­työn­ko­ke­mus perus- ja erikois­sai­raan­hoi­don parista ja poliit­ti­nen tunte­mus kunta-ja alue­hal­lin­noista Inarin kunnan­val­tuu­tet­tuna ja Lapin pelas­tus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä 2013-2021.

Inari

253

Pekka Heik­ki­nen

Luokanopettaja, KM

Sodankylä

Lue lisää

Olen 57-vuotias opet­taja Sodan­ky­lästä. Olen toimi­nut poli­tii­kassa vuodesta 2005 ja tällä hetkellä on menossa viides valtuus­to­kausi. Kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana toimin edel­li­sellä kaudella 2017-2021. Laaja Lapin maakunta on tullut näiden vuosien aikana tutuksi, ja erityi­sesti toimies­sani Lapin liiton valtuu­tet­tuna ja vara­val­tuu­tet­tuna yli kymme­nen vuoden ajan. Tällä hetkellä olen myös LSHP:n halli­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Koko Lapin maakun­nan kehit­tä­mi­nen vaatii mukaan myös koke­neita paikal­lis­päät­tä­jiä, jotka ovat yhteis­työ­ky­kyi­siä koko laajan maakun­nan kaik­kien asuk­kai­den parhaaksi.

Sodankylä

254

Kalle Helske

Lehtori, FM

Kemi

Lue lisää

Kemi

255

Jari Huotari

Opistoupseeri, kapteeni (evp)

Inari

Lue lisää

Inari

256

Mika Hyväri

Myyntipäällikkö

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

257

Jorma Hämä­läi­nen

Rehtori (evp), eläkeläinen

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

258

Tomi Hämä­läi­nen

Opettaja, turvallisuusasiantuntija

Kemi

Lue lisää

Kemi

259

Tuulia Impiö

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjä, lähihoitaja

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

260

Petri Jaati­nen

Myyntijohtaja

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

261

Ari Jarva

Nuorisopappi

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

262

Juhani Juurus­polvi

Yrittäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

263

Nina Juusola

Luokanopettaja, KM

Tornio

Lue lisää

Tornio

264

Terje Juuti­lai­nen

Terveyskeskuslääkäri, varatuomari

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

265

Antti Kaar­lela

Yrittäjä

Tornio

Lue lisää

Lahjoita
266

Markku Kaasi­nen

Poliisi, rikosylikonstaapeli

Lue lisää

267

Martti Kankaan­ranta

Eläkeläinen, yrittäjä

Tornio

Lue lisää

Työhis­to­riani on liike-elämän palve­luissa Helsin­gissä ja Lapissa. Tällä hetkellä toimin osa-aikai­sena yrit­tä­jänä. Perhe: Avio­puo­liso Arja, kolme aikuista lasta ja kaksi lasten­lasta. Jo pelkäs­tään työelä­män muutok­sena tämä hyvin­voin­tia­luei­den luomi­nen on iso urakka. Uutta ajat­te­lua ja johta­juutta tarvi­taan tässä työelä­män rajussa muutok­sessa. Uudis­tuk­sen tarkoi­tus on saada ihmi­set hoitoon, joten tämän tulee olla tähti, ei hallin­non. Vaali­lu­paus­ten osalta pidät­ty­väi­syys on tarpeen, koska sote-laki on tiukka ja rahoi­tus tulee valtiolta.

Tornio

268

Eija Karp­pi­nen

Diplomikauppias

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

269

Petri Keihäs­koski (SIT)

Komendantti, kapteeni, RoKi Hockey ohjelmatuotanto

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

270

Auvo Kilpe­läi­nen

Sosiaali- ja terveysjohtaja (evp), YTM

Kemijärvi

Lue lisää

Kemijärvi

271

Kari Kilpi­maa

Luontaistuoteyrittäjä

Savukoski

Lue lisää

Savukoski

272

Ninni-Ingrid Kokko­nen

Lääkäri

Tornio

Lue lisää

Tornio

273

Jukka Korte­lai­nen

Fysioterapeutti, yrittäjä

Kemijärvi

Lue lisää

Kemijärvi

274

Jorma Koskela

Meteorologi (evp)

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

275

Jaana Kostiai­nen

Tradenomi, toimistosihteeri

Tornio

Lue lisää

Tornio

276

Martti Kova­lai­nen

Yrittäjä

Pello

Lue lisää

Pello

277

Marja-Terttu Kukkola

Eläkeläinen

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

278

Sini Kunnas

Muutosvalmentaja, kuvataiteilija

Rovaniemi

Lue lisää

Toimin tällä hetkellä muutos­val­men­nuk­sen yrit­tä­jänä ja kuva­tai­tei­li­jana, jossa teen taide­teok­sia tilauk­sesta sekä myös vapaa­eh­tois­työtä kannus­ta­vien ylei­sö­pu­hei­den kautta. Perheeni kanssa kehi­tämme Lapin matkai­lua posi­tii­vissa alan yhtei­söissä. Puolu­een toimin­nassa minua kiin­nos­taa voida edis­tää nuor­ten menes­tystä sekä kult­tuu­rin arvos­tet­ta­vuutta tärkeänä osana kehit­ty­vää kansan­ta­loutta.

Rovaniemi

279

Seija Kupila

Kirjanpitäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

280

Elina Kuula

Opiskelija

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

281

Marja Kuusela

Insinööri, restonomi

Sodankylä

Lue lisää

Sodankylä

282

Marja-Leena Laiti­nen

Kunnallisneuvos, työterveyshoitaja (evp)

Kemi

Lue lisää

Kemi

283

Zanna Lavruce­noka

Johtava maatalouslomittaja

Tornio

Lue lisää

Tornio

284

Marko Leskio

Käyttöinsinööri

Kemi

Lue lisää

Kemi

285

Kari Lohi­niva

Kauppias

Inari

Lue lisää

Inari

286

Sammol Lukkari

Luokanopettaja

Utsjoki

Lue lisää

Utsjoki

287

Evilla Lumme

Opiskelija, yhteiskuntatieteiden ylioppilas

Rovaniemi

Lue lisää

Olen Evilla Lumme, 20-vuotias rova­nie­me­läi­nen. Opis­ke­len tällä hetkellä poli­tiik­ka­tie­teitä ja sosio­lo­giaa Lapin yliopis­tossa. Vuonna 2022 vaiku­tan Kokoo­mus­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­sessa ja Lapin yliopis­ton yliop­pi­las­kun­nan halli­tuk­sessa. Tämän lisäksi toimin Rova­nie­men sivis­tys­lau­ta­kun­nan vara­jä­se­nenä.

Rovaniemi

288

Anna-Kaisa Luoma-Aho

Yrittäjä, projektipäällikkö

Pelkosenniemi

Lue lisää

Pelkosenniemi

289

Tero Mart­ti­nen

Majuri (evp), LKV

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

290

Jukka Mäyrä

Toiminnanjohtaja, KM, TaK

Rovaniemi

Lue lisää

Lahjoita

Perhee­nisä Rova­nie­meltä. Työs­ken­te­len vaikut­ta­mi­sen eli poli­tii­kan parissa. Vapaa-aikani käytän seura­toi­min­taan ja monen­lai­seen pikku kässä­röin­tiin sekä isom­piin aska­rei­siin. Tiedolla, taidolla ja tunteella tehdään hyviä päätök­siä, jotka hyödyt­tä­vät meistä jokaista lappi­laista. Se on myös vaali­lu­pauk­seni.

Rovaniemi

Lahjoita
291

Anna-Stina Määttä

Sairaanhoitaja, yrittäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

292

Joni Määttä

Pankin palvelumyyjä

Kemi

Lue lisää

Kemi

293

Juha Niemelä

Eläkeläinen

Muonio

Lue lisää

Muonio

294

Martti Paaso

Opiskelija

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

295

Anne Park­ko­nen

Sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (YAMK)

Utsjoki

Lue lisää

Utsjoki

296

Samu Paulin

Baarimestari

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

297

Teemu Pelto­perä

Ajoneuvoasentaja, talonrakentaja

Salla

Lue lisää

Suur­per­heen isä. Paljon elämää nähnyt, vaikka ikä ei vielä paina kuma­raan.

Salla

298

Asko Peura­niemi

Sairaalakoulun rehtori

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

299

Pasi Pitkä­nen

Poliisi

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

300

Jukka Poti

Sähköasentaja, ensihoitaja

Kittilä

Lue lisää

Olen valmis turvaa­maan alueemme sote- ja pelas­tus­pal­ve­lun. Kannan vastuun ammat­ti­tai­toi­sen työvoi­man saan­nista myös meille pohjoi­seen, sekä tulen estä­mään kustan­nus­ten nykyi­sen kasvun. Yksi­tyi­set palve­lun­tar­joa­jat tulee ottaa joka alalta parem­min huomioon raken­taes­samme toimi­vaa hyvin­voin­tia­luetta. Paran­nuk­siin ei voida rynnätä selvit­tä­mättä ensin katta­vasti kentän koko­nais­val­tai­sen tilan­teen. Pystyn hahmot­ta­maan isoja koko­nai­suuk­sia ja pääl­lek­käi­siä asioita. Olen rehel­li­nen ja rauhal­li­nen, pystyn aina perus­te­le­maan päätök­seni ja mieli­pi­teeni. Olen sana­val­mis ja uskal­lan olla mieltä asioista.

Kittilä

301

Elina Rousu-Karl­­sen

Yrittäjä

Enontekiö

Lue lisää

Enontekiö

302

Jari Ruona­koski

Ravintolapäällikkö, yrittäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

303

Jyrki Saaren­pää

Linja-autonkuljettaja

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

304

Terhi Salmela

Sosionomi

Ranua

Lue lisää

Ranua

305

Riitta Savu­koski

Työllisyysasiantuntija, HTM

Kemijärvi

Lue lisää

Kemijärvi

306

Juha Simon­tai­val

Yrittäjä

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

307

Annika Sipola

Järjestökoordinaattori, YTM

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

308

Leena Tien­suu

Vanhempi rikoskonstaapeli

Kemi

Lue lisää

Kemi

309

Matti Torvi­nen

Varatuomari

Kemijärvi

Lue lisää

Kemijärvi

310

Merja Vilmilä

Asiakaspalvelujohtaja, HTM

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

311

Ilkka-Petri Väli­talo

Erikoislääkäri

Rovaniemi

Lue lisää

Rovaniemi

Skip to content