Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Itä-Uuden­maan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. 

277

Tuomas J. Alaterä

Erityisasiantuntija

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

278

Jani Asun­maa

Toimitusjohtaja, yritttäjä

Sipoo

Lue lisää

HOITOA JA PALVELUA, KAIKILLE

Sipoo

279

Anu Berg

Tradenomi

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

280

Michael Berner

Hallitusammattilainen, styrelseprofs

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

281

Jeanette Broman

Yrittäjä & Toimitusjohtaja

Porvoo

Lue lisää

Olen porvoo­lai­nen äiti, vaimo sekä yrit­täjä.

Porvoo

282

Annika Fell­man

Yrittäjä

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

283

John Fiskari

Opiskelija

Porvoo

Lue lisää

Hei! Olen porvoo­lai­nen opis­ke­lija saaris­tosta. Yliop­pi­laaksi kirjoi­tin 2021 keväällä, jonka jälkeen tein varus­mies­pal­ve­luk­seni Upin­nie­messä meri­tie­dus­te­li­jana. Nyt opis­ke­len Aalto-yliopis­tossa kemiaa. Olen toimi­nut nuoruu­teni aktii­vi­sena jäse­nenä Porvoon nuori­so­val­tuus­tossa ja edus­ta­jana raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nassa. Haluan olla luomassa parem­paa Itä-Uutta­maata. Haluan, että mielen­ter­vey­son­gel­miin puutu­taan nopeam­min ja ennal­taeh­käi­se­väm­min. Itä-Uuden­maan kehit­tä­mi­sessä on pyrit­tävä saamaan samoilla vero­va­roilla parem­pia palve­luita. Hyvin­voin­nin tulee raken­tua kestä­välle pohjalle.

Porvoo

284

Ari Fors­berg

Kauppatieteiden kandidaatti, eläkeläinen

Askola

Lue lisää

Olen onnel­li­nen avio­mies, 6 lapsen isä, usean lapsen­lap­sen vaari. Lapsuu­teni ja nuoruu­teni vietin Porvoossa, kesät Myrs­ky­lässä. Päivä­työni tein liike-elämän palve­luk­sessa ja yrit­tä­jänä. Eläk­keelle jäin Asko­lan elin­voi­ma­pääl­li­kön tehtä­västä. Olen kunnan­val­tuu­tettu ja Uuden­maan maakun­ta­val­tuu­tettu sekä Elin­kei­no­toi­mi­kun­nan puheen­joh­taja sekä Tarkas­tus­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja. Toimin myös Asko­lan seura­kun­nan Kirk­ko­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana.

Askola

285

Seija Haataja

Sosionomi YAMK

Loviisa

Lue lisää

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA! Olen 16 vuoden sote-alan ammat­ti­lai­nen ja sote-alan johta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen sosio­nomi YAMK koulu­tuk­sel­tani. Koke­musta poli­tii­kasta on Helsin­gin kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nan vara­jä­se­nen tehtä­västä 2013-2016 ja mark­ki­noin­ti­mer­ko­no­min­kin osaa­mista löytyy myös. Olen rohkeu­della ja riski­no­tolla kylläs­tetty nainen. Elämän­ta­ri­nas­sani vaka­van rinta­syö­vän­kin selät­tä­nyt. Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä. Siksi sydän on oikealla!

Loviisa

286

Petri Haka­saari

Prosessiasiantuntija

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

287

Mia Heijns­­broek-Wirén

Yrittäjä, Tj

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

288

Noora Helske

Kirjanpitäjä, merkonomi

Myrskylä

Lue lisää

Myrskylä

289

Nea Hjelt

HTK, assistentti

Porvoo

Lue lisää

Olen 23-vuotias porvoo­lai­nen. Tulen kaksi­kie­li­sestä perheestä, jossa ruotsi on ollut toinen koti­kieli. Opis­ke­len julki­soi­keutta ja valmis­tuin loppu­vuo­desta 2021 hallin­to­tie­tei­den kandi­daa­tiksi. Arki­sin työs­ken­te­len Helsin­gissä vies­tin­tä­toi­mis­tossa. Olen toisen kauden valtuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nen. Uteliaita ja yhteis­työ­ky­kyi­siä nuoria tarvi­taan alue­val­tuus­toon. Toivon pääse­väni hyödyn­tä­mään kerty­neitä oppeja ja näke­mystä myös hyvin­voin­tia­lu­eella. Haluan olla mukana raken­ta­massa toimi­vaa hyvin­voin­tia­luetta kaikille Itä-Uuden­maan asuk­kaille.

Porvoo

290

Irmeli Hoffren

Sairaanhoitaja, osastonhoitaja

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

291

Riku Honka­salo

Opetusneuvos, valtiotieteiden maisteri

Askola

Lue lisää

Askola

292

Jaana Hyvä­ri­nen

merkonomi, lähihoitaja

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

293

Harry Hänni­nen

yrittäjä, eläkeläinen

Sipoo

Lue lisää

Olen koke­nut Sipoo­lai­nen yrit­täjä jolla harras­tus­ten myötä ystä­viä koko Itä-uuden­maan alueella, eten­kin Porvoon ja Lovii­san alueilla.Olen ollut mukana kunnal­lis­po­li­tii­kassa ja olen yhä mukana monessa yhtei­söl­li­sessä toimin­nassa Eläke­läi­senä minulla on aikaa toimia yhteis­ten asioi­den puolesta ja uskon­kin että aikaa tullaan tarvit­se­maan uusien valtuus­to­jen ja valio- /​lautakuntien ensim­mäi­sinä vuosina taval­lista enem­män. Isän­nöin­ti­toi­min­nan kautta olen paneu­tu­nut palo- ja pelas­tus­toi­min­taan ja olen erit­täin huolis­sani ettei rahoi­tusta aina­kaan vähen­netä kun rahoja jaetaan toimin­to­jan kesken.

Sipoo

294

Jokke Härmä

Yrittäjä, ylempi kiinteistönvälittäjä, julkinen kaupanvahvistaja (sit.)

Sipoo

Lue lisää

Terveh­dys!

Sipoo

295

Jari Ilkka

Senior Project Manager

Porvoo

Lue lisää

Olen Porvoossa asuva 56-vuotias avio­mies, isä ja isovan­hempi. Lähdin ehdok­kaaksi alue­vaa­lei­hin, koska olen kiin­nos­tu­nut yhteis­kun­nal­li­sista asioista ja samalla huoles­tu­nut siitä, miten tällä hallin­to­uu­dis­tuk­sella voidaan saavut­taa sille asete­tut tavoit­teet. Haluan antaa oman koke­muk­seni työelä­män puolelta tämän yhtei­sen haas­teen ratkai­se­mi­seksi.

Porvoo

296

Kari Jahns­son

controller

Porvoo

Lue lisää

cont­rol­ler, kunta­ta­lou­den asian­tun­tija

Porvoo

297

Katri Kakkuri

HMT, YTK, Key Account Manager, Farmaseutti

Pukkila

Lue lisää

Pukkila

298

Juha Karvo­nen

Toimitusjohtaja

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

299

Juha Kittilä

DI, perheenisä

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

300

Hilkka Knuut­tila

FT, Kemisti

Porvoo

Lue lisää

Olen koulu­tuk­sel­tani kemian tohtori. Työurani olen tehnyt teol­li­suu­dessa ja yliopis­tossa kehit­tä­mässä uusia asioita. Eläk­keelle jäätyäni olen ollut kunnal­lis­po­li­tii­kassa, mm. Porvoon kaupun­ki­ke­hi­tys­lau­ta­kun­nan jäsen ja raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Kuusi ja puoli vuotta olin Porvoon kansal­lis­ten senio­rien puheen­joh­taja. Vanhus­neu­vos­tossa toimi­mi­nen sai minut oival­ta­maan, kuinka tärkeää on, että ikäih­mi­siä on päät­tä­mässä niin kunnal­lis­hal­lin­nossa kuin alue­hal­lin­nossa. Yhdessä raken­namme, millai­nen sote-uudis­tuk­sesta tulee Itä-Uudel­la­maalla.

Porvoo

301

Timo Kouki

Johtava palotarkastaja, ledande brandinspektör

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

302

Arto Kujala

Opistoupseeri (sit.)

Lapinjärvi

Lue lisää

Lapinjärvi

303

Janne Lepola

Lääkäri

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

304

Satu Lindgren

Lehtori

Myrskylä

Lue lisää

Myrskylä

305

Kia Lind­ström

Asiakkuusjohtaja, palvelumuotoilija, MBA

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

306

Jyrki Loijas

Hoitotyön esihenkilö, VTM

Pukkila

Lue lisää

Pukkila

307

Hannele Luuk­kai­nen

Valtiotieteen lisensiaatti, ekonomisti, eläinsuojelija

Porvoo

Lue lisää

Olen valtio­tie­teen lisen­si­aatti ja tehnyt työurani ekono­mis­tina Suomen Pankissa. Poli­tii­kassa 35 vuoden koke­mus mm. kansan­edus­ta­jana 4 v ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna 28 v sekä tarkas­tus­lau­ta­kun­nan pj 12 v Helsin­gissä. Päätök­siin tarvi­taan kustan­nus­te­hok­kuutta ja vaikut­ta­vuutta, jotta samoilla veroeu­roilla saadaan enem­män ja laaduk­kaam­pia palve­luita. Rehel­li­syys ja oikeu­den­mu­kai­suus sekä eläin­suo­jelu ja hyvän­te­ke­väi­syys ovat arvoni. Olen Porvoon Omako­tiyh­dis­tys ry:n halli­tuk­sen jäsen ja Kisso­jen oikeu­det ry:n puheen­joh­taja. Vuonna 2017 perus­tin Kissa­museon Porvoo­seen www.kissamuseo.fi

Porvoo

308

Piia Malm­berg

Toimitusjohtaja, sairaanhoitaja, TtK

Porvoo

Lue lisää

Alue­vaa­lit ovat sote-vaalit – äänestä siis sote-asian­tun­ti­jaa!

Porvoo

309

Marja Manni­­nen-Ollberg

Geriatrian erikoislääkäri

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

310

Kari Mervasto

Insinööri, yrittäjä

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

311

Silja Metsola

Eläkeläinen, kaupunginvaltuutettu

Porvoo

Lue lisää

Olen enti­nen omais­hoi­taja, jäin leskeksi vuosi sitten. Minulla on 2 aikuista lasta ja 5 lasten­lasta. Toimin toista kertaa valtuu­tet­tuna ja kaupunkikehitysltk:ssa. Lisäksi olen toista kautta Porvoon Ener­gian ja Sähkö­ver­kon halli­tuk­sessa. Työs­ken­te­lin aiem­min 30 vuotta Nesteellä vies­tin­tä­teh­tä­vissä Porvoossa ja Espoossa. Touko­kuusta lähtien olen ollut eläk­keellä. Toimin omais­työn ohessa myös hyvin­voin­tia­lan yrit­tä­jänä. Olen koulu­tettu Perso­nal Trai­ner ja ravin­to­val­men­taja.

Porvoo

312

Eero Mulli

Kehityspäällikkö, DI

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

313

Mia Myllys

Kotihoidon esimies, Hemvårds chef

Askola

Lue lisää

Askola

314

Erkki Nauma­nen

Kehityspäällikkö, emeritus

Porvoo

Lue lisää

Olen koulu­tuk­sel­tani insi­nööri ja suorit­ta­nut Helsin­gin yliopis­tossa akatee­mi­sen amma­til­li­sen erikois­tu­mis­tut­kin­non ympä­ris­tö­tie­teissä. Työrani olen tehnyt 2 v ammat­ti­kou­lussa teoria-ainei­den opet­ta­jana ja sitten Neste Oy-, Fortum Oyj- ja Nesteoil Oyj-yhtiöissä mm. käyt­töin­si­nöö­rinä ja kehi­tys­pääl­lik­könä yht. 37 v. Olen yliluut­nantti res. ja osal­lis­tu­nut usei­siin koti­seu­tu­har­joi­tuk­siin Porvoossa. Harjoi­tus­ten teemana on ollut maan­puo­lus­tus ja varau­tu­mis­tur­val­li­suus sekä yhteis­toi­minta Kaupun­gin ja Pelas­tus­lai­tok­sen kanssa. Tunnen, että minulla on osaa­mista hyvin­voin­tia­lu­een kehit­tä­mi­sessä.

Porvoo

315

Pia Nurme

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Porvoo

Lue lisää

Olen työs­ken­nel­lyt sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon johta­mis­teh­tä­vissä koko urani ajan. Vuoteen 2017 saakka Porvoon sote-johta­jana ja työs­ken­nel­lyt tuol­loin Itä-Uuden­maan kuntien osan yhtei­sen sote-palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi. Sittem­min siir­ty­nyt yksi­tyi­seen sote-palve­lu­tuo­tan­toon työs­ken­nel­len nyt osak­kaana ja toimi­tus­joh­ta­jana koti­hoi­toa tuot­ta­vassa yrityk­sessä.

Porvoo

316

Ari Oksa­nen

KTM, talousasiantuntija

Sipoo

Lue lisää

Olen toimi­nut yli 20 vuotta Sipoon valtuus­tossa ja nyt valtuus­ton puheen­joh­ta­jana. Lisäksi olen maakun­ta­val­tuus­ton jäsen sekä HUS valtuus­ton ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen.

Sipoo

317

Hilu Orava

Koulutuskoordinaattori

Porvoo

Lue lisää

Hei, olen 46 vuotias perheen äiti ja työs­ken­te­len Caree­riassa koulu­tus­koor­di­naat­to­rina. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu, suomen­kie­li­sen kj:n pj, sivistysltk:n j. ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vj sekä Porvoon Kokoo­mus ry:n pj. ja Porvoon MLL:n sihtee­rinä. Minulle tärkeitä aiheita alue­vaa­leissa mm. että koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten terveys­pal­ve­lut toimi­vat alueel­lamme jatkos­sa­kin laaduk­kaina ja yhden­ver­tai­sina. Kanna­tan palve­luse­te­lei­den käyt­töä ja jotta saadaan jonoja pienem­mäksi alueen sote­pal­ve­lui­den puolella on niiden käyt­töä lisät­tävä ja näin asiak­kaita ohjat­tava yksi­tyis­ten palve­lui­den piiriin.

Porvoo

318

Jouko Pihlaja

yrittäjä

Askola

Lue lisää

Askola

319

Heljä Pulli

sairaanhoitaja

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

320

Minna Raumanni

Sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen (YAMK) -opiskelija

Porvoo

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­luei­den päätök­sen­te­koon tarvi­taan ihmi­siä, joilla on tietoa ja ymmär­rystä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tilan­teesta, sekä uskal­lusta kehit­tää palve­luita ennak­ko­luu­lot­to­masti. Rajal­li­set resurs­sit on voitava käyt­tää mahdol­li­sim­man järke­västi. Itä-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­een on oltava työnan­ta­jana houkut­te­leva ja oikeu­den­mu­kai­nen. Orga­ni­saa­tion tärkein pääoma on hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät.

Porvoo

321

Tuomo Repo

Prikaatikenraali, evp. Hyväksytty hallituksen jäsen, HHJ.

Sipoo

Lue lisää

Koro­na­pan­de­mia osoitti karulla tavalla, että sote-sekto­rin­kin on varau­dut­tava arjen lisäksi toimi­maan häiriö­ti­lan­teissa ja jopa poik­keus­o­loissa. Haluan antaa vahvan koke­muk­seni varau­tu­mi­sor­ga­ni­saa­tiosta uuden kehit­tä­mi­seen. Meillä kaikilla on oltava elin­tär­keät ja kustan­nus­te­hok­kaat sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lut käytös­sämme haas­ta­vis­sa­kin tilan­teissa tule­vai­suu­dessa. Haluan myös olla varmis­ta­massa, että pelas­tus­pal­ve­lut kehit­ty­vät hyvin ja että niille osoi­te­taan tarvit­ta­vat resurs­sit. Pitkä koke­muk­seni viran­omai­syh­teis­työstä useilla hallin­non tasoilla on käytet­tä­vissä tässä työssä.

Sipoo

322

Juha Salo

Fil.maist., Apulaisrehtori

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

323

Anni Sinkko

Johtava suuhygienisti

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

324

Antti Skogs­ter

Liiketoiminnan kehittäjä, Business Developer

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

325

Tuomas Soik­keli

Data-analytiikan asiantuntija

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

326

Linda Sunde­lin

Yrittäjä, företagare

Porvoo

Lue lisää

Olen Porvoo­lai­nen yrit­täjä ja kilpaur­hei­lija, sekä kolmen lapsen äiti.

Porvoo

327

Tero Suomi­nen

Yrittäjä, kunnanvaltuutettu

Askola

Lue lisää

Olen 56-vuotias synty­pe­räi­nen asko­la­lai­nen ja asun Asko­lan Monnin­ky­lässä. Toimin yrit­tä­jänä ja olen Asko­lan kunnan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja. Muuta­mia tärkeitä asioita: Turva­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut myös ruuhka-aluei­den ulko­puo­lella, jous­tava ja nopea hoitoon pääsy sekä tasa­puo­li­nen tervey­den­hoito kaike­ni­käi­sille, turval­li­nen elinym­pä­ristö sekä aktii­vi­nen ja avoin vies­tintä, kustan­nus­te­ho­kas toiminta turvaa hyvät ja laaduk­kaat palve­lut. Yhteis­työ, tasa­puo­li­suus ja talou­desta huoleh­ti­mi­nen ovat toimin­tani kulma­ki­viä.

Askola

328

Markus Söder­qvist

Yrittäjä

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

329

Ilkka Taivas­salo

Kiinteistöpäällikkö / Health & Safety Manager

Porvoo

Lue lisää

Lahjoita

Ilkka tart­tuu pelot­to­masti tehtä­vään kuin tehtä­vään. Hän ei jää paikoil­leen odot­te­le­maan asian ratkea­mista vaan ryhtyy toimeen, tarvit­tiinpa fyysistä ponnis­tusta, asiaan pereh­ty­mistä tai toisen ihmi­sen puoleen kään­ty­mistä. Ilkka avaa yhtey­den uusiin­kin ihmi­siin rohkeasti, uteli­aasti ja toiveik­kaasti. Hänelle milloin­kaan ei olla pulassa, vaan haas­teet on tehty kohdat­ta­viksi ja niistä pääs­tään yli. Keskeistä on se, miten jatke­taan tästä eteen­päin oli tilanne mikä hyvänsä, on Ilkan asenne elämässä.

Porvoo

Lahjoita
330

Pauliina Tapio

Korkeakouluopettaja

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

331

Ritva Tarvai­nen

Liiketoiminnan kehityspäällikkö

Sipoo

Lue lisää

Olen kahden aikui­sen pojan äiti ja yrit­tä­jän puoliso. Sipoossa ensim­mäi­sen kauden kunnan­val­tuu­tettu ja kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen. Sipoon Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja. Työs­ken­te­len liike­toi­min­nan kehi­tys­teh­tä­vissä, joten uusilla hyvin­voin­tia­lueilla tarvit­ta­vasta orga­ni­soin­ti­ky­vystä on koke­musta. Uudella hyvin­voin­tia­lu­eella kunta­lais­ten tulee päästä jonoista hoitoon eikä byro­kra­tiaa saa lisätä. Hyvin­voin­tia­lu­een ei tule lisätä kunta­lais­ten vero­taak­kaa, ehdo­ton ei maakun­ta­ve­rolle. Ritva haluaa antaa aikansa ja koke­muk­sensa itä-uusi­maa­lais­ten asioi­den hoitoon.

Sipoo

332

Kadir Turan

yrittäjä

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

333

Nina Uski

AD, mainostoimistoyrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Porvoo

Lue lisää

Olen äiti ja yrit­täjä. Perhees­säni on avio­mies, 19-, 17-vuoti­aat pojat ja koira. Olen 3. kautta kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, 2. kautta kaupun­gin­hal­li­tuk­sessa ja kh-edus­ta­jana Alue­pe­las­tus- sekä Raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nassa. Korona-aika koros­taa entistä enem­män lasten, nuor­ten, työtä­te­ke­vien ja ikäih­mis­ten jaksa­mi­sen merki­tyk­sen.. Minulle on tärkeää nuor­ten ja lasten hyvin­vointi, mahdol­li­suu­det harras­taa ja syrjäy­ty­mi­sen estä­mi­nen. Emme saa unoh­taa ikäih­mis­ten elämän­myön­tein­teistä vanhe­ne­mista. Arvos­tan yrit­te­li­jäi­syyttä, työn­te­koon on kannus­tet­tava. Työn teke­mi­sen vero­tusta keven­net­tävä.

Porvoo

334

Heikki Vest­man

Kansanedustaja, lakimies

Sipoo

Lue lisää

Olen kansan­edus­taja, laki­mies ja perhee­nisä Sipoosta. Toimin Kokoo­muk­sen Uuden­maan piirin puheen­joh­ta­jana. Olen oikeis­to­lai­nen realisti. Kunta­päät­tä­jänä olen palvel­lut 17 vuotta. Näin edus­kun­nassa kuinka vasem­mis­to­hal­li­tus runnoi läpi hyvin­voin­tia­lue­him­me­lin lisä­täk­seen hallin­toa, sosia­li­soi­dak­seen sote-palve­luja ja päät­tääk­seen maakun­ta­ve­rosta. Haluan, että järjen­vas­tai­suuk­sien sijaan veron­mak­sa­jien rahaa käyte­tään sääs­te­li­äästi, vastus­te­taan maakun­ta­ve­roa, taataan hoitoon pääsy ja hoiva palve­luse­te­lin avulla, turva­taan kaksi­kie­li­nen Porvoon sairaala ja huoleh­di­taan pelas­tus­pal­ve­luista.

Sipoo

335

Hanna Virta­nen

toimitusjohtaja

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

339

Felix Von Willebrand

Rehtori

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

336

Suvi Vuok­sen­ranta

TtM, osastonhoitaja

Sipoo

Lue lisää

Sipoo

337

Pamela Weck­man

Res.Kaptl., kuljettaja, res. Kaptl., chaufför

Loviisa

Lue lisää

Loviisa

338

Jorma Wiita­korpi

DI,Hallitusammattilainen

Porvoo

Lue lisää

Porvoo

Skip to content