Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Länsi-Uuden­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. 

121

Maija Aaltola

Rehtori

Lohja

Lue lisää

Asun Lohjalla, perheemme muutti tänne 18 v sitten Espoosta. Lapset ovat jo aikui­sia ja muut­ta­neet omil­leen. Työs­ken­te­len johta­van rehto­rin tehtä­vissä usean koulu­tus­muo­don ja 35 000 eri ikäi­sen opis­ke­li­jan Espoon seudun kuntayh­tymä Omniassa. Ammat­ti­kou­lu­tuk­sen Johta­jat ry:n puheen­joh­ta­jana vaiku­tan valta­kun­nal­li­sesti. Länsi-Uuden­maan pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan jäse­nenä olen toimi­nut 2017-2021. Lohjalla olen kaupun­gin valtuus­ton sekä sairaan­hoi­to­pii­rin lauta­kun­nan ja kaupun­gin halli­tuk­sen henki­lös­tö­jaok­sen vara­jä­sen. Muutos pitää pystiä hyödyn­tä­mään asuk­kai­den ja työn­te­ki­jöi­den hyväksi!

Lohja

122

Heidi Abra­hams­son

Fysioterapeutti, yrittäjä

Espoo

Lue lisää

Espoo

123

Petteri Ahomaa

TV-tuottaja, yrittäjä

Raasepori

Lue lisää

Raasepori

124

Tapani Ala-Reinikka

Rehtori, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kauniainen

Lue lisää

Sote-uudis­tus tulee!

Kauniainen

125

Kaisa Alaviiri

EMBA, KM, Perusopetuksen aluepäällikkö

Espoo

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­lu­eella on SOTE-palve­lui­den ja kuntien palve­lui­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen ja yhteis­työ keskeistä. Vuodesta 2010 olen ollut Espoon lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin johto­ryh­mässä kehit­tä­mässä hyvin­voin­ti­työn raken­teita ja yhteen sovit­ta­vaa johta­mista ja tuon osaa­mi­seni käyt­töönne. Alue­val­tuu­te­tuilla tulee olla talou­del­lista ajat­te­lua, kykyä arvioida koko toimia­lan tule­vai­suutta ja taitoa arvioida hyvin­voin­nin teki­jöitä. Näitä taitoja vahvis­tin korkea­ta­soi­sella ja laajalla koulu­tus­ko­ko­nai­suu­della eli EMBA-tutkin­nolla Aalto-yliopis­tossa 2018-2020.

Espoo

126

Olli Aro

Operatiivinen johtaja, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Kolmen lapsen isä - Kaupun­gin­val­tuu­tettu, hyvin­voin­nin ja tervey­den lauta­kunta, Liikun­ta­lau­ta­kunta vpj, Hyvin­voiva Espoo -kehi­tys­oh­jel­man ohjaus­ryh­män jäsen.

Espoo

Lahjoita
127

Urho Blom

Toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu, ryhmäpuheenjohtaja

Kirkkonummi

Lue lisää

VTM, toimi­tus­joh­taja Urho Blom on yrit­täjä , kunnan­val­tuu­tettu, valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja, Kirk­ko­num­men Vesi-liike­lai­tok­sen puheen­joh­taja sekä HYKS-lauta­kun­nan jäsen ja elin­kei­noe­lä­män järjes­tö­vai­kut­taja.

Kirkkonummi

128

Saara Brax

Tekniikan tohtori, tuotantotalous

Kirkkonummi

Lue lisää

Lahjoita

Olen tehnyt 20 vuotta tutki­musta ja kehit­tä­mistä erilais­ten palve­lu­jen ja toimi­tus­ket­ju­jen ympä­rillä. Väit­te­lin tuotan­to­ta­lou­den alalta teknii­kan tohto­riksi Aallosta vuonna 2013. Olen ison osan työuras­tani viet­tä­nyt Otanie­messä Tutalla, ja 2017-2021 LUT-yliopis­tossa. Olen vara­val­tuu­tettu Kirk­ko­num­mella, Yhdys­kun­ta­tek­nii­kan lauta­kun­nan jäsen, ja HSLn halli­tuk­sen jäsen. Olen alue­vaa­leissa ehdolla. Uudis­tus on ainut­ker­tai­nen mahdol­li­suus remon­toida sote­pal­ve­lut ratkai­su­kes­kei­siksi ja kette­riksi, lähelle asuk­kaita. Mitä hitaampi hoito, sitä enem­män kertyy kuluja. Karsi­taan kulut, ei palve­luja.

Kirkkonummi

Lahjoita
129

Heidi Castrén

TtM, sairaanhoitaja

Kirkkonummi

Lue lisää

Olen sairaan­hoi­taja ja Terveys­tie­tei­den mais­teri. Tällä hetkellä toimin osin amma­til­li­sena opet­ta­jana ja osin hoito­työssä. Olen myös kuntani luot­ta­mus­toi­missa.

Kirkkonummi

130

Ville Ekroos

Yrittäjä

Hanko

Lue lisää

Länsi-Uusi­maa­lai­nen luon­nossa liik­kuva yrit­täjä. Työk­seni yritän tervey­den­huol­lon tekno­lo­gioi­den parissa, tätä työtä olen tehnyt lähes 20 vuotta. Työni kautta olen tutus­tu­nut lähes jokai­seen Suomen sairaa­laan ja aluee­seen sekä nähnyt sen kirjon miten Sote-palve­luita Suomessa tuote­taan. Näinä vuosina on kerään­ty­nyt koke­musta myös monesta Euroo­pan maan mallista. Olen vart­tu­nut Espoossa ja sieltä siir­ty­nyt Vaasan yliopisto vuosien jälkeen Hankoon yrit­tä­mään. Koko Länsi-Uusi­maa on tuntu­nut aina kodilta ja alueelta missä on ollut helppo verkos­toi­tua, tehdä työtä ja naut­tia elämästä.

Hanko

131

Simon Elo

Yhteiskuntasuhdepäällikkö, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Olen 35-vuotias kaupun­gin­val­tuu­tettu, yhteis­kun­ta­suh­de­pääl­likkö ja valtio­tie­tei­den kandi­daatti. Olen kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Toimin myös kansan­edus­ta­jana kaudella 2015-2019.

Espoo

Lahjoita
132

Noora Fager­ström

Yrittäjä

Espoo

Lue lisää

Espoo

133

Olavi Filp­pula

Fil.maist.

Kauniainen

Lue lisää

Olen toista kautta Kauniais­ten valtuus­tossa, nyt vara­val­tuu­tet­tuna. Toimin sosi­aali-ja terveys­va­lio­kun­nan jäse­nenä, yhdys­kun­ta­va­lio­kun­nan vara­jä­se­nenä ja Eteva kuntayh­ty­män halli­tuk­sen vara­jä­se­nenä. Olin viime vaali­kau­della Kauniais­ten tarkas­tus­va­lio­kun­nan puh. johtaja, sosi­aali-ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen, sekä HYKS-lauta­kun­nassa ja Eteva kuntayh­ty­män yhty­mä­ko­kouk­sissa Kauniais­ten edus­ta­jana Olen Kauniais­ten kokoo­muk­sen halli­tuk­sen jäsen.

Kauniainen

134

Timo Haapa­niemi

Tuottaja, urheilutoimittaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kirkkonummi

Lue lisää

”Alue­vaa­leissa on kysy­mys siitä, saatko sinä tai lähei­sesi:

Kirkkonummi

135

Isto Havu

FM, tietotekniikan ja matematiikan opettaja

Espoo

Lue lisää

FM, tieto­tek­nii­kan ja mate­ma­tii­kan­opet­taja, Espoon kaun­gin­val­tuu­tettu, Uuden­maan maakun­ta­val­tuu­tettu, luot­ta­mus­mies, kahden pojan isä. Terveys­pal­ve­lui­den saata­vuus vihdoin kuntoon. Säily­te­tään asiak­kaan valin­nan­va­paus ja myös yksi­tyi­set terveys­pal­ve­lut - palve­luse­te­lit maksu­vä­li­neiksi

Espoo

136

Juha Heik­ki­nen

Projektipäällikkö, Liikkumisen palvelut

Inkoo

Lue lisää

Koke­mus­asian­tun­tija (HUS Raase­pori) hallin­toa raken­ta­maan - asiak­kaan ja poti­laan hyvin­vointi kehit­tä­mi­sen keskiössä

Inkoo

137

Ira Hieta­­nen-Tans­­ka­­nen

lakimies, varatuomari

Espoo

Lue lisää

Lahjoita
138

Ari-Pekka Hokka­nen

vs. palopäällikkö, ensihoitomestari

Espoo

Lue lisää

Olen 39-vuotias perhee­nisä ja ensi­hoi­don sekä pelas­tus­toi­men ammat­ti­lai­nen Espoon Viher­laak­sosta. Liikun mielel­läni luon­nossa ja koti­maan matkailu on lähellä sydän­täni. Perhe, ystä­vät ja luonto ovat minulle ilon ja onnen lähde.

Espoo

139

Oskari Hytti­nen

Myyntijohtaja, Insinööri (YAMK)

Espoo

Lue lisää

Kenen­kään, joka kokee tarpeen hoitoon, turvaan tai tukeen, ei pitäisi joutua mureh­ti­maan omasta hoidos­taan - sen järjes­ty­mi­sestä tai osaa­mi­ses­taan hank­kia juuri oikean­laista apua.

Espoo

140

Ritva Häyri­­nen-Immo­­nen

Hammaslääketieteen tri, suu- ja leukakirurgi

Kauniainen

Lue lisää

Neljän aikui­sen lapsen äiti. Kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Sote­va­lio­kun­nan pj. Alue­vaa­lit: olen kiin­nos­tu­nut paran­ta­maan lasten /​nuorten asemaa Suomessa, moni lapsi ja nuori voi huonosti. Työssä käyvät vanhem­mat ovat kovilla, koti­hoi­don ym tuki­pal­ve­luita tulisi olla tarjolla.Digitaaliset palve­lut ja tervey­den hoidon keskit­tä­mi­nen aset­ta­vat vanhuk­set eriar­voi­seen asemaan tervey­den huol­lossa.

Kauniainen

141

Sari-Ann Ishaque

Opiskelija

Raasepori

Lue lisää

Raasepori

142

Sini Juuti

Kauppatieteiden tohtori, diplomi-insinööri

Espoo

Lue lisää

Lääkä­rille pääse­mistä tulee selkeästi nopeut­taa. Jokai­sen on saatava oikea diag­noosi sairau­teensa. Mikäli oikeaa diag­noo­sia ei saada ensim­mäi­sellä lääkä­ris­sä­käyn­nillä, tulee diag­noo­sin teke­mi­nen siir­tää moniam­ma­til­li­sen tiimin tehtä­väksi. Näin toimien voidaan varmis­taa oikea ja asian­mu­kai­nen hoito heti alussa.

Espoo

143

Maija Jäntti

Tutkija

Kirkkonummi

Lue lisää

Olen terveys­tie­tei­den mais­teri (kansan­ter­veys­tiede). Toimin tällä hetkellä tutki­jana ja seulon­ta­koor­di­naat­to­rina. Koor­di­naat­to­rina toimin vuonna 2022 alka­vassa kansal­li­sessa suolis­to­syö­vän seulon­taoh­jel­massa. Seulon­taoh­jel­man suun­nit­te­lussa ja koor­di­noin­nissa olen toimi­nut yhteis­työssä minis­te­riön, kunta­päät­tä­jien ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten kanssa.

Kirkkonummi

144

Antti Jään­virta

Projektipäällikkö, Vihreät teknologiat

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Mielen­ter­veys­jo­not kuntoon! Olen arvo­li­be­raali sivis­tys­por­vari joka on analyyt­ti­nen sekä järjellä, että sydä­mellä. Kahden upean pojan ja upean tyttä­ren ylpeä isä. Enti­nen yrit­täjä 15 vuoden koke­muk­sella, nyt kehit­tä­mässä teol­li­suu­den vihreää siir­ty­mää. Harras­tuk­set golf ja Poly­tek­nik­ko­jen Kuoro. Koulu­tus­taus­tani auttaa minua murs­kaa­maan nume­rot nopeasti. Toisaalta olen luke­nut runsaasti huma­nis­tista kirjal­li­suutta, filo­so­fiaa, histo­riaa, antro­po­lo­giaa, sekä eri länsi- ja itämais­ten uskon­to­jen teks­tejä. Lisää YLE Vaali­ko­neessa: bit.ly/AnttiYLESuomi

Espoo

Lahjoita
145

Kari Jääs­ke­läi­nen

Toimitusjohtaja

Espoo

Lue lisää

Espoo

146

Kai Kaasa­lai­nen

CEO

Espoo

Lue lisää

Olen Espoo­lai­nen perhee­nisä ja yritys­joh­taja. Olen toimi­nut yli 15 vuotta tervey­den­huol­lon parissa, ja tätä ennen kahden­kym­me­nen vuoden ajan IT-alalla. Tuon alue­vaa­lei­hin tarjolle pitkän koke­muk­seni ja vahvan osaa­mi­seni tervey­sa­lan johta­mi­sesta, digi­ta­li­saa­tion ja tiedolla johta­mi­sen hyödyn­tä­mi­sestä, inno­vaa­tio­toi­min­nasta - ja ihmis­ten johta­mi­sesta. Myös palo- ja pelas­tus­toimi on tullut tutuksi nuoruu­dessa suorit­taes­sani palo- ja pelas­tus­toi­men kurs­sin ja toimies­sani näiden koulu­tus­ten koor­di­noin­ti­teh­tä­vissä.

Espoo

147

Timo Kallio

Erikoishammaslääkäri

Inkoo

Lue lisää

Olen Timo Kallio Inkoosta. Toimin Inkoon kunnan­val­tuu­tet­tuna ja olen perus­turva- ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen. Amma­til­tani olen erikois­ham­mas­lää­käri ja sote-alalla olen työs­ken­nel­lyt yli 30 vuotta. Lähdin ehdolle alue­vaa­lei­hin, jotta voin vaikut­taa alueen asuk­kai­den hyvin­voin­tiin. Haluan edis­tää poti­lai­den valin­nan­va­pautta ja haluan, että pääsemme jonoista eroon, hoitoon pääsy olisi nopeaa, palvelu hyvää sekä hoitai­simme ja järjes­täi­simme sote-palve­lut talou­del­li­sesti ketä­vällä ja järke­vällä tavalla. Uskon, että tämä kaikki on mahdol­lista yhteis­työllä yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin kanssa.

Inkoo

148

Marko Kari

Sales Executive

Kirkkonummi

Lue lisää

Olen aktii­vi­nen neljän lapsen isä, myyn­nin ammat­ti­lai­nen, kunnan­val­tuu­tettu, toimi­ti­la­pal­ve­lu­lau­ta­kun­nan jäsen sekä kunnan­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen. Pyrin siihen, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon mm. palve­luse­te­lei­den käyt­töä laajen­ta­malla ja estä­mällä Kela-korvaus­ten alas­ajoa. Pyrin turvaa­maan lähi­ter­veys­kes­kuk­sien säily­mi­sen.

Kirkkonummi

149

Jarmo Karjala

Yrittäjä, DI

Vihti

Lue lisää

Vihti

150

Tapio Karja­lai­nen

Yrittäjä, DI

Vihti

Lue lisää

1. Lupaan antaa suur­ten orga­ni­saa­tioi­den johta­mis­ko­ke­muk­seni ja kunnal­li­sen luot­ta­mus­toi­mio­saa­mi­seni alue­val­tuus­ton käyt­töön. Olen toimi­nut ja toimin perus­ter­vey­den­hoi­don, erikois­sai­raan­hoi­don, sosi­aa­li­toi­men ja pelas­tus­toi­men vaati­vissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä.

Vihti

151

Mervi Katai­nen

VTM, väitöskirjatutkija

Espoo

Lue lisää

Olen espoo­lai­nen väitös­kir­ja­tut­kija, kahden koulu­lai­sen äiti ja inno­kas liik­kuja. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­tei­den mais­teri ja histo­rian ja yhteis­kun­tao­pin aineen­opet­taja. Toimin Espoossa mm. valtuu­tet­tuna, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä sekä Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män vpj:na. Olen toimi­nut valtuu­tet­tuna ja monissa muissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä myös synty­mä­kun­nas­sani Vihdissä. Tunnen Länsi-Uuden­maan alueen hyvin ja olen valmis kanta­maan vastuuta myös hyvin­voin­tia­lu­een asioista. Piti uudis­tuk­sesta tai ei – palve­lu­jen järjes­tä­mi­nen alueilla pitää saada oikeille raiteille heti alusta alkaen.

Espoo

152

Pia Kauma

Kansanedustaja, KTM

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Olen pitkään yritys­maa­il­massa toimi­nut KTM, kansan­edus­taja ja 4 lapsen äiti. Hyvin­voin­tia­lueille tarvi­taan osaa­vat päät­tä­jät. Edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäse­nenä tunnen sote-lait. Olen toimi­nut pitkään kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, joten tunnen hyvin nykyi­set haas­teet. En kannata maakun­ta­ve­roa, mutta sen sijaan nopeaa hoitoon pääsyä, perhe­lää­kä­reitä aluksi aina­kin lapsi­per­heille ja ikäih­mi­sille, hoita­jia senio­rei­den koti­hoi­toon, koului­hin psyko­lo­geja, ambu­lans­sien ja pelas­ta­jien turvaa­mista, omais­hoi­ta­jien terveys­tar­kas­tuk­sia sekä palve­luse­te­leitä ja Kela-korvauk­sen nostoa.

Espoo

Lahjoita
153

Pirjo Kemppi-Virta­­nen

DI, Yrittäjä, tj.

Espoo

Lue lisää

Espoo

154

Maria Kiis­ki­nen

Sosiaalityöntekijä, VTK

Espoo

Lue lisää

Olen Maria Kiis­ki­nen ja toimin tällä hetkellä vara­val­tuu­tet­tuna sekä hyvin­voin­nin ja tervey­den lauta­kun­nan jäse­nenä Espoossa. Päätee­mani näissä vaaleissa ovat lasten ja perhei­den palve­lut, mielen­ter­veys­pal­ve­lut sekä järkevä talou­den­pito ja siir­ty­mä­vai­heen hallittu toteu­tus. Palve­lui­den osalta meidän tulee keskit­tyä entistä enem­män ennal­taeh­käi­se­viin sekä mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin. Kuiten­kin myös erityis­ta­son palve­lui­den resurs­sit on turvat­tava. Lähdin ehdolle näihin vaalei­hin, koska hyvin­voin­tia­luei­den päätök­sen­te­koon tarvi­taan sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lais­ten ja osaa­jien ääntä.

Espoo

155

Kerttu-Liisa Kilpi­joki

DI, asiakkuusjohtaja, ryhmäliikuntaohjaaja

Espoo

Lue lisää

Olen 39-vuotias DI, äiti ja ensim­mäi­sen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu Espoon Tapio­lasta. Olen tehnyt lähes koko työurani start-upeissa ja toimi­nut välillä yrit­tä­jänä. Uuden raken­ta­mi­nen on minun juttuni ja siksi koen olevani hyvä ehdo­kas alue­val­tuus­toon. Perhee­seeni kuuluu suomen­ruot­sa­lai­nen avio­mies ja neljä 2-8 -vuotiasta lasta. Liikun­na­noh­jaus on rakas sivu­työni, haluan edis­tää ihmis­ten koko­nais­val­taista hyvin­voin­tia kaikella teke­mi­sel­läni.

Espoo

156

Emilia Knaapi

Sairaanhoitaja AMK, VTK

Espoo

Lue lisää

Espoo

157

Maria Koroma-Hintikka

Yrittäjä, toimitusjohtaja - Företagare, verkställande direktör

Siuntio

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­lu­een raken­ta­mi­sessa tarvi­taan vahvaa osaa­mista orga­ni­saa­tioista ja johta­mi­sesta. Olen äiti, lääkä­rin puoliso, yrit­täjä ja toimi­tus­joh­taja, joka olen ollut johta­massa monia muutos­pro­ses­seja. Nuoruu­teni olen elänyt Espoossa, opis­kel­lut Tukhol­massa ja nykyi­nen koti­kun­tani on Siun­tio. Kunnal­li­sesta päätök­sen­teosta minulla on pitkä koke­mus, olen kolmatta kautta mukana valtuus­to­työssä sekä kunnan­hal­li­tuk­sessa. Lisäksi olen ollut HUSin vähem­mis­tö­kiel­ten lauta­kun­nan vara­jä­sen ja nykyi­sin perus­tur­va­lau­ta­kun­nassa halli­tuk­sen edus­ta­jana. Muutos on aina mahdol­li­suus luoda jotain parem­paa!

Siuntio

158

Jussi Koski­nen

DI, Sijoittaja

Espoo

Lue lisää

Olen teol­li­suus­taus­tai­nen DI. Koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suu­desta ja kulu­tuse­lekt­ro­nii­kasta. Myyn­tiä, liike­toi­min­nan- ja tuote­lin­jan johta­mista.

Espoo

159

Niina Kuhta

Yrittäjä

Espoo

Lue lisää

Hei, olen Niina Kuhta 40-vuotias yrit­tä­jä­nai­nen Espoosta. Muutin vasti­kään Helsin­gistä Espoo­seen puoli­soni kanssa yhtei­seen kotiin. Saan toteut­taa uudessa talos­samme yhtä into­hi­mois­tani, sisus­ta­mista ja remon­toin­tia.

Espoo

160

Maria Kuikka

Ylioppilas, hoiva-apulainen

Raasepori

Lue lisää

Raasepori

161

Vanessa Kurri

Liikkeenjohdon tradenomi, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Espoo

162

Mikko Laakso

KTM, Viestinnän asiantuntija

Espoo

Lue lisää

Espoo

163

Ville Laakso

Lakimies, asiantuntija

Espoo

Lue lisää

Olen laki­mies, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja inno­kas luon­to­har­ras­taja Espoon Hauki­lah­desta. Työs­ken­te­len asian­tun­ti­jana elin­kei­noe­lä­män edun­val­von­ta­jär­jes­tössä sote-kysy­mys­ten parissa. Kauniina päivänä minut löytää lenk­kei­le­mästä Ranta­rai­tilla tai nuotion ääreltä Nuuk­siosta, sade­päi­vinä auto­tal­lista nikka­roi­masta erilais­ten puutöi­den parissa.

Espoo

164

Mia Laiho

Kansanedustaja, LT, erikoislääkäri

Espoo

Lue lisää

Olen kolmen lapsen äiti, sisä­tau­ti­lää­käri ja kansan­edus­taja. Toimin myös Lasten­lii­ton halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Itsel­leni tärkeitä ovat erityi­sesti lasten, nuor­ten, perhei­den ja ikäih­mis­ten hyvin­vointi.

Espoo

165

Akseli Lehto­nen

Opiskelija

Lohja

Lue lisää

Lohja

166

Tomi V. Leivo

Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri

Espoo

Lue lisää

Asun Pohjois-Tapio­lassa. Olen koulu­tuk­sel­tani lääke­tie­teen tohtori, erikois­lää­käri, akatee­mi­nen yrit­tä­jä­tut­kinto. Olen työs­ken­nel­lyt 25 vuotta tervey­den­huol­lossa. Sen ongel­mat, kuten vaikeus saada hoitoa, ovat tuttuja. Olen ehdolla, koska haluan antaa panok­seni palve­lui­den saata­vuu­den ja laadun paran­ta­mi­seen. Kanna­tan rahoi­tuk­sen taso­kor­jausta arvo­va­lin­noilla, ei velaksi. Palve­luja tuot­ta­koon se, joka tekee sen laaduk­kaasti kilpai­lu­ky­kyi­seen hintaan (julki­nen, yksi­tyi­nen, kolmas sektori). Kela-korvaus­ten reilu nosto ja palve­luse­te­lit turvaa­vat hoidon saan­nin, kun julki­nen ei vedä.

Espoo

167

Pirjo Levä­niemi

Lehtori, KM

Vihti

Lue lisää

Olen työs­ken­nel­lyt Vihdissä opet­ta­jana vuosi­luo­killa 1-9. Opetan myös maahamme muut­ta­neille aikui­sille suomen kieltä. Toimin tällä hetkellä Vihdin opet­ta­jien puheen­joh­ta­jana ja OAJ Uusi­maan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Harras­tuk­seni liit­ty­vät liikun­taan: lenk­keily, padel, golf ja uinti. Vihdin kunnan­val­tuusto 2005-2017. Valtuus­to­kausien aikana olin kunnan­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nenä ja monissa muissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Vihdin perus­tur­va­lau­ta­kunta: 2005-2008, Perus­tur­va­kun­tayh­tymä Karviai­nen puheen­joh­ta­jana sekä halli­tuk­sen jäsen2009-2017.

Vihti

168

Jarno Limnéll

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Olen perheen isä Espoosta. Olen ollut Suomen palve­luk­sessa yksi­tyi­sellä ja julki­sella sekä yliopis­toissa 25 vuotta johto- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä, myös kansain­vä­li­sesti. Työs­ken­te­len tällä hetkellä kyber­tur­val­li­suu­den työelä­mä­pro­fes­so­rina Aalto-yliopis­tossa sekä kyber­lii­ke­toi­min­nan johta­jana tekno­lo­gia-alan yrityk­sessä. Olen dosentti kolmessa yliopis­tossa, tieto­kir­jai­lija sekä Maail­man talous­foo­ru­min asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen sota­tie­tei­den tohtori, valtio­tie­tei­den mais­teri ja upseeri (majuri evp).

Espoo

169

Julia Lind­holm

Liikkeenjohdon konsultti, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Olen 34-vuotias kahden pienen lapsen äiti Espoon Leppä­vaa­rasta. Työs­säni toimin konsult­tina julkis­hal­lin­non talous- ja ICT-projek­teissa. Olen opis­kel­lut kaup­pa­tie­teitä Aalto-yliopis­tossa ja valtio­tie­teitä Tukhol­man yliopis­tossa. Olen ehdolla alue­vaa­leissa koska haluan että Länsi-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­een palve­luissa prio­ri­soi­daan laatu, nopeus ja jous­ta­vuus. Hoito­jo­no­jen purka­mi­nen mm. palve­luse­te­lei­den laajem­malla käytöllä, mielen­ter­veys­työ ja tera­pia­ta­kuu sekä lapsi­per­hei­den palve­lu­ver­kos­ton katta­vuus ovat minulle tärkeim­piä teemoja. Myös pelas­tus­toi­men resurs­sit on turvat­tava.

Espoo

170

Marko Linnala

Yrittäjä, Sales Manager

Siuntio

Lue lisää

Siuntio

171

Markku Mark­kula

Diplomi-insinööri, Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja

Espoo

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­lu­eemme käyn­nis­tä­mi­nen ei ole help­poa. Koke­muk­seni sekä teknii­kan ja talou­den osaa­mi­seni tuovat etuja vaikut­ta­mi­seen. Olen tunnus­tettu yhdes­sä­te­ke­mi­sen ja johta­mi­sen taitaja. Nyt tarvi­taan uusia inno­va­tii­vi­sia ratkai­suja. Hoito ja turval­li­suus on saatava toimi­maan kaik­kia toimi­joita ja keinoja käyt­täen.

Espoo

172

Tarja Mero­nen

SoTe-yrittäjä, sosiaalityöntekijä

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Työhis­to­riani sote-palve­luissa on pitkä, jo 27 vuotta. Parhaim­mat koke­muk­seni ovat yliopis­tolta, kun työs­ken­te­lin kehit­tä­mis­hank­keessa Lastenkli­ni­kalla. Johta­jana olen ollut vuodesta 2006 Nummi-Pusu­lan perus­tur­va­joh­ta­jana ja sen jälkeen mm. henki­löstö- ja talous­pal­ve­lu­jen toimi­tus­joh­ta­jana HUSin liike­lai­tok­sessa. Tällä hetkellä toimin yrit­tä­jänä SoTe-palve­luissa. Sote-päät­tä­jänä olen osaava ammat­ti­lai­nen, talou­dessa tarkka ja teke­mi­sessä teho­kas toimin­nan nainen.

Espoo

Lahjoita
173

Satu Mollgren

Yrittäjä, valtiotieteiden maisteri

Kauniainen

Lue lisää

Olen valtuu­tettu ja opetus- ja varhais­kas­va­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kauniai­sista. Aiem­min asuin Espoon Hylje­lah­dessa, ja lapsuu­teni kasvoin Kirk­ko­num­mella. Työk­seni autan kasvu­yri­tyk­siä menes­ty­mään.

Kauniainen

174

Kai Mykkä­nen

Kansanedustaja, ekonomisti, valtiotieteiden maisteri

Espoo

Lue lisää

Olen espoo­lai­nen perhee­nisä, kansan­edus­taja ja ekono­misti. Olen käynyt kouluni Espoon Tapio­lassa, työs­ken­nel­lyt yritys­pankki- ja konsult­ti­teh­tä­vissä mm. Venä­jällä Pieta­rissa ja ollut lukiosta asti kiin­nos­tu­nut erityi­sesti ympä­ris­tö­vas­tuun yhdis­tä­mi­sestä mark­ki­na­ta­lou­teen.

Espoo

175

Jyrki Nopo­nen

Technology Manager

Espoo

Lue lisää

Espoo

176

Mia Nores

Toiminnanjohtaja

Espoo

Lue lisää

Olen kolmen lapsen äiti, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja DI. Työurani olen tehnyt yrityk­sissä ja teol­li­suu­dessa, pääosin ympä­ristö- ja vastuul­li­suus­asioi­den parissa.

Espoo

177

Tiina Noro

Hammaslääkäri,yrittäjä

Vihti

Lue lisää

Olen 62-vuotias hammas­lää­käri, yrit­täjä Vihdin Numme­lasta. Olen kunnan­val­tuu­tettu viidettä kautta ja Vihdin Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Olen HUS halli­tuk­sen jäsen, aikai­sem­min olin kolme kautta HUS valtuus­tossa. Eli sote-ala on tuttua ja koke­musta on poli­tii­kasta, samoin verkos­toja. Haluan vaikut­taa suun tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen, hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­seen ja HUS erikois­sai­raan­hoi­don pysy­mi­seen maail­man huipulla jatkos­sa­kin. Kahden aikui­sen poikani perheet asuvat Espoossa ja minulla on kolme ihanaa lasten­lasta. Lue lisää netti­si­vuil­tani.

Vihti

178

Timo Pale­nius

Diplomi-insinööri

Karkkila

Lue lisää

Karkkila

179

Ulla Palo­mäki

Ympäristötaloustieteen Maisteri

Espoo

Lue lisää

Espoo

180

Markku Parti­nen

Professori, neurologi, unitutkija

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Olen neuro­lo­gian erikois­lää­käri, profes­sori ja unitut­kija. Toimin tutki­jana Helsin­gin yliopis­tossa ja unilää­ke­tie­teen lääke­tie­teel­li­senä johta­jana Terveys­ta­lossa. Olen toimi­nut mm. HUS:n kuntoutuspkl:lla ja Rinne­ko­dissa. Ennal­tae­käisy ja enna­koiva hoito lähtee jo lapsuu­desta. Iäkkäi­den aivoista on huoleh­dit­tava jo ennen kuin muis­ti­sai­raus alkaa. Tarvit­taessa on päästä nopeasti erikois­sai­raan­hoi­toon hyödyn­täen kaikki resurs­sit. Tutki­jana osaan hakea tietoa Suomesta ja ulko­mailta ja osaan erot­taa oikean tiedon väärästä. Päätös­ten täytyy perus­tua asian­tun­te­muk­seen ja tietoon, ei luuloon.

Espoo

Lahjoita
181

Anna Pelko­nen

Erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Olen lasten­lää­käri, aller­go­logi ja lääke­tie­teen tohtori. Toimin HUSissa ylilää­kä­rinä ja Pikku­jä­tissä yksi­tyis­lää­kä­rinä. Pidän työni haas­ta­vuu­desta ja mahdol­li­suu­desta vaikut­taa tervey­den­huol­lon proses­sei­hin. Ryhdyin alue­vaa­lieh­dok­kaaksi, koska haluan olla aktii­vi­sesti mukana suoma­lai­sen sosi­aali-ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män merkit­tä­vässä muutos­koh­dassa. Haluan käyt­tää työurani aikana kerty­nyttä asian­tun­te­musta ja koke­musta sote-koko­nai­suu­den kehit­tä­mi­seen. Tavoit­teena on saada poti­laat jonosta hoitoon, rahat riit­tä­mään ja valin­nan­va­paus säily­mään. Haluan keskit­tyä paran­ta­maan haavoit­tu­vim­man väes­tön­osan eli ikäih­mis­ten ja lasten ja nuor­ten palve­luja.

Espoo

Lahjoita
182

Emmi Pelto­nen

DI, erikoissuunnittelija

Espoo

Lue lisää

Olen Kirk­ko­num­mella kasva­nut ja Espoo­seen muut­ta­nut sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­seen ja tieto­joh­ta­mi­seen erikois­tu­nut diplomi-insi­nööri. Olen viimei­set neljä vuotta tuke­nut työk­seni kuntia ja sairaan­hoi­to­pii­rejä sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä konsult­tina ja syksystä lähtien työs­ken­nel­lyt sote-laatu­re­kis­te­rien parissa virka­mie­henä. Lähdin ehdolle ollak­seni mukana kehit­tä­mässä vaikut­ta­vaa, yhden­ver­taista ja hädän hetkellä luotet­ta­vaa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men järjes­tel­mää, jonka toteu­tuk­sessa pide­tään mukana myös järjes­töt ja yksi­tyi­nen sektori.

Espoo

183

Kaisa Pent­tilä

IT-asiantuntija, yrittäjä ja kokemusasiantuntija

Espoo

Lue lisää

Olen kilo­lai­nen työs­sä­käyvä perheen äiti ja Yrityk­seni Sokko­Taito mark­ki­noi näkö­vam­mais­kä­si­töitä. Liikun ja lenk­kei­len opas­koi­rani Claran kanssa.

Espoo

184

Mikko Piir­tola

varatuomari

Lohja

Lue lisää

Lohja

185

Jyrki Pino­maa

ekonomi

Vihti

Lue lisää

Olemme vaimoni Mannen kanssa eläneet perheenä 40 vuotta. Meillä on neljä aikuista lasta. Kolmesta pojas­tamme kaksi on moni­vam­mai­sia. Sote-maailma on hyvin tuttu. Olen toimi­nut vammais­jär­jes­töissä kaikilla tasoilla. Nyt olen Inclusion Euro­pe’n puheen­joh­taja. Olen Kehi­tys­vam­mais­ten Palve­lusää­tiön halli­tuk­sen jäsen, pj:na aloi­tan 2023. Työurani tein sote-järjes­tö­jen talous- ja yleis­joh­don tehtä­vissä. Jäin eläk­keelle 2018. Tuon päätök­sen­te­koon järjestö-, talous- ja johta­mis­osaa­mi­seni lisäksi koke­mus­asian­tun­ti­juu­teni. Jag stäl­ler upp för att också garan­tera rätten att få service på svenska.

Vihti

186

Jenni Rand­ström

Hallinnon assistentti, lähihoitaja

Espoo

Lue lisää

Espoo

187

Pekka Riihi­mäki

Yrittäjä, psykoterapeutti

Espoo

Lue lisää

Olen koulu­tuk­sel­tani sairaan­hoi­taja ja koulut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti. Minulla on yli 30 vuoden koke­mus sote-alalta niin työstä kuin järjestö- ja luot­ta­mus­teh­tä­vistä. Olen toimi­nut psykiat­ri­sessa sairaan­hoi­dossa ja ikäih­mis­ten asumis­pal­ve­luja tuot­ta­vana yrit­tä­jänä. Olen nyt neljättä kaksi­vuo­tis­kautta Terveys ja Sosi­aa­lia­lan Yrit­tä­jät Teso ry:n puheen­joh­taja. Nyt olen myös HUS:n psykiat­ri­sen sairaan­hoi­don lauta­kun­nan puheen­joh­taja. Olin 2017-2021 Espoon sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa. Olen vara­val­tuu­tettu.

Espoo

188

Tiina Rinta­­mäki-Ovaska

Henkikirjoittaja, varatuomari

Kauniainen

Lue lisää

Olen Tiina Rinta­mäki-Ovaska, 60-vuotias äiti, vara­tuo­mari ja kunta-aktiivi. Olen ollut Kauniais­ten kaupun­gin­val­tuus­tossa vuodesta 2004 ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sessa vuodesta 2008,

Kauniainen

189

Anna Rukko

Lääketieteen opiskelija

Espoo

Lue lisää

Olen 25-vuotias espoo­lai­nen lääke­tie­teen opis­ke­lija. Minulla on laaja koke­mus sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista: olen toimi­nut kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Espoossa, mutta ollut myös syöpä­po­ti­las sairaa­lassa. Toimin HUS:n koke­mus­asian­tun­ti­jana sekä Sylva Ry:n halli­tuk­sessa. Osa teistä saat­taa muis­taa minut vielä hyvän­te­ke­väi­syys­työs­täni Uuden lasten­sai­raa­lan hyväksi.

Espoo

190

Veera Ruoho

Valtiotieteiden maisteri poliisi

Espoo

Lue lisää

Lahjoita

Veera Ruoho, valtio­tie­tei­den mais­teri, poliisi, Länsi-Uuden­maan pelas­tus­lai­tok­sen johto­kun­nan puheen­joh­taja, kirkko- ja kaupun­gin­val­tuu­tettu, Espoon tuomio­kirk­ko­seu­ra­kun­ta­neu­vosto, Liikun­ta­lau­ta­kunta. Kansain­vä­li­sissä sivi­li­krii­sin­hall­linta tehtä­vissä muun muassa 2 vuotta YK:n polii­si­ko­men­ta­jana. MM-ja EM arvo­ki­sa­mi­ta­listi. Olym­pi­aur­hei­lija 2000, taekwondo. Omais­hoi­ta­jana ikään­ty­neelle lähei­sel­leen. Naimi­sissa, alakou­lui­käi­nen lapsi, koira. “Edis­tän palve­lu­jen suju­voit­ta­mista ja turvaa ihmi­sen elin­kaa­relle. Pelas­tus­toi­men resurs­sien turvaa­mi­nen. Järke­vää talous­osaa­mista, ihmi­siä varten.”

Espoo

Lahjoita
191

Marika Räf

Liiketoiminnan lehtori, kauppatieteiden maisteri

Espoo

Lue lisää

Espoo

192

Anna Sahi­luoma

asiantuntija, kunnanvaltuutettu

Kirkkonummi

Lue lisää

Olen 37-vuotias yrit­tä­jä­hen­ki­nen perhee­näiti Kirk­ko­num­melta. Olen kunnan­val­tuu­tettu, kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen ja HUS sairaan­hoi­to­pii­rin valtuu­tettu.

Kirkkonummi

193

Paula Sala­puro

Yrittäjä

Karkkila

Lue lisää

Karkkila

194

Eira Salo

Varainhoitaja

Hanko

Lue lisää

Hanko

195

Tere Sammal­lahti

Yksikönpäällikkö, yrittäjä

Espoo

Lue lisää

Espoo

196

Rainer Sarviaho

Luokanopettaja

Siuntio

Lue lisää

Siuntio

197

Heli Sauk­kola

Treasury Controller

Lohja

Lue lisää

Lohja­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Lasten, nuor­ten ja lapsi­per­hei­den sujuva arki oman elämän­ti­lan­teen myötä ovat minulle lähei­siä asioita.

Lohja

198

Kaj Sund­qvist

Yrittäjä

Lohja

Lue lisää

Lohja

199

Marko Suok­nuuti

Yrittäjä

Siuntio

Lue lisää

Olen 55-vuotias mies, naimi­sissa, DI ja yrit­täjä. Olen kunnan­val­tuu­tettu, valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja ja kunnan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­taja. Toimin paikal­li­syh­dis­tyk­sen sihtee­rinä. Alue­vaa­lien vaali­tee­mani on ihmi­nen edellä - rohkeasti uudis­taen. Ihmi­nen edellä nostaa keski­öön hyvin­voin­tia­lu­een asuk­kaat. Näitä ihmi­siä varten palve­lut tulee raken­taa. Näissä vaaleissa valit­ta­vana on, tarrau­du­taanko nykyi­siin ratkai­sui­hin kokoa­malla ne yhteen vai uudis­te­taanko palve­lut rohkeasti tähän aikaan, tähän ympä­ris­töön sopi­viksi. Olen valmis toimi­maan rohkeasti uudis­taen – ihmi­nen edellä.

Siuntio

200

Laura Syrjälä

viestintäyrittäjä, FM

Vihti

Lue lisää

Vihti

201

Kaisa Säde

DI, johtaja

Espoo

Lue lisää

Meidän tavoit­tee­namme on Suomi, jossa ihmi­set voivat hyvin. Jokai­sen tulee päästä suju­vasti hoitoon ja palve­lui­den tulee olla saata­villa kaikille suoma­lai­sille. Tarvit­semme sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den toimi­van hyvin yhdessä.

Espoo

202

Jouni Särki­järvi

Arkkitehti

Espoo

Lue lisää

Olen enti­nen kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, joka on toimi­nut Espoon kaupun­gin­val­tuus­tossa vuodesta 1973. Tiedän kyllä, että alue­val­tuus­tot kokoon­tu­vat alku­häs­sä­kän jälkeen kaksi kertaa vuodessa hyväk­sy­mään alue­hal­li­tuk­sen esityk­siä, joten tämä tehtävä ei ole niin­kään kiin­nos­tava. Valtuus­to­ryh­mät päät­tä­vät kuiten­kin alue­hal­li­tuk­seen valit­ta­vista edus­ta­jis­taan ja toimi­vat näiden taus­ta­ryh­minä. Alue­hal­li­tus johtaa suurta monia­la­kon­ser­nia, ja se tarvit­see tähän moni­puo­lista osaa­mista, jota myös valtuus­to­ryh­män on pystyt­tävä sille tarjoa­maan.

Espoo

203

Anna Tallgren

Musiikinopettaja, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Karkkila

Lue lisää

Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Kark­ki­lan kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Työs­ken­te­len Kark­ki­lan yhteis­kou­lussa ja lukiossa musii­kin­opet­ta­jana. Koulu­tuk­sel­tani olen musii­kin (MuM) sekä kasva­tus­tie­teen (KM) mais­teri. Perhee­seeni kuuluu kaksi koului­käistä lasta ja avio­mies. Tule­villa uusilla hyvin­voin­tia­lueilla sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut on järjes­tet­tävä tehok­kaasti ja laaduk­kaasti. Niiden tulee olla kaik­kien alueen asuk­kai­den saavu­tet­ta­vissa. Myös ennal­taeh­käi­se­vään työhön sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa on panos­tetta. Näin ehkäis­tään syrjäy­ty­mistä ja aluei­den eriy­ty­mistä.

Karkkila

204

Tiina Thure-Toiva­­nen

Sairaanhoitaja, opettaja TtM

Espoo

Lue lisää

Olen anes­te­sia­sai­raan­hoi­taja, terveys­tie­tei­den mais­teri ja opet­taja. Työs­ken­te­len esihen­ki­lönä hyvin­voin­nin ja johta­mi­sen koulu­tusa­lalla. Työohessa olen opis­kel­lut lisää mm. johta­mista Helsin­gin yliopis­tossa. Olen toimi­nut luot­ta­mus­teh­tä­vissä useita vuosia. Nykyi­sin toimin Espoossa vara­val­tuu­tet­tuna, Uuden­maan kokoo­muk­sen halli­tuk­sen jäse­nenä, Tervey­den ja hyvin­vointi-lauta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana, Hus lauta­kun­nan jäse­nenä, Länsi-Uuden­maan väliai­kai­sen valmis­te­lu­toi­min­tae­li­men poliit­ti­sen seuran­ta­ryh­män jäsen ja Espoon Kansal­lis­seu­ran puheen­joh­ta­jana. Olen myös Espoon omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry halli­tuk­sen jäsen, Espoon luot­ta­mus­hen­ki­lö­jä­sen Terve Kunta -verkos­tossa. Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus. On tärkeää pitää aina lupauk­set ja sopi­muk­set. Työn teke­mi­sessä kyky aset­tua toisen asemaan ja sitou­tu­mi­nen ja paneu­tu­mi­nen teke­mi­seen tuovat tulosta. Päätök­sen­teossa tarvi­taan järkeä ja sydäntä, vastuuta ja välit­tä­mistä!

Espoo

205

Mirjami Tuomi­koski

VTM, johtava sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityöntekijä

Espoo

Lue lisää

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen asian­tun­ti­jana tahdon edis­tää Länsi-Uudel­la­maalla, että oikea-aikai­set, suju­vat ja ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut toimi­vat. Palve­lut tulee raken­taa asia­kasta ajatel­len, ei byro­kra­tian. Tahdon edis­tää eri viran­omais­ten ja muiden toimi­joi­den suju­vaa yhteis­työtä asiak­kaan, kunta­lai­sen, parhaaksi. Näen tärkeänä, että mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin satsa­taan. Asiak­kaille ja poti­laille tulee taata laadu­kas ja turval­li­nen palve­lu­taso.

Espoo

206

Stefan Törn­qvist

Yrittäjä, DI, KTM, DI, EM

Kirkkonummi

Lue lisää

Olemme siir­ty­mässä sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­lai­tos­ten osalta alueel­li­siin ratkai­sui­hin. Hoito­paik­ka­va­linta ei enää rajoitu oman koti­kun­nan terveys­kes­kuk­seen. Tavoit­teeni on säilyt­tää pienet sosi­aali- ja tervey­syk­si­köt kannus­ta­malla näitä perus­toi­min­to­jen lisäksi erikois­tu­maan eri aloille tai kieli­ryh­miin. Ensi­teh­tä­vämme on tosin purkaa synty­neitä hoito­jo­noja, joka edel­lyt­tää laajaa palve­luse­te­lei­den käyt­töä. Hoitoon tulee voida päästä välit­tö­mästi, kuten yksi­tyi­sellä puolella jo tänään.

Kirkkonummi

207

Arja Uusi­talo

LT, dosentti, erikoislääkäri

Vihti

Lue lisää

Olen Arja Uusi­talo, kahden alan erikois­lää­käri, akatee­mi­sesti ja opetuk­sessa meri­toi­tu­nut (Dosentti, toimi­nut HY profes­so­rina), ja tuotan­nol­li­sista ja talou­del­li­sista asioita ymmär­tävä (Tuotan­to­ta­lou­den DI). Olen työs­ken­nel­lyt erikois­sai­raan­hoi­dossa 25 vuotta, ja yliopis­toissa ja tutki­mus­lai­tok­sissa vuosia. Työs­säni olen tutki­nut mm. hyvin­voin­tia ja terveys­tek­no­lo­giaa ja toimi­nut pelas­tusa­lan asian­tun­ti­jana.

Vihti

208

Jarmo Valtimo

Komentaja evp

Hanko

Lue lisää

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen toimi­vuus on meille kaikille tärkeä asia. Niiden saata­vuus on taat­tava kaikille suoma­lai­sille. Vielä on avoi­mena, minkä­lai­siin ratkai­sui­hin päädy­tään. Tärkeintä on, että päätök­siä tehtäessä unoh­de­taan turha puolue­po­li­tiikka ja yrite­tään luoda kaik­kia palve­leva ja toimiva järjes­telmä. Pelas­tus­pal­ve­lut on edel­leen tuotet­tava laaduk­kaasti ja yhden­mu­kai­sesti kaik­kialla Suomessa.

Hanko

209

Joel Vanha­nen

Kauppatieteiden ylioppilas, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Espoo

210

Emma-Stina Vehma­nen

KTM, VTM, johtava neuvonantaja

Espoo

Lue lisää

Espoo

211

Isak Vilan­der

Liikuntaneuvoja, idrottsledare

Raasepori

Lue lisää

Raasepori

212

Paula Vilja­kai­nen

Fysioterapeutti, kaupunginvaltuutettu

Espoo

Lue lisää

Espoo

213

Henrik Vuor­nos

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Espoo

Lue lisää

Espoo

214

Anna Värtö

Palveluasiantuntija, käräjäsihteeri

Lohja

Lue lisää

Olen Espoosta kotoi­sin. Asuin vuosia Sotka­mon Vuoka­tissa. Epäkoh­dat tervey­den­huol­lossa huoles­tut­ti­vat ja liityin Sotka­mon kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­seen ja lopulta vaiku­tin myös yhdis­tyk­sen halli­tuk­sessa sekä sivis­tys­lau­ta­kun­nassa, tarkas­tus­lau­ta­kun­nassa ja kirk­ko­val­tuus­tossa. Takai­sin etelään muutet­tuani liityin paikal­li­syh­dis­tyk­seen ja nyt olen Lohjan Seudun Kokoo­muk­sen halli­tuk­sessa ja jäse­nenä sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa sekä vara­jä­se­nenä Vete­raa­nia­siain neuvot­te­lu­kun­nassa ja Lohjan Liikun­ta­hal­lit Oy:ssä. Vapaa-ajalla käyn kunto­nyrk­kei­le­mässä ja ratsas­ta­massa.

Lohja

215

Folayemi Vättö

Sairaanhoitaja (YAMK)

Espoo

Lue lisää

Olen sairaan­hoi­taja ja Espoon Hyvin­voin­nin ja tervey­den lauta­kun­nan vara­jä­sen. Koulu­tuk­sel­tani olen Sairaan­hoi­taja YAMK, missä opis­ke­lin Tervey­den­huol­lon globaa­lia kehi­tystä ja johta­mi­mista. Olen ehdolla alue­vaa­leissa, koska haluan olla mukana autta­massa Länsi-uusi­maata kohti parem­paa tule­vai­suutta.

Espoo

216

Roger Weint­raub

Kriminalkonstapel, pensionär

Lohja

Lue lisää

Lohja

217

Otto Wejberg

Eläinlääkäri

Lohja

Lue lisää

Lohja

218

Eija Well­man

Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollonopettaja, erikoissairaanhoitaja, e.ma

Espoo

Lue lisää

Kanna­tan ihmi­soi­keuk­sia kunnioit­ta­vaa Sotea. Minulla on 30 vuoden pitui­nen ura sairaan­hoi­ta­jana ja opet­ta­jana Uuden­maan orga­ni­saa­tioissa sekä ulko­mailla. Olen myös opis­kel­lut euroop­pa­lai­sen mais­te­rin tutkin­non, pääai­neena ihmi­soi­keu­det. Haluan antaa koke­muk­seni Soten kehit­tä­mi­seen. Alueemme ikäih­mi­sillä on oltava mahdol­li­suus valita koti­hoi­don, palve­lua­su­mi­sen ja hoiva­ko­tien välillä. Perhe­lää­käri - hoitaja työs­ken­te­lyä tulee kehit­tää. Alan veto­voi­mai­suutta paran­ne­taan. Rekry­toi­daan ensin Suomesta ja sitten maista, joista on hyvät koke­muk­set. Työpe­räi­sestä maahan­muu­tosta on hyviä malleja.

Espoo

Skip to content