Eduskun­ta­ryhmän Yrittä­jyys­tekoja 2018 -kiertue – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmän Yrittä­jyys­tekoja 2018 -kiertue

Eduskun­ta­ryhmän Yrittä­jyys­tekoja 2018 -kiertue

Menes­tyvät yritykset ovat koko hyvin­voin­timme perusta.

Yritysten menes­tyksen positii­viset vaiku­tukset heijas­tuvat koko yhteis­kuntaan työlli­syyden ja verotu­lojen kasvuna. Siksi Kokoomus pitää tärkeänä, että suoma­laisten yritysten ja yrittäjien toimin­tae­del­ly­tykset ovat kunnossa nyt ja tulevai­suu­dessa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä järjestää kesän ja alkusyksyn aikana Yrittä­jyys­tekoja 2018 –kiertueen. Kiertue on jatkoa vuoden 2014 kiertu­eelle, jolloin kansan­edus­tajat jalkau­tuivat yrityksiin keräämään ajatuksia yrittä­jyyden edistä­mi­seksi. Saadun palautteen pohjalta muodos­tettiin Kokoo­muk­selle kymmenen yrittä­jyys­ta­voi­tetta, joista kaikki on saatu toteu­tettua vähintään osittain.

 

 

Mikä on oma ehdotuksesi yrittä­jyys­teoksi?

Uuden kiertueen tarkoi­tuksena on kuulla yrittä­jä­kentän kuulu­misia ja päivittää uudet kymmenen tavoi­tetta suoma­laisen yrittä­jyyden vahvis­ta­mi­seksi. Palau­tetta kerätään kansan­edus­tajien järjes­tämien paikal­listen kiertue­ti­lai­suuksien yhtey­dessä sekä tämän sivun kautta. Lista paikal­li­sista tapah­tu­mista päivittyy tälle sivulle.

Ehdotusten ja palautteen pohjalta Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkistaa uudet ja päivi­tetyt yrittä­jyys­ta­voit­teensa syksyllä 2018.

Ehdota yrittä­jyys­tekoa!

 

Vahvis­tuneet tapah­tumat

3.9. Lappeen­ranta
Jukka Kopra & Juhana Vartiainen

4.9. Kotka
Jukka Kopra & Eero Lehti

10.9. Mikkeli, Savon­linna
Kaj Turunen & Jukka Kopra

 

Tapah­tumia vahvistuu lisää syksyn mittaan!

Ehdota
yrittäjyys-tekoa

Edellinen kiertue

Kokoomus.fi