Etelä-Karja­lan alue­vaa­lieh­dok­kaat

Ei hyvin­voin­tia ilman tervettä maalais­jär­keä

Jos uskot suoma­lai­seen maalais­jär­keen, äänestä kokoo­musta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisään­ty­vät ja turha hallinto vähe­nee, kerrok­sien luku­mää­rästä riip­pu­matta. Meille tärkeintä on, että koneis­ton sijaan ihmi­nen, asia­kas ja ammat­ti­lai­nen, on toimin­ta­ky­kyi­nen ja voi hyvin.  

Siksi sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa.

66

Vema Ahonen

yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

67

Jyrki Alamäki

IT-konsultti, DI

Imatra

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­lu­een synnyt­tä­mi­seen tarvi­taan tieto­tek­nii­kan tunte­musta ja kykyä toteut­taa tieto­jär­jes­tel­miä tiukalla aika­tau­lulla ja tiukalla budje­tilla.

Imatra

68

Linda Brandt-Ahde

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, KTM

Lappeenranta

Lue lisää

Olen 35-vuotias äiti. Koulu­tuk­sel­tani olen ekonomi (KTM) ja valtio­tie­tei­den mais­teri (VTM). Olin edus­kun­ta­vaa­leissa 2019 ehdok­kaana. Vaikut­ta­mi­nen ja asioi­den määrä­tie­toi­nen eteen­päin vienti on tullut minulle veren­pe­rin­tönä. Olen yrit­tä­jä­per­heen kasvatti. Pystyn viemään yhtei­siä asioita vaikut­ta­vasti eteen­päin. Jos saan luot­ta­muk­sesi alue­val­tuus­toon, lupaan tehdä ahke­rasti töitä ja pitää huolta että uudis­tuk­sesta tulee paras mahdol­li­nen meille kaikille. Ollaan yhtey­dessä!

Lappeenranta

69

Leif Ekroth

Yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Olen 58 vuotias kolmen aikui­sen lapsen isä ja kahden pienen tytön isoisä.

Lappeenranta

70

Rauno Erve­lius

Kehityspäällikkö, VTM, eläkkeellä

Imatra

Lue lisää

Olin Taipal­saa­ren kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vissä yli 18 vuotta. Kunnan­val­tuus­ton kokoo­musta edus­ta­neena puheen­joh­ta­jana olin 12 vuotta. Ensim­mäi­nen luot­ta­mus­teh­tä­väni kunnassa oli sosi­aa­li­lau­ta­kun­nan vara­jä­se­nyys ja viimei­nen ennen muut­toani Imat­ralle, tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­juus. Uskon, että koke­muk­seni ja myös “sivii­li­kou­lu­tuk­seni” Helsin­gin yliopis­tosta ja Atk-insti­­tuu­­tista anta­vat hyvän päte­vyy­den hyvin­voin­tia­lu­een tehtä­viin.

Imatra

71

Maarit Eskola-Heik­­ki­­nen

Yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

72

Kai Grén

varastopäällikkö

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

73

Mari Haapa­ranta

Optinen Myyjä

Imatra

Lue lisää

Imatra

74

Matti Halla-Aho

yrittäjä, vakuutusedustaja, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

75

Anne Heis­ka­nen

luokanopettaja, KM

Taipalsaari

Lue lisää

Taipalsaari

76

Paavo Heis­ka­nen

Tiimiesimies, Ins. (AMK)

Ruokolahti

Lue lisää

Olen 47-vuotias pitkän linjan IT:n ja johta­mi­sen ammat­ti­lai­nen, sote-sekto­­rilla olen työs­ken­nel­lyt vuodesta 2016. Koen, että osaa­mi­seni yhdis­tel­mästä olisi hyötyä tule­vassa Etelä-Karja­­lan alue­val­tuus­tossa, eten­kin kun käsi­tel­lään hyvin­voin­tia­lu­een digi­taa­lis­ten palve­lu­jen kohta­loja ja ylei­sem­min­kin ict-liitän­­näi­­siä asioita. Tärkeää on taata jokai­selle etelä­kar­ja­lai­selle laaduk­kaat ja tasa-arvoi­­set pelas­­tus-, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ilman uutta vero­tus­por­rasta.

Ruokolahti

77

Anna Helmi­nen

yrittäjä, DI

Imatra

Lue lisää

Olen 45-vuotias äiti, yrit­täjä ja kaupun­gin­val­tuu­tettu. Koulu­tuk­sel­tani olen diplomi-insi­­nööri (tuotan­to­ta­lous, kone­tek­niikka) ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti (kansan­ta­lous­tiede, yritys­ta­lous). Työs­ken­te­len isäni perus­ta­massa perhey­ri­tyk­ses­saä toimi­tus­joh­ta­jana ja jatkan omalta osal­tani yrityk­sen 40-vuotista histo­riaa. Olen kunta­po­li­tii­kassa mukana nyt viidettä kautta. Sinä aikana olen toimi­nut yhden kauden tekni­sen lauta­kun­nan jäse­nenä, yhden kauden kaupug­ni­hal­li­tuk­sen jäse­nenä, 2 kautta kaupun­gin­hall­tiuk­sen puheen­joh­ta­jana ja parhail­laan toimin kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana.

Imatra

78

Niilo Hendo­lin

opiskelija

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

79

Matti Hirvo­nen

ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija

Imatra

Lue lisää

Imatra

80

Irma Huja­nen

Peruskoulun rehtori, eläkkeellä

Imatra

Lue lisää

Olen eläk­keellä oleva perus­kou­lun rehtori Imat­ralta. Harras­tan liikun­taa ja teen järjes­tö­työtä. Toimin toista kautta kaupun­gin­val­tuus­tossa ja hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nassa. Olen myös vanhus­neu­vos­ton jäsen. Minulla on koke­musta maakun­nal­lis­ten sote-asioi­­den päätök­sen­teosta toimies­sani aiem­min Ekso­ten valtuus­ton 1.vpj:na. Haluan olla vaikut­ta­massa siihen, että ihmi­set pääse­vät suju­vasti hoitoon ja pystymme vastaa­maan ikään­ty­vän väes­tön palve­lun­tar­pei­siin. Turva­taan lapsi­per­heille riit­tä­vät tuki­pal­ve­lut, panos­te­taan oppi­las­huol­toon sekä taataan riit­tä­vät resurs­sit pelas­tus­toi­min­taan.

Imatra

81

Markku Hupli

Fysiatrian erikoislääkäri, LT, Lääkintöneuvos

Taipalsaari

Lue lisää

Jäin eläk­keelle Ekso­ten kuntou­tus­joh­ta­jan virasta 1.4.2020. Aloi­tin Ekso­ten terveys­pal­ve­lu­jen johta­jana v. 2009 kun sairaan­hoi­to­piiri muutet­tiin Ekso­teksi ja jäätiin odot­ta­maan kuntien liit­ty­mistä 1.1.2010. Urani aikana toimin 3:ssa Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön sote-työryh­­mässä: 1) Valta­kun­nal­li­sessa hoidon saata­vuu­den ja yhte­näi­set hoidon perus­tei­den työryh­mässä, 2) Kroo­ni­sen ja syöpä­ki­vun hoidon järjes­tä­mi­nen Suomessa asian­tun­ti­ja­työ­ryh­mässä ja 3) Parla­men­taa­ri­sessa kuntou­tuk­sen uudis­ta­mis­ko­mi­teassa, jonka 55 ehdo­tusta toimi­vat myös Mari­nin halli­tuk­sen ohje­nuo­rina.

Taipalsaari

82

Vesa Huus­ko­nen

Kunnanjohtaja, yleisesikuntaupseeri

Imatra

Lue lisää

Olen toimi­nut Parik­ka­lan kunnan­joh­ta­jana vuodesta 2014 alkaen. Olen koulu­tuk­sel­tani ylei­se­si­kun­taup­seeri. Työhis­to­ri­aan kuuluu moni­puo­li­sia tehtä­viä raja­var­tio­lai­tok­sen johto- ja esimies­teh­tä­vissä kaikilla tasoilla kentältä minis­te­riön osas­toon. Kunnan­joh­ta­jana tunnen hyvin myös sosi­aali- ja terveys­pii­rin toimin­nan ja sen tule­vai­suu­den haas­teet. Pelas­tus­toi­mesta minulla on pitkä­ai­kai­nen koke­mus aina kent­tä­ta­solta minis­te­ri­ään saakka. Hyvin­voin­tia­lu­eella pystyn edel­leen huoleh­ti­maan sekä pelas­tus­toi­men että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä koko Etelä-Karja­­lan maakun­taa ajatel­len.

Imatra

83

Anu Hämä­läi­nen

DI, MBA, HHJ

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

84

Jyri Hänni­nen

liiketalouden opettaja, yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

85

Juha Härkö­nen

ohjaaja, yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

86

Esa Ilves

eläkeläinen

Rautjärvi

Lue lisää

Olen 64 vuotias eläke­läi­nen. Perhee­seen kuuluu vaimo, sijoi­tus­lapsi Teemu 14v.

Rautjärvi

87

Tapio Iso-Musta­­järvi

Kunnanjohtaja eläk.

Savitaipale

Lue lisää

Työurani on ollut työn­te­ki­jästä yrit­tä­jäksi ja 22 vuotta kunnan­joh­ta­jana. Maakun­nal­lis­ten ja kunnal­li­sen hank­kei­den puheen­joh­ta­jana ja johto­ryh­män jäse­nenä.

Savitaipale

88

Jari Juhani Joen­perä

Katsastusaseman esimies

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

89

Jerena Juuti­lai­nen

Sairaanhoitaja, palvelutoiminnan johtaja (ikäihmisten ja vammaisten asumisyksikkö)

Imatra

Lue lisää

Olen 57-vuotias sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den opis­ke­lija. Toimin ikäih­mis­ten ja vammais­ten asumi­syk­si­kössä palve­lu­toi­min­nan johta­jana. Olen suorit­ta­nut paljon yliopisto-opin­­toja. Luot­ta­mus­toi­missa on koke­musta kunta­val­tuu­tet­tuna sekä Ekso­ten valtuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jana. Uskon koulu­tuk­sel­lani ja yli 30 vuoden sote-ural­­lani olevan hyötyä tule­van alue­val­tuus­tomme päätök­sen­teossa parhai­den mahdol­lis­ten sote-palve­­lui­­den saavut­ta­mi­seksi. Jokai­nen alueemme asukas ansait­see sen. Ajatel­laan asioita asiak­kaan näkö­kul­masta, pide­tään palve­lut jous­ta­vina ja puutu­taan pikai­sesti ongel­ma­koh­tiin.

Imatra

90

Antti Jäppi­nen

johtaja, VTM

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

91

Heikki Järven­pää

VTM, kaupunkineuvos, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Olen toimi­nut kokoo­muk­sessa kuudella vuosi­ky­me­nellä

Lappeenranta

92

Hilla Kauha­nen

optikko, tuotantotalouden maisteriopiskelija

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

93

Juha Kemp­pi­nen

Ylilääkäri, päihdepsykiatri, tuotantotalouden fil.tri, YTM (pääaine sosiologia)

Lappeenranta

Lue lisää

59-v päih­dep­sy­kiatri. Yli 30 vuotta naimi­sissa. Yli 30 vuotta sote-kuvioissa. Ekso­ten kuului­san lähet­teet­tö­män mielen­­ter­­veys-ja päih­dekli­ni­kan opera­tii­vi­nen johtaja ja kehit­täjä. Etulin­jassa poti­laita vastaa­not­ta­vana ylilää­käri. Selkeä näkymä soten arki­to­del­li­suu­teen. 2020 LUT:ssa tuotan­to­ta­lou­den väitös­kirja kysei­sestä polikli­ni­kasta, jolla hävi­tet­tiin mielen­­ter­­veys- ja päih­de­puo­len jonot. Valmis­tu­nut yhtä­ai­kaa sekä lääkä­riksi että sosio­lo­giksi. Erik.lääk: yleis­lää­ke­tiede ja psykiat­ria, erityis­pä­te­vyys: päih­de­lää­ke­tiede ja psykiat­rian hallinto. Ratkai­su­kes­kei­nen psyko­te­ra­peutti.

Lappeenranta

94

Kirsi Keski­talo

yrittäjä, perushoitaja

Imatra

Lue lisää

Imatra

95

Jukka Kopra

kansanedustaja, yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

96

Veli-Pekka Koso­nen

Ylipalomies

Imatra

Lue lisää

Imatra

97

Heli Laakko-Mankki

ESH, Ikäihmisten hoivakodit, aluepäällikkö

Lappeenranta

Lue lisää

Olen lappeen­ran­ta­lai­nen erikois­sai­raan­hoi­taja. Koke­musta sosi­aali- ja tervey­sa­lalta on sairaa­la­maa­il­masta 15 vuotta, vanhus­ten hoiva­ko­tiy­rit­tä­jänä 12 vuotta ja 8 vuotta hoiva­ko­din johta­jana yksi­tyi­sellä sekto­rilla ja nyt pari vuotta alue­pääl­lik­könä Itä- ja Keski-Suomen alueella. Tämä koke­mus on tuonut laajaa näkö­kul­maa vanhus­ten hoidosta, hoito­jo­noista, palve­luse­te­leistä ja henki­lö­koh­tai­sesta budje­toin­nista niin omasta maakun­nas­tamme kuin ympä­röi­vis­tä­kin.

Lappeenranta

98

Marjatta Lauk­ka­nen

HTM, hallintojohtaja, evp

Parikkala

Lue lisää

Olen hallin­to­tie­tei­den mais­teri, minulla on pitkä kunnal­li­nen virkaura hallin­to­joh­ta­jana. Ekso­ten toimin­nassa olen ollut mukana koko sen olemassa olon ajan. Ensin perus­ta­mi­sessa kunnan viran­hal­ti­jana ja sitten kunnan palve­lu­joh­ta­jana. Eksote edel­lyt­tiää jokai­sesta kunnasta palve­lu­joh­ta­jan, joka toimi myös Ekso­ten johto­ryh­missä. Välit­tö­mästi virkau­ran päätyt­tyä päädyn kunta­vaa­lien 2017 jälkeen luot­ta­mus­teh­tä­viin

Parikkala

99

Leo Lecklin

opiskelija

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

100

Olga Ledy­an­­kina-Peuh­­kuri

KTM

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

101

Juho Liiri

Toiminnanjohtaja

Lappeenranta

Lue lisää

Olen Juho Liiri 28-vuotias lukuis­ten luot­ta­mus­toi­mien kasvatti. Lähdin ehdolle alue­vaa­lei­hin, koska haluan luoda palve­lun­tuot­ta­ja­mal­lin, joka palve­lee koko maakun­taa. Olen valmis vaikut­ta­maan Etelä-Karja­­lan asioi­hin ja saamaan esityk­seni päätök­seksi. En puhu liirum laaru­mia vaan teen esityk­siä ja perus­te­len ne selkeästi. Raken­ne­uu­dis­tusta toteu­tet­taessa tulee varmis­taa, että emme lisää hallin­non kuluja vaan vähen­nämme niitä. Olen töissä toimin­nan­joh­ta­jana ja haluan myös alue­val­tuus­toon enem­män toimin­taa ja vähem­män byro­kra­tiaa.

Lappeenranta

102

Tuula Lindh

erikoissairaanhoitaja-kätilö, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

103

Päivi Löfman

terveystieteiden tohtori, filosofian tohtori, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

104

Pyry Mattila

Lääkäri (LL), kansanterveystieteen maisteri (MPH)

Lappeenranta

Lue lisää

Lääkäri ja kansan­ter­veys­tie­teen mais­teri.

Lappeenranta

105

Hanna Maunola

lähihoitaja, yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

106

Juha Mieli­käi­nen

Avainasiakaspäällikkö

Lemi

Lue lisää

Lemi

107

Emma Kaisa Multa­nen

sairaanhoitaja YAMK

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

108

Seppo Mustola

Lääketieteen tohtori, Anestesiologian erikoislääkäri

Lappeenranta

Lue lisää

Olen 65 v. lääke­tie­teen tohtori ja anes­te­sio­lo­gian erikois­lää­käri. Tervey­den­huol­lon johta­mista, laatu­työtä ja terveys­ta­lous­tie­dettä olen opis­kel­lut Aalto yliopis­tossa noin kolme vuotta, josta on vuonna 2015 saatu Profes­sio­nal Master of Quality (MQ Pro) -tutkinto. Olen toimi­nut erikois­sai­raan­hoi­dossa noin 35 vuotta - pääosin Etelä-Karja­­lassa. Viimei­set reilu 10 vuotta olen toimi­nut anes­­te­­sia-, leik­­kaus-, teho- ja kipukli­ni­kan ylilää­kä­rinä. Lisäksi olen ollut seit­se­män vuotta Suomen kivun­tut­ki­musyh­dis­tys ry:n halli­tuk­sessa ja toimi­nut sen talou­den­hoi­ta­jana 2 vuotta.

Lappeenranta

109

Taija Myyrä

arviointipäällikkö, YTM

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

110

Petri Naakka

Yrittäjä, MBA

Lappeenranta

Lue lisää

Liike­toi­min­nan kehi­­tys- ja mark­ki­noin­ti­teh­tä­vistä olen siir­ty­nyt yrit­tä­jäksi vuonna 2013. Koulu­tuk­seni on liike­ta­lou­den ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto (MBA), suun­tau­tuen liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja johta­mi­seen. Hyvin­voin­tia­lu­een kehit­tä­mi­sessä ja raken­ta­mi­sessa mieles­täni keskei­sintä on, että käytössä olevat resurs­sit ohja­taan ihmis­ten hoivaan ja pide­tään asia­kas palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen keskiössä, turhaa hallin­toa on vähen­net­tävä ja panos­tet­tava siihen, että palve­lut ja palve­lui­den saata­vuus varmis­te­taan hyvin­voi­van ja osaa­van henki­lö­kun­nan sekä selkei­den toimin­ta­mal­lien kautta.

Lappeenranta

111

Santeri Nuot­tamo

Opiskelija

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

112

Mimosa Nurmela

yo-merkonomi, toimistosihteeri

Lappeenranta

Lue lisää

Lahjoita

Kolmen koului­käi­sen lapsen äiti.

Lappeenranta

Lahjoita
113

Eero Nykä­nen

konstaapeli evp

Parikkala

Lue lisää

Parikkala

114

Jouko Parta­nen

Toimitusjohtaja (eläkkeellä)

Imatra

Lue lisää

Olen koulu­tuk­sel­tani hallin­to­tie­tei­den­mais­teri , kunnal­lis­tut­kin­non suorit­ta­nut sosio­nomi sekä HHJ-tutkin­­non suorit­ta­nut halli­tusam­mat­ti­lai­nen. Työs­ken­te­lin 28 vuotta sairaa­la­hal­lin­non johto­teh­tä­vissä, joista 21 vuotta Etelä-Karja­­lan sairaan­hoi­to­pii­rin­joh­ta­jana ja 7 vuotta psykiat­ris­ten sairaa­la­kun­tayh­ty­mien talous­joh­ta­jana. Ennen eläköi­ty­mis­täni toimin 9 vuotta Lappeen­ran­nan kunta­kon­ser­niin kuulu­van Saimaan Tuki­pal­ve­lut Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana. Koulu­tuk­seni sekä vahvan sote- ja kunta­hal­lin­non koke­muk­seni vuoksi uskon, että minulla on paljon annet­ta­vaa sote- ja pelas­tus­toi­men hallin­nossa.

Imatra

115

Antti Pelli­nen

Lääkäri

Imatra

Lue lisää

Imatra

116

Arto Juhani Pent­tilä

lehtori

Lemi

Lue lisää

Lemi

117

Sanna Prior

Historian ja taloustiedon lehtori

Imatra

Lue lisää

Olen Sanna Prior, kolmen nuoren äiti, lukion opet­taja ja yksi­tyis­yrit­tä­jän vaimo. Tällä hetkellä toimin Imat­ran kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä ja vanhus­neu­vos­ton pj:na.

Imatra

118

Helena Puolakka

Erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Lappeenranta

Lue lisää

Vuosi­kym­me­nien koke­mus sosi­aali- ja tervey­sa­lalla ja kahdek­san­toista vuotta kunta­päät­tä­jänä valtuu­tet­tuna ja erilai­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä mm. Ekso­ten halli­tuk­sen 1.varapuheenjohtajana on anta­nut minulle mahdol­li­suu­den pereh­tyä maakun­tamme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin monia­lai­sesti.

Lappeenranta

119

Petri Putki­nen

Ensihoitaja AMK

Parikkala

Lue lisää

Parikkala

120

Antti Pätilä

Kunnanjohtaja (eläk.), metsänhoitaja

Ruokolahti

Lue lisää

Olen yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua seuraava ja siihen osal­lis­tuva, libe­raa­lin maail­man­kat­so­muk­sen omaava seniori. Työs­ken­te­lin 2010-luvun Ruoko­lah­den kunnan­joh­ta­jana, josta tehtä­västä jäin eläk­keelle 2019 vuoden alusta. Yhteis­ten asioi­den vastuul­li­seen hoita­mi­seen pereh­dyin Ruoko­lah­den kunnan­val­tuus­ton jäse­nenä vuosina 1993-2004 kolmen valtuus­to­kau­den ajan, josta kaksi kautta kunnan­hal­li­tuk­sessa kokoo­muk­sen edus­ta­jana. Toimi­kau­teeni kunnan­joh­ta­jana ajoit­tui­vat muun muassa useat valta­kun­nal­lista sote-lain­­sää­­dän­­töä ja kunta­ra­ken­netta koske­neet valmis­te­lu­kier­rok­set, Etelä-Karja­­lan sosi­aali- ja terveys­pii­rin kehi­tys­työ ja Ruoko­lah­den koulu­verk­ko­uu­dis­tuk­sen loppuun saat­ta­mi­nen. Ennen kunta­joh­ta­ja­teh­tä­vää vuodet 1991-2010 työs­ken­te­lin suoma­lais­yri­tys­ten ja -yliopis­to­jen Venä­jään liit­ty­vissä hank­keissa ja 1980-luvun ympä­ris­tön­suo­je­lun ja metsän­tut­ki­muk­sen projek­teissa. Omis­tan Ruoko­lah­della maati­lan. Perhee­seeni kuuluu eläin­lää­kä­ri­puo­liso ja kolme aikuista lasta sekä yksi lapsen­lapsi.

Ruokolahti

121

Ari Pönti­nen

Työterveyshoitaja, terveydenhoitaja YAMK

Imatra

Lue lisää

Imatra

122

Virpi Rajas­tila

yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

123

Mervi Rings

Ekonomi, KTM

Lemi

Lue lisää

Olen 59-vuotias, naimi­sissa ja neljän jo aikui­sen lapsen äiti Lemiltä. Olen keskus­te­leva, kuun­te­leva, yhteis­työ­ky­kyi­nen ja ratkai­su­kes­kei­nen toimija myös. Valtuu­tettu, kunnan­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja toimi­nut luot­ta­mus­teh­tä­vissä koko 2000-luvun. Työuran tein pääosin yrit­tä­jänä omassa perhey­ri­tyk­ses­sämme. Haluan olla vaikut­ta­massa, että sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lut toimi­vat hyvin­voin­tia­lu­eel­lamme saumat­to­masti yhteen. Pidän tärkeänä, että kunta­lai­set pääse­vät suju­vasti hoitoon ja että resurs­sit riit­tä­vät ikään­ty­vän väes­tön­kin palve­lu­tar­pei­siin.

Lemi

124

Hanna Ropo

Fysioterapeutti (AMK), hyvinvointiyrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

125

Jarmo Ruti

johtava tekninen asiantuntija, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Varau­tu­mi­sen ja krii­si­joh­ta­mi­sen asian­tun­tija. Varau­tu­mis­kou­lu­tuk­sen koulut­ta­ja­pä­te­vyys.

Lappeenranta

126

Pasi Saajan­lehto

Yrittäjä

Imatra

Lue lisää

Imatra

127

Lilla Saaristo

Koulutusalan aluepäällikkö, KM

Imatra

Lue lisää

Imatra

128

Toni Suihko

Liiketoimintajohtaja

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

129

Anne Suoma­lai­nen

Diplomi-insinööri

Imatra

Lue lisää

Imatra

130

Jonna Takki

yrittäjä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

131

Ville Tans­ka­nen

yrittäjä, KTM

Luumäki

Lue lisää

Olen tili­toi­mis­to­y­rit­täjä Luumäeltä. Minulla on pitkä koke­mus kunnal­li­sesta päätök­sen­teosta. Nyt pyrin Etelä-Karja­­lan hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­toon anta­maan panok­seni sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tusa­lan kehit­tä­mi­seksi maakun­nas­samme.

Luumäki

132

Marja Tiip­pana

Ammatillinen opettaja, Sairaanhoitaja

Imatra

Lue lisää

Olen 57 v., neljän, jo aikui­seksi kasva­neen lapsen äiti. Perus­kou­lu­tuk­sel­tani olen sairaan­hoi­taja. Työs­ken­te­lin erilai­sissa sairaan­hoi­ta­jan tehtä­vissä yli 30 vuotta. Valmis­tuin v. 2018 Terveys­tie­tei­den mais­te­riksi. Nyt toimin amma­til­li­sena opet­ta­jana ammat­tio­pis­tossa, sekä vastuu­hoi­ta­jana yrityk­sessä ja teen myös edel­leen sairaan­hoi­ta­jan työtä.

Imatra

133

Marjatta Turu­nen

YTM, sosiaalityöntekijä, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Koulu­tus: YTM, Hum.kand ja LTO. Olen tehnyt 43 vuoden työuran sosi­aali- ja terveys­toi­men viroissa (päivä­ko­din­joh­ta­jana Kera­valla noin 10 v ja päivä­ko­din­joh­ta­jana n. 20 v Lappeen­ran­nassa ja lasten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä 13 v. Jäin eläk­keelle vuonna 2018. Olen leski ja minulla on yksi aikui­nen tytär ja tulin mummiksi 29.12.2021. Olen ollut kunnal­lis­po­li­tii­kassa eri lauta­kun­nissa yli 33v. Kunnal­li­set luot­ta­mus­toi­met alkaen 2021: Etelä-Karja­­lan virkis­ty­sa­lue­sää­tiön halli­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja, Lappeen­ran­nan kaupun­gin kult­­tuuri- ja liikun­ta­lau­ta­kun­nan vara­jä­sen.

Lappeenranta

134

Tommi Ulma­nen

Ensihoidon kenttäjohtaja

Lappeenranta

Lue lisää

Vaali­tee­mat:

Lappeenranta

135

Marko Vainikka

yhteiskuntatieteiden maisteri

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

136

Nyky Vanha­nen

pankkitoimihenkilö, merkonomi, eläkkeellä

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

137

Jussi Virsu­nen

yrittäjä, rehtori, KM

Lappeenranta

Lue lisää

Lappeenranta

138

Iikko B Voipio

tietokirjailija, valt.lis.

Taipalsaari

Lue lisää

Olen koulu­tuk­sel­tani valt. lis (ylei­nen valtio-oppi ja kansan­ta­lous) ja LuK (mate­ma­tiikka ja tilas­to­tiede). Toimi­nut 19 vuotta työmark­ki­na­neu­vot­te­lu­pääll­lik­könä, kun siir­ryin VATT virkaan 1991-2008. Olen palvel­lut STMssä, VMssä, TMssä sekä OPMn ja VNKn toimi­kun­nissa ja komi­teoissa. Eläke­lain­sää­däntö ja kunta­ta­lous ovat olleet tutki­musa­laani. Taipal­saa­ren kunnan­hal­li­tus sekä -valtuusto 2013-. Ekso­ten halli­tus­pöy­dän ääressä 2017-2021. Ekso­ten valtuus­ton sekä Etelä-Karja­­lan maakun­ta­val­tuus­ton jäsen 2021-. Etelä-Karja­­lan metsän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen valtuus­ton jäsen 2017- ja puheen­joh­taja 2021-2022.

Taipalsaari

Skip to content