Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Miten kokoo­mus kehit­täisi hyvin­voin­tia­luei­den palve­luita?

Miten
kokoo­mus
kehit­täisi
hyvin­voin­tia­luei­den
palve­luita?

Miten kokoo­mus kehit­täisi hyvin­voin­tia­luei­den palve­luita? Mitä mieltä kokoo­mus on valin­nan­va­pau­desta? Miten kokoo­mus suhtau­tuu digi­taa­li­siin palve­lui­hin? Miksi kokoo­mus vastus­taa maakun­ta­ve­ron käyt­töön­ot­toa?

TÄMÄ SIVU ANTAA VASTAUKSIA näihin kysy­myk­siin. Sisäl­löt perus­tu­vat puolu­een linjauk­siin ja vakiin­tu­nei­siin kokoo­mus­lai­siin näke­myk­siin sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä.

Hyvin­voin­tia­lu­eet ovat erilai­sia, ja vaalit käydään jokai­sella alueella erik­seen. Jokai­nen kokoo­mus­lai­nen ehdo­kas ja päät­täjä muodos­taa mieli­pi­teensä itse, eivätkä ne aina vält­tä­mättä ole linjassa näiden vastaus­ten kanssa. Ja se on ihan okei!

Kokoo­mus kokoaa nimensä mukai­sesti erilai­sesti ajat­te­le­via suoma­lai­sia samaan kansan­liik­kee­seen. Meitä kokoo­mus­lai­sia yhdis­tä­vät samat perus­ar­vot, mutta yksit­täi­sissä kysy­myk­sissä löytyy myös näke­my­se­roja. Se on ollut vahvuu­temme jo yli sadan vuoden ajan – ja on myös tästä eteen­päin!

1. Hyvin­voin­tia­lu­eet ylei­sesti

Mitä mieltä kokoo­mus on hyvin­voin­tia­lueista?

Hyvin­voin­tia­lu­eet on perus­tettu, jotta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu olisi nykyi­siä kuntia suurem­milla ja vahvem­milla orga­ni­saa­tioilla. Kokoo­mus haluaa lähteä raken­ta­maan nyt perus­tet­tuja alueita sellai­siksi, että ne toteut­ta­vat palve­lut mahdol­li­sim­man laaduk­kaasti ja samalla tehok­kaasti, jotta suoma­lais­ten vero­ra­si­tus ei kasvaisi. Se vaatii osaa­vaa johta­mista, vahvaa ymmär­rystä talou­desta, jatku­vaa vertai­lua tehok­kaim­piin aluei­siin sekä toimin­ta­ta­po­jen kehit­tä­mistä. Nyky­ai­kai­set väli­neet ja järjes­tel­mät on otet­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön.

Mihin asioi­hin kokoo­mus haluaa keskit­tyä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­sessa?

Kokoo­muk­sen kärki­ta­voite on saada ihmi­set jonoista hoitoon. Ei ole kestä­vää, että terveys­pal­ve­lui­hin pääs­täk­seen joutuu odot­ta­maan viikko- tai kuukausi­tol­kulla. Tähän pääse­mi­seksi on monia keinoja: Julki­sen palve­lun­tuot­ta­jan oma toiminta on orga­ni­soi­tava mahdol­li­sim­man suju­vaksi. Yksi­tyi­set ja järjes­tö­muo­toi­set palve­lun­tar­joa­jat on kytket­tävä mahdol­li­sim­man laajasti mukaan tarjoa­maan vaih­toeh­toja. Palve­luse­te­liä on hyödyn­net­tävä laajasti. Etä- ja digi­pal­ve­lut on otet­tava katta­vasti käyt­töön.

Mihin asioi­hin kokoo­mus haluaa keskit­tyä pelas­tus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sessä?

Pelas­tus­pal­ve­luissa Kokoo­muk­sen ykkös­ta­voite on huoleh­tia riit­tä­vällä rahoi­tuk­sella, koulu­tuk­sella ja henki­lös­tö­re­surs­seilla, että pelas­tus- ja ensi­hoi­to­pal­ve­lut ovat nopeasti ja yhden­mu­kai­sesti saata­villa ympäri Suomen. Esimer­kiksi sopi­mus­pa­lo­kun­tien rooli ja asema on turvat­tava. Pelas­tus­toi­mella on oltava selkeä ja vahva asema tule­vien hyvin­voin­tia­luei­den orga­ni­saa­tioissa, jotta ne eivät jää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den jalkoi­hin.

2. Palve­lui­den moni­tuot­ta­juus ja valin­nan­va­paus

Miksi kokoo­mus kannat­taa valin­nan­va­pautta ja mitä se tarkoit­taa?

Kokoo­muk­sen mielestä ihmi­sellä itsel­lään on oltava mahdol­li­sim­man laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa oman elämänsä ja arkensa tärkei­siin asioi­hin. Oikeus valita, mistä hakee tarvit­se­mansa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut, on siinä tärkeässä roolissa. Tällä on myön­tei­nen vaiku­tus myös palve­lui­den laatuun. Kun palve­lui­den käyt­tä­jällä on mahdol­li­suus halu­tes­saan vaih­taa palve­lui­den tarjoa­jaa, kaikilla on vahva moti­vaa­tio pitää laatu ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys korkealla tasolla ja kehit­tää sitä jatku­vasti parem­maksi.

Mitä mieltä kokoo­mus on sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ulkois­ta­mi­sesta?

Kokoo­muk­selle tärkeää ei ole se, tuot­taako palve­lut hyvin­voin­tia­lue omana toimin­ta­naan vai sote-alan yritys tai järjestö. Olen­naista on, että palve­lut ovat laaduk­kaita ja saata­villa silloin, kun niitä tarvi­taan. Ulkois­ta­mi­nen on yksi keino muiden joukossa varmis­taa, että palve­luita on saata­villa ja että ne voidaan tuot­taa veron­mak­sa­jien kannalta mahdol­li­sim­man järke­vällä ja kustan­nus­te­hok­kaalla tavalla.

Ajaako kokoo­mus sote-yritys­ten asiaa?

Ei. Kokoo­mus ajaa palve­lui­den käyt­tä­jien sekä veron­mak­sa­jien asiaa. Tärkeintä on palve­lui­den korkea laatu ja hyvä saavu­tet­ta­vuus sekä niiden toteut­ta­mi­nen mahdol­li­sim­man kustan­nus­te­hok­kaasti, jotta veroja ei tarvit­sisi korot­taa.

Me kokoo­mus­lai­set luotamme siihen, että paras loppu­tu­los saavu­te­taan hyvin­voin­tia­lu­een, yritys­ten ja sote-järjes­tö­jen saumat­to­malla yhteis­työllä. Ei ole merki­tystä sillä, mikä taho palve­lut tuot­taa. Kokoo­muk­selle on tärkeintä, että palve­lut ovat helposti saata­villa, kun niitä tarvit­see.

Kannat­taako kokoo­mus palve­luse­te­lei­den laajem­paa käyt­töön­ot­toa?

Kyllä. Palve­luse­teli on hyvä ja jous­tava tapa huoleh­tia siitä, että ihmi­nen saa tarvit­se­mansa palve­lut itsel­leen parhai­ten sopi­valla tavalla.

Kannat­taako kokoo­mus ns. henki­lö­koh­taista budje­toin­tia?

Kyllä. Hyödyn­täi­simme esimer­kiksi vammais­ten henki­löi­den sekä ikäih­mis­ten palve­luissa henki­lö­koh­taista budjet­tia, jota asia­kas voisi käyt­tää sovit­tu­jen reunaeh­to­jen puit­teissa toimin­ta­ky­kyä edis­tä­vien ja arkea helpot­ta­vien palve­lui­den hank­ki­mi­seen.

3. Palve­lui­den kehit­tä­mi­nen

Miten kokoo­mus kehit­täisi ikäih­mi­sille suun­nat­tuja sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita?

Ei ole vain yhtä tapaa elää vanhuutta, ja siksi ikäih­mis­ten palve­luissa tärkeää on moni­puo­li­suus. Kokoo­mus haluaa turvata hyvän vanhuu­den niin, että koto­nao­loa tuetaan erilai­sin keinoin, mutta kun aika on, myös tehos­te­tun hoidon piiriin pääsee. Kokoo­mus hyödyn­täisi esimer­kiksi henki­lö­koh­taista budje­toin­tia vanhus­pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­sessa.

Miten kokoo­mus kehit­täisi lasten, nuor­ten ja perhei­den palve­luita?

Kokoo­mus haluaa turvata lapsi­per­heille riit­tä­vät tuki­pal­ve­lut arjen helpot­ta­mi­seksi ja lasten­suo­je­lun raskai­den palve­lui­den tarpeen ennal­taeh­käi­se­mi­seksi. Neuvo­la­pal­ve­luissa on tavoi­tel­tava sitä, että perhe tapaisi saman ammat­ti­lai­sen käyn­neil­lään, jolloin perheen taus­toja ei tarvitse joka kerta avata uudel­leen. Nuor­ten palve­luissa Kokoo­mus panos­taisi moniam­ma­til­li­seen mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin ja ennal­taeh­käi­se­viin toimiin, kuten etsi­vään nuori­so­työ­hön.

Miten kokoo­mus kehit­täisi päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luita? Kannat­taako kokoo­mus tera­pia­ta­kuuta?

Kokoo­mus kannat­taa tera­pia­ta­kuun käyt­töön­ot­toa ja on sitä esit­tä­nyt jo useassa vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan. Tera­pia­ta­kuun lisäksi keskeistä on ennal­taeh­käi­se­viin ja mata­lan kynnyk­sen palve­lui­hin panos­ta­mi­nen. Mitä varhai­sem­massa vaiheessa saa apua, sitä parempi se on niin yksi­lölle kuin yhteis­kun­nalle.

Miten kokoo­mus suhtau­tuu ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin?

Kokoo­mus haluaa panos­taa erityi­sesti ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin, sillä mitä varhai­sem­min ongel­mat hoide­taan kuntoon, sitä vähem­millä inhi­mil­li­sillä ja talou­del­li­silla kustan­nuk­silla selvi­tään. Ennal­taeh­käi­syn lisäksi tärkeä osa koko­nai­suutta on myös kuntou­tus sekä omaeh­toi­nen tervey­den edis­tä­mi­nen, kuten riit­tävä liikunta. Palve­lui­hin hakeu­tu­mi­sen on oltava help­poa ja vaiva­tonta.

Mitä kokoo­mus ajat­te­lee palve­lui­den digi­ta­li­soin­nista?

Digi­ta­li­saa­tion tuomat mahdol­li­suu­det sote-palve­luissa on hyödyn­net­tävä vielä nykyistä parem­min. Esimer­kiksi lääkäri-chatit ovat hyvä keino lyhen­tää jonoja ja suju­voit­taa palve­lun saan­tia.

Halu­aako kokoo­mus keskit­tää palve­luita ja lakkaut­taa pien­ten kuntien terveys­a­se­mat?

Kokoo­muk­selle tärkeintä on, että palve­lua saa silloin kun sitä tarvit­see - ajasta ja paikasta riip­pu­matta. Tärkeintä on palve­lut, ei palve­lu­verkko. Pelk­kien seinien raken­ta­mi­sen sijaan Kokoo­mus haluaa ottaa kaikki palve­lun­tar­jon­nan keinot käyt­töön: esimer­kiksi etävas­taa­no­tot, digi­ta­li­saa­tion ja sote-bussit.

Onko kokoo­mus huolis­saan sote-palve­lui­den laadusta?

Olemme järkyt­ty­neitä esimer­kiksi julk­suu­teen tulleista hoiva­ko­tien epäkoh­dista ja laimin­lyön­neistä. Meille on tärkeää, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen laatua valvo­taan palve­lun tuot­ta­jasta riip­pu­matta. Laimin­lyön­tei­hin on oltava nolla­to­le­ranssi - oli kyse julki­sen, yksi­tyi­sen tai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­masta palve­lusta. Havait­tui­hin epäkoh­tiin on aina puutut­tava asiaan kuulu­valla vaka­vuu­della.

4. Henki­lös­tön riit­tä­vyys ja työhy­vin­vointi

Miten Kokoo­mus vastaa hoita­ja­pu­laan?

Hoita­ja­pu­laan ei ole yhtä autu­aaksi teke­vää ratkai­sua, vaan kyse on koko­nai­suu­desta. Alan houkut­te­le­vuutta ja työn mainetta on paran­net­tava panos­ta­malla työhy­vin­voin­tiin, johta­mi­seen ja työssä jaksa­mi­seen.

Hoito­hen­ki­lö­kun­nan koulu­tus­mää­riä on harki­tusti nostet­tava eri koulu­tus­ta­soilla tarpei­den mukaan. Hoiva-avus­ta­jien käytön rajausta on selkey­tet­tävä niin, että samat sään­nöt päte­vät yksi­tyi­sellä ja julki­sella puolella. Lisäksi Kokoo­mus kannat­taa työpe­räi­sen maahan­muu­ton nykyistä parem­paa käyt­töä hoito­hen­ki­lö­kun­nan riit­tä­vyy­teen vastaa­mi­sessa.

Miten Kokoo­mus pitäisi huolta hyvin­voin­tia­luei­den henki­lös­tön riit­tä­vyy­destä?

Kokoo­mus haluaa, että työs­ken­tely sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­aloilla on houkut­te­le­vaa. Tähän on monta keinoa. Hyvin­voin­tia­lueilla on panos­tet­tava henki­lös­tön työhy­vin­voin­tiin ja työssä viih­ty­mi­seen. Olen­naista on myös se, että aloille koulu­te­taan riit­tä­västi osaa­vaa työvoi­maa.

Suhtau­dumme posi­tii­vi­sesti myös työpe­räi­seen maahan­muut­toon, jota tulemme väis­tä­mättä tarvit­se­maan, kun Suomi ikään­tyy ja työi­käi­nen väes­tömme supis­tuu. Ulko­mailta rekry­toi­tu­jen työn­te­ki­jöi­den osalta on tieten­kin varmis­tet­tava mm. riit­tävä kieli­taito ja Suomeen sovel­tuva ammat­tio­saa­mi­nen tarvit­taessa täyden­nys­kou­lu­tuk­sen avulla.

Kannat­taako Kokoo­mus hoita­jien palkan­ko­ro­tuk­sia?

Lähtö­koh­tai­sesti palk­ka­ky­sy­myk­set kuulu­vat työmark­ki­na­pöy­tiin, eivät polii­ti­koille. Selvää kuiten­kin on, että palkan pitää vastata ammat­ti­lai­sen osaa­mista, työn kuor­mit­ta­vuutta ja vaati­vuutta. Jos näin ei ole, palk­ka­ky­sy­mystä on tarkas­te­leva.

Miten Kokoo­mus paran­taisi hyvin­voin­tia­lu­een henki­lös­tön työhy­vin­voin­tia?

Kokoo­mus panos­taisi hyvin­voin­tia­lueilla hyvään johta­mi­seen, toimin­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen ja palk­kaus­jär­jes­tel­män kannus­ta­vuu­teen henki­lös­tön työhy­vin­voin­nin ja työssä viih­ty­mi­sen paran­ta­mi­seksi. Meidän mieles­tämme työn­te­ki­jöitä ja työyh­tei­söjä on syytä palkita hyvistä suori­tuk­sista.

On tärkeää, että hyvin­voin­tia­lu­een työn­te­ki­jät voivat keskit­tyä osaa­mis­taan vastaa­viin työteh­tä­viin. Lääkä­rin aika ei saa kulua lomak­kei­den täyt­tä­mi­seen, vaan poti­lai­den palve­le­mi­seen. Hoita­jien työaika taas on ohjat­tava hoito­työ­hön. Tarvit­taessa työn­te­ki­jöi­den työn­ja­koa on tarkis­tet­tava.

5. Hyvin­voin­tia­luei­den talous

Miten Kokoo­mus rahoit­taisi vaali­lu­pauk­sensa?

Kokoo­mus haluaa, että hyvin­voin­tia­lu­een palve­lut tuote­taan niin kustan­nus­te­hok­kaasti, että rahaa jää myös harkit­tui­hin lisä­pa­nos­tuk­siin palve­lui­den saata­vuu­den ja laadun paran­ta­mi­seksi. Siksi ottai­simme palve­lui­den tuot­ta­mi­seen mukaan myös yrit­tä­jät, yrityk­set ja sote-alan järjes­töt.

Hyvin­voin­tia­luei­den palve­lu­tuo­tan­nossa on edis­tet­tävä reilun kilpai­lun ja toimi­vien mark­ki­noi­den synty­mistä. Hankin­toja on toteu­tet­tava niin, että myös pienem­millä yrityk­sillä on mahdol­li­suus osal­lis­tua kilpai­lu­tuk­siin. Alueilla on samalla varmis­tet­tava, että käytössä on riit­tävä hankin­tao­saa­mi­nen. Fiksusti toteu­te­tut hankin­nat sääs­tä­vät rahaa.

Hyvin­voin­tia­lueilla ei ole mahdol­li­suutta rahoit­taa toimin­taansa vela­no­tolla tai veroja nosta­malla, vaan niiden rahoi­tus tulee suoraan valtiolta. Hyvin­voin­tia­luei­den on saatava tuotet­tua palve­lut sillä raha­mää­rällä, joka niille on annettu. Siksi kokoo­mus ei ole vaali­kam­pan­jas­saan lähte­nyt epärea­lis­ti­seen kilpa­lau­lan­taan uusista meno­koh­teista.

Jokai­selta puolu­eelta ja ehdok­kaalta, joka lupaa uusia ja parem­pia palve­luita, voi kysyä, mistä tuo rahat niiden rahoit­ta­mi­seksi otetaan. Tähän pitäisi myös löytyä vastaus.

Halu­aako Kokoo­mus leikata hyvin­voin­tia­luei­den palve­luista?

Sote-uudis­tuk­sen alku­pe­räi­senä tavoit­teena oli paran­taa ihmis­ten hoitoon­pää­syä sekä hillitä sote-kustan­nus­ten nopeaa kasvua. Halli­tuk­sen maakun­ta­malli ei tuo suoraan paran­nusta kumpaan­kaan, vaan kyse on pitkälti vain uuden hallin­non raken­ta­mi­sesta. Varsi­nai­nen sote-uudis­tus tehdään alue­vaa­lien jälkeen hyvin­voin­tia­lueilla.

Kokoo­mus ei halua juus­to­höy­lätä kaikille suoma­lai­sille tärkeistä sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­luista. Haluamme, että palve­lui­den laatua ja kustan­nus­te­hok­kuutta paran­ne­taan esimer­kiksi palve­lui­den digi­ta­li­soin­nin ja moni­tuot­ta­juu­den keinoin.

Meille ei ole väliä, tuot­taako palve­lun hyvin­voin­tia­lue, yritys tai yrit­täjä vai sote-alan järjestö. Tärkeintä on, että palve­lut on tuotettu laaduk­kaasti ja kustan­nus­te­hok­kaasti. Emme halua, että hyvin­voin­tia­luei­den huonosti hoide­tun talou­den takia suoma­lais­ten palve­lut kärsi­vät, vero­taakka kasvaa tai valtion velkaan­tu­mi­nen kiih­tyy.

Miksi Kokoo­mus vastus­taa maakun­ta­ve­roa?

Kokoo­mus sanoo ei maakun­ta­ve­rolle, sillä sen käyt­töön­otto johtaisi hyvin toden­nä­köi­sesti suoma­lai­sen työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­seen. Tätä mieltä ovat sekä suoma­lais­ten enem­mistö että parla­men­taa­ri­nen maakun­ta­ve­ro­ko­mi­tea ja useat asian­tun­ti­jat. Korkea ansio­tu­lo­ve­ro­tus on jo nykyi­sin Suomen vero­tuk­sen suurim­pia ongel­mia.

Mitä mieltä Kokoo­mus on terveys­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­suista?

On järke­vää, että palve­luita käyt­tävä maksaa itse pienen omavas­tuun. Tietyin edel­ly­tyk­sin maksuista on voitava jatkos­sa­kin vapaut­taa. Kokoo­mus on vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan 2022 esit­tä­nyt, että kunnille osoi­tet­tai­siin rahoi­tusta alle 18-vuotiai­den asia­kas­mak­su­jen pois­ta­mi­seksi. Jokai­nen ansait­see saada tarvit­se­mansa hoitoa varat­to­muu­den estä­mättä.

Lisä­tie­toja

Kokoo­muk­sen alue­vaa­lioh­jelma:
https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2022/

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti:
https://www.kokoomus.fi/kestavan-tulevaisuuden-vaihtoehto/

Kokoo­muk­sen tavoi­teoh­jelma:
https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/

Skip to content