Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Keski-Uuden­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. 

213

Minna Aitta­kal­lio

Asiantuntija, vanhustyö

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

169

Anne Alén

Toiminnanjohtaja

Hyvinkää

Lue lisää

Koen tärkeäksi, että saadaan

Hyvinkää

214

Kimmo Behm

Kunnanjohtaja, eläkkeellä

Nurmijärvi

Lue lisää

Lahjoita

Olen 68 -vuotias vuonna 2018 eläköi­ty­nyt Nurmi­jär­ven kunnan­joh­taja. Toimin Nurmi­jär­vellä 19 vuotta. Tätä ennen olin kunnan­joh­ta­jana Pyhtäällä ja kuntien yhteis­toi­minta ja edun­val­von­ta­teh­tä­vissä maakun­ta­lii­toissa kahden maakun­nan alueella. Kuntien alueel­li­nen yhteis­työ ja edun­val­vonta on tuttua kunnan­joh­ta­jana niin Keski-Uudel­la­maalla kuin Helsin­gin seudulla. Olen ollut mukana sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­mien uudis­tuk­sissa Keski-Uudel­la­maalla mm. Kilja­van kuntou­tus­sai­raa­lan ja Keski-Uuden­maan sote­kun­tayh­ty­män perus­ta­mi­sessa. Harras­tuk­siani ovat mm. Kale­van­kier­ros ja Golf.

Nurmijärvi

Lahjoita
189

Päivi Chris­ten­sen

Oppilaitostyön päällikkö, EHYT ry. KUMin puheenjohtaja.

Järvenpää

Lue lisää

Olen lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen moniot­te­lija, neljän lapsen äiti, kasvat­taja, opet­taja, esihen­kilö sekä järjes­tö­vai­kut­taja. Minulle tärkeää on taata nopea hoitoon­pääsy päihde-ja mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin, turvata opis­ke­li­joille oppi­las­huolto lähelle heitä sekä kohdata ja kuun­nella ihmis­ten tarpeita.

Järvenpää

170

Ande­liina Cies­lak

Sairaanhoitaja

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

233

Peter de Jong

Yrittäjä, Kunnanvaltuutettu

Pornainen

Lue lisää

Lahjoita

Hei! Olen Peter, 43 vuotias yrit­täjä ja kunnan­val­tuu­tettu. Mukana olen useam­massa yrityk­sessä toimia­loina mm. digi­pal­ve­lut, ravin­to­lat, rekry­toin­ti­pal­ve­lut, rahoi­tus ja urheilu. Kunta­po­li­tii­kassa mukana toista valtuus­to­kautta valtuu­tet­tuna ja saman ajan olen hoita­nut myös kuntamme suurim­man lauta­kun­nan, sivis­tys­lau­ta­kun­nan, puheen­joh­ta­jan tehtä­vää. Teemani alue­vaa­leissa: - Hoitoon pitää päästä oike­aan aikaan. - Fiksu talou­den­pito turvaa tule­vai­suu­den lähi­pal­ve­lut. - Ei uutta vero­tus­por­rasta nosta­maan veroja. - Julki­sen sekto­rin ohella palve­lui­den tuot­ta­jiksi myös yrityk­siä ja järjes­töjä.

Pornainen

Lahjoita
215

Jaana Diakite

It-konsultti, tradenomi YAMK, LuK

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 51-vuotias yhden teini-ikäi­sen lapsen äiti. Olen IT-konsultti ja työs­ken­nel­lyt 30 vuotta IT-alalla. Olen koulu­tuk­sel­tani data­nomi yo, trade­nomi, trade­nomi YAMK ja LuK. Luot­ta­mus­toi­met: kunnan­val­tuu­tettu ja tekni­sen lauta­kun­nan jäsen. Lisäksi olen luot­ta­mus­mies ja työsuo­je­lu­val­tuu­tettu. Harras­tuk­sena kielet, luke­mi­nen sekä erilai­set vapaa­eh­tois­työt. KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA: Sosi­aali- ja terveys­toi­men palve­lut sekä pelas­tus­toimi ovat suurien muutos­ten edessä. Haluan olla luomassa hyvin­voin­tia­lu­eemme perus­taa tule­vai­suutta varten.

Nurmijärvi

171

Markus Eerola

maatalousyrittäjä, TaL

Hyvinkää

Lue lisää

Maata­lais­jär­ki­syys on eduksi, pyri­tään turvaa­maan tule­vien suku­pol­vien hyvä tule­vai­suus. Olen Hyvin­kään kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna toista kautta. Toimin myös MTK ry:n Johto­kun­nan 3. puheen­joh­ta­jana. Yhteis­työ valta­kun­nal­lis­ten poliit­tis­ten päät­tä­jien kanssa on osa työn­ku­vaani. Myös kansain­vä­li­nen vaikut­ta­mi­nen on tuttua. Laaja verkot­tau­tu­mi­nen on vahvuu­teni. Kunnal­lis­po­li­tii­kan tunte­mus on tärkeää. Kansa­lai­silla on oikeus tulla huomioi­duksi elin­kaa­rensa jokai­sessa vaiheessa. Yhteis­kun­nan on tuet­tava tätä elämän­pol­kua. Tästä on näis­sä­kin vaaleissa on kyse. Kynä vaih­tuu, mutta käsia­lani ei muutu.

Hyvinkää

205

Noora Elki

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

172

Juha Hakala

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

235

Tarja Hart­man

HUS-valtuutettu, vapaa toimittaja

Tuusula

Lue lisää

Luot­ta­mus­toi­meni tällä hetkellä:

Tuusula

236

Marko Hasari

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

216

Pirjo Heilimo

Kuljetussuunnittelija, eläkeläinen

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

237

Timo Heis­kala

Toimitusjohtaja

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

173

Anton Hiet­silta

Kauppatieteiden yo., yrittäjä

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

206

Heidi Hoff­man

controller

Mäntsälä

Lue lisää

Toimin Mänt­sä­lässä vara­val­tuu­tet­tuna ja olen sivis­tys­lau­ta­kun­nan jäsen. Minulle on tärkeää päästä kehit­tä­mään ja paran­ta­maan asioita ja olen valmis teke­mään niiden eteen työtä. Olen Mänt­sä­län Kokoo­muk­sen halli­tuk­sessa, vaali­pääl­lik­könä ja media­vas­taa­vana. Ihmi­soi­keu­det ja tasa-arvo ovat tärkeitä minulle ja toimin Mänt­sä­län Seta ry:n vara­pu­heen­joh­ta­jana. Toimin myös Mänt­sä­län Mart­to­jen halli­tuk­sen jäse­nenä sekä media­mart­tana. Koen, että yhdis­tys­toi­min­nan ja kunta­po­li­tii­kan kautta pystyy vaikut­ta­maan asioi­hin ja edis­tä­mään ihmis­ten hyvin­voin­tia.

Mäntsälä

217

Arto Hägg

Rakennusinsinööri. Kiinteistökehitysjohtaja.

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen Arto Hägg, oulu­lais-lähtöi­nen nurmi­jär­ve­läi­nen. Perheessä on avio­vaimo ja kaksi tytärtä. Tunnen lapsi­per­heen, nuor­ten ja ikään­ty­vien omais­ten arjen. Olen neljän­nen kauden valtuu­tettu, kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen ja valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja. Vuoden 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa olin kokoo­muk­sen ehdo­kas Uudel­la­maalla. Kunta­ta­solla olen pereh­ty­nyt sosi­aali- ja terveys­toi­meen ja toimi­nut päät­tä­jänä vuodesta 2009. Seura­sin viime kaudella Keus­o­ten toimin­taa ja päätök­sen­te­koa. Nyt olen Keus­o­ten yhty­mä­val­tuus­ton jäsen. Koen Keus­o­ten etäi­seksi sekä kunta­lai­sille että luot­ta­mus­hen­ki­löille. Haluan vaikut­taa uuden hyvin­voin­tia­lu­een hallin­non ja päätök­sen­te­koe­li­mien muodos­tu­mi­seen. Toimin­ta­kult­tuu­ria ei tule kopioida Keus­ote-kuntayh­ty­mästä. Sote-palve­lut kosket­ta­vat jokaista alueen asukasta. Päätök­sen­teon­kin tulee olla lähellä asuk­kaita.

Nurmijärvi

238

Kalle Ikkelä

Pormestari, DI, MBA

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

174

Päivi Ilonen

yrittäjä

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

239

Sanna Kervi­nen

Fysioterapeutti, viestintäyrittäjä

Tuusula

Lue lisää

Haluan, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon, aina silloin kun hoitoa tarvit­see. Minulle on erityi­sen tärkeää, että pystymme turvaa­maa ikäih­mis­ten palve­lut sekä lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­den hoita­mi­seen liit­ty­vät palve­lut. Haluan vaikut­taa siihen, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jillä on mahdol­li­suus vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa. Sen sijaan ei ole niin­kään merki­tystä sillä, tuot­taako palve­lut hyvin­voin­tia­lue, yritys tai yrit­täjä vai sote-alan järjestö. Fysio­te­ra­peu­tin koulu­tuk­seni antaa minulle hyvää pohjaa ja asian­tun­te­musta terveys­pal­ve­luista.

Tuusula

207

Pihla Keto-Huovi­­nen

kansanedustaja, aluesyyttäjä, varatuomari

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

218

Mikko Kiuru­nen

Toimitusjohtaja

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 48-vuotias Nurmi­jär­ven kirkon­ky­lällä asuva digi­ta­li­saa­tion edis­tä­mi­sen asian­tun­tija. Työurani aikana olen pääs­syt koke­maan tieto­tek­nii­kan arki­päi­väis­ty­mi­sen – suurista keskus­jär­jes­tel­mistä jokai­sen taskuun mahtu­vaan lait­tee­seen. Tätä oppia hyödyn­nän asiak­kai­demme toimin­ta­ta­po­jen ja orga­ni­saa­tioi­den muun­ta­mi­sessa vastaa­maan nykyi­siin ja tule­viin haas­tei­siin.

Nurmijärvi

240

Matilda Kivi­nen

Yrityskulttuurimuotoilija, Markkinointistrategi

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

219

Yrjö Kivi­nen

FM, Hydrologi

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

175

Annika Kokko

Opintojohtaja, KM

Hyvinkää

Lue lisää

54.vuotias kolmen aikui­sen lapsen äiti ja yhden lapsen­lap­sen mummi. Avio­vaimo ja kahden villa­koi­ran ”emäntä”.

Hyvinkää

208

Eero Kokko

Yrittäjä, lehtori

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

190

Henri Kont­kin

HuK, maisteriopiskelija (historia), aineenopettaja

Järvenpää

Lue lisää

Laaduk­kaat hyvin­vointi- ja pelas­tus­pal­ve­lut synty­vät oikein kohdis­te­tuista ja mitoi­te­tuista resurs­seista, henki­lös­tön tuomasta voima­va­rasta sekä järke­västä palve­lu­ver­kosta.

Järvenpää

209

Juha Korho­nen

Autopalv. esimies, isännöitsijä

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

241

Kirsi Korpaeus

Hallinto- ja talousjohtaja

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

242

Topi Korpi­nen

Poliittinen suunnittelija, kasvatustieteiden ylioppilas

Tuusula

Lue lisää

Lahjoita

Olen 23-vuotias kasva­tus­tie­tei­den opis­ke­lija Tuusu­lan Joke­lasta. Työs­ken­te­len Uuden­maan Kokoo­muk­sen poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana ja olen kokoo­muk­sen 1. vara­val­tuu­tettu Tuusu­lassa. Alue­vaa­leissa pääte­tään ihmis­ten arkea koske­vista palve­luista. Keski-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­eella palve­lut tulee toteut­taa mahdol­li­sim­man järke­västi ilman, että palve­lui­den saata­vuus heik­ke­nee tai veroja tarvit­see nostaa. Uusi hallin­non­taso tuo haas­teita, johon tarvi­taan kokoo­mus­laista vastuul­lista talou­den­pi­toa sekä ihmis­läh­töistä poli­tiik­kaa.

Tuusula

Lahjoita
191

Rita Kostama

Yrittäjä

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

192

Tuija Kuusisto

Tietohallintoneuvos, tekniikan tohtori

Järvenpää

Lue lisää

Toimin tieto­hal­lin­to­neu­vok­sena valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä. Koulu­tuk­sel­tani olen teknii­kan tohtori. Perhees­säni on avio­mies, sekä psyko­lo­gi­ty­tär ja kaksi opis­ke­li­ja­poi­kaa. Toimin Järven­pään kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, sekä Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana, ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna vuodesta 2017. Vara­val­tuu­tet­tuna toimin vuosina 2012-2017. Tavoit­teeni: 1) Tarkoi­tuk­sen­mu­kai­set ja turval­li­set terveys­pal­ve­lut, 2) Hyvin­voin­tia­lu­een talous tasa­pai­nossa, 3) Aktii­vi­nen tervey­sa­lan henki­lös­tön rekry­tointi myös työpe­räi­sen maahan­muu­ton avulla, ja 4) Toimiva palo- ja pelas­tus­toimi.

Järvenpää

234

Anni Lahti

Perushoitaja

Pornainen

Lue lisää

Pornainen

176

Pasi Lehti­mäki

Projektipäällikkö

Hyvinkää

Lue lisää

Olen Pasi lehti­mäki 59 vuotias kahden aikui­sen tytön isä ja 3 pienen tytön isoisä Hyvin­käältä.

Hyvinkää

210

Tommi Luhta­niemi

Erityisasiantuntija

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

220

Jussi Malka­mäki

Suunnittelija

Nurmijärvi

Lue lisää

Moi, olen Jussi Malka­mäki, Kokoo­muk­sen nurmi­jär­ve­läi­nen Keski-Uuden­maan alue­vaa­lieh­do­kas. Olen 44-vuotias synty­pe­räi­nen nurmi­jär­ve­läi­nen perhee­nisä ja kunnan­val­tuu­tettu. Perhee­seeni kuuluu avio­vai­mon lisäksi 2 lasta. Työs­ken­te­len metal­li­ra­ken­tei­den suun­nit­te­li­jana ja omaan vankan ammat­ti­tai­don raken­ta­mi­sen alalta. Toimin myös puheen­joh­ta­jana kunnan asema­kaa­voi­tus- ja raken­nus­lau­ta­kun­nassa sekä Keus­o­tessa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon jaos­ton vara­jä­se­nenä. Vapaa-aika kuluu perheen ja harras­tus­ten parissa, joita on mm. sali­bandy, padel sekä lasket­telu.

Nurmijärvi

211

Marjaana Manni­nen

Opetusneuvos, kotitalousopettaja

Mäntsälä

Lue lisää

Mäntsälä

221

Seija Marte­lius

Yrittäjä

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 55-vuotias kahden aikui­sen lapsen äiti ja 1 lapsen isoäiti. Yrit­tä­jänä olen tottu­nut ratko­maan ongel­mia nopealla aika­tau­lulla ja yhteis­työssä muiden toimi­joi­den kanssa. Erityi­sen lähellä sydän­täni on lapset ja varsin­kin erityis­lap­set ja vammai­set, joiden asema tässä yhteis­kun­nassa on jo valmiiksi heikko. Lisäksi vanhus­ten riepot­telu on mieles­täni sydä­me­töntä. Työn­te­ki­jöi­den hyvin­vointi ja heidän pitä­mi­sensä työelä­mässä mukana on tärkeää. Olemme raken­ta­massa koko­naan uutta orga­ni­saa­tiota ja hallin­toa ja nyt tulisi varmis­taa, että saamme palve­lut toimi­maan oikea-aikai­sesti.

Nurmijärvi

177

Sami Mati­kai­nen

Puoluevaltuuston jäsen, Valtiotieteiden ylioppilas

Hyvinkää

Lue lisää

Olen 21-vuotias opis­ke­lija sekä järjes­tö­ak­tiivi. Toimin Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton nuorim­pana jäse­nenä, Pohjola-Norde­nin Nuori­so­lii­ton liit­to­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, Inva­li­di­lii­ton liit­to­val­tuus­ton 2. Vara­val­tuu­tet­tuna sekä useissa luot­ta­mus­toi­missa Kokoo­mus­nuo­rissa. Paikal­li­sesti toimin Hyvin­kään Inva­li­dien halli­tuk­sessa sekä Hyvin­kään Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana sekä Hyvin­kään Seudun Mielen­ter­veys­seu­ran halli­tuk­sen vara­jä­se­nenä.

Hyvinkää

222

Riina Mattila

johtava sosiaalityöntekijä

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 57-vuotias Klauk­ka­lassa asuva johtava sosi­aa­li­työn­te­kijä. Olen kahden lapsen äiti ja neljän lapsen­lap­sen isoäiti. Olen toisen kauden kunnan­val­tuu­tettu, kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen, Keus­o­ten valtuus­ton jäsen ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja, Eteva kuntayh­ty­män halli­tuk­sen vara­jä­sen. Melkein koko työurani on liit­ty­nyt lasten, nuor­ten ja perhei­den tuke­mi­seen. Olen mukana alue­vaa­leissa, koska minulla on pitkä koke­mus lasten­suo­je­lun sosi­aa­li­työstä ja sosi­aa­li­työn johta­mi­sesta, olen tutus­tu­nut laajasti terveys- ja hyvin­voin­ti­asioi­hin alueel­lamme Keus­o­ten valtuu­tet­tuna ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nassa

Nurmijärvi

193

Seán McLough­lin

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

194

Vesa Müller

Henkilöstöjohtaja, kaupunginvaltuutettu

Järvenpää

Lue lisää

***JOHTAMINEN JA TALOUS KUNTOON*** Olen 54-vuotias henki­lös­tö­joh­taja, koulu­tuk­sel­tani insi­nööri. Vahvuuk­si­nani ovat ihmi­set, johta­mi­nen, liike­toi­minta- ja stra­te­gi­nen osaa­mi­nen, sekä loogi­nen päät­te­ly­kyky. Olen Järven­pään kaupun­gin tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja, Keski-Uuden­maan Vesi kuntayh­ty­män yhty­mä­val­tuus­ton jäsen. Järven­pään Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen jäsen. Järven­pää­läi­nen, olen asunut myös Tuusu­lassa ja synty­nyt Hyvin­käällä. Teemani: 1) Suju­vampi hoitoon­pääsy ja vapaus valita 2) Fiksua henki­lös­tön ja talou­den johta­mista 3) Ei veron­ko­ro­tuk­sia

Järvenpää

178

Ari Mäkelä

Korjaamopäällikkö

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

243

Mika Mäki-Kuhna

Yrittäjä

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

223

Hanna Niemi­nen

Perhetyön esimies

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 35-vuotias perhe­työn esimies (Lapsi­per­hei­den koti­pal­velu & Varhai­sen tuen perhe­työ) Klauk­ka­lasta. Koulu­tuk­sel­tani olen Sosio­nomi AMK ja opis­ke­len tällä hetkellä myös Sosio­nomi YAMK-tutkin­toa.

Nurmijärvi

244

Tytti Nikka­nen

Kiinteistönvälittäjä, terveydenhoitaja

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

195

Jari Nord­blom

Urheiluvalmentaja ja Yrittäjä

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

224

Heikki Nykyri

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

196

Petri Ovaska

Aluejohtaja, yhtymävaltuutettu

Järvenpää

Lue lisää

Olen 51-vuotias järven­pää­läi­nen perhee­nisä ja työs­ken­te­len yrit­tä­jä­jär­jes­tön alue­joh­ta­jana. Minulle tärkeitä teemoja näissä vaaleissa ovat valin­nan­va­paus, talous ja inhi­mil­li­syys. Siksi olen ehdolla, sydän ihmi­sen puolella. Lue lisää www.ovaska.info

Järvenpää

179

Iina Palo­nen

Oikeustieteen yo., asiantuntija

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

197

Helinä Perttu

Rehtori, Kasvatustieteen maisteri

Järvenpää

Lue lisää

Olen 51-vuotias järven­pää­läi­nen rehtori, jolla on moni­puo­li­nen koke­mus tule­van hyvin­voin­tia­lu­een tehtä­vien hoidosta sekä amma­til­li­sesti että päätök­sen­te­ki­jänä. Työni ison yhte­näis­kou­lun rehto­rina on näkö­ala­paikka lasten, nuor­ten ja perhei­den hyvin­voin­tiin. Oppi­las­huolto, sosi­aa­li­pal­ve­lut, terveys­pal­ve­lut sekä ennal­taeh­käi­sevä työ ovat läsnä päivit­täi­nen työar­jes­sani.

Järvenpää

180

Pentti Puhakka

johtaja, DI

Hyvinkää

Lue lisää

Olen Hyvin­käällä kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja. Toimin myös VATEn (hyvin­voin­tia­lueita valmis­te­leva laki­sää­tei­nen väliai­kai­nen toimie­lin) poliit­ti­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana, missä olen pääs­syt tutus­tu­maan tule­vaan hyvin­voin­tia­lu­een toimin­taan ja sen haas­tei­siin. Minulle tärkeää on nopea hoitoon­pääsy, joten palve­luse­te­lit tuke­maan moni­tuot­ta­ja­mal­lia. Olen erityi­sen kiin­nos­tu­nut talou­desta ja nyt on ehdot­to­masti tuotet­tava palve­lut kustan­nus­te­hok­kaasti ja estet­tävä maakun­ta­vero.

Hyvinkää

181

Anu Puuma­lai­nen

Asuntomyyjä

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

182

Riitta Puup­po­nen

Perushoitaja,eläkeläinen

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

225

Vesa Pyy

Rakennepäällikkö, DI

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

183

Jaakko Rainio

Rehtori

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

245

Satu Rath­ge­ber

Kasvatustyöntekijä

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

246

Ilari Roihu­vuo

Markkinointijohtaja, Rakennusinsinööri AMK

Tuusula

Lue lisää

Olen Tuusu­lan Joke­lasta kahden lapsen (19v ja 16v) isä ja yhden vaimon mies. Työko­ke­muk­seni on kerty­nyt raken­nusa­lalta sekä työmaalta että pääosin tuote­teol­li­suu­den puolelta myyn­nin ja mark­ki­noin­nin sekto­rilta. Olen vuosien varrella tehnyt vapaa­eh­tois­nuo­ri­so­työtä perus­ta­mamme nuori­so­kah­vila Statio­nin kautta. Nuor­ten hyvin­vointi, muita­kaan ikäluok­kia unoh­ta­matta, on lähellä sydäntä.

Tuusula

184

Heli Ronka­nen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, muistikoordinaattori, hoivakodin johtaja

Hyvinkää

Lue lisää

53-v. hyvin­kää­läi­nen kahden lapsen äiti, sisu­kas, suora, ratkai­su­kes­kei­nen, maalais­jär­ki­nen ja käytän­nöl­li­nen vastuun­kan­taja. Luonto, eläi­met, musiikki ja liikunta ovat voima­va­ro­jani. Haluan olla ihmi­nen ihmi­selle, vierellä kulkija, valon, ilon ja toivon tuoja. Minulla on 30 v. koke­musta sote-alan tehtä­vistä, 14 v. esimie­henä. Osaa­mi­sa­luet­tani ovat lapset/​nuoret, mielen­ter­veys, omais­hoi­ta­jat, ikään­ty­neet ihmi­set ja muis­ti­sai­raat. Haluan panos­taa sote-alan ammat­ti­ryh­mien jaksa­mi­seen ja palk­kauk­seen. En ole otta­massa, vaan anta­massa osaa­mis­tani muiden hyödyksi. Sisulla, sydä­mellä, suoruu­della.

Hyvinkää

247

Ulla Rosen­qvist

Kirkkoherra

Tuusula

Lue lisää

Olen tuusu­la­lai­nen pappi, jolla on koke­musta kunnal­lis­po­li­tii­kan kautta hyvin­voin­tia­lu­een tehtä­vistä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den osalta. Myös työni ison seura­kun­nan kirk­ko­her­rana on näkö­ala­paikka kaike­ni­käis­ten ihmis­ten elämään ja hyvin­voin­tiin. Haluan olla edis­tä­mässä 24/​7 kunta­lais­ten hyvin­voin­tia teemalla ” Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä järkeä ”.

Tuusula

198

Mia Rundgren

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu

Järvenpää

Lue lisää

Olen 49-vuotias järven­pää­läi­nen nais­ten­tau­tien ja synny­tys­ten erikois­lää­käri. Työs­ken­te­len tällä hetkellä 50% erikois­lää­kä­rinä Hyvin­kään sairaa­lassa ja amma­tin­har­joit­ta­jana yksi­tyis­puo­lella. Minulla on 24 vuoden koke­mus tervey­den­huol­losta lääkä­rinä. Poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon minulle on kerty­nyt koke­musta Järven­pään kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna 8/​21 lähtien ja Keus­o­ten yhty­mä­hal­li­tuk­sen jäse­nenä 9/​21 lähtien. Minulle tärkeitä asioita ovat henki­lös­tön työhy­vin­vointi, sujuva hoitoon­pääsy ja kustan­nus­vai­kut­ta­vat palve­lut. Oikean­lai­set palve­lut --- oikeassa paikassa --- oikea-aikai­sesti

Järvenpää

199

Peter Ruona­koski

Opiskelija

Järvenpää

Lue lisää

Olen järven­pää­läi­nen merko­no­mio­pis­ke­lija, jolle toimi­vat terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lut ovat sydä­men asia. Erityi­sesti haluan puhua vammais­ten ja paljon palve­luja tarvit­se­vien puolesta. Sairas­tan itse lihas­sai­rautta - tiedän, kuinka tärkeitä toimi­vat palve­lut ovat. Tahdon olla turvaa­massa laaduk­kaat ja yhden­ver­tai­set terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lut kaikille tarvit­se­ville. Ihmis­ten yksi­löl­li­set tarpeet, toiveet, mieli­pide ja etu on otet­tava huomioon. Tule mukaani raken­ta­maan yhdessä uutta palve­le­vaa hyvin­voin­tia­luetta! Ystä­väl­li­sin tervei­sin, Peter Ruona­koski

Järvenpää

185

Ensio Ruot­sa­lai­nen

diplomi-insinööri, yrittäjä

Hyvinkää

Lue lisää

RESTART KEUSOTE - Keski-uusi­maa­lai­set ansait­se­vat asia­kasta arvos­ta­vaa sote-palve­lua kohti parem­paa elämää. - Ihmi­sar­voi­set palve­lut tuote­taan itseoh­jau­tu­vissa tiimeissä, joita tukee vain mahdol­li­sim­man pieni, valmen­ta­mi­seen ja taus­ta­pro­ses­sien yllä­pi­toon keskit­tyvä hallinto. - Erityi­sesti digi­ta­li­saa­tio ja tieto­jär­jes­tel­mät helpot­ta­vat ja paran­ta­vat henki­lö­kun­nan työtä ja asiak­kai­den elämää taikka niitä ei tarvita ollen­kaan

Hyvinkää

226

Virpi Räty

Konsultoiva erityisopettaja

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

227

Ismo Saari­nen

Asianajana

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

248

Lilli Salmi

Toimistopäällikkö, HM

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

249

Riitta Sedig

LAKIMIES, YRITTÄJÄ

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

186

Fehime Seifulla

Liikunta-alan yrittäjä

Hyvinkää

Lue lisää

Olen 41-vuotias Hämeen­lin­nassa synty­nyt, nyky­ään hyvin­kää­läi­nen liikunta- ja hyvin­voin­tia­lan yrit­täjä. Uusio­per­hee­seemme kuuluu terveys­tek­no­lo­gian parissa työs­ken­te­levä avio­mies ja hänen kaksi aikuista tytär­tään sekä viskari- ja lukioi­käi­set aktii­vi­set tyttäret.Harrastuksiini kuuluu työn puolesta liik­ku­mi­sen lisäksi moni­puo­li­nen kestä­vyy­sur­heilu mm. seik­kai­lu­kil­pai­lut. Toimin myös Hyvin­kään yrit­tä­jien halli­tuk­sessa ja olen sen lisäksi Hyvin­kään yrit­tä­jien nais­jaos­ton puheen­joh­taja. Olen toimi­nut 20 vuotta liikunta-alalla ja niistä yrit­tä­jänä 13 vuotta. Hyvin­vointi kuuluu kaikille!

Hyvinkää

200

Sari Silven­toi­nen

Ylilääkäri

Järvenpää

Lue lisää

Olen 52-vuotias erikois­lää­käri ja toimin ylilää­kä­rinä Kanta-Hämeen keskus­sai­raa­lassa nais­ten­tau­tien ja synny­tys­ten yksi­kössä. Olen yksi­kön lääkä­rei­den esimies ja vastaan yksi­kön talou­desta. Teen edel­leen paljon poti­las­työtä. Vaaleissa teemani on varmis­taa henki­lö­kun­nan työhy­vin­vointi ja mahdol­li­suus vaikut­taa omaan työhönsä. Perus­ter­vey­den­huol­toa on vahvis­tetta, jokai­sen työpa­nos on yhtä tärkeää ja jokai­nen tekee koulu­tus­taan vastaa­vaa työtä. Talous on hoidet­tava vastuul­li­sesti ja avoi­mesti, resurs­sien tulee ohjau­tua toimin­taan eikä hallin­toon.

Järvenpää

228

Mari Sime­­lius-Hulmi

Osastonylilääkäri

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 53-vuotias lääkäri Klauk­ka­lasta. Nurmi­jär­ven terveys­kes­kuk­sessa työs­ken­te­lin vuosina 2000-2001. Siitä lähdin erikois­tu­maan orto­pe­di­aan. Tällä hetkellä työs­ken­te­len osas­to­ny­li­lää­kä­rinä HUS Hyvin­kään sairaa­lassa. Perus­ter­vey­den­huol­toon tarvi­taan mieles­täni lisää lääkä­rin­vir­koja ja uuden­laista työn­ja­koa. Etävas­taan­otto on hyvä lisä perin­tei­sen vastaan­o­ton rinnalla . Myös digi­tai­dot­to­mien on saatava yhteys tervey­den­huol­lon yksik­köön. Hoita­ja­pula ratkeaa palkan­ko­ro­tuk­sella ja panos­ta­malla työhy­vin­voin­tiin ja hyvään johta­mi­seen.

Nurmijärvi

201

Sami Styr­man

opiskelija, yrittäjä

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

229

Visa Tarikka

myyntilaskuasiantuntija

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen 41-v perhee­nisä Klauk­ka­lasta, 2. kauden valtuu­tettu. Ihmi­senä olen perus­po­si­tii­vi­nen kysee­na­lais­taja. Olen luot­ta­mus­teh­tä­vissä asema­kaa­voi­tus- ja raken­nusltk ja hyvin­voin­tiltk vara­jä­sen. Olen Keus­o­ten halli­tuk­sen vara­jä­sen. Sote-puolen tuntu­maa saan myös HUS keskos­te­holla työs­ken­te­le­vän vaimoni kautta. Olen ihmi­nen, joka ei lupaile turhia. Olen luot­ta­mus­hen­ki­lönä ja ihmi­senä saanut kehuja yhteis­työ­ky­kyi­syy­destä ja olen aktii­vi­nen paran­ta­maan eri teemo­jen vies­tin­tää asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den tueksi. Toivon, että hyvin­voin­ti­työtä tehtäi­siin “Rehel­li­sesti, Yhteis­työssä ja Tule­vai­suutta varten”

Nurmijärvi

250

Petri Turtiai­nen

DI, yritysjohtaja, eläkkeellä

Tuusula

Lue lisää

Olen aivo­vam­ma­tut­ki­musta, esteet­tö­myys­kon­sul­toin­tia, liik­keen­joh­don konsul­toin­tia ja yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­mista tekevä eläke­läi­nen • Diplomi-insi­nööri ja opis­kel­lut liik­keen­joh­toa IMD:ssä Lausan­nessa. • Pitkä koke­mus sekä julki­sesta että yksi­tyi­sestä SOTE toimin­nasta sekä Suomessa että kansain­vä­li­sesti • Toimi­nut useissa poti­las­jär­jes­töissä halli­tuk­sessa ------- Sydän­täni lähellä ovat: • Nopeasti hoitoon, paikal­li­sesti • Toimi­vat vammais­pal­ve­lut • Yksi­ka­na­vai­nen rahoi­tus, moni­tuot­ta­ja­malli • Laaduk­kaat, tehok­kaat ja talou­del­li­sesti vaikut­ta­vat palve­lut • Työn­te­ki­jöi­den hyvin­vointi • Sosi­aali- ja terveys­toi­men yhteis­työ • Avus­ta­ja­koi­rat

Tuusula

251

Lauri Untamo

Farmaseutti, myyntipäällikkö

Tuusula

Lue lisää

Uusien hyvin­voin­tia­luei­den tulee varmis­taa palve­lui­den saavu­tet­ta­vuus. Tärkeäm­pää kuin puhua terveys­a­se­mien sijain­nista on puhua sisäl­löistä. Palve­lut, joita ihmi­set käyt­tä­vät usein tulee olla lähellä ja palve­lut, joita tarvit­see vaik­kapa vain kerran voi olla etääm­mällä. On tärkeää, että ihmi­set saavat tarvit­se­mansa palve­lut ajal­laan ja laaduk­kaasti. Hyvin hoide­tut mata­lan­kyn­nyk­sen palve­lut ehkäi­set ongel­mien kasva­mista ja pitkä­ai­kais­tu­mista. Aktii­vi­sesti pitää myös kehit­tää erilai­sia digi­taa­li­sia ja etäpal­ve­luita.

Tuusula

230

Inka Utriai­nen

Erikoislääkäri

Nurmijärvi

Lue lisää

Olen nurmi­jär­ve­läi­nen silmä­tau­tien erikois­lää­käri ja työs­ken­te­len HUS Silmäkli­ni­kalla. Ennen erikois­tu­mis­tani olin töissä terveys­kes­kuk­sessa. Olen huolis­sani perus­ter­vey­den­huol­lon palve­luista ja haluai­sin päästä tuomaan osaa­mi­seni hoitoon pääsyn ja hoidon laadun kehit­tä­mi­seksi. En ole aiem­min ollut poli­tii­kassa mukana, mutta olen kolme­kym­mentä vuotta alalla työs­ken­nel­tyäni saanut moni­puo­li­sen koke­muk­sen järjes­tel­män toimi­vuu­desta ja ajoit­tain myös toimi­mat­to­muu­desta. Omaan hyvät yhteis­työ­ver­kos­tot ja olisin hyvä vaih­toehto äänes­tä­jälle, joka haluaa asian­tun­te­musta sotea­lan päätök­sen­te­koon.

Nurmijärvi

252

Eemi Vaher­lehto

Opiskelija

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

212

Pirjo Vainio

Sosiaali- ja terveysjohtaja, Terveystieteiden maisteri, eMBA

Mäntsälä

Lue lisää

Olen työs­ken­nel­lyt sosi­aali- ja terveys­joh­ta­jana lähes 15 vuotta, joten koke­musta on kerty­nyt sotea­lan palve­luista, talou­desta, johta­mi­sesta ja niiden haas­teista. Työni kautta olen oppi­nut tunte­maan pelas­tus­toi­mia­laa mm. valmius- ja turval­li­suus­va­rau­tu­mi­sessa. Tällä hetkellä toimin Keski-Uuden­maan sote-kuntayh­ty­män halli­tuk­sen jäse­nenä. Lupaan tehdä parhaani, jotta toimi­vat lähi­pal­ve­lut olisi­vat saata­villa, asiointi olisi help­poa sote-palve­luissa, ihmis­ten arki muodos­tuisi turval­li­seksi, henki­löstö voisi hyvin ja talou­den­hoito raken­net­tai­siin kestä­välle pohjalle. OSAAMISTA, JÄRKEÄ, SYDÄNTÄ.

Mäntsälä

202

Willem van Sche­vik­ho­ven

Yrittäjä

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

187

Tuula Vanha­talo

MMK

Hyvinkää

Lue lisää

Hyvinkää

188

Riikka Vieri­maa

ravitsemusterapeutti

Hyvinkää

Lue lisää

Olen terveys­tie­tei­den mais­teri ja lail­lis­tettu ravit­se­mus­te­ra­peutti. Olen töissä HUS Hyvin­kään sairaa­lassa ja pereh­ty­nyt psykiat­rian erikoi­sa­lan asioi­hin. Työyh­teis­sönä toimin JUKOn luot­ta­mus­mie­henä. Minulle tärkeitä asioita sote-uudis­tuk­sessa ovat kaike­ni­käis­ten oikea-aikai­set ja toimi­vat lähi­pal­ve­lut, nuor­ten hyvin­vointi ja mielen­ter­veys­pal­ve­lut sekä perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don hyvä yhteis­työ hyvin­voin­tia­lu­eella.

Hyvinkää

203

Tatu Viitala

Yrittäjä

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

231

Juhani Vuori­salo

rikosylikomisario

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

253

Simo Weckstén

Pelastuskomentaja, filosofian maisteri

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

232

Jarmo Wilk­man

Nurmijärvi

Lue lisää

Nurmijärvi

254

Laura Åvall

VTM, johtaja

Tuusula

Lue lisää

Tuusula

204

Tiia Östberg

Järvenpään Kokoomuksen pj., kaupunginhallituksen jäsen, Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja

Järvenpää

Lue lisää

Järvenpää

Skip to content