Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoo­muk­sen arvot

Kokoo­muk­sen
arvot

Kokoo­mus haluaa kehit­tää Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det on turvattu.

Kokoo­mus ja sen aate ovat osa demo­kraat­tis­ten maiden keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa yhtei­söä. Se jakaa samat yhtei­set vapau­den ja demo­kra­tian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmis­ten, yhteis­kun­tien ja ympä­ris­tön hyväksi.

Tiivis­tetty peri­aa­teoh­jel­mamme

Vapau­teen kuuluu erot­ta­mat­to­mana osana vastuu.

Se tarkoit­taa, että kun ihmi­nen toteut­taa vapaut­taan, hän ottaa vasta­tak­seen samalla valin­to­jensa seurauk­set, sekä kiel­tei­set että myön­tei­set. Hyvä ja reilu yhteis­kunta kannus­taa vastuul­li­seen toimin­taan ja palkit­see siitä.

Kokoo­mus uskoo ihmi­seen itses­tään ja toisis­taan huoleh­ti­maan kyke­ne­vänä yksi­lönä

Jota ensi­si­jai­sesti ohjaa­vat oma eetti­nen pohdinta ja tahto tehdä hyvää. Yksilö tarvit­see ympä­ril­leen toimi­van ja hyvin­voi­van yhtei­sön, johon voi kuulua, tarvit­taessa tukeu­tua ja jonka hyväksi itse antaa oman merki­tyk­sel­li­sen panok­sensa.

Sivis­tyk­seen kuuluu myös ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­nen ja eläin­ten hyvä kohtelu.

Eläi­millä ja luon­nolla on ihmi­sen tarpeista riip­pu­ma­ton arvo itses­sään. Luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­seksi on suojel­tava riit­tä­vän laajoja erilais­ten luon­to­tyyp­pien koko­nai­suuk­sia. Vastuu ympä­ris­töstä kuuluu meille kaikille.

Edus­tuk­sel­li­nen demo­kra­tia on tulos­vas­tuussa ihmi­sille.

Sen on tarkoi­tus tuot­taa yhteistä hyvää edis­tä­viä sään­töjä, jotka ovat mahdol­li­sim­man laajasti ymmär­ret­tyjä ja hyväk­syt­tyjä. Vastuunsa tunteva ja rehel­li­nen päätök­sen­te­kijä toisaalta kyke­nee perus­te­le­maan myös epäsuo­si­tut mutta vält­tä­mät­tö­mät ratkai­sut. Totuu­den­mu­kai­suus ja rehel­li­syys ovat poli­tii­kassa tärkeitä arvoja, joita suoma­lai­set ovat tottu­neet kunnioit­ta­maan.

Isän­maal­li­suus, joka ilme­nee kiin­ty­myk­senä koti­maa­han, on myön­tei­nen voima.

Tämän päivän suoma­lai­suus on luon­teel­taan avointa ja mukaan otta­vaa. Isän­maal­li­suus, joka ilme­nee kiin­ty­myk­senä koti­maa­han, on myön­tei­nen voima. Se vahvis­taa yhteen­kuu­lu­vuutta ja turval­li­suu­den tunnetta. Suomi pysyy rauhal­li­sena, turval­li­sena ja vakaana yhteis­kun­tana, jos jokai­nen täällä asuva haluaa omalla panok­sel­laan raken­taa sitä koti­maa­naan. Se vaatii kohtuul­li­suu­den ja välit­tä­mi­sen arvo­jen hengen yllä­pi­tä­mistä niin poliit­ti­sessa toimin­nassa kuin kunkin omassa arkie­lä­mässä.

Ilman elin­kel­poista maapal­loa ei paljon muul­la­kaan ole väliä.

Haluamme turvata ympä­ris­tön: kauniit metsät, puhtaan ilman ja kirk­kaat vedet. Ilman elin­kel­poista maapal­loa ei paljon muul­la­kaan ole väliä. Lain­sää­dän­nöllä ja vero­tuk­sella on suosit­tava sellaista kulu­tus­käyt­täy­ty­mistä ja liik­ku­mista, joka aiheut­taa mahdol­li­sim­man vähän ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Luon­non­va­ro­jen tuhlausta on johdon­mu­kai­sesti vähen­net­tävä, ja niiden käytön on oltava kestä­vää. Erityi­sesti on vähen­net­tävä fossii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­töä, lopul­li­sena päämää­ränä niiden käytöstä luopu­mi­nen.

Skip to content